TBMM B:10 22.10.2009 0:2 -363- Nitekim Dünya Ekonomik Forumu

advertisement
TBMM
B:10
22.10.2009
0:2
Nitekim Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı 'Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne
göre 2007 itibariyle kadın istihdamında Türkiye 128 ülke arasında 123. sırada gelirken, bu tablo 2008
yılında da değişme göstermemiş, 130 ülke arasında 125'inci sırada yer almıştır.
Türkiye tarafından 1985 yılında onaylanan Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, ILO, OECD, AGİK gibi kuruluşların
sözleşme, karar ve tavsiyelerinin, Kahire Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Planının, 4.
Dünya Kadın Konferansı Eylem Planı ve Pekin Deklarasyonu ile kadına yönelik her türlü ayrımcılıkla
mücadele taahhüt altına alınmıştır. Anayasanın 90'ıncı Maddesi ile de taraf olduğu uluslararası
sözleşmeleri ulusal düzenlemeler karşında etkili hale getirmiştir. Yine Anayasa'nın 10'uncu, 49'uncu
Maddeleriyle devlet, kadın ve erkek eşitliğinin yaşama geçmesini sağlamayı ve kadının gelir
kazanacağı bir işte çalışmasını güvence altına almıştır.
Böylece gerek kendi yasalarında gerekse Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliğinin kadın erkek
eşitliğini hedefleyen sözleşme ve düzenlemelerine taraf olarak kadının gelir kazanacağı bir işte
çalışmasını, kadının insan haklarından biri olarak kabul etmiştir.
Üyelik müzakerelerinin sürdüğü Avrupa Birliği üyesi ülkelerle kıyaslandığı zaman Türkiye'de
kadınların istihdam oranlarının düşük olduğu görülmektedir. Ne yazık ki Türkiye, toplumsal cinsiyet
eşitliğini bütün politika ve programlarına yansıtmayı taahhüt etmiş olmasına karşın bunu yerine
getirme konusunda yeterince ilerleme gösteremediği, yıllara göre kadınların işgücüne katılım oranları
göstermektedir. Kadınların işgücüne katılma oranı 1990'da yüzde 34,1 civarındayken, 2002 yılında
yüzde 26,9, 2004 yılında yüzde 25,4, 2008 yılı için ise yüzde 24'dür.
Lizbon Stratejisi ile belirlenen AB hedefleri doğrultusunda, 2010 yılı itibariyle Türkiye'de kadın
istihdam oranının yüzde 60 olması gerekirken, 2008 itibariyle toplam istihdam içinde kadınların
istihdam oranı AB ve bütün OECD ülkelerindeki yüzde 50'nin üzerindeki oranının çok gerisinde yer
almaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, 2002 yılma
kadar artan kadın çalışan sayısının bu yıldan itibaren düşme eğilimi içerisine girdiği görülmüştür.
2002 yılında 6 milyon 122 bin olan kadın çalışan sayısı, 2005 yılında 5 milyon 700 bin olmuştur.
2000-2005 dönemine ait bu istatistikler kadın istihdamındaki gerilemeyi açık bir şekilde ortaya
koymaktadır. Bu dönemde Türkiye'de 15 yaş ve üstü kadın nüfusu, erkek nüfustan daha fazla
artmasına karşın, toplam işgücü artışı içinde kadınların payı % 10 olarak kalmıştır. Yani artan 15 yaş
üstü kadın nüfusun sadece % 7'si işgücüne girerken, erkeklerde bu oran % 58'i bulmuştur.
Yine Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) için Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden
Prof. Dr. Gülay Toksöz'ün hazırladığı "Türkiye'de Kadın İstihdamı Durum Raporu"na göre, şu an
her dört kadından yalnızca biri çalışıyor ve çalışanların dörtte birini kadınlar oluşturmaktadır.
Bütün bu çalışmalar da göstermektedir ki, kadına karşı ayrımcılığın en yaygın olduğu alanlardan
birini de kadın emeği ve istihdamı alanı oluşturmaktadır. Toplumsal yaşamda süregelen cinsiyete ve
çalışma yaşamına dayalı ayrımcılığın en önemli göstergesi ise, erkeklerin kazancının çalışma
yaşamında birincil, kadınların kazancının ise ikincil olarak görülmesidir. Kadınların iş gücüne
katılımındaki düşüklük, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve sosyoekonomik kalkınmanın önündeki
engellerden biridir.
-363-
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards