sosyal hizmetler a - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

advertisement
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
BAKANLIĞI
DENETÇİ YARDIMCILIĞI SINAVI
SOSYAL HİZMETLER
A
ADAYIN
ADI
: ………………………..………………………………………….
SOYADI
: ..……………………………………………………………….....
T.C. KİMLİK NUMARASI
: …………………………………………………………………...
SINAV SALON NO
: ................................................ SIRA: …………………………..
*Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.
Genel Açıklama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Bu kitapçıkta 100 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.
Sınav süresi 120 dakikadır.
İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile, işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız.
Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kağıdını yıpratmadan siliniz.
Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kağıdını katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz
işaret koymayınız.
Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. Birden fazla işaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır.
Testte yanlış cevaplar, doğru cevaplardan düşülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olabilir.
Soru kitapçığındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
Kitapçık türünü kodlamayı unutmayınız. Kodlamadığınız takdirde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının GAZİSEM’in yazılı
izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti
peşinen kabullenmiş sayılır.
A
1.
Gruba uyma oranı ile ilgili İngiltere’deki bireylerle Türkiye’deki bireyler
arasında bir farklılık olup olmadığını
merak eden bir sosyal psikolog, hangi
kuramsal yaklaşımdan yola çıkmaktadır?
4.
A) Grup onayı gereksinimi vardır.
B) Utanç duyma eğilimi vardır.
C) Kişi çıkarı, grup çıkarından önemlidir.
D) Gruba uyma, kişiden beklenir.
E) Gruba uyma, olgunluk belirtisidir.
A) Bilişsel yaklaşım
B) Analitik yaklaşım
C) Davranışçı yaklaşım
D) Kültürler arası yaklaşım
E) Motivasyonel yaklaşım
2.
5.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Bir
Suriyeliyi sadece Suriyeli olduğu için işe
almamak” davranışını açıklamaktadır?
Önyargı, kalıp yargı ve ayrımcılık konularını çalışan Amerikalı bir araştırmacı, bir
Beyaz-Amerikalının siyahlara ne kadar yakın mesafede oturduğunu ve ne kadar sık
göz iletişimi kullandığını gözlemleyerek
Beyaz-Amerikalıların siyahlara karşı tutumlarını ölçmeye çalışmaktadır.
Belirtilen tutum ölçme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim
B) Çatışma
C) Ayrımcılık
D) Sosyal etki
E) Sosyal uyma
A) Gözlem
B) Elektronik aletler
C) Ölçekler
D) Başkalarına sorma
E) Arşiv
6.
3.
Aşağıdakilerden hangisi toplulukçu kültürlerde uyma davranışını etkileyen etmenler arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikoloji
araştırmalarında kullanılan arşiv yönteminin özelliğini yansıtmaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin tanımlarından biri değildir?
A) Kişinin başka kişilere ilişkin davranışını
inceler.
B) Sosyal çevre tarafından kontrol edilen,
etkilenen ve sınırlandırılan insan davranışını inceler.
C) Sosyal ve kültürel ortamdaki birey davranışının özelliklerini ve nedenlerini bilimsel olarak inceler.
D) Kişiler arası etkileşimleri inceleyen bir
bilimdir.
E) İnsan toplumlarını bilimsel, sistematik
ve eleştirel olarak inceler.
A) Neden-sonuç ilişkisi saptanır.
B) İyi bir örnekleme tekniği ile az sayıdaki
kişilere soru sorarak büyük nüfusun
özellikleri hakkında bilgi toplanabilir.
C) Olaylar arası ilişki incelenebilir.
D) Zaman içinde çeşitli değişme, gelişme
ve akımlar incelenebilir.
E) Derinlemesine dar kapsamlı bilgi edinilir.
1
A
A
7.
10. Araştırmacılar, saldırgan davranışta bulunan birisini izlemenin, saldırganlığa yol açtığını bulmuşlardır. Ayrıca, şiddet içeren
video oyunları oynayan çocukların ve
gençlerin sadece oyun esnasında değil günlük hayatlarında da saldırgan davranışlar
gösterdiğini saptamışlardır.
Çeşitli eylemlerde kişilerin yüzlerini
boyayarak, başlarına bere geçirerek kim
olduklarını saklaması, grup ruhunun
bireyin ruhunun önüne geçmesi ve bireyin yalnız iken yapamayacağı şeyleri
grup halinde yapar duruma gelebilmesini aşağıdaki kavramlardan hangisi
açıklar?
Bu araştırmacıların elde ettiği bulgular
saldırganlıkla ilgili aşağıdakilerden
hangisine işaret etmektedir?
A) Sosyal kimlik kazanma
B) Sosyal değer oluşturma
C) Grup kimliği kazanma
D) Kimliğin (benliğin) yitirilmesi
E) Gruba aidiyat hissetme
8.
A) Saldırganlık doğuştandır.
B) Saldırganlık öğrenilir.
C) Saldırganlık içgüdüseldir.
D) Saldırganlık engellenmeler sonucu ortaya çıkar.
E) Saldırganlık çatışmalar sonucu ortaya
çıkar.
“Adım çıkmış dokuza inmez sekize.”
adlı atasözü hangi kişilik yanılgısında
düştüğümüz yanılgıya bir örnektir?
A) Olumluluk yanılgısı
B) Olumsuzluk yanılgısı
C) Gizil kişilik kuramı
D) Öncelik etkisi
E) Sonralık etkisi
9.
11. Kalıplaşmış tutumlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Uyma davranışıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kalıplaşmış tutumlar, bilgi yokluğunda
bilgi sağlamaktadır.
B) Kalıplaşmış tutumlar, zaman içinde durağan kalmaktadır.
C) Kalıplaşmış tutumlar, çoğunlukla başkalarından kulaktan dolma edinilen bilgilerle beslenmektedir.
