fen_ve_teknoloji_8(1-100) - Fen Bilimleri Dersi Paylaşım Forumu

advertisement
Fen Bilimleri Soru Bankası
8. Sınıf
1. Aşağıdakilerden hangileri arasında kovalent bağ
bulunur?
A) F2O3
B) F2 C) NaCl
D) K2S
2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Her yanma ekzotermik reaksiyondur
B) Karbondioksit gazı yangın söndürür
C) Yanma maddenin oksijenle birleşmesidir
D) Ekzotermik reaksiyonların tümü yanmadır
3. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi kovalent bağa aittir?
A) Elektronların ortaklaşa kullanılması sonucu oluşur.
B) NaCl (Sodyum Klorür) bileşiğinde kovalent bağ vardır.
C) Atomlar arasında elektriksel çekim kuvveti vardır.
D) Metal ve ametal arasında oluşur.
4. Bir tüpe X çözeltisi, bir tüpe Y çözeltisi konulur.
Kırmızı turnusol kâğıdı X çözeltisine batırıldığında
herhangi bir değişiklik olmaz, Y çözeltisine batırıldığında
mavi rengi alır. Buna göre X ve Y maddesi
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
_____X______
_____Y_____
A)
NaOH
HCl
B)
HSO
NaOH
C)
HSO
HCl
D)
NH
HSO
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
8. C + O2
CO2 tepkimesinde 24 gram C ile 32
gram oksijenin tepkimesi 56 gramdır. 12 gram C ile kaç
gram oksijen reaksiyon yapar ?
A) 16
B) 12
C) 24
D) 32
9. Hücrede yaşamsal olaylar için gerekli olan enerji nerede
sağlanır?
A) RNA
B) DNA
C) A.T.P
D) Çekirdekte
10. Kimyasal tepkimelerde tek değişen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Proton ve nötronlar
B) Nötron ve elektron
C) Proton ve elektronlar
D) Elektronlar
11. 12T, 17Z ve 8X atomları arasında oluşan TX, TZ2 ve
Z2X moleküllerinin içerdiği bağ türleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?
TX
A) İyonik
B) İyonik
C) Kovalent
D) Kovalent
12. 2X+3/2O2
5. 4Zn + HNO3 + 9HCl
4ZnCl2 + X + 3H2O
Eşitlenmiş denklemde X ile gösterilen bileşiğin yapısında
aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Cl
B) O
C) H
D) N
I. Sütün ekşimesi- Kimyasal olaydır.
II. Hamurun mayalanması- Fiziksel olaydır.
III. Suyun donması- Fiziksel olaydır.
IV. Şekerin yanması- Kimyasal olaydır.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) I-II-III
B) I-III-IV
C) I-II
D) II-IV
6.
7. Suyun ayrışması (analizi) tepkimesinde tüplerde hangi
gazın hacmi 2 hacimdir.
A)Oksijen
B)Hidrojen
C)Su buharı
D)Hiç biri
www.fendersi.gen.tr
Z2X
İyonik
Kovalent
İyonik
Kovalent
TZ2____
Kovalent
İyonik
Kovalent
İyonik
A) I
16) Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu belirtmek için
aşağıda verilenlerden hangileri ayırt edici özellik olarak
kullanılamaz?
A) Çözeltiye demir metali atmak
B) Elektrik akımını iletip iletmediğini kontrol etmek
C) Turnusol kağıdı etkisine bakmak
A) Yalnız II
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III
18. Bir sulu çözeltiye asit özelliği kazandıran iyon
hangisidir?
A) OHB) ClC) H+
D) Na+
B) III ve IV
D) I,II ve III
19)
13) 19K atomu ile 17Cl atomu arasında oluşan bileşik ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
IIIIII-
15) Un, kıyma, tuz, yumurta, yağ kullanılarak börek
yapılıyor. Bu olay bir kimyasal reaksiyon olarak
düşünülürse, börek ne olarak adlandırılabilir?
A) Reaksiyona giren madde
B) Ürün
C) Reaksiyon türü
D) Katalizör
17) Asit- baz tepkimesinde bazın tükenip asidin arttığı
Turnusol kağıdını kırmızıya boyamasından.
