Untitled - Sahil Güvenlik Komutanlığı

advertisement
DENiZLERiMiZiN KORUNMASINA YÖNELiK
YERiNE GETiRiLMESi GEREKEN HUSUSLAR
1. Deniz kirliliği nedir? Sorumlu Kurum/
Müdürlük hakkında bilgi alabilir miyim?
a. Deniz kirliliği; denizde ve deniz çevresinde
meydana gelen ve denizdeki canlıların sağlığını,
denizin çevresel değerleri ve ekolojik dengesini
bozabilecek her türlü olumsuz etkidir.
b. Meydana gelen deniz kirliliğinin
önlenebilmesine ilişkin yapılacak işlemlerin
sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerindedir.
c. Deniz kirliliğini denetlemek ve gerektiğinde
cezai işlem uygulamaktan;
(1) İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin
Büyükşehir Belediyesinin denizdeki sorumluluk
sahaları içerisinde adı geçen Büyükşehir Belediye
Başkanlıkları,
(2) Yat limanları ve balıkçı barınakları hariç
olmak üzere limanlar ve liman başkanlığı
yetkisinde bulunan iskele ve rıhtımlarda,
mendirek olan limanlarda iki mendirek ucunu
birleştiren hattın sahile doğru iç kısmında kalan
deniz alanında; mendirek olmayan limanlarda
iskelenin veya rıhtımın her noktasından 1 (bir)
deniz miline kadar olan deniz alanlarında Liman
Başkanlıkları,
1
(3) Denizlerimizde Büyükşehir Belediye
Başkanlıkları ve Liman Başkanlıkları yetki alanları
dışındaki tüm Türk deniz yetki alanlarında Sahil
Güvenlik Komutanlığı yetkilidir.
2. Deniz kirliliği yapılması durumunda
Sahil Güvenlik Komutanlığının yetki ve
sorumlulukları nedir?
a. 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı
Kanunu kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı
tarafından, Liman Başkanlıkları ile Büyükşehir
Belediye Başkanlıkları yetki ve sorumluluk
sahaları dışında meydana gelen deniz kirliliğinin
önlenmesine yönelik denetim ve kontroller
yapılmaktadır.
b. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında Sahil
Güvenlik Komutanlığı, ülkemiz egemenlik
alanlarındaki denizlerinde ve yargılama yetkisine
tabi olan Türk deniz yetki alanlarında gemi ve
diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz
kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim yapma
ve idari yaptırım kararı uygulama ile yetkilidir.
c. Komutanlığımız tarafından, Büyükşehir
Belediye Başkanlıkları ve Liman Başkanlıkları
yetki ve sorumluluk sahalarında tespit edilen
deniz kirliliği olaylarına ilişkin gerekli inceleme
yapılmakta, kirliliğe ilişkin deliller toplanarak
yasal işlem yapılmak üzere deniz kirliliğinin
yaşandığı bölgeden sorumlu Büyükşehir
2
Belediye Başkanlığı veya Liman Başkanlığına
bildirilmektedir.
3. Deniz kirliliği nasıl tespit edilir ve
söz konusu kirlilik ihbarlarına yönelik
uygulanacak usuller nelerdir? Deniz
kirliliğinin ilgili kurum/kuruluş veya
Komutanlıkça tespit edilebilmesi maksadıyla
ne yapılmalıdır?
a. Deniz kirliliğinin tespit edilerek kirlenmeye
neden olan kişi, deniz vasıtası, kara tesisine
yasal işlem yapılabilmesi için kirleten unsurun
kirlenmeye neden olduğunun somut verilere
istinaden tespit edilmesi gerekmektedir.