D) Kalıplaşmış tutumlar, çoğu zaman duygusal olmaktan çok akılcı nitelik göstermektedir.
E) Kalıplaşmış tutumlar, küçük yaşlarda
gelişmeye başlamaktadır.
A) Bağımsız kişilik yapısına sahip insanlar,
daha fazla uyma davranışı gösterirler.
B) Düşük mevkiden gelen bir kişinin sosyal etkiye uyma davranışı daha azdır.
C) Yüz yüze olma durumu sosyal etkinin
şiddetini dolayısıyla uyma davranışını
azaltır.
D) Daha büyük grupların bireyi, uyma davranışına yöneltme gücü daha fazladır.
E) Söz birliği hâlindeki grubun, uyma davranışı üzerinde etkisi yoktur.
2
A
A
12. Murat, bulunduğu bir ortamda arkadaşlarına, hızlı araba kullanmanın insan hayatı
için tehlikeli olduğunu ve kendisinin hızlı
araba kullanmayı sevmediğini söylemiştir.
15. Üyesi olduğumuz grupları birçok açıdan
diğer gruplara oranla daha iyi görme ve
herhangi bir şeyi paylaşırken kendi grubumuza payına düşenden daha fazla verme eğilimi içinde oluruz.
Yukarıda verilen bu ifadeler sırasıyla
tutumun hangi ögesine/ögelerine işaret
etmektedir?
İç grup/dış grup etkisi ile ilgili yukarıda
belirtilen bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine işaret etmektedir?
A) Davranışsal öge
B) Bilişsel öge ve davranışsal öge
C) Bilişsel öge ve duygusal öge
D) Davranışsal öge ve bilişsel öge
E) İletişimsel öge ve duygusal öge
A) Hare etkisi
B) Benzerlik
C) Bilişsel tutarlılık
D) Onların hepsi aynı etkisi
E) İç grubu kayırma
13. “Alkol içmekten nefret ediyorum ama ben
bir alkol bağımlısıyım.”
16. ...................................., bir kimsenin kendi
kendine yaptığından daha fazlasını grup
içinde yapması, yalnız olduğundan daha
fazla iş çıkarması, kişinin güdülenmesi ve
faaliyet düzeyinin artması olarak tanımlanır.
Festinger’in bilişsel çelişki kuramına göre, aşağıdakilerden hangisi söylenirse bilişsel çelişki devam eder?
A) Alkol benim sinirlerimi yatıştırıyor.
B) Daha dikkatli çalışabilmeme yardımcı
oluyor.
C) Çevremde kabul edilmemi sağlıyor.
D) Herkes alkol içiyor, bunda ne var ki!
E) Alkol içtikçe sağlık durumum kötüye
gidiyor.
Yukarıda belirtilen tanım aşağıdaki
kavramlardan hangisine aittir?
A) Sosyal hızlandırma
B) Sosyal kaytarma
C) Rol farklılaşması
D) Grup yapısı
E) Yetkeci grup
14. Üyelerin birbiriyle iletişimde bulunup
iyi geçindiği, grup üyelerinin yapılan çalışmadan memnun kalıp doyumlarının
yüksek olduğu, lidere bağımlı olunmayan, lider olmadığı zamanda grubun çalışma düzeni bozulmayan gruba verilen
ad aşağıdakilerden hangisidir?
17. Düşük not alınca “Hoca verdi.”, iyi not
alınca “Ben aldım.” şeklindeki bir ifade
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A) Gerçek karşıtı akıl yürütme
B) Temsile dayanan kestirme yöntemi
C) Ben-merkezci düşünce
D) Kendini kayırma eğilimi
E) Dış grup etkisi
A) Lidersiz grup
B) Kişilikli grup
C) Demokratik grup
D) Yetkeci grup
E) Yetkeci-demokratik grup
3
A
A
20. La Piere adlı bir araştırmacı yaptığı çalışmada; ayrımcı tutuma sahip bir kimsenin
mektupla tanımadığı bir Çinliyi rahatça
reddedebildiği hâlde, karşısında gördüğü
düzgün giyimli, güler yüzlü, genç bir Çinli
karıkocayı kolay kolay ret edemediğini belirlemiştir.
18.
I.
II.
III.
IV.
Kendilerini takip eden kişilerin
gereksinimlerini, değerlerini, tercihlerini ve özlemlerini çok iyi bilir.
Grupların sadece davranışlarını
değil, inanç ve tutumlarını değiştirebilme yetenekleri vardır.
Yönettikleri grubun üzerinde alışılmamış ve oldukça güçlü etkileri
vardır.
Alışılmışın dışında kararlar alma
eğiliminde olan insanlardır.
Yukarıdaki araştırmacının bu bulgusu,
hangi güçte ırk ayrımına sahip kişilerin
gösterdiği bir tutumdur?
A) Çok hafif güçte
B) Orta güçte
C) Çok güçlü
D) Hafif güçlü
E) Önyargılı
Yukarıda tanımlanan lider özellikleri,
aşağıdaki hangi liderlik modeline aittir?
A) Ortamsal liderlik modeli
B) Etkileşim liderlik modeli
C) Karizmatik liderlik modeli
D) Kişisel liderlik modeli
E) Etkin liderlik modeli
21. Bu mekanizmada propagandanın içeriği
değil, kimin tarafından yapıldığı önemlidir.
Dinleyici, propagandacıyı olumsuz olarak
nitelendirerek onun söylediğine katılmaz.
Ne söylediğini dinlemeden baştan reddedebilir.
Yukarıda açıklaması verilen propagandaya direnme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
19. Sosyal yargı kuramına göre; bireyin farklı
görüşleri, kendi görüş ve algısına göre gerçekte olduğundan daha benzer görüp kabul
etme olasılığı daha fazladır.