Elektrik akımını iletmesinden
Mg metali ile tepkimeye girmesinden
hangileriyle anlaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
X2O3 tepkimesi için;
I. Isı alan bir tepkimedir
II. Yanma tepkimesidir
III. Sentez tepkimesidir
IV. Analiz tepkimesidir.
yargılarından hangisi doğrudur?
A) I ve IV
C) II veIII
14) pH değeri Asit olan bir çözeltinin özellikleri ile ilgili
olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyar.
B) H+ iyonu sayısı,OH- iyonundan fazladır
C) Asidik özellik gösterir.
D) Kırmızı turnusol kağıdını maviye boyar.
Formülü KCl’ dir.
İyonik bağlıdır.
Kovalent bağlıdır.
B) II
C) I-II
D) I-III
C2H5OH + 3O2
CO2 + 3H2O
2KCl -------------- 2K+Cl2
Yukarıdaki tepkime denklemleri denktir. Bu denklemi
inceleyen bir öğrenci aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşamaz?
A) X Kovalent bağlı bir bileşiktir.
B) Y Mölekül yapılı bir elementtir
C) X İki farklı atom içerir
D) Y Metaldir .
1
Fen Bilimleri Soru Bankası
8. Sınıf
20. Kimyasal formülü Al(OH)3 olan bileşiğin bir
molekülünde kaç tane oksijen atomu bulunur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
21. Aşağıda pH değeri verilen maddelerden hangisi asit
özelliği gösterir?
A) pH=7
B) pH=3
C) pH=9
D) pH=13
22. Eşit hacimde ve eşit kuvvetteki asit ile bazı
karıştırırsak çözelti nötr olur. Eşit hacimli böyle bir
karışımda pH değerleri toplamı 14 tür.
Aşağıda pH değerleri verilmiş eşit hacimli sıvılar
karıştırıldığında hangi karışım kırmızı turnusolü maviye
çevirir?
A) pH=6
pH=8
B) pH=6
pH=9
C) pH=5
pH=8
D) pH=4
pH=7
23.
5A 6A 7A
3.Periyotot X
Y
Z
Yukarıda periyodik tablodan bir kesit verilmiştir.
Buna göre;
I- Z’ nin atom numarası 9’dur.
II- X kararlı bileşiklerinde (–3) değerliklidir.
III- X ve Y’nin atomları arasında kovalent bağ oluşur.
Verilenlere göre yukarıdaki yargılarından hangileri
doğrudur?
A) I
B) I-III
C) II-III
D) I-II-III
24. 0
X
Y
7
Z
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
26. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken ortamdan ısı
alır.?
A) Su donarke
B) Su buharlaşırken
C) Kömür yanarken
D) Besinler hücrelerde yanarken
27. Kimyasal reaksiyonlarda aşağıdakilerden hangisi her
zaman korunur?
A) Kütle
B) Hacim
C) Molekül Yapısı
D) Sıcaklık
28. Cu + H2SO4
CuSO4 + SO2 + XH2O
Yukarıdaki tepkime uygun katsayılarla denkleştirildiğinde
X ne olur?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
29. Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazlarla ilgili ortak bir
özellik değildir?
A) İyon bulundurma
B) Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi
C) Turnusol kâğıdına etki etme
D) Fenolftalein çözeltisi döküldüğünde renk değiştirme
30. Cu + 2AgNO3
2Ag + X
reaksiyonuna göre X yerine aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) CuNO3
B) Cu2NO3
C) Cu(NO3) 2
D) CuNO
14
X, Y ve Z maddelerinin pH doğrusu üzerindeki yerleri
şekildeki gibidir.
Buna göre X, Y ve Z ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) X ve Y asit, Z bazdır.
B) asitlik kuvvetleri X>Y>Z dir.
C) Z, turnusolün rengini kırmızıdan maviye çevirir.
D) Y, NaCl tuzu olabilir.
25. Aşağıdakilerden hangisi ekzotermik bir reaksiyondur?
A) CaCO
CaO +CO2
B) KClO3
KCl+O2
C) Mg + ZnO
MgO + Zn
D) C + O2
CO2
31. X +
H2SO4
Na2SO4 +
H 2O
Tepkimesindeki X bileşiğinin formülü nedir?
A) Na2O
B) NaOH
C) Na2S
D) Na(OH)2
32. Aşağıdakilerden hangisi tuzların ortak özelliklerinden
değildir?
