ders tanıtım bilgileri

advertisement
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
Akışkanlar Mekaniği
İN3103
3 / Güz
(3+0+0)
3
4
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Seviyesi
:
Lisans, Zorunlu
Dersin Önkoşulu
:
Fizik-I, Kimya-I, Mühendislik Mekaniği-I, Termodinamik
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim
Kazanımları
Dersin İçeriği
Değerlendirme
Kaynaklar
:
Akışkanlar Mekaniği dersinde istihkam sınıfı ve Makine Ana Bilim Dalının alt yapı
oluşturduğu Harbiyelilere, su, hava gibi sıvı ve gazların durgun ve hareketli
durumlardaki fiziksel davranışlarının ve tabi oldukları temel kanunların öğretilmesi
amaçlanmaktadır.
:
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler,
 Akışkanların temel fiziksel özelliklerini öğrenir.
 Bir akışkana ait statik denklemleri öğrenir.
 Bir akışkandaki denge denklemlerini hesaplayabilir.
 Akışkanların tabi oldukları temel kanunlar bilir ve hareket denklemlerini
türetir.
 Bir akışkandaki konum, hız ve ivme denklemlerini öğrenir.
 Bir cismin etrafındaki akım çizgilerinin cisme etkisini öğrenir.
 Akışkan içerisindeki basınç değişimini hesaplayabilir.
 Laminar ve türbulanslı akım kavramlarını ve hesap ilkelerini öğrenir.
 Kontrol hacmi kavramını ve enerji ve momentum denklemlerinin hidrolik
hesaplarda kullanım yöntemlerini öğrenir.
:
Akışkan olarak tanımlanan maddelerin temel fiziksel özellikleri, akışkanların
hareketli halde tabi oldukları temel prensipler, kanunlar ve denklemler,
akışkanların durgun olduğu durumlarda akışkan içerisindeki basınç değişimi ve
durgun akışkan içinde bulunan cisimlere gelen kuvvetler, hareketli halde ise akım
içerisindeki hız, basınç gibi özelliklerin değişimi incelenmektedir.
:
a. Ara Sınav: 80 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ara sınavın 40 puanlık
kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 40 puanlık diğer kısmını ise metin / problem tipi
sorular oluşturacaktır.
b. Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin derse ve verilen
görevlere hazırlanmaları, derse katılımları, verilen problemleri çözmeleri ve izleme
testleri dikkate alınarak 20 tam puan üzerinden Öğretim Elemanınca verilecektir.
Her ünitenin sonunda, tamamlanan ünite ile ilgili izleme testi yapılacaktır.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sınavı 100 tam puan üzerinden yapılacak olup,
soruların 50 puanlık kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 50 puanlık diğer kısmını
ise metin / problem tipi sorular oluşturacaktır.
ç. Dersin Taban Notu: 50’dir.
:
a. KIRKKÖPRÜ K., AYDER E., Akışkanlar Mekaniği Ders Kitabı; Literatür
Yayıncılık, 2004. (Ders Kitabı)
b. İnşaat Dal Akışkanlar Mekaniği; K.H.O. Basımevi, 1979.
c. ÇEÇEN K., Hidrolik Cilt I, İTÜ Matbaası, 1979.
ç. MUNSON B.R., YOUNG D.F., OKIISHI T.H., Wiley, Fundamentals of Fluid
Mechanics, 1994.
d. SHAMES I.H., Mechanics of Fluids, Mc Graw Hill, 1992.
e. JANNA W.S., Introduction to Fluid Mechanics, PWS Publishing Company,
1993.
f. FOX R.W., MC DONALD A.T., Introduction to Fluid Mechanics, Wiley, 1994.
S.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dersin
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
Matematik, fen, tasarım ve mühendislik gibi konularda, sürdürebilirlik ilkeleri
doğrultusunda kuramsal,uygulama, tasarlama ve takdim becerisi kazanabilmelidir.
İlgi alanının ihtiyaçlarına yönelik düşünebilme ve ihtiyaçlara teknolojik gelişmelere
hakim olarak güncel ve ekonomik çözümler üretebilmelidir.
İlgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında yeterli bilgi seviyesine
ulaşabilmelidir.
Meslek ahlakını, mesleğin gelişim sürecini, doğal afet (deprem, sel, heyelan,
tusunami vb.) geçmişini, etkilerini ve toplumsal ve kültürel bağlam içindeki önemini
kavramış olmalıdır.
İnşaat Müh. problemlerini saptayıp, yorumlayıp ve analiz ederek, çözmek için
yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
gösterebilmelidir.
Sayısal akıl yürütme yöntemiyle bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak
araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme, yorumlama ve
sonuçlandırma becerisini gösterebilmelidir.
Mimari ve yapısal ilişkileri karşılaştırabilmeli, alternatifleri uygun bir şekilde
değerlendirip yorumlayabilmelidir.
Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda, gerçekçi, kısıtlar ve koşullar altında tasarım
yapabilme, tasarım sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanabilmelidir.
İnşaat Müh. Uygulamaları için gerekli olan disiplinler arası koordinasyon sağlama,
alternatif proje geliştirme ve innovasyon sergileyen tasarım kararları alabilme
becerisine sahip olmalıdır.
İnşaat Müh. Problemlerinin incelenmesi için deneyin önemini bilerek, deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
becerisine sahip olmalıdır.
inşaat Müh. İlişkin bir projeyi planlayıp, yeni yöntemler üreterek, bağımsız çalışma
yapabilmelidir.
inşaat müh. İlişkin bir projede liderlik yaparak veya verilen görevi anlayarak,
disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmaları yürütebilmeli, karmaşık durumlarda
çözüm yaklaşımları sergileyebilmelidir.
Yaşam boyu öğrenmenin geçerliliğine inanıp, alanına ilişkin bilgi ve becerileri
öğrenmek için planlama yaparak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek
mevcut bilgilere eleştirel analiz yapabilmelidir.
Sosyal ve çevresel projeleri, ulusal ve uluslar arası platformda, kişi ve kurumlara
bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, yazılı veya sözlü
bilgilendirme ve iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
Profesyonel bir yaklaşımla, etik sorumluluk bilinciyle yasal düzenlemeler ile
standartlar hakkında yeterli ölçüde bilgi birikimi yapabilmelidir.
İnşaat Müh. Uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevresel ve
kültürel etkilerini anlama yetkinliği gösterebilmelidir.
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAFTALIK KONULAR
Hafta
1-2
3
4-5
6
7-8
Konular
Bir akışkanın fiziksel özellikleri.
Statik bir Akışkanın Denge Denklemleri
Statik bir akışkanda denge denklemlerinin ve basınç değişiminin hesaplanması.
Kinematiğin tanımı. Akımda Euler ve Lagrange yaklaşımları ve hız, türev, ivme çeşitleri. Akım çizgisi,
yörünge kavramları.
ARA SINAV
9
Katı cisim ve akışkanların yer değiştirme ve şekil değiştirme denklemleri.
10
Akışkan içerisinde bir noktadaki gerilme denklemleri. Akışkanlar mekaniğinde kullanılan temel ve
yardımcı kanunları.
11
Sistem ve kontrol hacmi yaklaşımı ve Reynolds aktarma teoremi.
12-13
Sistem ve Kontrol yaklaşımının süreklilik, momentum ve enerji denklemlerine uygulanması.
14
İdeal ve gerçek akışkan, sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akımlar.
15
Paralel plakalar arasında ve borularda laminer akım denklemlerinin uygulaması.
16-17
YARIYIL SONU SINAVI
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM İŞ
YÜKÜ
(Saat)
6
2,5
15
7
3
21
-
-
-
-
-
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
13
1
13
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
4
3
12
Dönem Projesi
-
-
-
Sunumu / Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar
-
-
-
Kısa Sınav (Quiz)
6
0,5
3
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
18
15
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
24
20
FAALİYETLER
Teorik Anlatım
Teorik Ders
Genel Laboratuar Uygulaması
Rehberli Problem
Çözme
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu
Sınavı
Sınıf Çalışması
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
AKTS KREDİSİ
102
4
Download