A) Propagandacıyı reddetmek
B) Propagandanın görüşünü bir karşı görüşle çürütmek
C) Propagandanın görüşünü reddetmek
D) Propagandada verilen bilgiyi esas amacından saptırarak bozmak, yozlaştırmak
E) Mantığa bürünme ve diğer savunma
mekanizmalarına başvurmak
Yukarıda belirtilen bu durum aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile açıklanır?
A) Tutarlılık
B) Zıtlaştırma
C) Benzetme
D) Bilişsel çelişki
E) İlk izlenim
4
A
A
22. Aşağıdakilerden hangisi grup normu
tanımına uymaz?
24. Aşağıdakilerden hangisi günümüz insan
hakları anlayışının oluşmasında en az
etkili olmuştur?
A) Grup normu, grup üyelerinin gerek grup
içi bireysel faaliyetlerinde ve gerekse
birbirleri ile karşılıklı ilişkilerinde uydukları kurallardır.
B) Grup normu, olumlu bir kimlik edinmemizi sağlar.
C) Grup normu, grubun amaçlarına doğru
faaliyette bulunmasında yardım edici ve
düzenleyici birer araçtır.
D) Grup normu, ortak değer yargılarıdır.
E) Grup normu, kişisel düşünce ve duyguları sosyal baskı altına alır.
A) Aydınlanma akımı
B) Pozitivist akım
C) Burjuva ideolojisi
D) Dinde reform akımı
E) İşçi sınıfı ideolojisi
25. Aşağıdaki ifadelerden hangisi hukuk
devleti tanımına en uygun olanıdır?
A) Anayasadan, devlet yetkilerinin anayasada açıkça gösterilmesi anlaşılır.
B) Anayasalı devlette yasama iradesi en
üstün olandır.
C) Anayasalı devlette temel hak ve özgürlükler etkili bir korumadan yararlanır.
D) Anayasal devletten kamu yetkilerinin
özgürlükler lehine sınırlandığı bir devlet
düzeni anlaşılır.
E) Anayasalı devletten devlet gücünün özgürlükler lehine sınırlandığı bir anayasal sistem anlaşılır.
23. İnsan haklarını evrelere göre inceleyen
öğretide, aslında üçüncü kuşak hakların
yanında bir de dördüncü kuşak haklar kategorisinden söz edilebilir. Ortaya çıkan
yeni teknolojik gelişmelerin insan onuruna
aykırı bir şekilde kötüye kullanılması karşısında yeni bir insan hakkı kategorisinin
kabulü bir bakıma kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bu bağlamda iletişim, insan kopyalanması gibi sonuçların da artık mümkün hâle
gelmesi, biyo-teknoloji ve tıbbi genetik gibi alanlarda gerçekleşen gelişmelerin yol
açtığı riskler insanı bu yeni durumda korumanın gereğini ortaya koymaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü kuşak
haklardan sayılmaz?
26. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ni yorumlamada
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince
kullanılmaz?
A) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin
bütünlüğü ilkesi
B) Özerk yorum ilkesi
C) Bireylerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun davranması ilkesi
D) Demokratik toplum ölçütü
E) Ortak Avrupa kamu düzeni ölçütü
A) Düşünce ve ifade özgürlüğü
B) Azınlık hakları
C) Doğal zenginliklere ulaşma hakkı
D) Barış hakkı
E) Eğitim hakkı
5
A
A
27. İnsan hakları alanındaki kurumlara
ilişkin olarak aşağıda verilen ifadelerden
hangisi doğrudur?
30. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin hâlen var olan yardımcı organlarından biri değildir?
A) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bütün dünya ülkeleri hakkında dönemsel raporlar hazırlayan ve BM Genel Sekreterliğine bağlı bir organdır.
B) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi Ekonomik ve Sosyal Konseye bağlı
olarak faaliyet yürüten bir organdır.
C) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi bütün dünya ülkeleri hakkında dönemsel raporlar hazırlayan ve BM Genel Kuruluna bağlı bir organdır.
D) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi BM Genel Kuruluna bağlı olarak
faaliyet yürüten bir organdır.
E) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu insan
hakları alanında uyulması zorunlu kararlar vermeye yetkili bir organdır.
A) İnsan Hakları Komisyonu
B) İnsan Hakları Konseyi
C) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
D) Mülteciler Yüksek Komiserliği
E) Uluslararası Hukuk Komisyonu
31. Aşağıda yazarları da belirtilen eserlerden hangisinde teknolojik gelişmelerin
devlet otoritesini özgürlükler aleyhine
genişlediği endişesi yer almaz?
A) Aldous Huxley, “Cesur Yeni Dünya”
B) Goerge Orwell, “Bin Dokuz Yüz Seksen Dört”
C) Bertrand Russel, “İktidar”
D) Jean Bodin, “Siyasetin Altı Kitabı”
E) Alexi de Tocqueville, “Amerika’da
Demokrasi”
28. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin insan haklarına ilişkin uyguladığı yöntemlerden değildir?
32. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) 1235 Usulü Soruşturma
B) Evrensel Periyodik İzleme Mekanizması
C) 1503 Usulü Soruşturma
D) Müzakere Usulü
E) Acil Eylem Usulü
A) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
Türkçe dilekçe ile de başvuru yapılabilir.
B) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince
kabul edilir bulunan başvurularda avukat zorunlu değildir.
C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde
görülmekte olan davalarda duruşmalar
kamuya açıktır.
D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
önünde yargılamada delil serbestliği kuralı uygulanır.
E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Avrupa Konseyi devletleri için
bağlayıcıdır.
29. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine dava açma hakkına sahip değildir?
A) Dernek
B) Siyasi parti
C) Mahalle halkı
D) Baro
E) Sendika
6
A
A
33. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
yapılan devlet başvuruları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
35. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Birleşmiş Milletlerce 10 Aralık 1948’de
yayınlanan Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi BM üyesi bütün devletler için
bağlayıcıdır.
