g*r***mc*l*k ve öz yönel*m - Fatih Projesi Teknoloji ve Liderlik

advertisement
Girişimcilik
Bürokrasinin azaltılmasından, firma kuruluş masraflarının
düşürülmesinden, düzenleyici yüklerin azaltılmasından
ve yeni girişimcilerin yaptığı mali hataların hoş görülmesine kadar bir
dizi fikir tartışılıyor. Bütün bu fikirlerin odaklandığı noktayı ise,
“girişimciliği erken kavrayan ve benimseyen yeni bir nesil yaratmak”
şeklinde özetlemek mümkün.
Bu ortamın ilk yeşertilmesi gereken platformların ise okullar olduğu
gerçeği uzmanlarca Avrupalıların önüne konuluyor.
Okulda Uygulanması
Geleneksel olarak okullar iş dünyasına karşı ihtiyatlı yaklaşıyor ve ticari değerlerin
faaliyetleri içine alınmasını isteksiz davranıyordu.
Küreselleşmenin önlenemez yükselişi, fikirlerin hızla değişmesine neden oldu. Artık
Avrupa’da okulların çoğu yerel iş dünyası ile iyi ilişkiler geliştirmenin yollarını
araştırıyor.
ÖZ YÖNELİM
Kendi anlama ve
öğrenme ihtiyaçlarını
takip etme; uygun
kaynakları belirleme;
öğrenmeyi bir alandan
bir başka alan aktarma.
Son zamanlarda farklı bilim adamları
tarafından savunulan öğrenme
kuramlarında öğrencinin aktifliği ilkesi önem
kazanmıştır. Oluşturmacı öğrenme modeli
(constructivist) olarak bilinen öğrenme
yaklaşımında ise, öğrencilerin daha önceki
deneyimlerinden ve önbilgilerinden
yararlanarak yeni karşılaştıkları durumlara
anlam verebilecekleri savunulmaktadır.
Oluşturmacı öğrenme yaklaşımına göre bilgi
pasif olarak alınamaz.
Kişi, yeni bir bilgi aldığında onu kendisinde önceden var
olan bilgileriyle karşılaştırdıktan sonra özümser. Yani;
önceden var olan bilgilerin kapsam ve niteliklerini
değiştirir ve yeni edinilen deneyimlerin gerektirdiklerine
uygun davranır.
Kişilerin önceki bilgileri aynı olmadığından dolayı yeni
alınan bilgi kişiler tarafından farklı özümsenmiş olur.
Öğrencinin veya bireyin herhangi bir anda sahip olduğu
bilgi birikimi yeni bir bilgiye veya uyarımlara cevap
vermede çok önemlidir. Öğrenci kendine özgü olarak
bilgiyi oluşturur. Bu süreç öğrenciyi aktif kılan bir süreçtir.
Öğretmenler Öz Yönelim Gelişimi İçin Şu
Basamakları Dikkate Almalıdırlar.
1. Oluşturmacı öğretmen, öğrencilerin girişimini cesaretlendirir.
2. Fiziksel materyalleri ve çeşitli kaynakları amacına uygun olarak kullanır.
3. Öğrencilere yaptıracağı aktiviteleri şekillendirirken sınıflandırma, analiz
etme, tahminde bulunma ve yaratıcılık gibi bilişsel terminolojiyi kullanır.
4. Öğrenci sorularının dersi yönlendirmesine, öğretme stratejilerinde ve
dersin içeriğinde değişiklik yapabilmesine imkân sağlar.
5.İşlenen konudaki kavramları kendisinin nasıl anladığından bahsetmeden
önce öğrencilerin sahip olduğu kavramları anlamaya çalışır.
Öğretmenler Öz Yönelim Gelişimi İçin Şu
Basamakları Dikkate Almalıdırlar.
6. Öğrencilerin hem birbirleriyle hem de öğretmenle diyaloga girmelerine
yardımcı olur.
7. Öğrencilerin birbirlerine soru sormalarına ve düşündürücü ve açık uçlu
sorular sorarak öğrencileri araştırma yapmaya teşvik eder.
8. Öğrencilerin konuyla ilgili mevcut bilgilerini derinlemesine anlamaya
çalışır.
9. Öğrencilere bir olayla ilgili olarak ileri sürdükleri ilk hipotezleriyle çelişen
deneyimler sunar ve bu konuda tartışmalarını teşvik eder.
10. Soru sorduktan sonra öğrencilere düşünme fırsatı tanır.
11. Öğrencilerin kavramlar arasında ilişki kurabilmeleri için zaman tanır
Kişinin Kendini Tanıması Duygularını Fark
Ederek Yöneterek, Düşünceleri Ve Davranışları
Üzerinde Kontrol Sahibi Olmasıdır. (Kendini Tanı
Ve Yönet)
Yaşamdaki deneyimlerimizin beş duyumuz aracılığı ile algılanması ve
işlenmesi, Sözlü ve sözsüz iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile
düşüncelerimizi yansıtma tarzımız, Zihnimizin iç programlarını
kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve
arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemek.
Öğrencilere yukarıdaki özelliklerin kazandırılması için gerekli bilginin
verilmesi. (Uzmanlar)
Kendi Anlayışını Ve Öğrenme Gereksinimlerini
Gözlemlemek
Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından seçilen kursları ve programları,
kendileri tasarlayarak ve kendileri takip edecek şekilde planlarlar.
Örnek:
Yabancı dil öğretiminin öğrencilerin isteği doğrultusunda günlük konuşma şeklinde
öğretilmesinin istenmesi.
Uzmanlaşmak Üzere Temel Becerilerin Ve/Veya
Öğretim Programının Sınırlarını Aşarak Kendi
Öğrenme Sınırlarını Ve Fırsatlarını Keşfetmek,
Genişletmek,
Tartışma, vaka çalışmaları, saha çalışmaları yaptırarak öğrencilerin bağımsız
düşünmelerini sağlamak öğretim programlarının sınırlarını aşarak temel becerilerinin
geliştirilmesini sağlamak.
Örnek:
Mesleki ve teknik eğitimde halen uygulama olan beceri eğitimi (Staj) uygulamasının;
eğitim öğretimin diğer kademelerine ihtiyaç doğrultusunda uygulanması.
Becerilerini Profesyonel Düzeye Yükseltmek
Üzere Girişiminde Bulunmak,
İçerik öğretmeyi geliştirmeliyiz internet üzerinden herhangi bir uzmana danışabilme,
araştırma yaparak en iyi kurumlarda kurs alabilme ve kendi program ve projelerini
oluşturabilme.
Örnek:
Web 2.0 araçları (Facebook, Twitter, Wiki, Bloger)üzerinden araştırmalar sonucu
öğrencilerin uzmanlar ile bilgi alışverişi yapması.
Öğrenmenin Yaşam Boyu Bir Süreç Olduğuna
İlişkin Kararlı Davranışlar Sergilemek,
Hayat boyunca bilgiye ulaşması kendini güncellemesi gerektiğini bilmesi.
Örnek:
Google gibi arama motorları ile bilmek istediklerine, youtube gibi görsel siteler
aracılığıyla, görsel öğretileri yaşam boyunca karşılar.
Download