b. Bu maksatla;
(1) Kirlenmeye sebep olan unsurun kirletme
anının, kirletenin, kirlenen ortamın ne ile denizin
kirletildiğinin tarih, saat belli olacak şekilde
fotoğraf ve video görüntülerinin çekilmesi,
(2) Deniz kirliliğinin yaşandığı bölgeye intikal
edilerek kirleten unsur, denizin kirlenen kısmı ve
denizin temiz kısmından alınacak numunelerin
bu konuda yetkilendirilmiş laboratuvarlarda test
edilmesi,
gerekmektedir.
c. Bir vatandaş olarak mavi vatan denizlerimizin
kirletildiğini tespit etmeniz durumunda;
3
(1) Derhal ALO-158 Sahil Güvenlik
Komutanlığı ihbar hattını arayarak kirlenmeye
sebep olan tekne, gemi, kişi, kurum, işletme ve
benzerinin adını, deniz kirliliğinin yaşandığı
bölgeyi, ne tür deniz kirliliği olduğunu bildiriniz.
(2) Deniz kirliliğine sebep olan unsurun
kirliliğin yaşandığı bölgeden ayrılması muhtemel
olduğundan mümkün ise kirlenme anının
tarih, saat belli olacak şekilde ve net olarak
görüntülenerek kirliliğin yaşandığı bölgeye
gelecek Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline
teslim ediniz.
ç. Deniz kirliliğinin yaşandığı bölgeye intikal
eden Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli
deniz kirliliğine ilişkin delilleri toplayarak
kirleten unsur hakkında gerekli yasal işlemleri
uygulayacaktır.
4. Deniz kirliliğinin nedenleri nedir?
Deniz kirliliği nedenleri aşağıda maddeler halinde
listelenmiştir.
a. Kara kaynaklı kirlilik (evsel atıklar, çöpler,
arıtılmadan denize verilen atık sular, illegal
deşarjlar gibi).
b. Gemi kaynaklı kirlilik; petrol , petrol türevleri,
sintine, yağ, pis su, katı atık ve benzeri illegal
deşarjlar gibi.
c. Endüstriyel kirlilik; tehlikeli atıklar, kimyasal
4
atıklar, toksik, radyoaktif kirleticiler ve benzeri
atıklar.
ç. Atmosfer kaynaklı kirlilik; partikül, toz, zehirli
gazlar, asit yağmurları ve benzeri kirlenmeler.
d. Denizde bulunan platform, liman tesisleri ve
balık çiftliklerinden kaynaklanan kirlenmelerdir.
5. Deniz kirliliği yapıldığını tespit etmeniz
durumunda müracaatta bulunacağınız
kurum/kuruluşlar hangileridir? ilgili
kurum/kuruluşların yetki ve sorumlulukları
nelerdir?
a. Hangi il sınırları içerisinde iseniz o ildeki İl
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne,
b. ALO-158 Sahil Güvenlik Komutanlığı ihbar
hattı vasıtası ile Sahil Güvenlik Komutanlığına,
c. İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin Büyükşehir
Belediye Başkanlıkları sorumluluk sahalarında
ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığına,
ç. Liman Başkanlığı sorumluluk sahası içinde
deniz kirliliği yapıldığını tespit etmeniz
durumunda ise ilgili Liman Başkanlığına
ya da Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı bağlılarına, deniz kirliliği ihbarlarınızı
bildirebilirsiniz. Söz konusu kurumlar vereceğiniz
bilgilere istinaden derhal kendilerine verilen
5
yetkiler çerçevesinde deniz kirliliği olaylarına
müdahale edecektir.
6. Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ve
Liman Başkanlıklarının denizde sorumluluk
sahaları (sınırları) nerelerdir?
a. İstanbul, Kocaeli, Antalya ve Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının
denizlerimizdeki sınırları; denizdeki sorumlu
olduğu alanlar,
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN YETKİ
ALANLARI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yetki
Alanları
İstanbul Boğazı da dahil olmak üzere Marmara
Denizi’nde;
1- 41° 02’ 01’’N
028° 00’ 41’’E
2- 40° 48’ 15’’ N
028° 01’ 52’’E
3- 40° 59’ 50’’N
028° 16’ 49’’E
4- 40° 53’ 54’’N
028° 35’ 40’’ E
5- 40° 51’ 35’’N
028° 57’ 15’’E
6- 40° 45’ 17’’ N
029° 17’ 41’’E
7- 40° 48’ 41’’N
029° 20’ 26’’E
Karadeniz’de;
8- 41° 08’ 35’’N
029° 55’ 03’’E
9- 41° 12’ 33’’ N
029° 55’ 31’’E
10- 41° 14’ 23’’ N
029° 34’ 50’’ E
11- 41° 19’ 32’’N
028° 58’ 37’’E
12- 41° 27’ 18’’N
028° 34’ 01’’ E
6
13- 41° 38’ 38’’ N
028° 11’ 07’’E
14- 41° 35’ 05’’ N
028° 08’ 46’’E
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz
Yetki Alanı Koordinatları;
İzmit Körfezi’nde;
1- 40° 48’ 41’’N
029° 20’ 26’’E
2- 40° 45’ 17’’N
029° 17’ 41’’ E
3- 40° 43’ 00’’N
029° 22’ 00’’E
4- 40° 44’ 30’’N
029° 31’ 00’’E
5- 40° 43’ 00’’N
029° 35’ 00’’E
6- 40° 41’ 12’’N
029° 33’ 24’’E
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz
Yetki Alanı Koordinatları;
1- 36° 40’ 36’’N
030° 34’ 12’’E
2- 36° 51’ 06’’N
030° 56’ 42’’ E
(İki noktanın birleştirilmesinden sonra kara
tarafında kalan deniz alanı)
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz
Yetki Alanı Koordinatları;
1- 36° 41’ 04’’N
034° 26’ 36’’E
2- 36° 47’ 53’’N
034° 48’ 54’’E
3- 36° 47’ 28’’N
034° 48’ 54’’E
4- 36° 40’ 42’’N
034° 26’ 36’’E
b. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yayımlanan 06 Haziran 2011 tarihli, 2011/9
sayılı ve ‘‘Yetki Devri Genelgesi’’ gereğince
Liman Başkanlıklarının sınırları; yat limanları ve
balıkçı barınakları hariç olmak üzere, limanlar
ve liman başkanlığı yetkisinde bulunan iskele
ve rıhtımlarda, mendirek olan limanlarda iki
mendirek ucunu birleştiren hattın sahile doğru
7
iç kısmında kalan deniz alanında; mendirek
olmayan limanlarda iskelenin veya rıhtımın her
noktasından 1 (bir) deniz miline kadar olan deniz
alanlarıdır.
7. Balık çiftliklerinin denetimleri nasıl
yapılır?
a. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından
yayımlanan 27 Temmuz 2010 tarihli,
B.18.0.ÇYG.0.06.02-010/12933-45437 sayılı
ve Yetki Devri Genelgesi konulu 2010/11 sayılı
genelge gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından, denizde kurulan balık çiftliklerine
yönelik 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine
uyulup uyulmadığını denetleme yetkisi Sahil
Güvenlik Komutanlığına da devredilmiştir.
b. Sahil Güvenlik Komutanlığınca, söz konusu
genelge, 24 Ocak 2007 tarihli, 26413 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı
Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez
Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ve 2872
sayılı Çevre Kanunu hükümleri gereğince balık
çiftliklerinin gerekli denetimleri yapılır.
8. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği nedir? Amacı nedir?
