tıbbi biyokimya anabilim dalı

advertisement
DERS AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ ŞABLONU
Dersin Adı
Porfirinlerin Kimyasal Yapı ve Özellikleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gültekin YÜCEL
Dönem
2
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Porfirin, Porfirialar, Porfirin aranması
Öğrenim hedefleri
 İnsanlar için çok önemli bir makromolekül olan hemoglobinin alt yapısında yer alan kimyasal
yapının öğrenilmesi,
 Metabolik bozukluklarda( porfiria) ortaya çıkabilecek kimyasal yapıların öğrenilmesi,
 İdrar ve dışkıda porfirin metaboliti aranması prensiplerinin öğrenilmesi.
Dersin Adı
Porfirinlerin sentezi
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gültekin YÜCEL
Dönem
2
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Porfirin sentezi, Suksinil koA, Glisin
Öğrenim hedefleri
 Hemoglobinin yapısında yer alan porfirin bileşikleri sentezindeki öncül maddelerin ve
metabolik yolun öğrenilmesi.
Dersin Adı
Hem Sentezi ve Kontrolü
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gültekin YÜCEL
Dönem
2
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Hem, ALA sentetaz, hem sentezi kontrolü,
Öğrenim hedefleri
 Hemoglobinin yapısında yer alan porfirin bileşiği hem grubunun sentezinin öğrenilmesi,
 Hem grubu sentezinde yer alan enzimlerin öğrenilmesi,
 Hem grubu sentezinin kontrol kademesinde yer alan enzim ve mekanizmaların öğrenilmesi.
Dersin Adı
Hemoglobin Yapı ve Metabolizması
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gültekin YÜCEL
Dönem
2
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Hemoglobin, hemoglobin oksijen saturasyon eğrisi, Bohr etkisi,
Öğrenim hedefleri
 Hemoglobinin yapısının üç boyutlu öğrenilmesi,
 Hemoglobinin oksijen taşıması ve bırakması,
 Hemoglobinin oksijene ilgisinin düzenlenmesi,

Kanda hemoglobin düzeyi, hematokrit ve eritrosit sayısı kavramlarının öğrenilmesi.
Dersin Adı
Bilirubin metabolizması
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gültekin YÜCEL
Dönem
2
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Direkt, indirekt, konjuge, unkonjuge bilirubin, glukronil transferazlar, kanda bilirubin düzeyi,
urobilinojen, sterkobilinojen
Öğrenim hedefleri
 Hemoglobin yıkımında yer alan hem oksijenaz enzim sistemi ve mekanizmaların öğrenilmesi,
 Hemoglobin yıkımının son ürünü bilirubinin kimyasal yapı ve özelliklerinin öğrenilmesi,
 Bilirubinin kan ve idrardaki düzeyleri, bilirubin konjugasyonu, konjuge, unkonjuge bilirubin
kavramlarının öğrenilmesi.
Dersin Adı
Anemilerde Biyokimyasal yaklaşım
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gültekin YÜCEL
Dönem
3
Staj kurulu
KLİ Hastalıkları Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Anemi, hemogram, demir eksikliği anemisi-talassemi ayırıcı tanısı, hemoliz göstergesi laboratuvar
testleri, kanda ferritin, soluble transferrin reseptörü ölçümü
Öğrenim hedefleri
 Anemi kavramının öğrenilmesi,
 Hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, RDW gibi hemogram parametrelerinin öğrenilmesi,
 Normal hemogram parametrelerinin öğrenilmesi,
 Anemi türleri, anemi-talassemi ayırıcı tanısının öğrenilmesi,
 Hemolitik anemi tespitinde kullanılan testlerin öğrenilmesi.
Dersin Adı
Eritrosit enzimopatileri
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gültekin YÜCEL
Dönem
3
Staj kurulu
KLİ Hastalıkları Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Eritrosit enzimopatileri,, G6PD yetmezliği, piruvat kinaz yetmezliği,, herditer sferositoz
Öğrenim hedefleri
 Eritrosit metabolizmasında yer alan enzim eksiklikleri ve laboratuvar tanılarının öğrenilmesi,
 En sık görülen eritrosit enzimopatilerinin tespiti,
 Eritrosit membran defektlerinin öğrenilmesi.
Dersin Adı
Hemoglobinopatilerin Biyokimyası
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gültekin YÜCEL
Dönem
3
Staj kurulu
KLİ Hastalıkları Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Hemoglobinopatiler,, talassemiler,, abnormal hemoglobinler,, cicle cell anemi
Öğrenim hedefleri
 Hemoglobinopatilerin tanımlanması,
 Abnormal hemoglobinler ve talasemilerin öğrenilmesi,
 Talasemilerde moleküler mekanizmalar,
 Cicle cell anemi ve diğer abnormal hemoglobinopatilerdeki yapısal defektlerin öğrenilmesi.
Dersin Adı
Hemoglobinopatilerin Laboratuvar Tanı Yöntemleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gültekin YÜCEL
Dönem
3
Staj kurulu
KLİ Hastalıkları Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
HPLC ile talasemi taşıyıcılarının tespiti, sicle cell anemi tespiti, variant hemoglobinlerin tanısında
kullanılan laboratuvar testleri.
Öğrenim hedefleri
 Talassemilerin tanısında kullanılan laboratuvar testleri,
 HPLC ile talasemi taşıyıcılığının tespiti,
 Cicle cell anemi tanısında kullanılan lab testlerinin öğrenilmesi,
 Klinik olgular verilerek yorumlanması.
Dersin Adı
Asit-baz denge bozuklukları
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gültekin YÜCEL
Dönem
3
Staj kurulu
KLİ Hastalıkları Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Kan pH sı, bikarbonat tampon sistemi, Henderson- Hasselbach denklemi, total karbon dioksit, p CO2
ölçümü,, metabolik asidoz,metabolik alkaloz, diabet ketoasidoz u, laktik asidoz, respiratuvar asidoz,
respiratuvar alkaloz, solunum yetmezliği,, hiperpotasemik asidoz, hipopotasemik alkaloz
Öğrenim hedefleri
 Tampon çözeltiler hakkındaki temel bilgilerin ve Henderson- Hasselbach denkleminin
öğrenilmesi,
 organizmada Asit-baz homeostazis inin öğrenilmesi,
 Asit baz dengesinde böbrekler ve akciğerlerin fonksiyonlarının öğrenilmesi,
 Asit baz dengesinin incelenmesinde kullanılan laboratuvar testlerinin öğrenilmesi,
 Klinik olgularda laboratuvar bulgularının yorumlanması.
Dersin Adı
Lipidlerin sindirimi ve emilimi ve Lipoprotein metabolizması
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tomris ÖZBEN
Dönem
2
Staj kurulu
II.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
şilomikronlar; çok düşük dansiteli lipoproteinler (VLDL); ara-dansiteli lipoproteinler (IDL); düşük
dansiteli lipoproteinler (LDL); yüksek dansiteli lipoproteinler (HDL); albumin-serbest yağ asidi (FFA);
lesitin-kolesterol açil transferaz (LCAT); ekstra hepatik lipoprotein lipaz; apoprotein A-I; apoprotein CII
Öğrenim hedefleri
 Diyetle alınan lipidler, sindirimleri, bağırsaktan emilimleri ve lenf sıvısı ve kanda taşınımları,
 Lipoprotein tipleri, sınıflandırılmaları, özellikleri,
 Lipidlerin kanda lipoprotein halinde taşınması,
 Apolipoprotein tipleri, özellikleri,
 Lipoprotein tayin yöntemleri (lipoprotein elektroforezi ve ultrasantrifüj yöntemleri),
 Lipoproteinlerin metabolizması,
 Lipoprotein sentez ve yıkılımları.
Dersin Adı
Karbonhidratların sindirimi, emilimi, kan şekerinin düzenlenmesi
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tomris ÖZBEN
Dönem
2
Staj kurulu
II.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
nişasta; -amilaz; maltoz; laktoz; sakkaroz; maltotrioz; dekstrin; -dekstrinaz; -glukozidaz; maltaz;
laktaz; sakkaraz; aktif transport; kolaylaştırılmış diffüzyon; basit diffüzyon; SGLT1; Na+K+-ATPaz; GLUT1,2,3,4,5; hiperglisemi; hipoglisemi; normoglisemi; glukagon; insülin; epinefrin;
Öğrenim hedefleri
 Diyetle alınan karbonhidratların çeşitleri,
 Ağız ve bağırsaktaki sindirimleri,
 Emilimlerinde rol alan biyokimyasal mekanizmalar,
 Glukoz dışı farklı monosakkaridlerin glukoza dönüşümü,
 Kan glukoz düzeyleri ve kan şekerinin düzenlenmesi,
 Kan glukoz düzeyinin kontrolü,

