30 Eylül 2004

advertisement
5 Temmuz 2017
SİRKÜLER NO: 2017 / 086 (R) – KAMBİYO
Konu: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik
Yapılmasına Dair 2017/10328 sayılı Karar 3 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
03 Temmuz 2017 tarih ve 2017 / 086 sayılı sirkülerimizde, 89/14391 sayılı Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da 03.07.2017 tarihli Resmi Gazetede
yayımlanan 2017/10328 sayılı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile yapılan bazı önemli düzenlemeler konu
edilmişti.
Bu kez, 5 Temmuz 2017 tarih ve 30115 sayılı Resmi Gazetede “2017/10328 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili” “düzeltme” yayımlanmıştır.
Söz konusu düzeltmede; Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü yazısına istinaden, “aslına
uygun olarak yayımlanan, 2017/10328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın
“MADDE 2- Aynı Kararın 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.” şeklindeki çerçeve 2 nci maddesinin; “MADDE 2- Aynı Kararın 6 ncı
maddesine sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.” şeklinde düzeltildiği belirtilmektedir:
3 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/10328 sayılı Karar ile 32 sayılı Kararda
yapılan yeni düzenlemeler, 05.07.2017 tarihinde yayımlanan düzeltme çerçevesinde eski
hali ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmaktadır:
Eski Şekil
Tanımlar
Madde 2 - Bu Karar'ın uygulanmasında, …
p) (Yürürlükten kaldırılmıştır.),
Yeni Şekil
(p) Sermaye piyasası mevzuatı: 6/12/2012
tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak
yürürlüğe konulan diğer mevzuatı,
Dövize ilişkin işlemler
Madde 6- (Değişik: 2008/13186 – 08.02.2008 / m.) ….
Büyükdere Cad. Onur İşhanı No:118 Kat:5 Zincirlikuyu 34394 İSTANBUL
Tel: 90 212 288 99 01 Fax: 90 212 288 99 04
www.sigmaymm.com.tr / e-mail: [email protected]
2
…
(8) Döviz transferinin bankalardan
yapılması kaydıyla yurt dışından vadeli
işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her
türlü türev araçlarının alım satımı Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş
yurt içinde veya yurt dışında bulunan aracı
kuruluşlar aracılığıyla yapılır.
(9) Vadeli döviz alım satımına ilişkin
düzenlemeleri yapmaya Merkez Bankası
yetkilidir.
(10) Merkez Bankası bünyesinde bulunan
döviz ve efektif piyasalarının kuruluş,
katılım ve işlem esasları Bankaca belirlenir.
…
(8) Döviz transferinin bankalardan
yapılması kaydıyla yurt dışından vadeli
işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her
türlü türev araçlarının alım satımı Sermaye
Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş
yurt içinde veya yurt dışında bulunan aracı
kuruluşlar aracılığıyla yapılır.
(9) Kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı
işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu
belirlenen türev araç işlemleri Türkiye’de
yerleşik kişilerce yalnızca Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından yetkilendirilmiş
kuruluşlar aracılığıyla yapılabilir.
(10) Vadeli döviz alım satımına ilişkin
düzenlemeleri yapmaya Merkez Bankası
yetkilidir.
(11) Merkez Bankası bünyesinde bulunan
döviz ve efektif piyasalarının kuruluş,
katılım ve işlem esasları Bankaca belirlenir.
Kıymetli madenler, taşlar ve eşyalar
Madde 7- (Değişik: 2011/2382 – 17/11/2011 / m.2) …
a) Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların (a) Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların
Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde
Türkiye'ye ithali ve ihracı serbesttir. Ancak, Türkiye’ye ithali ve ihracı serbesttir.
standart ve standart dışı işlenmemiş Standart ve standart dışı işlenmemiş
kıymetli madenlerin, ithal ve ihracında kıymetli madenlerin, ithal ve ihracında
gümrük idarelerine beyan verilmesi esas gümrük idarelerine beyan verilmesi yeterli
olup, ithalat ve ihracat Rejim, Karar ve olup, ithalat ve ihracat rejim, karar ve
Yönetmelikleri
uygulanmaz.
Standart yönetmelikleri uygulanmaz. Ancak, standart
işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali ve standart dışı işlenmemiş kıymetli
yalnızca, Merkez Bankası ile kendi madenlerin ihracatında ilgililerin talebi
mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak durumunda, 15/12/1999 tarihli ve 99/13812
kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
Kıymetli
Maden
Aracı
Kuruluşları konulan İhracat, İhracat Sayılan Satış ve
tarafından
yapılır.
Ancak,
Kıymetli Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve
Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar Faaliyetlerde Vergi, Resim, ve Harç
ithal ettikleri standart ve standart dışı İstisnası Hakkında Karar, İhracat: 2008/6
işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat
içinde Borsaya teslim etmek zorundadır.
Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz
Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi,
Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ ile
17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve
Büyükdere Cad. Onur İşhanı No:118 Kat:5 Zincirlikuyu 34394 İSTANBUL
Tel: 90 212 288 99 01 Fax: 90 212 288 99 04
www.sigmaymm.com.tr / e-mail: [email protected]
3
bunlara dayanılarak yayımlanan
düzenlemeler uygulanabilir. Bu talepleri
inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi
Bakanlığı yetkilidir.
Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin
ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi
mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak
kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi
kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından
yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası
üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart
ve standart dışı işlenmemiş kıymetli
madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim
etmek zorundadır.
Menkul kıymetler
Madde 15 - (Değişik: 93/4143 - 4.3.1993 / m.8) …
e) (Yürürlükten kaldırılmıştır.)
(e) Türkiye’de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı
işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı
.
hükümlere tabi olduğu belirlenen türev
araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar
aracılığıyla almaları ve satmaları serbesttir.
Yapılan bu düzenlemelere göre;
1. Türkiye’de yerleşik kişiler, “Kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere
tabi olduğu belirlenen türev araçları” yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla alıp satabileceklerdir.
2. Standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ihracatında ilgililerin talebi
durumunda 31.12.1999 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İhracat, İhracat Sayılan Satış ve
Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim, ve Harç İstisnası
Hakkında Karar, 05.12.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İhracat: 2008/6 sayılı
İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve
Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ ile 27.01.2005 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve bunlara dayanılarak yayımlanan düzenlemeler
uygulanabilecektir.
Diğer yandan “Vadeli döviz alım satımına ilişkin düzenlemeleri yapmaya Merkez Bankası
yetkilidir.”
Büyükdere Cad. Onur İşhanı No:118 Kat:5 Zincirlikuyu 34394 İSTANBUL
Tel: 90 212 288 99 01 Fax: 90 212 288 99 04
www.sigmaymm.com.tr / e-mail: [email protected]
4
Yer verilen konularda ek bilgi istenildiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
SİGMA
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
MY
Büyükdere Cad. Onur İşhanı No:118 Kat:5 Zincirlikuyu 34394 İSTANBUL
Tel: 90 212 288 99 01 Fax: 90 212 288 99 04
www.sigmaymm.com.tr / e-mail: [email protected]
Download