26 Aralık 2004 tarihli, 25682 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği’dir. Amacı ise Türkiye’nin deniz yetki
8
alanlarında bulunan gemilerin ürettiği atıklar ile
yük artıklarının denize verilmesinin önlenmesi
ve deniz ortamının korunması maksadıyla,
yükümlüleri tarafından atık kabul tesislerinin
kurulması ve işletilmesi ile atık alma gemilerine
ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
9. Liman Başkanlıkları, gemiler ve atık alım
tesisleri/gemilerinin deniz kirliliğine ilişkin
sorumlulukları nelerdir?
a. Liman tesisleri, gemilere yönelik atıkların
verilip verilmediğini denetleme yetkisi Liman
Başkanlığında, atık alım tesislerine yönelik
denetleme yetkisi ise Çevre ve Şehircilik
Bakanlığındadır.
b. Liman Başkanlıkları;
(1) Gemilerin limanlara gelmeden önce
yapmaları gereken atık bildirimlerini kontrol
etmekle,
(2) Gemilere ulusal ve uluslararası mevzuat
çerçevesinde yapılan denetimler ile liman devleti
ve bayrak devleti denetimlerinde; gemilerin bir
sonraki limana varana kadar oluşacak atıkları
için atık tanklarında yeterli depolama hacminin
olmadığının belirlenmesi halinde atıkları
alınıncaya kadar kalkışına izin vermemekle,
(3) Gemilere ulusal ve uluslararası mevzuat
çerçevesinde yapılan denetimler ile liman devleti
ve bayrak devleti denetimlerinde; yeterli atık
depolama hacmine sahip olup da atık vermeyen
9
gemileri, gideceği bir sonraki limanın bağlı olduğu
liman başkanlığına ve/veya denetleme yetkisi
olan kurumlara bildirmekle yükümlüdür.
c. Atık alım yükümlüleri;
(1) Sahip oldukları atık kabul tesislerinde
toplanan atıkları 2872 sayılı Çevre Kanunu ve
ilgili mevzuat hükümlerine göre bertaraf etmek
veya ettirmekle,
(2) Limanlarına gelen veya yanaşmak üzere
açıkta bekleyen gemilerden kaynaklanan ve 26
Aralık 2004 tarihli, 25682 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık
Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde
tanımlanan atıkları gemilerin talebi üzerine
gemilerin gecikmesine yol açmaksızın almakla,
(3) Sözleşme yaptıkları atık alma gemilerinin
taşıdıkları atıkları atık kabul tesisine almakla,
(4) Atık transfer formlarını doldurmak ve Çevre
ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek yöntem
ve sürelerde il Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne
göndermekle,
(5) Atık kabul tesisinde ve atık yönetim
planında yapılacak değişiklikler için Çevre ve
Şehircilik Bakanlığından onay almakla,
(6) Lisans belgesinde belirtilen atık türleri
dışında atık alma talepleri için Çevre ve Şehircilik
Bakanlığından izin almakla,
(7) Sözleşme yapılan atık alma gemilerinin
10
lisansları kapsamında belirtilen çalışma alanları
dışında bir geminin atık verme talebi olması
durumunda Valilikten izin almakla,
(8) Uğraksız gemilerin atık verme talepleri
doğrultusunda sözleşme yaptığı lisanslı atık alma
gemisini atık alım işi ile görevlendirmekle,
(9) Atık yönetim planını her 3 yılda bir Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına sunmakla yükümlüdürler.
ç. Gemilerin yükümlülükleri;
(1) Türkiye’nin deniz yetki alanlarında
bulunan uğraksız gemiler haricindeki gemiler;
normal faaliyetlerinden kaynaklanan ve 26
Aralık 2004 tarihli, 25682 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık
Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
kapsamında tanımı yapılan atıkları ve adı geçen
yönetmelik hükümlerine göre kurularak işletilen
atık kabul tesislerine veya atık alma gemilerine
geciktirmeksizin vermek,
(2) Ayrıca, bir limana varmak için yola çıkan
gemilerin donatan, işletici, kaptan ya da acenteleri
tarafından; gemilerin ürettiği atıkların atık türü
ve miktarını, bu atıkları verip vermeyeceğini veya
bir sonraki limanda atıklarını boşaltacağını, ilgili
atık alım yükümlüsü ve liman başkanlığına, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığınca belirlenecek haberleşme
yöntem ve sistemi ile bildirir.
d. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik
11
Komutanlığı gemileri veya bir devletin sahibi
olduğu veya bir devlet tarafından işletilen ve
ticari olmayan faaliyetlerde kullanılan gemiler
ise limanlara giderken bildirim yapmak zorunda
değildir.
e. Gezi, yolcu ve balıkçı tekneleri;
(1) Seyir öncesinde limandaki atık tesisine
atığını boşaltıp makbuzunu almak,
(2) Yaptığı seyir süresince denizi kirletmemek,
(3) Denizde yapılan denetimlerde atık
boşaltım makbuzunu Sahil Güvenlik Komutanlığı
personeline göstermekten sorumludur.
10. Gürültü kirliliği nedir? Denetiminden
kim sorumludur?
a. Gürültü kirliliği: Ulaşım araçları, kara
yolu trafiği, demir yolu trafiği, hava yolu
trafiği, deniz yolu trafiği, açık alanda kullanılan
teçhizat, şantiye alanları, sanayi tesisleri, atölye,
imalathane, iş yerleri ve benzeri ile rekreasyon ve
eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü dâhil
olmak üzere, insan faaliyetleri neticesinde oluşan
zararlı veya istenmeyen açık hava seslerinin
oluşturduğu kirliliktir.
b. Gürültü kirliliği denetimlerinden gerek
programlı veya programsız gerekse şikâyeti
değerlendirmek amacıyla yapılacak denetimler;
belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde
2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yetki
12
devri yapılan belediyeler; belediye sınırları ve
mücavir alan dışında yetki devri yapılan il özel
idareleri; yetki devri yapılmadığı takdirde ise İl
Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, gerektiğinde
diğer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum
ve kuruluşlar ile iş birliği ve koordinasyon
içinde yapılır. Mavi vatan denizlerimizde ise
Sahil Güvenlik Komutanlığı denetim ve idari
yaptırımdan sorumludur.
11. Gürültü kirliliği nasıl ölçülür?
Gürültü kirliliği yapan gemi/tekne/liman tesisi/
kıyı işletmelerinde çevresel gürültü seviyesi
değerlendirilirken gürültü kirliliği, gürültü
yapıldığı söylenen, gürültüden şikayet edilen
alandan gürültü ölçüm cihazı ile 2872 sayılı Çevre
Kanunu gereğince bu konuda eğitimli personel
tarafından; gündüz, akşam ve gece vakitlerine
göre belirlenmiş olan üst sınırlar dikkate alınarak
ölçülür.
12. Gürültü kirliliği ihbarlarında dikkat
edilmesi gereken hususlar nelerdir?
04 Haziran 2010 tarihli, 27601 sayılı Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinde yer alan;
iskele, liman ve benzeri yerler ile deniz, koy, göl,
boğaz, nehir gibi su yollarında kullanılan ulaşım
araçlarından çevreye yayılan gürültünün:
a. “İskele, liman gibi yerler ile deniz, koy, göl,
boğaz, nehir gibi su yollarında kullanılan ulaşım
13
araçlarından yayılan çevresel gürültü seviyesi
gündüz 65 Desibel (dba), akşam 60 Desibel (dba)
ve gece 55 Desibel (dba) sınır değerlerini aşamaz.”
b. “İskele, liman gibi yerler ile deniz, koy, göl,
boğaz, nehir gibi su yollarında kullanılan araçlar
ve bu araçlarda canlı müzik yayını yapılması
sonucu yayılan toplam çevresel gürültü seviyesi
sınır değeri en fazla gündüz zaman dilimi için 5
Desibel (dBA), akşam zaman dilimi için 3 Desibeli
(dBA) aşabilir, gece zaman dilimi için aşamaz.”
hükümlerinde belirtilen ses seviyelerinden
daha yüksek olduğu düşünülüyorsa, söz konusu
gürültü kirliliğine ilişkin gerekli yasal işlemin
yapılabilmesi maksadıyla bahse konu gürültünün
Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı sorumluluk
sahasında ya da ilgili Liman Başkanlığı
sorumluluk sahasında ise ilgili birimlerine, Sahil
Güvenlik Komutanlığı sorumluluk sahasında
ise ALO-158 Sahil Güvenlik Komutanlığı ihbar
hattına bildirilmesi gerekmektedir.