Kana glukoz sağlayan ve kandan glukoz kullanan metabolik olaylar ve mekanizmaları.
Dersin Adı
Lipid ve Lipoprotein metabolizması Bozuklukları
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tomris ÖZBEN
Dönem
3
Staj kurulu
Dolaşım- Solunum Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
dislipoproteinemiler;
hiperlipoproteinemiler,
hiperlipoproteinemi
tipleri;
familyal
hiperşilomikronemi; familyal eksojen hipertrigliseridemi; familyal hiperbetalipoproteinemi; karışık
(mixed) betalipoproteinemi; familyal hipertrigliseridemik hiperbetalipoproteinemi; familyal
hiperprebetalipoproteinemi;
familyal
endojen
hipertrigliseridemi;
karışık
(mixed)
hiperlipoproteinemi; hipolipoproteinemiler, hipolipoproteinemi tipleri; plazma lesitin kolesterol açil
transferaz (LCAT) eksikliği; alfa-(yüksek dansiteli) lipoprotein eksikliği (Tangier hastalığı).
Öğrenim hedefleri
 Lipid ve lipoprotein metabolizması bozukluklarına yol açan primer ve sekonder nedenler,
 Başlıca lipid ve lipoprotein metabolizması patolojileri,
 Lipid ve lipoprotein metabolizma bozukluklarının biyokimyasal mekanizmaları ve temelleri;
 Hiperlipoproteinemiler,
 Hiperlipoproteinemi tipleri ve hiperlipoproteinemi tiplendirmesinde kullanılan biyokimyasal
analiz yöntemleri,
 Hipolipoproteinemi tipleri ve nedenleri,
 Hipobetalipoproteinemi,
 Plazma lesitin kolesterol açil transferaz (LCAT) eksikliği,
 Alfa-(yüksek dansiteli) lipoprotein eksikliği (Tangier hastalığı),
 Lipid ve lipoprotein metabolizması ile ilgili tanı (diagnoz) ve takipte kullanılan (prognoz)
biyokimyasal tanı yöntemleri, bulguların yorumları,