A) Kristal yapılı olma
B) Hidrojen iyonu bulundurma
C) Eritildiklerinde elektrik akımını iletme
D) Asit - baz tepkimesi sonucu oluşabilme
33. Aşağıdakilerden hangisi apolar yapılı bir bileşiktir?
A) H2
B) NO2
C) H2O
D) NH3
www.fendersi.gen.tr
34. Aşağıdaki olayların hangisi ekzotermiktir?
A) Suyun elektrolizi
B) Sirkenin kaynaması
C) Etil alkolün yoğunlaşması
D) Bitkinin çiçek açması
35. Bazlar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi
yanlıştır?
A) Tadları acıdır.
B) Zn metaliyle H2 gazı açığa çıkarır.
C) Ele kayganlık hissi verir.
D) Sulu çözeltisi elektrği iletir.
36. Sıvı dolu kabın içine atılan madde bitene kadar yanıcı
özelliğe sahip gaz çıkışı oluyor.
Yukarıdaki bilgilere göre Kabın içindeki sıvının ve kabın
içine atılan madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?
KAPTAKİ SIVI
KABA ATILAN MADDE
A)
Baz
Metal
B)
Asit
Soygaz
C)
Asit
Metal
D)
Tuz
Ametal
37. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşurken atomlar
arasında elektron alış verişi sonucu oluşmuştur?
A) Ne
B) H2O
C) MgCl
D) O3
38. Tuzlar için hangisi yanlıştır?
A) Katı halde elektriği iletmez
B) Kristal yapılıdır.
C) Turnusol kâğıdını maviye çevirir.
D) Nötr maddelerdir.
39. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirken ortamdan ısı
alınır?
A) su donarken
B) su buharlaşırken
C) kömür yanarken
D) besinler hücrede yanarken
40. Aşağıdaki değişimlerden hangisi fiziksel değişimdir?
A) Sütten yoğurt elde edilmesi
B) Yoğurdun ekşimesi
C) Sütten kaymak elde edilmesi
D) Suyun elektrolizi
2
Fen Bilimleri Soru Bankası
8. Sınıf
41. X+1 iyonu Yn iyonundan 2 elektron aldığında yükleri
eşit oluyor
Buna göre n kaçtır?
A) -2
B) -3
C) -5
D) +7
42. CxH8 + y O2
3 CO2 + z H2O
Tepkimesinde x, y ve z yerine gelecek katsayılar aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
X
Y
Z
A)
2
5
3
B)
3
4
5
C)
3
5
4
D)
5
3
2
43. CS2 + 3 O2
CO2 + 2 X
Yukarıdaki denklemde X yerine ne getirilmelidir?
A) S2O2
B) SO2
C) SO3
D) 2SO2
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
48. Bir kimyasal tepkimede hangileri değişmeden kalır?
I. Atom sayılar II. Kütle
III. Madde cinsleri
A) Yalnız I
B) I-II C) I-III
D) Yalnız II
49. Aynı veya farklı cins atomlar arasında, elektron
ortaklığına dayanan bağa ne ad verilir?
A) İyonik bağ
B) Kovalent bağ
C) Epik bağ
D) Sıkı bağ
I. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
II. Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirirler.
III. Tatları acıdır.
IV. Metaller ile tepkimeye girerek hidrojen gazı
açığa çıkarırlar.
Yukarıda asit ve bazlarla ilgili bilgilerden kaç tanesi
sadece asitlere ait özeliklerdendir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 1
51. Bir kimyasal tepkimede maddelerin aşağıda verilen
niceliklerinden hangisi değişebilir?
Toplam kütlesi
Toplam atom sayısı
Toplam molekül sayısı
Toplam elektron sayısı
45. -Kırmızı turnosol kağıdını maviye dönüştürür
- Seyreltik çözeltilerinin tadı acıdır
- Sulu çözeltilerde OH iyonu bulundururlar
Yukarıdakilerden özellikleri taşıyan bileşik hangisidir?
A) HCl
B) HNO3
C) NH3 D) H2SO4
52. Aşağıdaki olaylardan hangisi endotermiktir?
I. suyun donması
II. mumun erimesi
III. buzun erimesi
A) yalnız 1
B) 1 ve 2
C) yalnız 3
D) 2 ve 3
I. Altın
II. Gümüş
III. Azot
IV. İyot
Yukarıda verilen maddelerden hangileri element molekülü
oluşturur?
