Test 22 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
9. SINIF
KAVRAMA
Test
22
STİ
TE
KAZ
AN
IM
TARİH
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ
4. Eyyubilerin Hıttin Savaşı ile Kudüs’teki Latin Krallığı’nı
ele geçirmeleri III. Haçlı Seferi’nin düzenlenmesine neden olmuştur.
Bu durumun ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Yalnız bu bilgilere dayanarak;
A) Bizans’ın eski gücüne ulaşması
I. III. Haçlı Seferi Eyyubilerin başarısıyla sonuçlanmıştır.
II. III. Haçlı Seferi Kudüs’ü geri almaya yöneliktir.
III. Haçlılarla Eyyubiler arasında savaşlar yaşanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
D) Büyük Selçuklu Devleti ile mücadelelerin yaşanması
E) Moğolların Anadolu’ya egemen olması
2. Haçlı Seferlerinin Anadolu’yu savaş meydanı hâline getirmesi Anadolu’da köylülerin topraklarını terk ederek
şehirlere göç etmesinde ve Anadolu’da asayişin ve can
güvenliğinin azalmasında etkili olmuştur.
Buna göre Haçlı Seferlerinin Anadolu’da,
I. ekonomik,
II. sosyal,
III. kültürel
alanlarından hangilerinde olumsuz etki yaptığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız ll
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
3. Haçlılar Papa’nın çalışmaları sonunda Müslümanlara karşı
Hristiyan dünyasında birliği sağladıkları halde İslam dünyasında Haçlılara karşı siyasi bir birlik sağlanamamıştır.
Buna göre,
I. İslam devletleri Haçlı saldırılarına karşı ortak savunma yapmıştır.
II. İslam devletleri arasında ortak din anlayışı; siyasi ve
askerî faaliyetlerinde bağlayıcı olmamıştır.
III. Haçlılar Müslümanları ortak düşmanları olarak görmüştür.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız ll
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
C) Anadolu Türk Beyliklerinin güçlenerek toprak alması
MEB 2016 - 2017
B) Haçlı Seferlerinin Anadolu üzerinden yapılması
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
1. 1096’dan 1192’ye kadar geçen süre içinde Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırları daralıp genişleyerek sürekli değişime uğramıştır.
A) Yalnız l
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
5. Haçlı Seferleri sırasında Batı Anadolu toprakları Bizans’ın
eline geçmesine rağmen, Selçuklu idaresindeki Rumlar
buralara göç etmeyerek Selçuklu idaresi altında yaşamayı tercih etmişlerdir.
Türkiye Selçuklularının;
I. Din ve ırk ayrımı yapmadan adaletli bir yönetim kurmaları
II. Halktan ağır vergiler almamaları
III. Egemen oldukları yerlerde can güvenliğini ve toplum
huzurunu sağlamaları
uygulamalarından hangilerinin bu durumun ortaya
çıkmasında etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin dinî nedenlerinden biridir?
A) Doğunun zenginliklerinin ele geçirilmek istenmesi
B) Kudüs’ün Müslümanlardan alınmak istenmesi
C) Ticaret yollarının denetim altına alınmaya çalışılması
D) Türkleri Anadolu’dan atma düşüncesi
E) Topraksız köylülerin toprak elde etme isteği
9.
Test
22
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SINIF
TARİH
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ
10. Haçlı Seferlerinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi
Avrupa’nın bilimsel ve kültürel açıdan gelişmesini
sağlamıştır?
7. Aşağıdakilerden hangisi I. Haçlı Seferi’nin Anadolu’nun siyasi yapısındaki etkilerinden biri değildir?
A) İznik, Urfa ve Antakya’da kontlukların kurulması
A) Merkezî krallıkların güç kazanması
B) Türklerin batıya ilerleyişinin ertelenmesi
B) Pusula, barut, kağıt ve matbaanın Avrupa’ya götürülmesi
C) Batı Anadolu’daki Türklerin Orta Anadolu’ya çekilmesi
D) Türkiye Selçuklu Devleti merkezinin Konya’ya taşınması
II. Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemeleri
III. Hristiyanların Kudüs’ü Müslümanlardan almak istemesi
IV. Bizans’ın Türk ilerleyişi karşısında Avrupa’dan yardım
istemesi
V. Avrupalıların Türkleri Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz’den uzaklaştırmak istemesi
Yukarıda verilen Haçlı Seferlerinin nedenlerinden
hangisi daha çok ekonomik bir amaç taşır?
A)I
B)II
C)III
D)IV
E)V
9. III. Haçlı Seferi’nin düzenlenme nedeni ---- Hıttin Savaşı ile Kudüs’ü Haçlılardan geri almasıdır. Ancak Haçlılar
amaçlarına ulaşamamışlardır.
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
8. I. Feodal beylerin doğudan toprak elde etme isteği
C) Kudüs’ün Müslümanların elinde kalması
MEB 2016 - 2017
E) Kudüs’ün Haçlıların eline geçmesi
D) Kilise ve Papa’nın otoritesinin sarsılması
E) Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki ayrılıkların
artması
11. Türklerin İslam dünyasına katkıları arasında;
I. İslamiyet’in yayılmasını sağlamaları,
II. Haçlı Seferlerine karşı mücadele etmeleri,
III. İslam kültür ve medeniyetine hizmet etmeleri
durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
12. I. Akdeniz limanları önem kazandı.
II. Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanıdılar.
III. Feodalite rejimi zayıfladı.
A) Selahattin Eyyubi’nin
Yukarıda verilen Haçlı Seferlerinin sonuçlarından
hangilerinin kültürler arası etkileşime neden olduğu
söylenebilir?
B) I. Kılıç Arslan’ın
A) Yalnız I
Paragraftaki boşluğa aşağıdaki hükümdarlardan hangisi yazılmalıdır?
C) I. Mesut’un
B) Yalnız II
D) I ve II
D) İmadettin Zengi’nin
C) Yalnız III
E) I, II ve III
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
E) Süleyman Şah’ın
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
1
2 3
4 5
6 7
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download