Lipid ve lipoprotein metabolizması bozukluklarının tedavisinde kullanılan yaklaşımların
biyokimyasal temeli.
Dersin Adı
Ateroskleroz biyokimyası
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tomris ÖZBEN
Dönem
3
Staj kurulu
Dolaşım- Solunum Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
kardiyovaskular hastalıklar (CVD); ateroskleroz; oksidatif stres; endotel hücre aktivasyonu; adezyon
moleküller; scavenger reseptörler; makrofajlar; köpük hücreleri; inflamasyon; LDL oksidasyonu;
antioksidanlar; ateroskleroz aşamaları; yağlı çizgi; fibröz plak; tromboz oluşumu.
Öğrenim hedefleri
 Aterosklerozun tanımı,
 Ateroskleroz oluşumunda rol oynayan klasik ve klasik olmayan risk faktörleri,
 Aterosklerozun oluşum safhaları, okside LDL’nin ateroskleroz oluşumundaki rolü,
 Aterosklerozu hızlandıran ve yavaşlatan biyokimyasal faktörler.
Dersin Adı
Lipid sindirim ve emilim bozuklukları
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Tomris ÖZBEN
Dönem
3
Staj kurulu
GİS Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
hiperkolesterolemi; hipokolesterolemi; lipaz eksikliği; safra tuzu eksikliği; barsak mukozası
bozuklukları; barsaklardan geçiş hızı; abetalipoproteinemi; hipobetalipoproteinemi; yağlı feçes
(steatore), feçeste yağ tayini ile ilgili biyokimyasal testler.
Öğrenim hedefleri
 Lipid sindirim ve emiliminde rol oynayan faktörler,
 Lipid sindirim bozukluklarına yol açan olayların biyokimyasal nedenleri ve mekanizmaları,
 Hiperkolesterolemi nedenleri,
 Hipokolesterolemi nedenleri,
 Yağlı feçes (steatore),
 Feçeste yağ tayini ile ilgili biyokimyasal testler.
Dersin Adı
Hormonların tarifi sınıflandırılması ve etki mekanizması
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Aslı BAYKAL ATAMAN
Dönem
2
Staj kurulu
IV. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
ikinci mesajci, Reseptor, Tasiyici proteinler
Öğrenim hedefleri
 Hormon genel etki mekanizmalari anlasilmasi,
 Ce hastaliklarla iliskilerinin kurulmasi,
 Hormon tayin testlerinin mekanizmalarinin anlasilmasi.
Dersin Adı
Amino asitlerin kimyasal yapı ve özellikleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜ
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Amino grubu, karboksil grubu, amino asit, standart amino asit, -karbonu, asimetrik karbon atomu,
optik izomer, D-amino asit, L-amino asit.
Öğrenim hedefleri
 Amino asitlerin yapılarını,
 İzomer ve optikce aktif olma özelliklerini,
 Dipolar iyon ve amfoterik kavramlarını öğrenir ve ayırt eder.
Dersin Adı
Amino asitlerin sınıflandırılması
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜ
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Glisin, alanin, valin, lösin, izolösin, serin, treonin, tirozin, sistein, metiyonin, aspartik asit, glutamik
asit, asparajin, glutamin, lizin, arjinin, histidin, guanidin, imidazol, fenilalanin, tirozin, triptofan, indol,
aromatik, gamma (γ) – karboksiglutamat, UV absorpsiyonu, imino asit, prolin, polar (hidrofilik) ,
nonpolar (hidrofobik), sistin, esansiyel, nonesansiyel, modifiye amino asit, standart amino asit,
selenosistein, O-fosfoserin, amfoter (amfolit), dipolar iyon (zwitteriyon).
Öğrenim hedefleri
 20 tane standart amino asidin yapısını,
 Hangi özelliklerine göre sınıflandırıldıklarını öğrenir, farklılıklarını ayırt eder ve açıklar.
Dersin Adı
Amino asitlerin kimyasal tepkimeleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜ
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
pH, pKa, tampon, Henderson-Hasselbalch denklemi, zayıf asit, konjuge baz, titrasyon eğrisi,
tamponlama bölgesi, izoelektrik nokta (pI), amino grubu, karboksil grubu, R grubu, ninhidrin
reaksiyonu, Sanger tepkimesi, Schiff baz, deaminasyon, esterleşme, amid oluşumu, dekarboksilasyon,
şelat (kelat), hidrazinoliz.
Öğrenim hedefleri
 Amino asitlerin asit/baz ve tamponlama özelliklerini, pH’ı ve pKa yı öğrenir.
 Henderson-Hasselbalch denklemini ve bu denklemin asit baz dengesinde pH hesaplamada
nasıl kullanıldığını öğrenir ve hesaplar.
 Fizyolojik pH da en iyi tamponlama yapan amino asidi öğrenir ve sorgular.
 İzoelektirik noktanın hesaplamasını öğrenir.
 Bazı amino asitlerin amino, karboksil ve R gruplarının vermiş olduğu önemli reaksiyonları
öğrenir ve ayırt eder.
Dersin Adı
Peptidler ve proteinlerin kimyasal yapıları
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜ
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Peptid bağı, peptid, peptid bağı, protein, oligopeptid, polipeptid, amino asit kalıntısı (residü), redükte
gtlutatyon (GSH), okside glutatyon (GSSG), peptid bağının rezonsansı, peptid bağı düzlemi, insülin,
aspartam.
Öğrenim hedefleri
 Peptid bağının önemini ve özelliklerini, peptid ve protein oluşumunu, peptidlerin nasıl
adlandırıldığını,
 Glutatyon (redükte ve okside glutatyon) molekülünün sentezini ve organizmadaki önemini,
 Vücutta bulunan bazı önemli peptidlerin ( insülin, bradikinin, oksitosin ve vazopressin gibi)
yapılarını ve fonksiyonlarını öğrenir ileride öğreneceği diğer bilgilerle birleştirir.
Dersin Adı
Proteinlerin sınıflandırılması
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜ
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Albumin, protein, globulin, prolamin, histon, skleroprotein, globüler protein, fibröz protein, protein,
kollajen, trasport işleminde rol alan proteinler, hemoglobin, basit proteinler, bileşik (konjuge)
protein, apoprotein, prostetik grup, nükleoprotein, mukoprotein, glikoprotein, fosfoprotein, kazein,
lipoprotein, metalloprotein.
Öğrenim hedefleri
 Proteinlerin çeşitli özelliklerine (çözünürlük, genel şekil, fonksiyon, saf veya kompleks yapı)
göre sınıflandırılmasını öğrenir ve ayırt eder.
Dersin Adı
Proteinlerin kimyasal özellikleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜ
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Primer yapı, protein, peptid bağı, sekonder yapı, Van der Waals kuvvetleri, hidrojen bağı,
elektrostatik bağ, hidrofobik bağ, kovalent bağ, - sarmal (heliks),  - konformasyonlar (( -kıvrımlı
yapılar) veya (-kırmalı tabaka)), paralel yapı, antiparalel yapı, üçlü heliks, tersiyer yapı,
süpersekonder yapı, tuz köprüsü (iyonik bağ), disülfit bağı, insülin, oligomerik protein, protomer,
monomer, subünit (alt birim), kuarterner yapı, homodimer, heterodimer, hemoglobin, proteinlerin
denatürasyonu, reversibl denatürasyon, irreversibl denatürasyon, proteinlerin renatürasyonu,
denatürasyon nedenleri, pH, üre, deterjan, sodyum dodesil sülfat (SDS), ağır metal iyonları, kurşun
zehirlemesi, serum proteinleri, plazma proteinleri.
Öğrenim hedefleri
 Proteinlerin yapısal organizasyonunu (primer, sekonder, tersiyer ve kuarterner), üçlü heliks
yapıyı, moleküler şaperonun fonksiyonunu, proteinlerin denatürasyonunu, proteinleri
denatüre eden fiziksel ve kimyasal etkenleri öğrenir.
 Kurşun zehirlenmesinin mekanizması ile protein denatürasyonunu arasında bağlantı kurar.
Dersin Adı
Amino asitlerin yapımı ve yıkımı
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜ
Dönem
1
Staj kurulu
II. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Amin, amino asait, transaminasyon, deaminasyon, transdeaminasyon, oksidatif deaminasyon, alfaketoglutarat, glutamat, alanin, pirüvat, aspartat, okzalasetat, amonyak, üre, alfa-ketoasit, alfaaminoasit, alanin aminotransferaz
(ALT, SGPT), aspartat aminotransferaz
(AST, SGOT),
aminotransferaz, piridoksal fosfat (PLP), glutamat dehidrojenaz, allosterik efektör, üre siklüsü (
döngüsü), Krebs - Henseleit Siklusu, GDP, ADP, GTP, ATP, nonoksidatif deaminasyon, glutamin,
glutamin sentetaz, glutaminaz, glukoz-alanin siklüsü, kas, karaciğer, beyin,böbrek, hiperamonemi,
glikojenik amino asit, ketojenik amino asit, gliko-ketojenik amino asit, fumarat, süksinil KoA, glisin
sentaz, serin, serin dehidrataz, treonin, treonin aldolaz, triptofan, fenilalanin, tirozin, fenilalanin
hidroksilaz, asparajin, asparajin sentetaz, asparajinaz, metiyonin, valin, izolösin, histidin, prolin,
arjinin, asetil KoA, lösin, dallı zincirli amino asitler, asetoasetil KoA, lizin, nonesansiyel amino asitler,
glukoz, sistein, metiyonin, homosistein, hippürat, kreatin, kreatinin, glisin, gamma-aminobütirat
(GABA), gamma-karboksiglutamat, nitrit oksit, katekolamin, melanin, histidin dekarboksilaz,
seratonin, melatonin, biyolojik amin.
Öğrenim hedefleri
 Amino asitlerden amin grubunun uzaklaştırılmasını,
 Transaminaz reaksiyonlarını,
 Amonyağın taşınmasını,
 Oluşan amonyağın üre döngüsü aracılığı ile üreye çevrilmesini,
 Üre döngüsünde oluşan reaksiyonları,
 Üre ve TCA döngüleri arasındaki bağlantıyı,
 Amino asitlerin karbon iskeletlerinin akibetini,
 Amino asitlerin sentezini,
 Amino asitlerin spesifik ürünlere dönüşümünü öğrenir ve bu bilgileri birleştirir.
Dersin Adı
Aminoasit ve proteinlerin genel metabolizması
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof Dr. Saadet GÜMÜŞLÜ
Dönem
2
Staj kurulu
II. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Protein, mide, bağırsak, endojen protein, endojen amino asit, amino asit, turnover, azot dengesi,
kwashiorkor, albumin, marasmus, malnütrisyon, otokataliz, enterokinaz, pepsin, pankreas, elastaz,
kimotripsin, karboksipeptidaz, aminopeptidaz, proenzim (zimojen), endopeptidaz, ekzopeptidaz,
gamma-glutamil siklusu, gamma-glutamil transferaz (GGT), hidroliz, emilim, açlık, tokluk, kas,
karaciğer, transaminaz, sistinüri, Akçaağac Şurubu (Mapple syrup) hastalığı, fenilketonüri,
alkaptonüri, tirozinaz,
Öğrenim hedefleri
 Proteinlerin sindirimini, amino asitlerin emilimini, açlık ve toklukta proteinlerin akibetini, azot
dengesini öğrenir ve bu bigileri birleştirerek bazı hastalıkların temelini tahmin eder.
 Amino asitlerin transaminasyonu ve deaminasyonu, üre siklüsünü hatırlar ve üre siklüsü
bozuklukları sonucunda neler olabileceğini sorgular ve açıklar.
 Sistinüriyi, histidinemiyi, Akçaağac Şurubu (Mapple syrup) hastalığını, fenilketonüriyi,
alkaptonüriyi öğrenir, ayırt eder ve açıklar.
Dersin Adı
Biyokimyada Temel Kavramlar
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Biyomolekül, Biyokimya tanımı, Makromolekül, Moleküller mantık, Enerji, Metabolizma, Birimler
Teknikler
Öğrenim hedefleri
 Biyokimya’nın tanımı,
 Biyokimya tarihinin özeti,
 Biyomolekül tanımı,
 Biyomoleküllerin canlılardaki görevleri,