I ve II
B) I, II ve III
C) II, III ve IV
D) III ve IV
47.
55. Atom numarası 15 olan bir element aşağıda atom
numaraları verilen elementlerden hangisiyle iyonik bağ
yapar?
A) 11
B) 13
C) 14
D) 16
56. Bir kimyasal tepkimede atomların hangi özelliği
kesinlikle değişmez?
A) Kütlesi
B) Proton sayısı
C) Elektron sayısı
D) Enerjisi
50.
44. Aşağıdaki kimyasal tekime çeşitlerinden hangisi yanlış
verilmiştir?
A) Zn+2HCl→ZnCl2+H2 = Yer değiştirme tepkimesi
B) HNO3+KOH→KNO3 +H3O = Nötürleşme tepkimesi
C) C3H8+5O2→3CO2+H2O = Yanma tepkimesi
D) ZnCO3+ısı→ZnO+CO2 = Ekzotermik tepkimesi
46. Aşağıda verilen elementlerden hangileri aralarında
iyonik bağ oluşturur?
Hidrojen-Oksijen
Hidrojen-Hidrojen
Alüminyum-Oksijen
Altın-Gümüş
www.fendersi.gen.tr
53. X+1 iyonunda nötron sayısı ,elektron sayısına eşittir.
Kütle numarası 45 olan X atomunun proton sayısı kaçtır?
A) 46
B) 25
C) 23
D) 18
54.
ve
iyonları ile ilgili,
Proton sayıları
Kimyasal özellikleri
Elektron sayıları
nicelik ve özelliklerinden hangileri farklıdır?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I,II ve III
57. Aşağıdakilerden hangisi asit ve bazların sulu
çözeltilerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Turnusol kâğıdına etki etme
B) Elektrik akımını iletme
C) Ele kayganlık hissi bırakma
D) Yakıcı, zehirli ve tahriş edici olma
58. H2SO4 + Al(OH)3
Al2 (SO4) 4 + H2O
Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi en küçük
tamsayılarla denkleştirildiğinde, H2O‘ un katsayısı kaçtır?
A) 1
B) 3
C) 5
D) 6
59. Aşağıdakilerden hangisi asitlerin özelliği değildir?
A) Sulu çözeltilerine H+ iyonu vermeleri
B) Mavi turnusolü kırmızıya dönüştürmeleri
C) Tatlarının ekşi olması
D) Ele kayganlık hissi verirler.
60. Aşağıdakilerden hangisi ekzotermik olaydır?
A) Suyun buharlaşması
B) Yağın erimesi
C) Alkolün uçması
D) Kağıdın yanması
61. C2H5OH + O2 → CO2 + H2O
Yukarıdaki denklem C2H5OH bileşiğinin katsayısı 1
alınarak denkleştirildiğinde O2’nin katsayısı kaç olur?
A) 2
B) 3
C) 3/2
D) 5/2
62. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi ekzotermik bir
tepkime değildir?
A) Suyun oluşması
B) Kömürün yanması
C) Azot gazının yanması
D) Sodyumhidroksit ile sülfürik asit çözeltilerinin tepkimesi
3
Fen Bilimleri Soru Bankası
8. Sınıf
63. Kimyasal reaksiyonlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Reaksiyona giren maddelerin kütlesi, ürünlerin kütlesine
eşittir.
Reaksiyonda toplam atom sayısı korunur.
Proton ve nötron sayısı korunur.
Reaksiyonda atom cinsi korunmayabilir.
64. A→B+C tepkimesi için aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle doğrudur?
A) A bileşiktir.
B) B elementtir.
C) C elementtir.
D) B bileşiktir.
65. Element ya da bileşiklerin birleşmesiyle yeni bir
madde oluşumuna ……………..………tepkimesi adı verilir.
Yukarıda verilen tümcedeki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Yer değiştirme
B) Analiz
C) Sentez
D) Nötürleşme
66. 2X  2CaO + 2CO2 Denkleminde, X maddesinin
molekül formülü nedir?
A) Ca2CO3
B) Ca2C2O4
C) CaCO3
D) CaO4
67. Aşağıdaki bileşiklerin mol sayıları eşitse hangisi en az
atom içerir?