B) Birleşmiş Milletlerce 10 Aralık 1948’de
yayınlanan Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi BM üyesi devletler için tavsiye
niteliğindedir.
C) Birleşmiş Milletlerce 10 Aralık 1948’de
yayınlanan Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi BM’de oylanırken hiç ret oyu
verilmemiştir.
D) Birleşmiş Milletlerce 10 Aralık 1948’de
yayınlanan Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi Avrupa İnsan Haklarının Korunması Sözleşmesi için yönlendirici
olmuştur.
E) Birleşmiş Milletlerce 10 Aralık 1948’de
yayınlanan Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ile insan haklarına saygı devletler arası ilişkilerde gündeme gelmeye
başlamıştır.
A) Devlet başvurusu Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinde açılan iki dava türünden
biridir.
B) Devlet başvurusu sadece Avrupa Konseyine üye devletlerce yapılabilir.
C) Devlet başvurusu 14. Protokolün yürürlüğe girmesinden itibaren, önce tek yargıç tarafından ilk incelemeye tabi tutulması öngörülmüştür.
D) Devlet başvurusunda olayın özelliklerine göre iç hukuk yollarının tüketilmesi
şartı aranmayabilir.
E) Devlet sıfatıyla Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesine başvuruda bulunan devletin kendisinin doğrudan bir menfaatinin
ihlali şart değildir.
34. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
36. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinin
belirli bir hükmüne karşı çekince ileri
sürülemez?
A) İnsan hakları hukukunda karşılıklılık ilkesi geçerli değildir.
B) Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde devletlerin insan haklarına saygı
yükümlülüğü tek taraflı bir yükümlülük
olarak yer alır.
C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru birden çok devlete karşı
yöneltilebilir.
D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine
başvuruda dava harcı alınmaz.
E) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
önünde dava masrafları Avrupa Konseyince karşılanır.
A) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Ana Sözleşmesi
B) Avrupa İnsan Haklarının Korunması
Sözleşmesi
C) Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi
Haklar Sözleşmesi
D) Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal
ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
E) Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
7
A
A
37. Tunus vatandaşı bir erkek mülteci X, Fransa’da karakola götürülmüş ve aşırı bir terör
örgütü üyesi olduğu iddiasıyla sorgulanmıştır. Mülteci X serbest bırakıldıktan sonra polisin kendisine işkence yaptığına ilişkin basın kuruluşlarına elektronik mesaj
göndermiştir. Mesajına serbest çalışan bir
hekimin düzenlediği ve vücudunda derin
darp izleri bulunduğunu doğrular nitelikte
hekim raporunun resmini de eklemiştir.
Olayın basına yansıması sonrasında Fransız makamları X’in gözaltına alınması öncesi ve sonrası resmî hastanede görevli hekim raporlarını basınla paylaşarak olayın
gerçeği yansıtmadığını kamuoyu ile paylaşmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarla ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
38. (1)…….. Sözleşmesi’nde taraf devletler
aldıkları önlemlere ve Sözleşme hükümlerine uyma konusunda kaydettikleri ilerlemelere ilişkin raporları Birleşmiş Milletler
Genel Sekreterliğine sunarlar. Bu raporlar,
değerlendirme yapılmak üzere Ekonomik
ve Sosyal Konsey ile yetki ve uzmanlık
alanlarına girdiği ölçüde BM’nin ilgili diğer ihtisas birimlerine iletilir. (1)……... nin
orijinal metniyle getirilen denetim yöntemi
sadece raporlamadır. Bu bakımdan
(1)……… getirdiği denetim sistemi açısından BM’nin diğer insan hakları sözleşmeleriyle karşılaştırıldığında daha zayıf
konumda olduğu görülür. Ancak bu durumu telafi etmek isteyen Ekonomik ve Sosyal Konsey 1987/17 sayılı kararı ile
(2)…..…. kurarak denetim konusunda başlangıçta var olan eksikliği gidermeyi hedeflemiştir.
A) Tunus, vatandaşına işkence yapıldığı
iddiasıyla Fransa’yı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava yoluyla şikâyet
edemez.
B) Türkiye, Fransa’yı bir Tunus vatandaşına işkence yapıldığı gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava yoluyla şikâyet edemez.
C) İşkence gören X, Fransa’ya karşı iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesine dava başvurusu yapabilir.
D) X’in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmadan önce Fransız yargısına
başvurması gerekir.
E) Özel hekimden alınan sağlık raporu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince de
dikkate alınabilir.
Yukarıda boş bırakılan (1) ve (2)’ye sırasıyla gelmesi gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?
A) (1) BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi (2) İnsan Hakları Komitesi
B) (1) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (2) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
C) (1) Birleşmiş Milletler Ekonomik ve
Sosyal Haklar Sözleşmesi (2) Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
D) (1) Birleşmiş Milletler İşkence ve Her
Türlü Kötü Muamelenin Önlenmesine
Dair Sözleşme (2) İşkencenin Önlenmesi Komitesi
E) (1) Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan
Hakları Bildirgesi (2) İnsan Hakları
Komisyonu
8
A
A
39. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesi Sözleşmesi Seçimlik Protokolü ile beraber devletlerin sebebiyet verdikleri bu sözleşmeye aykırı davranışlara karşı aşağıdaki başvuru yollarından
hangisi kullanılabilir?
41. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın
Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi için aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Devletlerce anneliğin korunması için
alınacak önlemler ayrımcılık sayılmayacaktır.
B) Taraf devletler küçük yaşta nişanlılığı
yasal saymamakla yükümlüdür.
C) İkametgâh seçmede kadın ve erkek eşit
söz sahibidir.
D) Kadınlar miras bakımından erkeklerle
eşit haklara sahip olacaklardır.
E) Erkek eşin başka bir ülke vatandaşlığına
geçmesi, kadının da o ülke vatandaşlığını almasını kendiliğinden sağlayacaktır.