Hücredeki yapısal örgütlenmeyi,
Biyokimyasal birimleri,
Biyokimyasal teknikleri tanıtmak.
Dersin Adı
Enzimlerin tanımı ve özellikleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Enzim tanımı, Enzim yapısı, Substrat etkileşimi, Enzimatik aktivite
Öğrenim hedefleri
 Enzimlerin yapısal özelliklerini,
 Enzimatik reaksiyonların isimlendirilmesi,
 Enzimatik reaksiyonların işleyişini,
 Enzimatik reaksiyonlara etki eden faktörleri tanımlamak.
Dersin Adı
Enzim kinetiği
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Enzim kinetiği, Birimler , İnhibitörler
Öğrenim hedefleri
 Enzimatik reaksiyonların işleyişini,
 Enzimatik reaksiyonlara etki eden faktörleri,
 Enzimatik reaksiyonların dinamiğini tanımlamak.
Dersin Adı
Enzimatik regülasyon mekanizmaları
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Allosterik enzimler, Allosterik mekanizmalar, Kovalent modifikasyon, Zimojenler, İzoenzimler
Öğrenim hedefleri
 Enzimatik reaksiyonları nasıl kontrol edildiğini tanımlamak.
Dersin Adı
Glukoz, Glikojenez ve Glikojenoliz
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA
Dönem
1
Staj kurulu
II. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Karbohidratların sindirimi emilimi, Karbohidratların emilimi, Glikojenezis, Glikojenolizis, Glikolizis,
Alkolik fermentasyon
Öğrenim hedefleri
 Karbohidrat metabolizmasının önemini vurgulamak,
 Karbohidrat metabolizması ile diğer metabolitlerin ortak merkezde ve aynı şekilde enerji
temininde kullanıldığını kavramak,

Organizmanın enerjisini nasıl temin ettiğini anlayabilmek.
Dersin Adı
Sitrik asit siklusu
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA
Dönem
1
Staj kurulu
II. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Asetil Ko-A , Piruvat dehidrojenaz, Enerjetik, Döngünün kontrolü
Öğrenim hedefleri
 Karbohidrat metabolizması ile diğer metabolitlerin ortak merkezde ve aynı şekilde enerji
temininde kullanıldığını kavramak,
 Organizmanın enerjisini nasıl temin ettiğini anlayabilmek.