A) Al2(SO4)3
B) NH4NO3
C) Mg3(PO4)2
D) L6H12O6
68. Kimyasal reaksiyonlarda tepkimeye giren maddelerin
kütleleri toplamı, oluşan maddelerin kütleleri toplamına
eşittir.” Buna göre 5gr a elementi ile 8gr B elementi
tepkimeye girdiğinde, 10gr bileşik oluşuyorsa, bu tepkime
için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
3 gr B elementi artmıştır.
Reaksiyonda artan madde yoktur.
2 gr A, 1 gr B artmıştır.
3 gr A ya da B artmıştır.
69. Aşağıdakilerden hangisi hem asit, hem de bazlar için
geçerlidir.
ISuda iyonlaşırlar.
IISulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
IIISoy metaller hariç, metallerle reaksiyona girerek
hidrojen gazı açığa çıkarırlar.
A) I-II-III
B) Yalnız III
C) I-III
D) I-II
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
www.fendersi.gen.tr
70. Eşit kütlede alınan Fe ile S, Fe+S  FeS tepkimesine
göre birleşerek FeS bileşiğini oluşturuyor. Fe ile S‘nin
birleşme oranı
mFe 7
=
‘tür. 33 gr bileşik elde edilmek
mS 4
istendiğinde hangi maddeden ne kadar artar?
A) 9 gr Fe
B) 9 gr S
C) 6 gr S
D) Artmaz
71. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri tüm asitlerin
ortak özelliğidir?

Sulu çözeltilerinde H iyonu içermeleri.
Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirmeleri.
Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi.
Lahana suyu ile yeşil renk vermesi.
A) I-III
B) I-II
C) I-II-III
D) I-IV
72. DNA molekülünün yapısında en fazla kaç çeşit
nükleotid yer alır?
A) 4
B) 7
C) 8
D) 5
75. Proton sayısı
Nötron sayısı Elektron sayısı
X:
9
9
10
Y: 10
11
10
Z:
11
10
10
Buna göre X, Y ve Z atomları için anyon, katyon, nötr
sınıflamalarından hangisi doğrudur?
Anyon
Katyon
Nötr
A)
X
Y
Z
B)
X
Z
Y
C)
Z
Y
X
D)
Y
Z
X
76. 12 elektronu olan Mg ile 17 elektronu olan Cl’ un
oluşturduğu bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) MgCl
B) Mg2Cl
C) Mg2Cl2
D) MgCl2
77. HCL + NaOH
NaCL + X
Tepkimesinde X ile gösterilen bileşik hangisidir?
A) ClO
B) NaH
C) H2O
D) OH
I. X ile Y arasında iyonik bağlı bileşik oluşur.
II. Y ile Z arasında kovalent bağ oluşur.
Buna göre X, Y, Z elementlerinin sınıflandırılması hangi
şıkta doğru olarak verilmiştir ?
X
Y
Z
A) Metal
Metal
Ametal
B) Ametal
Ametal
Metal
C) Ametal
Metal
Metal
D) Metal
Ametal
Ametal
78.
73.
I. Nükleotid
II. Gen
III. Şeker
IV. Kromozom
V. DNA
Yukarıda verilen molekülleri büyükten küçüğe doğru
sıralayınız?
A) IV, II,V,I,III
B) IV,II,V,III,I
C) II, IV, V, I,III
D) V, II, IV, III, I
74. Tek hücreli canlının DNA’sı 1600 nükleotidden
oluşmaktadır. Bu nükleotidlerin %40 sitozin olduğuna
göre bu tek hücreli canlının kendini eşlerken kullandığı
moleküllerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?
A) 640 adet guanin nükleotid vardır.
B) 160 adet adenin nükleotid vardır.
C) 3200 adet hidrojen bağı vardır.
D) 1600 adet fosfat vardır.
79. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi yanma olayı değildir?
A) C + O2  CO2
B) CH4+ 2O2  CO2 + 2H2O
C) NaOH + HCl  NaCl + H2O
D) 2Fe + 3/2 O2  Fe2O3
80. I. Elektrik akımını iletir.
II. Ele kayganlık verir.
III. Ekşidir.
Yukarıdakilerden hangileri asit çözeltileri doğru, baz
çözeltileri için yanlıştır ?
A) Yalnız I B) II ve III C) I,II ve III D) Yalnız III
4
Download