A) Bireysel başvuru
B) Devlet başvurusu
C) Kadınlara karşı ayrımcılığı önleme komitesinin soruşturma yapma usulü
D) Bireysel başvuru ve devlet başvurusu
E) Bireysel başvuru, devlet başvurusu ve
kadınlara karşı ayrımcılığı önleme komitesinin soruşturma açması usulü
40. 1986’da Hollanda’nın Maastricht kentinde
bir üniversitede toplanan uluslararası hukuk uzmanları ekonomik, sosyal ve kültürel hakların getirdiği yükümlülükler üzerinde uzlaşmaya vararak Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Haklar Sözleşmesi’nde yer
alan haklara ilişkin temel ………. ilkelerini tespit etmişlerdir. Burada tespit edilen
ilkeler daha sonra Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Komitesi ile İnsan Hakları
Komisyonu tarafından ortaya konan yorum
ilkeleri için yol gösterici olmuştur. Gerçekte bütün haklar mutlaka devletlerin ekonomik gücüne bağımlı değildir. Örneğin
ayrımcılık yasağına uymak için ekonomik
güç zayıflığı bir engel oluşturmaz.
42.
I.
II.
III.
IV.
Birleşmiş Milletler Kadınların Siyasal Hakları Sözleşmesi
Evli Kadınların Vatandaşlığına
İlişkin Sözleşme
Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Bildirisi
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Sözleşmesi
Yukarıdaki metnin anlamına uygun olarak boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
Yukarıda numaralandırılan insan hakları belgelerinin kronolojik açıdan eskiden yeniye doğru dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maastrich
B) Kopenhag
C) Paris
D) Limburg
E) Lizbon
A) I – II – III – IV
B) II – IV – I – III
C) III – I – II – IV
D) III – II – IV – I
E) IV – II – III – I
9
A
A
43. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde
yer alan hak veya kurallardan hangisi
olağanüstü hâllerde askıya alınabilir?
45. 1982 Anayasası’na göre aşağıdaki hakların hangisinden sadece vatandaş yararlanabilir?
A) Kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkı
B) Yaşama hakkı
C) Vücut dokunulmazlığı hakkı
D) Suçta ve cezada kanunilik
E) Suç ve cezaların geriye yürümezliği
A) Siyasal parti kurma hakkı
B) Sağlık hakkı
C) Yerleşme ve seyahat hakkı
D) Dilekçe hakkı
E) Yaşama hakkı
46. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aşağıdaki
devlet modellerinden hangisine girmektedir?
A) Federal devlet
B) Bölgesel devlet
C) Özerk yapılı devlet
D) Üniter devlet
E) Karma yapılı devlet
44. .
I.
II.
III.
IV.
V.
Bireysel başvuruları inceler.
Devletlerce yapılan başvuruları
inceler.
Bireysel başvurulara ilişkin kararları kesindir.
Sözleşmeye ilişkin genel yorumlar
yapar.
Komite her yıl hazırladığı raporları Ekonomik ve Sosyal Konseye
sunar.
47. 1982 Anayasası’na göre aşağıdaki haklardan hangisi sosyal ve ekonomik haklar arasında sayılmamıştır?
A) Konut hakkı
B) Grev hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) Çalışma hakkı
E) Eğitim hakkı
Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi
Haklar Sözleşmesi ile öngörülen İnsan
Hakları Komitesi ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi / hangileri
yanlıştır?
48. 1982 Anayasası’na göre aşağıdakilerden
hangisi seçimlerde oy kullanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) Yalnız V
D) I ve II
E) III ve V
A) Vatani görevini yerine getiren çavuş
B) Askeri öğrenci Murat
C) Mahkûm Yaşar
D) Askerlik görevini yapan er Şaban
E) Tutuklu Mazlum
10
A
A
49. Varlığı bilinen bir olgudan aksi ispatlanabilecek şekilde varlığı bilinmeyen bir
olgunun çıkartılması, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
53. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin unsurlarından biri değildir?
A) Kuvvetler ayrılığı ilkesi
B) Yargı organının bağımsızlığı ve
hâkimlik teminatı
C) Yasamanın yargısal denetimi
D) Yürütmenin yargısal denetimi
E) Adli yargı ile idari yargının ayrı yapılanması
A) Varsayım
B) Kıyas
C) Adi karine
D) Kesin karine
E) Kanuni faraziye
50. MK m. 11/I hükmü; “Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar.” şeklindedir.
Bu hüküm aşağıdakilerden hangisiyle
nitelendirilebilir?
54. Aşağıdakilerden hangisi bir mahalli
idare değildir?
A) İl özel idaresi
B) Büyükşehir belediyesi
C) Belediye
D) Köy
E) İlçe
A) Emredici hukuk kuralı
B) Tanımlayıcı hukuk kuralı
C) Tamamlayıcı hukuk kuralı
D) Yorumlayıcı hukuk kuralı
E) Yedek hukuk kuralı
55. Anayasaya göre “belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını
karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere
uygun olarak gelişmesini sağlamak,
meslek mensuplarının birbirleri ile ve
halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve
güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile
kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişiliklerine” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
51. Aşağıdaki boşluk türlerinin hangisinde
hâkimin hukuk yaratma yetkisi vardır?
A) Kanunda boşluk
B) Bilinçli boşluk
C) Gerçek olmayan boşluk
D) Örtülü boşluk
E) Hukukta boşluk
52. Yazılı kanunlara dayanmayan ve esasını
hâkimler tarafından meydana getirilen
örf ve âdet hukukunun oluşturduğu hukuk sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu kurumu
B) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu
C) Dernek
D) Vakıf
E) Kamu kuruluşu
A) Roma-Germen hukuk sistemi
B) Anglo-Sakson hukuk sistemi
C) Pandekt hukuku
D) Sosyalist hukuk sistemi
E) Dinî hukuk sistemi
11
A
A
56. Aşağıdakilerden hangisi hukukun genel
ilkelerinden biri değildir?