Dersin Adı
Oksidasyon olayları ve Biyolojik sistemler
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA
Dönem
1
Staj kurulu
II. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Biyoenerjetik, Termodinami, Serbest enerji, Standart serbest enerji, Oksidasyon, Redüksiyon, Redoks
potansiyeli, Redoks enzimleri
Öğrenim hedefleri
 Serbest enerjinin ne olduğunu, nasıl ve nerelerde kullanıldığını,

Oksidoredüksiyon reaksiyonlarında yürütücü kuvvetin ne olduğunu ve bunda rol oynayan
enzimlerini öğrenmek.
Dersin Adı
Solunum zinciri, Hidrojen ve Elektron Transportu
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA
Dönem
1
Staj kurulu
II. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Mitokondri, Kompleksler, Kompleks inhibitörleri, Mitokondri taşıyıcıları
Öğrenim hedefleri
 Elektron transport zinciri ile oksidatif fosforilasyon ve öğrenmek,
 Mitokondri içerisine elektron akışı ne olduğunu,
 Elektron transport zinciri ve fosforilasyon nasıl çalıştığını,
 Mitokondriyal transport mekanizmaları ne olduğunu tanımlamak.
Dersin Adı
Heksoz monofosfat metabolik yolu
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA
Dönem
1
Staj kurulu
II. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Glukoz 6-fosfat dehidrojenaz, Transaldolaz, Transketolaz
Öğrenim hedefleri
 Karbohidrat metabolizması ile diğer metabolitlerin ortak merkezde ve aynı şekilde enerji
temininde kullanıldığını kavramak,

Organizmanın enerjisini nasıl temin ettiğini anlayabilmek.
Dersin Adı
Metabolik İntegrasyon
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA
Dönem
1
Staj kurulu
II. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Karbohidrat metabolizması, Lipid metabolizması, Protein metabolizması, İnsülin, Glukagon, Epinefrin
Öğrenim hedefleri
 Karbohidrat, lipid ve protein metabolizmaları arasındaki ilişkiyi kurabilmek,
 Metabolik olayların birbirlerini nasıl etkilediğini,

Metabolik olayların nasıl kontrol edildiğini öğretmek.
Dersin Adı
Nükleik asitlerin metabolizması
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA
Dönem
2
Staj kurulu
II. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Pürinler, Pirimidinler, PRPP, HGPRT, Hiperürisemi, Gut, Hipoürisemi
Öğrenim hedefleri
 Pürin ve pirimidin metabolizmasını öğrenmek,
 Pürin ve pirimidin metabolizmasını ilgilendiren bozuklukları tanımlamak,

Pürin ve pirimidin metabolizmasının bozuklukları arkasında yatan biyokimyasal mekanizmaların
anlaşılmasını sağlamak.
Dersin Adı
Hastalıkların biyokimyasal temeli
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA
Dönem
2
Staj kurulu
V. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Sağlığın tanımı, Hastalıklarda biyokimyasal mekanizmalar, Biyokimyasal testler
Öğrenim hedefleri
 Hastalıkların arkasında moleküler bozuklukların bulunduğunu öğretmek,
 Bozuklukların moleküler düzeyde anlaşılmasını sağlayarak hastalıkları daha kolay öğrenmek,
 Bozuklukların moleküler mekanizmasının öneminin anlaşılmasını sağlayarak teşhis ve tedavinin
yapılması kolaylaştırmak.
Dersin Adı
İmmün sistem biyokimyası
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA
Dönem
2
Staj kurulu
V. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Antijen, Antikor, B lenfosit, T hücre reseptörü, MHC proteinleri
Öğrenim hedefleri
 İmmün sistemde yer alan elemanların moleküler yapılarını öğrenmek,
 İmmün sistemde yer alan elemanların biyokimyasal mekanizmalarla fonksiyonlarını yerine
getirdiğini öğrenmek.
Dersin Adı
Kanser biyokimyası
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Akın YEŞİLKAYA
Dönem
2
Staj kurulu
V. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Fiziksel etkenler, Kimyasal etkenler, Metabolik aktivasyon, Ames testi, Sinyal iletim, Onkogen etki
şekli, Tümör süpresör genler, Tümör belirteçleri
Öğrenim hedefleri
 Kanserin tanımı,
 Kansere neden olan etkenler,
 Hücre büyümesinde DNA ve sinyal iletiminin kontrolü,
 Onkogen tanımı,

Tümör Süpressör genlerin tanımı.
Dersin Adı
Karbonhidratların Tarifi ve Özellikleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. S. Halide AKBAŞ
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Karbonhidrat, aldozlar, ketozlar
Öğrenim hedefleri
 İnsanlar için temel bir makromolekül olan karbonhidratların genel olarak yapı, fonksiyon ve
sınıflandırmalarının öğrenilmesi.
Dersin Adı
Monosakkaridlerin Yapı ve Özellikleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. S. Halide AKBAŞ
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Glukoz, fruktoz, redüktan madde
Öğrenim hedefleri
 Önemli monosakkarid sınıflarının yapı ve fonksiyonlarının yanısıra monosakkaridlerin girdikleri
kimyasal reaksiyonların öğrenilmesi.
Dersin Adı
Monosakkaridlerin Yapı ve Özellikleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. S. Halide AKBAŞ
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Glukronik asit, Diabetes Mellitus, hiperglisemi
Öğrenim hedefleri

