TEST–1

advertisement
1.
Aşağıdaki doku çeşitlerinden hangisi kılcal kan dama-
ÜNİTE – 2
TEST–1
4.
rı içermediği için hücrelerinin beslenmesini difüzyonla
A) Bağ doku
B) Kıkırdak doku
C) Kemik doku
D) Sinir doku
Aşağıdaki yapılardan hangisi sadece tek katlı yassı
epitel hücrelerinden oluşmuştur?
E) Kas doku
A) İnce bağırsak
B) Mide
C) Kılcal kan damarı
D) Yemek borusu
İNSAN FİZYOLOJİSİ
sağlar?
E) Kalp
2.
İnsan vücudunda bulunan doku çeşitleri ile ilgili aşağı-
5.
Aşağıdakilerden hangisi epitel dokunun özelliklerinden
biri değildir?
daki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Vücut boşluklarını ve iç organları çevreleme
A) Epitel doku, vücudun dış yüzeyini ve vücut boşluklarını
çevreler.
B) Vücuttan sıvı kaybına engel olma
C) Mikroorganizmaların vücuda girmesine engel olma
madde içinde dağınık halde bulunur.
D) Doku ve organları birbirine bağlama
C) Yağ dokusu, özelleşmiş bir bağ dokusu çeşidi olup,
E) Çok sayıda ve birbirine yakın hücrelerden oluşma
yağ depolar.
Dokular
D) Kemik dokusu, kas ve eklemlerle birlikte hareketi sağlar.
E) Sinir dokuda yer alan glia hücreleri impuls iletimini sağlar.
6.
Aşağıdakilerden hangisi özelleşmiş bir bağ dokusu çeşidi değildir?
A) Sinir
B) Kan
D) Kıkırdak
3.
C) Kemik
E) Yağ
Aşağıda verilen doku çeşidi ve o dokuya ait hücre çeşidi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Yağ doku
$
Adiposit
B) Kan doku
$
Alyuvar
C) Kemik doku
$
Kondrosit
D) Sinir doku
$
Nöron
E) Gevşek bağ doku $
Makrofaj
BÖLÜM – 1
B) Bağ dokusu hücreleri bol miktarda hücreler arası
7.
Aşağıdakilerden hangisi gevşek bağ dokusuna ait hücre çeşitlerinden biri değildir?
A) Fibroblastlar
B) Makrofajlar
C) Plazma hücreleri
D) Mast hücreleri
E) Osteositler
69
8.
Kıkırdak doku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
12. Salgılarını doğrudan kana veren iç salgı bezlerine aşa-
ÜNİTE –2
yanlıştır?
ğıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir?
A) Hücrelerinin çoğu kapsül içinde bulunur.
A) Tükürük bezi
B) Tiroit bezi
B) Jel halindeki ara maddesi içinde kollajen lifleri içerir.
C) Yağ bezi
D) Göz yaşı bezi
C) Metabolik atıklarının uzaklaştırılmasını kondrositlerin
E) Ter bezi
İNSAN FİZYOLOJİSİ
arasında bulunan kılcal damarlar ile sağlar.
D) Vücudun büyümesinde rol oynar.
E) Embriyonik dönemde iskeleti oluşturur.
13. Özelleşmiş bir bağ dokusu çeşidi olan kan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
9.
Aşağıdakilerden hangisi yağ dokunun görevlerinden
A) Ara maddesi kan plazmasından oluşur.
biri değildir?
B) Besin maddelerinin ve oksijenin hücrelere taşınma-
A) Isı yalıtımını sağlama
sında görev yapar.
B) İç organlara mekanik destek sağlama
C) Kan plazması içinde çeşitli kan proteinleri bulunur.
C) Enerji verme
D) Alyuvar hücreleri ile vücut savunmasını kan pulcukları
ile kanın pıhtılaşmasını sağlar.
D) Mikroorganizmalara karşı vücudu koruma
E) Metabolik atıkların boşaltımla ilgili organlara taşınma-
BÖLÜM – 1
E) Metabolik su sağlama
sında görev yapar.
Dokular
10. İnsan vücudunda bulunan tüm kas çeşitleri için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?
A) Aktin ve miyozin proteinlerinden oluşmuş iplikçiklere
sahip olma
14.
B) Enine bantlaşma gösterme
Kondrositler
C) İstemli çalışma
D) Çabuk kasılıp, geç yorulma
E) Hücrelerinde tek çekirdek bulundurma
Özelleşmiş bir bağ doku çeşidi olan kıkırdak doku aşağıdaki vücut kısımlarından hangisinin yapısında bulun-
11. Aşağıdakilerden hangisi sinir dokuya ait bir sinir hüc-
maz?
resinin yapısında bulunmaz?
A) Dendrit
B) Kan damarı
A) Soluk borusu
B) Kulak kepçesi
C) Hücre gövdesi
D) Miyelin kılıf
C) Göğüs kafesi
D) Kaburga uçları
E) Akson
70
1. B
2. E
3. C
E) Omurlar arası diskler
4. C
5. D
6. A
7. E
8. C
9. D
10. A
11. B
12. B
13. D
14. C
Download