59. Osmanlı Devlet sisteminde Şeyhülislam’ın Padişah tarafından atanıp görevden alınabilmesi aşağıdaki otorite biçimlerinden hangisinin daha güçlü olduğunu gösterir?
A) Kazanılmış haklara saygı
B) Hak arama hürriyeti
C) Kamulaştırma
D) Adalet
E) Kanun önünde eşitlik
A) İktisadi otorite
B) Siyasi otorite
C) Dinî otorite
D) Tasavvufî otorite
E) Ailevi otorite
57. Aşağıdakilerden hangisi Türk kadınlarının toplumsal ve siyasal eşitlik bağlamındaki sorunlarının çözümü için doğrudan atılmış bir adımdır?
60. Aşağıdaki yazarlardan hangisi ağırlıklı
olarak Türkiye’de işçi sınıfının sorunlarıyla ilgili romanlar kaleme almıştır?
A) Elif Şafak
B) Orhan Pamuk
C) Orhan Kemal
D) Halide Edip Adıvar
E) Peyami Safa
A) Latin Alfabesi’ne geçiş
B) Gümrük Birliği’ne giriş
C) NATO üyeliği
D) Yabancı dille eğitim yapan okulların
açılması
E) Kamu kurumlarında çalışanlara başörtüsü serbestisi
61. Namus cinayeti ile töre cinayeti arasındaki yorumlardan hangisi doğrudur?
A) Namus cinayeti ile töre cinayeti aynı
kavramlardır.
B) Namus cinayeti ve töre cinayeti sadece
Türkiye’ye özgüdür.
C) Töre cinayetine Türkiye ve Ortadoğu
ülkelerinde rastlanırken namus cinayetine dünyanın değişik yerlerinde rastlanılabilir.
D) Namus cinayeti ve töre cinayeti sadece
dinî gerekçelerle işlenir.
E) Namus cinayeti ve töre cinayetlerinin
sayısı her geçen yıl bir önceki yıla göre
2 kat artmaktadır.
58. Karabük Demir-Çelik Fabrikası’nın
kurulması Karabük için aşağıdakilerden
hangisine sebep olmamıştır?
A) Sendikal demokrasinin güçlenmesi
B) Modern toplumsal sınıfların oluşumuna
katkı yapması
C) Toplumsal anlamda bireyin ortaya çıkışı
D) Okur-yazar oranının düşmesi
E) Toplumsal farklılaşmanın artması
12
A
A
62. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde hızlanan kentleşme ile birlikte doğrudan
ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
66. Aşağıdakilerden hangisi kadınların
seçme ve seçilme hakkına tam olarak
kavuştuğunun göstergesi sayılabilir?
A) Töre cinayetleri
B) Gecekondulaşma
C) İşsizlik
D) Nüfus artış hızının yavaşlaması
E) Kadın işsizliği
A) Kadınlara oy verme hakkının verilmesi
B) Kadınlara eğitim hakkının verilmesi
C) Kılık kıyafeti ne olursa olsun kadınların
milletvekilliği yapabilmesi
D) Kadınların kültür ve sanat faaliyetlerine
katılımları
E) Kadınların ailenin aldığı kararlarda etkisinin artması
63. Türkiye’de kara ve demiryolları yollarına yapılan yatırım aşağıdakilerden hangisini doğurmaz?
A) Toplumsal entegrasyon
B) Yolsuzluk
C) Ekonomik kalkınma
D) Kültürel etkileşim
E) İstihdam
67. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
A) Türkiye, kayıtlı tecavüz vakaları oranı
bakımından dünya birincisidir.
B) Türkiye’de boşanma oranının artmasının sebeplerinden biri kentleşmenin
artmasıdır.
C) Büyük kentlerde gecekondu tipi evlerden oluşan mahallelerin sayısı azalmaktadır.
D) Türkiye’de doğum oranı düşmektedir.
E) Türkiye’de aile başına doğum oranının
en yüksek olduğu il İstanbul değildir.
64. Kentleşme ile aşağıdakilerden hangisinin artması beklenmez?
A) Eğitim oranı
B) Toplumsal tabakalaşma oranı
C) Kentlerde kültürel heterojenlik
D) Mesleki uzmanlaşma
E) Geniş ailelerin sayısı
65. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşanan zorunlu kültür değişmelerine örnek olarak gösterilemez?
68. Sanayi Devrimi’nin gerçekleştiği dönemde, aşağıdaki ekonomik görüşlerden
hangisi hâkimdir?
A) Batı müziğinin eğitim yoluyla yaygınlaştırılması
B) Şapka Kanunu
C) Kılık-kıyafet inkılabı
D) Çok partili hayata geçiş
E) Latin Alfabesi’ne geçiş
A) Sosyalist görüş
B) Karma ekonomi modeli
C) Kollektivist görüş
D) Klasik liberal görüş
E) Neo- liberal görüş
13
A
A
69. Devletin belirli bir dönemde serbest
piyasada oluşan gelire çeşitli araçlarla
müdahâle etmesi olarak tanımlanan gelir dağılımına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
73. Kişiler ve toplum arasında iyi ilişkiler
kurulmasını ve herkes için insana yakışır bir hayat seviyesi sağlanmasını öngören kavrama verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişisel gelir dağılımı
B) Fonksiyonel gelir dağılımı
C) Birincil gelir dağılımı
D) İkincil gelir dağılımı
E) Servet dağılımı
A) Sosyal politika
B) Sosyal planlama
C) Sosyal refah
D) Sosyal koruma
E) Sosyal adalet
70. Aşağıdaki bağımlılıklardan hangisi işçinin işin yapılması, yürütüm biçimi ve
şartları açısından işverene tabi olmasını
ifade etmektedir?