Türev monosakkaridler, tıpta önemi olan monosakkaridler ve Diabetes Mellitus ile ilgili temel
bilgilerin öğrenilmesi.
Dersin Adı
Disakkaridlerin ve Polisakkaridlerin Yapı ve Özellikleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. S. Halide AKBAŞ
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Laktoz, Sükroz, nişasta, glikojen, glikozidik bağlar
Öğrenim hedefleri
 Önemli disakkarid ve polisakkarid sınıflarının yapı, fonksiyon ve glikozidik bağ çeşitlerinin
öğrenilmesi.
Dersin Adı
Heteropolisakkaridler
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. S. Halide AKBAŞ
Dönem
1
Staj kurulu
I. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Proteoglikan, glikoprotein, glikasyon,
Öğrenim hedefleri
 Önemli heteropolisakkaridler olan glikozaminoglikanlar, proteoglikanlar, glikoproteinler,
glikolipidlerin yapı, fonksiyon ve tıptaki önemlerinin öğrenilmesi.
Dersin Adı
Gastrointestinal Sistem Biyokimyası
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. S. Halide AKBAŞ
Dönem
1
Staj kurulu
II. Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Mide özsuyu, pankreas enzimleri, safra tuzları
Öğrenim hedefleri
 Gastrointestinal sistemi oluşturan organların temel özellikleri, makromoleküllerin sindirimde
görev alan salgı ve enzimler,
 Safra asitlerinin sentez ve görevlerinin öğrenilmesi.
Dersin Adı
Gastrointestinal Sistem Fonksiyon Bozuklukları ve Laboratuvar Testleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. S. Halide AKBAŞ
Dönem
3
Staj kurulu
GİS Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Malabsorbsiyon, pankreas enzimleri, aklorhidri
Öğrenim hedefleri
 Gastrointestinal sistem fonksiyon bozukluklarının tanısında kullanılan testlerin örnek vakalarla
öğrenilmesi.
Dersin Adı
Metabolik Hastalıklarda Tarama Testleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. S. Halide AKBAŞ
Dönem
3
Staj kurulu
Endokrin ve Genitoüriner Sistem
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Konjenital hipotiroidi, fenilketonüri, organik asidüri
Öğrenim hedefleri
 Sık gözlenen doğumsal ve edinsel metabolik hastalıkların tanı ve taramasında kullanılan farklı
basamak testlerinin örnek vakalarla öğrenilmesi.
Dersin Adı
Su ve Elektrolit Metabolizması
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. S. Halide AKBAŞ
Dönem
3
Staj kurulu
Endokrin ve Genitoüriner Sistem
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri
 Sıvı ve elektrolit dengesinin sürdürülmesinde rol alan faktörlerin öğrenilmesi,
 Sık gözlenen sıvı elektrolit denge bozukluklarında gözlenen laboratuvar bulgularının örnek
vakalarla öğrenilmesi.
Dersin Adı
Lipidler
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sebahat ÖZDEM
Dönem
1
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Yağ asidi, kolesterol, trigliserit, fosfolipit, glikolipit,eikozanoidler, lipoproteinler
Öğrenim hedefleri
Dersin Adı
Anlatan Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Sebahat ÖZDEM
Dönem
2
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Öğrenim hedefleri
Dersin Adı
Metabolizmanın Hormonal Kontrolü
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRK
Dönem
2
Staj kurulu
IV.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
İnsülin, Glukagon, Açlık, Tokluk, Allosterik Enzim
Öğrenim hedefleri
 Metabolizmanın insülin ve glukagon temelinde açlık ve tokluğun hormonal kontrolü,

Enerji metabolizmasının kontrolünü sağlayan Allosterik Enzimlerin Hormonal Kontrolünü
kavrayabilmek.
Dersin Adı
Hipotalamus ve Hipofiz Hormonlar
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRK
Dönem
2
Staj kurulu
IV.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Tirotropin salgılatıcı hormon (TRH), Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH), Kortikotropin salgılatıcı
hormon (CRH), Gelişme Hormonu (Somatotropin Salgılatıcı Hormon, GHRH), Prolaktin salgılanmasını
baskılayan hormon (PIH), Vazopressin (Antidiüretik Hormon), Oksitosin, Gelişme Hormonu
Salgılanmasını Baskılayan Hormon (Somatostatin, GHRIH), Gelişme hormone (GH), Prolaktin, Tiroid
Stimüle Edici Hormon (TSH), Lüteinize Edici Hormon (LH), Folikül Stimüle Edici Hormon (FSH), İnsülin
Benzeri Büyüme Faktörü (IGF), Pro–Opiomelanokortin Ailesi Hormonlar (Adrenokortikotropin
Hormon, beta-lipotropin, Melanosit Uyarıcı Hormon, Endorfinler), Sheehan Sendromu.
Öğrenim hedefleri
 Hipotalamo-hipofizer sistemin çalışmasını,
 Hipotalamus ve hipofiz hormonların etkilerini kavramak,

Hipofiz Bozukluklarını incelemek.
Dersin Adı
Tiroid hormonları
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRK
Dönem
2
Staj kurulu
IV.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Tiroksin (T4, Tetraiyodotironin), Triiodothyronine (T3), Tiroglobulin, Deiyonidaz, Hipertiroidzm,
Hipotiroidizm, Guatr.
Öğrenim hedefleri
 Tiroid hormonlarının yapıları, sentezleri, taşınması, metabolizması ve metabolik etkilerini
kavramak,
 Tiroit fonksiyon testlerini, tiroit hastalıklarını kavramak.
Dersin Adı
Kalsiyum ve Fosfor Metabolizmasını Düzenleyen Hormonlar
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRK
Dönem
2
Staj kurulu
IV.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Kalsiyum, Fosfor, Parathormon, Kalsitriol (Vitamin D), Kalsitonin, Fibroblast Büyüme Faktör-23 (FGF23), Hiperparatiroidizm, Hipoparatiroidizm, Raşitizm.
Öğrenim hedefleri




