İŞKUR-ILO (Türkiye Temsilciliği/ Ankara Ofisi)

advertisement
Türkiye’de Kadınlar için İnsana Yakışır İş İmkanları Sağlanması Yoluyla Cinsiyet
Eşitliğinin Gerçekleştirilmesine Yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Projesi
Bu proje İŞKUR-ILO işbirliği ile yürütülmekte olup, projeye Türkiye’de kadınların işgücüne
katılım oranlarının ve istihdam oranlarının düşük olması nedeni ile gerek duyulmuş ve üç pilot ilde
uygulanması planlanmıştır.
Kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarının düşük olması, Türkiye’nin istihdam
alanındaki en önemli sorunlarından biridir. Özellikle AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında, Türkiye’deki
kadın istihdam oranları son derece düşüktür. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen
Lizbon Stratejisinde belirlendiği üzere AB üye ülkeleri 2010 yılına kadar kadının istihdam oranını
yüzde 60’lara çıkarmayı hedeflerken, Türkiye’de bu oran 2008 Aralık ayı itibariyle yüzde 23.1
seviyesindedir. İstihdam oranına paralel olarak Aralık 2008 itibariyle yüzde 24.6 olan kadının
işgücüne katılım oranı ise Cumhuriyet tarihinin en düşük oranı olarak değerlendirilmektedir.
Türkiye’de işgücündeki her dört kişiden biri kadındır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından
hazırlanan 9. Kalkınma Planı’nda işgücüne katılımla ilgili olarak açıklanan hedeflerde kadının
işgücüne katılım oranı 2013 yılı için yüzde 29,6 olarak belirlenmiştir.
Proje Süresi
İŞKUR, Türkiye’de kadın istihdamının geliştirilmesine yönelik bu projeyi ILO Ankara Ofisi
işbirliği ile 2009 yılının Ocak ayından itibaren yürütmeye başlamıştır. Proje 15 aylık bir dönemi
kapsamaktadır.
Pilot İller
Kadınların işgücüne katılım oranının düşük olduğu Ankara, Gaziantep ve Konya illeri pilot il
olarak seçilmiştir.
Projenin Amacı
İl düzeyinde İSKUR personelinin ve sosyal ortakların kapasitesini geliştirmek; kadın istihdamı
ile ilgili toplumsal cinsiyet duyarlılığı olan yaklaşımların içselleştirilmesine katkı sağlamak; pilot
illerde kadınları aktif işgücü programlarına yönlendirerek kadın istihdamının artısına katkıda
bulunmak ve istihdamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesinde diğer iller için model bir proje
teşkil etmektir.
Projenin Uygulanma Stratejisi
Projenin kurumsal gelişme ve doğrudan yardım olmak üzere iki bileşeni bulunmaktadır.
Kurumsal gelişme ile, Kurumumuza (İSKUR), ilgili bakanlıklara ve sosyal ortaklara kadın
istihdamının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunacak bilgi, teknik düzey ve ortaklık becerilerini
geliştirmek üzere teknik destek sağlanması ve bu çerçevede İSKUR çalışanlarımıza yönelik olarak
ILO Uluslararası Eğitim Merkezi tarafından hazırlanmış olan eğitim seminerleri düzenlenmesi
planlanmıştır.
Kadın istihdamı stratejileri il eylem planlarına içselleştirilecek ve özel olarak kadınların
istihdam olunabilirliklerine ve işgücü piyasasına girişlerine yönelik aktif işgücü piyasası politikaları,
Kurumumuz tarafından ILO’nun da desteğiyle uygulanacaktır.
Doğrudan yardım bileşeni çerçevesinde ise proje illerindeki kadınlara, işgücü piyasasının
çeşitli sektörlerine girebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak için doğrudan
destek sağlanacaktır.
İlgili Eğitimlerin Verileceği Alanlar
Kadınların insan hakları,
Yazılı ve sözlü iletişim, temel yaşam becerileri gibi, istihdam olunabilirlik açısından gerekli
temel beceriler,
İşgücü piyasasının ihtiyacı olan alanlarda verilecek olan mesleki eğitim,
Özellikle lise ve üniversite mezunu kadınlar için, iş arama becerileri ve okuldan işe düzgün
geçiş eğitimi.
Download