74. “Sosyal dışlanma” kavramının ilk kez
kullanıldığı ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) Almanya
C) ABD
D) İngiltere
E) İsveç
A) Sosyal bağımlılık
B) Teknik bağımlılık
C) Mali bağımlılık
D) Ekonomik bağımlılık
E) Hukuki bağımlılık
75. Devletin vergiler ve kamu harcamaları
yoluyla gelir dağılımını gerçekleştirmeye çalışırken kullandığı politika aşağıdakilerden hangisidir?
71. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli sosyal güvenlik riskleri arasında yer almaz?
A) İşsizlik
B) Analık
C) Hastalık
D) İş kazası
E) Malullük
A) İşgücü piyasası politikası
B) Ücret politikası
C) Maliye politikası
D) Servet politikası
E) Fiyat politikası
72. Ülkemizde bireysel iş ilişkilerinin ilk
kez düzenlediği hukuki çerçeve aşağıdakilerden hangisidir?
76. İş gücünün belirli bir zaman ya da üretim birimi başına elde ettiği para miktarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dilaver Paşa Nizamnamesi
B) Mecelle
C) Borçlar Kanunu
D) Hıfzıssıha Kanunu
E) Meaddin Nizamnamesi
A) Net ücret
B) Brüt ücret
C) Ücret haddi
D) Reel ücret
E) Nakdi ücret
14
A
A
77. Aşağıdakilerden hangisi düzgün işlerin
sağlanması için belirlenen temel kriterler arasında değildir?
80. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası
sosyal politikanın gelişmesine neden
olan faktörlerden biridir?
A) Temel hak ve prensipler ile standartların iş yerinde uygulanması
B) Sosyal diyaloğun güçlendirilmesi
C) Sosyal koruma kapsamının herkes için
artırılması
D) Yeni teknolojilerin tüm iş yerlerinde
yaygınlaştırılması
E) Uygun istihdam olanakları ve gelir düzeyi elde etmeleri için kadın ve erkeklere daha çok imkân tanınması
A) İşsizlik probleminin giderek yaygınlaşması
B) Atipik çalışma biçimlerinin ortaya çıkması
C) Küresel piyasada rekabet edilebilirliğin
sağlanması
D) Teknolojik gelişmelerin hızlanması
E) Sivil toplum kuruluşlarının sayısının
artması
81. Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik
sisteminin primli aracıdır?
78. Uluslararası
Çalışma
Teşkilatının
(ILO) en üst karar organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal yardımlar
B) Sosyal sigortalar
C) Sosyal koruma
D) Sosyal hizmetler
E) Prim teşvikleri
A) Sözleşme Kurulu
B) Guvernörler Kurulu
C) Uluslararası Çalışma Konferansı
D) Yönetim Kurulu
E) Uluslararası Çalışma Bürosu
82. Uluslararası
Çalışma
Teşkilatının
(ILO) 138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi
gereğince en az çalıştırılma yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
79. Sendikaların uluslararası düzeyde birleşme fikri, ilk olarak aşağıdakilerden
hangisi ile başlamıştır?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 18
A) Dünya Sendikalar Federasyonunun kurulması
B) Fransız işçilerin İngiliz işçilere yaptığı
“fabrikanın sesi” çağrısı
C) Hristiyan İşçi Sendikaları Konfederasyonunun kurulması
D) Alman, Fransız ve İngiliz işçiler tarafından Uluslararası İşçi Derneğinin kurulması
E) Londra Uluslararası Fuarına Fransız işçilerin de katılması
83. Aşağıdakilerden hangisi aktif istihdam
politikalarından biri değildir?
A) İstihdam sübvansiyonları
B) İşsizlik sigortası
C) Girişimcilik
D) Doğrudan kamu istihdamı
E) Mesleki eğitim politikaları
15
A
A
84. 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan özel
sektör iş yerlerinde engelli istihdam zorunluluğu oranı aşağıdakilerden hangisidir?
88. Türkiye'de sosyal politika alanında yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi
1945 - 1950 yılları arasında gerçekleşmemiştir?
A) Yüzde 2
B) Yüzde 3
C) Yüzde 4
D) Yüzde 5
E) Yüzde 6
A) İlk sigorta kollarının uygulanmaya başlanması
B) İlk kez işçi ve işveren sendikalarının
kurulması
C) Çalışma Bakanlığının kurulması
D) İş ve İşçi Bulma Kurumunun kurulması
E) Anayasada ilk kez işçinin korunması
85. Asgari ücretle ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bağlayıcıdır.
B) Toplu pazarlık sisteminin bir seçeneğidir.
C) Sadece işçi statüsünde çalışanları kapsar.
D) Ek ücret anlayışının bir sonucudur.
E) Sektörel olarak belirlenir.
89. Özelleştirme nedeniyle işlerini kaybedenlere yönelik bir pasif istihdam politikası aracı olan tazminat aşağıdakilerden hangisidir?
A) İş kaybı tazminatı
B) İhbar tazminatı
C) Kıdem tazminatı
D) İşsizlik tazminatı
E) Kötü niyet tazminatı
86. İşsizlere belirli bir ekonomik güvence
sağlayarak korumaya yönelik politikalara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pasif istihdam politikaları
B) Aktif istihdam politikaları
C) İstihdam edilebilirlik politikaları
D) Tam istihdam politikası
E) Asgari ücret politikası
90. Ülkemizdeki reform süreçleri açısından
işgücü piyasasına yönelik reformlar büyük bir önem taşımaktadır. Aşağıdakilerden hangisi işgücü piyasasına yönelik
reformlardan biri değildir?
87. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası
Çalışma Teşkilatının (ILO) kuruluş
anlaşmasıdır?