Kalsiyumun önemi,
Vücuttaki formları,
Kalsiyum ve fosfor metabolizmasını düzenleyen hormonların: Sentezleri, sentezlerinin
düzenlenmesi, etki mekanizmaları ve etkilerini kavramak.
Kalsiyum ve Fosfor Metabolizması ile ilişkili hastalıklarını kavramak.
Dersin Adı
Pankreas Hormonları
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRK
Dönem
2
Staj kurulu
IV.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
İnsülin, Glukagon, Somatostatin, Pankreatik Polipeptid, Diabetes Mellitus, Metabolik Sendrom,
Obesite.
Öğrenim hedefleri
 Pankreas hormonlarının yapıları, sentezleri ve yıkılmaları,
 Sentezlerinin düzenlenmesi,
 Metabolik etkilerini kavramak,
 Pankreas hormonları ile ilişkili hastalıkları kavramak.
Dersin Adı
Surrenal Korteks Hormonları
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRK
Dönem
2
Staj kurulu
IV.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Aldosteron, Kortizol, Dehidroepiandrosteron, Androstenodion, Renin, Cushing, Addison, Konjenital
Adrenal Hiperplazi
Öğrenim hedefleri
 Glikokortikoitler, Mineralokortikoitler ve Androjenlerin kimyasal yapıları, sentezi, taşınması,
metabolizması ve atılımı.
 Glikokortikoitler, Mineralokortikoitler ve Androjenlerin etki tarzları, metabolik etkilerini
kavramak.
 Adrenal fonksiyon bozuklukları ile ilişkili hastalıkları kavramak.
Dersin Adı
Surrenal medulla hormonları
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRK
Dönem
2
Staj kurulu
IV.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Norepinefrin, Epinefrin, Dopamin, Vanil Mandelik Asit, Metanefrin, Normetanefrin, Homovalinik Asit,
Feokromositoma.
Öğrenim hedefleri
 Adrenal medulla hormonların (Katekolaminler), Kimyasal yapıları, biyosentezleri ve sentelerinin
düzenlenmesi,
 Depolanma ve salgılanmaları, Metabolizmaları, Etki Mekanizmaları, Metabolik etkileri
kavramak,
 Adrenal medulla hastalıkları incelemek.
Dersin Adı
Cinsiyet hormonları
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRK
Dönem
2
Staj kurulu
IV.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Östron (E1), Östradiol (E2), Östriol (E3), Progesteron, Testosteron, İnsan Koryonik Gonadotropin (
hCG), Koryonik Somatomamotropini (hCS), Prolaktin, Polikistik over sendromu.
Öğrenim hedefleri
 Cinsiyet bezi hormonların yapısı, sentezi, taşınması ve fonksiyonu,
 Plasental hormonlar,
 Meme gelişimi ve hormonlar,
 Cinsiyet bezleri ve Hastalıklarını kavramak.
Dersin Adı
Gastrointestinal sistem ve böbrek hormonları
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRK
Dönem
2
Staj kurulu
IV.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Gastrin Kolesistokinin (CCK) Sekretin, Ghrelin, Gastrik inhibitör peptid (GIP), Vazoaktif intestinal
polipeptid (VIP), Motilin, Somatostatin, Enteroglukagon, Enkefalinler, P maddesi Nörotensin,
Eritropoeitin.
Öğrenim hedefleri
 Sindirim kanalı ve böbrek hormonlarının özellikleri,
 Etki mekanizmaları,
 Fonksiyonlarını incelemek.
Dersin Adı
Endokrinolojide Yeni Hormonlar
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRK
Dönem
2
Staj kurulu
IV.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Adiponektin, Resistin, Leptin, Nöropeptid Y (NPY), Nitrik Oksit (NO), Melatonin.
Öğrenim hedefleri
 Konu başlıklarına girmeyen; yağ dokusu, kemik dokusu, endotelden gibi diğer endokrin
olmayan dokulardan salınan güncel hormonların sentezi, metabolizması ve fonksiyonlarını
kavramak.
Dersin Adı
Oksidatif Stres ve Antioksidanlar
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRK
Dönem
2
Staj kurulu
V.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Süperoksid (O2 ·-), Hidroksil Radikali (OH·), Hidrojen Peroksit (H2O2), NADPH
Oksidaz,
Myeloperoksidaz, Ksantin Oksidoredüktaz, Haber-Weis tepkimesi, Fenton tepkimesi, Peroksinitrit,
Süperoksit dismutaz, Katalaz, Glutatyon Peroksidaz, Glutatyon redüktaz, Glutatyon, Vitamin E,
Askorbik Asid.
Öğrenim hedefleri
 Serbest Radikal Kavramı,
 Serbest Oksijen Radikallerini,
 Hücrede Serbest Oksijen Radikallerinin Kaynağını,
 Oksidatif Hücre Hasarı,
 Nitrik Oksit-Oksijen Radikal Etkileşimlerini,
 Oksidatif Durum Belirteçlerini,
 Oksidatif Burst (Patlama)’I, Antioksidan Mekanizmaları kavrayabilmek.
Dersin Adı
Karaciğer Fonksiyon Testleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRK
Dönem
3
Staj kurulu
GİS Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Alanin Transaminaz (ALT), Aspartat Transaminaz (AST), Laktat dehidrogenaz(LDH), Alkalen Fosfataz
(ALP) aktivitesi tayini Gama glutamiltransferaz (GGT), 5'-Nükleotidaz (5'-NT), Bilirubin, Safra Asitleri,
Prealbumin, Protrombin Alkol dehidrogenaz
Öğrenim hedefleri
 Karaciğerin başlıca fonksiyonlarını,
 Karaciğerin hücre harabiyetini belirleyen testleri,
 Kolestazı belirleyen testleri,
 Karaciğerin atılım fonksiyonunu belirleyen testler,
 Karaciğerin sentez fonksiyonunu belirleyen testleri,
 Karaciğer hastalıklarının etyolojisini belirleyen testleri ve karaciğer fonksiyon testlerinin hangi
amaçla kullanılacağını kavrayabilmek.
Dersin Adı
Ksenobiyotik Metabolizması
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Oktay Hasan ÖZTÜRK
Dönem
2
Staj kurulu
II.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Ksenobiyotik, Sitokrom P450, Hidroksilasyon, Konjugasyon, Monooksijenaz, Glukuronik asit.
Öğrenim hedefleri
 Kimyasal saldırı ile nasıl başa çıkılacağı,
 Ksenobiyotiklerin hücre düzeyinde nasıl işlendiğinin anlaşılması (Faz I ve Faz II reaksiyonlar),