YASA DIŞI OLAYLARIN İNCELENMESİ
MAKSADIYLA ALO-158 İHBAR HATTINI
ARAMANIZ OLAYLARIN ZAMANINDA
KONTROL ALTINA ALINMASINI
SAĞLAYACAKTIR..
14
MAVİ VATAN DENİZLERİMİZ İLE İLGİLİ
MEVZUAT
Kanunlar
1. 2872 sayılı Çevre Kanunu
2. 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı
Kanunu
3. 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol Ve
Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini
Esaslarına Dair Kanun
4. 3213 sayılı Maden Kanunu
5. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
6. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu
7. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
8. 5393 sayılı Belediye Kanunu
9. 618 sayılı Limanlar Kanunu
2872 Sayılı Çevre Kanunu Kapsamında
Çıkarılan Yönetmelikler
1. 21 Kasım 2008 tarihli, 27061 sayılı Resmî
Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Çevre
Denetimi Yönetmeliği
2. 03 Nisan 2007 tarihli, 26482 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Çevre Kanunu’na Göre Verilecek İdarî Para
15
Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile
Tahsili Hakkında Yönetmelik
3. 04 Haziran 2010 tarihli, 27601 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği
4. 21 Kasım 2006 tarihli, 26326 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz
Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle
Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve
Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun’un
Uygulama Yönetmeliği
5. 26 Aralık 2004 tarihli, 25682 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği
6. 31 Aralık 2004 tarihli, 25687 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Tebliğ
1. 12 Ocak 2012 tarihli, 28171 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2872
sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari
Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/2)
2. 24 Ocak 2007 tarihli, 26413 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Denizlerde Balık Çiftliklerinin
Kurulayamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki
16
Kapalı Koy ve Körfez Alanların Belirlenmesine
İlişkin Tebliğ
3. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yayımlanan 13 Haziran 2009 tarihli, 27257
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği
Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ
Yetki Devirleri
1. Gürültü Kirliliği; Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından yayımlanan 23 Temmuz
2010 tarihli, B.018.0.Çyg.0.02.00.03010.06/2692 Sayılı ve “Yetki Devri” konulu
yazısı
2. Balık Çiftliği; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yayımlanan 27 Temmuz 2010
tarihli, B.18.0.Çyg.0.06.02.-010/2933-45437
sayılı ve “Yetki Devri Gelgesi” konulu 2010/11
sayılı Genelge
3. Deniz Kirliliği; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından Yayımlanan 06 Haziran 2011 tarihli,
B.18.0.Çyg.0.06.03-140.08-51662 sayılı ve
“Yetki Devri Genelgesi” konulu 2011/9 Sayılı
Genelge
4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 26 Eylül
2013 tarihli, Sayı: 84973951-140.07-31792
(2013/12) sayılı ve “Gemi Atık Takip
Sistemleri Uygulama Genelgesi” konulu
yazısı.
17
Yukarıda belirtilen mevzuata, www.sgk.tsk.
tr, www.denizcilik.gov.tr, www.csb.gov.tr ve
www.resmigazete.gov.tr internet adresinden
ulaşabilirsiniz.
MAVİ VATAN DENİZLERİMİZ VE DOĞAL
KAYNAKLARIMIZIN KORUNMASI MAKSADIYLA
ALO-158 İHBAR HATTINA YAPACAĞINIZ
İHBARLAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR.
18
Download