A) Aktif işgücü piyasalarının geliştirilmesi
B) İşgücü maliyetlerinin düşürülmesi
C) Kadınların ve yaşlıların işgücüne katılım oranlarının arttırılması
D) Sosyal yardım programlarının geliştirilmesi
E) Okullaşma oranlarının arttırılması
A) Maastricht Anlaşması
B) Philadelphia Bildirgesi
C) Paris Anlaşması
D) Versay Barış Anlaşması
E) Lisbon Anlaşması
16
A
A
91. Türkiye’de işgücüne katılım oranıyla
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
94. Ülkemizde uygulanan kalkınma planlarının ilk dördünün ortak özellikleriyle
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
doğru değildir?
A) İşgücüne katılım oranının OECD ortalamasından daha büyük olması
B) İşgücüne katılım oranının Avrupa Birliği ortalamasından daha büyük olması
C) Kadınların işgücüne katılım oranının
erkeklerin işgücüne katılım oranından
daha büyük olması
D) Üniversite mezunlarının işgücüne katılım oranının ilkokul mezunlarının işgücüne katılım oranından daha büyük olması
E) Boşanmış kadınların işgücüne katılım
oranının evli kadınların işgücüne katılım oranından çok daha küçük olması
A) Ekonomik ve toplumsal yapıyı veri olarak almaları
B) Ekonominin her yıl belli bir hızla büyümesini temel amaç edinmeleri
C) Sanayileşmeye öncelik vermeleri
D) Uzun dönemli bir gelişme stratejisine
göre hazırlanmaları
E) Kamu kesimi için yol gösterici, özel kesim için emredici nitelikte olmaları
95. Türkiye’deki reform süreçleri açısından
ele alındığında aşağıdakilerden hangisi
ikincil nesil reformlardan biridir?
92. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 24 Ocak 1980 kararlarını uygulamak için seçilen büyüme stratejisidir?
A) Vergi reformu
B) Finansal serbestleşme
C) Ticaretin serbestleştirilmesi
D) Mali disiplinin sağlanması
E) İşgücü piyasalarının esnek hâle getirilmesi
A) İthal ikameci sanayileşme stratejisi
B) Enflasyon hedeflemesi stratejisi
C) Döviz kuru hedeflemesi stratejisi
D) İhracata yönelik sanayileşme stratejisi
E) Parasal hedefleme stratejisi
96. Aşağıdakilerden hangisi “Güçlü Ekonomiye Geçiş” programı çerçevesinde
yasal düzenlemelerin yapıldığı alanlardan biri değildir?
93. Ülkemizde 1994 krizi sonrasında uygulanan 5 Nisan kararlarının kısa vadeli
hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla
tercih edilen politika aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sabit kur sistemi içinde enflasyonla
mücadelenin kesintisiz hâle getirilmesi
B) Mali sektörün yeniden yapılandırılması
C) Devlette şeffaflığın artırılması ve kamu
finansmanının güçlendirilmesi
D) Ekonomide rekabetin ve etkinliğin artırılması
E) Sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi
A) Ortodoks şok politika
B) Heterodoks aşamalı politika
C) Sermaye hareketlerini yasaklama politikası
D) Dış ticaretin sınırlanması politikası
E) İşgücü dolaşımını serbest bırakma politikası
17
A
A
97. Türkiye ekonomisinin yapısındaki değişimi
şekillendiren unsurlardan biri sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesidir.
Ülkemizde sermaye hareketlerinin serbestleştirildiği tarih aşağıdakilerden
hangisidir?
100. Ülkemizde uygulamaya konulan kalkınma planlarından hangisi 2023 yılını
kapsayan uzun vadeli gelişme stratejisi
çerçevesinde hazırlanmıştır?
A) VII. Kalkınma Planı
B) VIII. Kalkınma Planı
C) IX. Kalkınma Planı
D) XI. Kalkınma Planı
E) XII. Kalkınma Planı
A) 1980
B) 1989
C) 2005
D) 2009
E) 2012
98. Ülkemizde 2000 yılında yaşanan bankacılık krizi ve 2001 yılında yaşanan para
krizinden sonra aşağıdakilerden hangisi
uygulamaya konulmuştur?
A) Güçlü ekonomiye geçiş programı
B) Cari fazla veren ekonomiye geçiş programı
C) Tam dolarizasyon sistemine geçiş programı
D) Para kurulu sistemine geçiş programı
E) İthal ikameci sanayileşme modeline geçiş programı
99. Türkiye’de mali sistem çok büyük ölçüde
bankacılık sisteminden oluşmaktadır.
Ülkemizde, bankacılık sisteminin piyasa
yapısıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A) Tam rekabetçi bir yapıdadır.
B) Oligopolistik bir yapıya sahiptir.
C) Tekelci rekabetçi bir yapıdadır.
D) Tekelci yapıdadır.
E) Oligopolistik tekelci yapıya sahiptir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
18
A
A
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de
adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.
2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya
yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINAV İPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda
değil; sorumluluk size aittir.
3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
4. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, adayların salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz.
5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve
soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır.
6. Kitapçık türünü optik forma işaretlemek adayın sorumluluğundadır. Kitapçık türünü optik forma
işaretlemeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
7. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun
kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine
yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez.
8. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı
müsvedde olarak kullanmak yasaktır.
9. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
10. Herhangi bir nedenle salondan çıkan adayın kâğıdı alınır ve tekrar sınava devam etmesine izin
verilmez.
11. Adaylar sınav sırasında yanlarında telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, radyo vb. haberleşme araçları; fotoğraf makinası, hesap makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz, silah vb. teçhizat kesinlikle bulundurmayacaktır. Aksi davranışta bulunanlar hakkında tutanak tutularak sınavları geçersiz sayılacaktır.
12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal işlem
yapılacaktır. Evrakların teslim edilmesinden aday sorumludur.
SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
19
A
Download