Ksenobiyotik metabolizmasının farmakoloji, ilaçlar, toksikoloji, kanser ile ilişkilerini
kavrayabilmek.
Dersin Adı
Organik Kimyaya Giriş
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUN
Dönem
1
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Organik bileşik, inorganik bileşik, atom, izotop
Öğrenim hedefleri
 Organik ve inorganik bileşiklerin özelliklerini öğrenmek,
 Atomun yapısı ve periyodik tablonun özelliklerini öğrenmek.
Dersin Adı
Biyomoleküllerdeki Kimyasal Bağlar
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUN
Dönem
1
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Kovalant bağ, iyonik bağ, hidrojen bağı, dipol-dipol etkileşimleri
Öğrenim hedefleri
 Kimyasal bağlanmanın çeşitlerini ve farklarını öğrenmek,
 Moleküller arası etkileşimleri öğrenmek.
Dersin Adı
Alkanlar, Alkenler ve Aklinler
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUN
Dönem
1
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Alkan, alken, alkin, oksidasyon, halojenasyon, hidratasyon, polimerizasyon
Öğrenim hedefleri
 Alkan, alken ve alkinlerin yapılarını ve isimlendirilmelerini öğrenmek.
 Alkan, alken ve alkinlerin fiziksel özelliklerini ve temel kimyasal reaksiyonlarını öğrenmek.
Dersin Adı
Benzen ve Türevleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUN
Dönem
1
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Aromatik hidrokarbonlar, Benzen, Fenol
Öğrenim hedefleri
 Benzen ve türevlerinin yapılarını ve isimlendirilmelerini öğrenmek.
 Benzen ve türevlerinin fiziksel özelliklerini ve temel kimyasal reaksiyonlarını öğrenmek.
Dersin Adı
Alkoller, Eterler ve Tiyoller
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUN
Dönem
1
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Alkol, eter, tiyol, disülfit, oksidasyon, hidratasyon, dehidratasyon
Öğrenim hedefleri
 Alkollerin, eterlerin ve tiyollerin yapılarını ve isimlendirilmelerini öğrenmek.
 Alkollerin, eterlerin ve tiyollerin fiziksel özelliklerini ve temel kimyasal reaksiyonlarını öğrenme
Dersin Adı
Aldehitler ve Ketonlar
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUN
Dönem
1
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Aldehit, keton, hemiasetal, keto-enol tautomerizmi
Öğrenim hedefleri
 Aldehit ve ketonların yapılarını ve isimlendirilmelerini öğrenmek.
 Aldehit ve ketonların fiziksel özelliklerini ve temel kimyasal reaksiyonlarını öğrenmek.
Dersin Adı
Karboksilik Asitler ve Türevleri
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUN
Dönem
1
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Karoksilik asit, esterleşme, dekarboksilasyon, keton cisimleri, karboksilik anhidritler
Öğrenim hedefleri
 Karboksilik asitlerin ve türevlerinin yapılarını ve isimlendirilmelerini öğrenmek.
 Karboksilik asitlerin ve türevlerinin fiziksel özelliklerini ve temel kimyasal reaksiyonlarını
öğrenmek.
Dersin Adı
Aminler ve Amidler
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUN
Dönem
1
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Amin, heterosiklik amin, amit, izomerizm
Öğrenim hedefleri
 Aminlerin ve amidlerin yapılarını ve isimlendirilmelerini öğrenmek.
 Aminlerin ve amidlerin fiziksel özelliklerini ve temel kimyasal reaksiyonlarını öğrenmek.
Dersin Adı
Vitaminlerin yapısal özellikleri ve sınıflandırılması
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUN
Dönem
1
Staj kurulu
I.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Suda çözünen vitaminler, yağda çözünen vitaminler, hipervitaminoz, hipovitaminoz
Öğrenim hedefleri
 Vitaminlerin sınıflandırılmasını öğrenmek.
 Vitaminlerin kimyasal ve fizyolojik özelliklerini öğrenmek.
 Vitaminlerin metabolizmasını öğrenmek.
Dersin Adı
Yağda Eriyen Vitaminler ve Metabolik Fonksiyonları
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUN
Dönem
1
Staj kurulu
II.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini, gece körlüğü, raşitizm, malabsorbsiyon, malnutrisyon,
pıhtılaşma
Öğrenim hedefleri
 Yağda eriyen vitaminlerin kimyasal ve fizyolojik özelliklerini öğrenmek.
 Yağda eriyen vitaminlerin metabolizma içerisindeki görevlerini anlamak
 Yağda eriyen vitaminlerin hastalıklarını öğrenmek.
Dersin Adı
Suda Eriyen Vitaminler ve Metabolik Fonksiyonları
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUN
Dönem
1
Staj kurulu
II.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
B kompleks vitaminleri, C vitamini, koenzim, beriberi, pellegra, multiple karboksilaz yetmezliği,
pernisiyöz anemi, skorbüt
Öğrenim hedefleri
 Suda eriyen vitaminlerin kimyasal ve fizyolojik özelliklerini öğrenmek.
 Suda eriyen vitaminlerin metabolizma içerisindeki görevlerini anlamak

Suda eriyen vitaminlerin hastalıklarını öğrenmek.
Dersin Adı
Vitamin Benzeri Bileşikler ve Metabolik Fonksiyonları
Anlatan Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Dijle KİPMEN KORGUN
Dönem
1
Staj kurulu
II.Ders Kurulu
Dersin amacı
Anahtar kelimeler
Kolin, Lipoik asit, Karnitin
Öğrenim hedefleri
 Vitamin benzeri bileşiklerin kimyasal ve fizyolojik özelliklerini öğrenmek,
 Vitamin benzeri bileşiklerin metabolizma içerisindeki görevlerini anlamak,
 Vitamin benzeri bileşiklerin hastalıklarını öğrenmek.
Download