Test 21 - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
10.
KAVRAMA
Test
21
STİ
TE
KAZ
AN
IM
SINIF
TARİH
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE
1. I. 1840 Londra Konferansı’nda azınlık hakları gerekçesiyle devletin iç işlerine karışılmasına engel olmak,
III. Mehmet Ali Paşa İsyanı’nda Osmanlı lehine karar
alınmasını sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri Tanzimat Fermanı’nın ilan
edilme sebeplerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)I ve III
C) I ve II
E)I, II ve III
2. Tanzimat Fermanı ile kabul edilen “Mahkemelerin açık
olarak yapılması ve hiç kimsenin yargılanmadan cezalandırılmaması” maddesi aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir?
A) Mülkiyet hakkı güvencesini
B) Hukukun üstünlüğünü
C) Din ve vicdan özgürlüğünü
D) Anayasal bir yönetim kurmasını
E) Halkın yönetime katılımını
3. Paris Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır;
•
Karadeniz tarafsız hâle getirilecektir.
•
Tüm devletlerin ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine kapalı tutulacaktır.
•
Karadeniz kıyılarında tersane ve donanma bulundurulması yasaklanmıştır.
Bu maddelere bağlı olarak Karadeniz hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkün değildir?
A) Silahsızlandırılması kabul edilmiştir.
B) Osmanlı Devleti ve Rusya’nın egemenlik hakları sınırlandırılmıştır.
C) Ticari hayat devam ettirilmeye çalışılmıştır.
D) Uluslararası gücün yönetimi altına bırakılmıştır.
E) Avrupalı devletlerin çıkarları korunmuştur.
A) Anayasal düzene geçişe ortam hazırlama
B) Kanun üstünlüğüne dayalı yönetimi pekiştirme
C) Basın yayın hayatında ülke bütünlüğünü sağlamaya
yönelik yazılar çıkarma
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
II. Halkın devlete olan bağlılığını artırmak,
MEB 2016 - 2017
4. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın siyasi,
sosyal ve ekonomik alanlardaki etkilerinden değildir?
D) Halkın yönetime katılmasını sağlama
E) İnsan haklarının gelişimini hızlandırma
5. Rusya’nın, Kırım Savaşı’nı ilan etmesinde,
I. Kudüs’te ayrıcalıklar elde etmek,
II. Londra Boğazlar Sözleşmesi’ni yürürlükten kaldırmak,
III. Osmanlı’daki ortodoksları himaye etmek
amaçlarından hangileri dinî nitelik taşır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)I ve III
C) I ve II
E)I, II ve III
6. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı’nda Avusturya, Piyemonte, İngiltere ve Fransa ile birlikte hareket etmiştir. Rusya,
Boğazlar Sözleşmesi’nin ihlalini gerekçe göstererek Sinop’ta Osmanlı donanmasını yakarken İngiltere ve Fransa Rusya’ya savaş ilan etmiştir.
Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti, “Denge Siyaseti” uygulamıştır.
B) Rusya’nın sıcak denizlere inme siyaseti Kırım Savaşı
ile son bulmuştur.
C) Boğazların durumu, uluslararası krize sebep olmuştur.
D) Avrupalı devletler, Rusya’nın Karadeniz’deki faaliyetlerini sınırlandırmak istemiştir.
E) Osmanlı Devleti tek başına kendisini savunacak güçte değildir.
10.
Test
21
SINIF
TARİH
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
TANZİMATTAN MEŞRUTİYETE
7. Osmanlı Devleti’nin Paris Barış Konferansı’nda bir
Avrupa devleti sayılması, Avrupa hukukundan faydalanması ve toprak bütünlüğünün Avrupa devletlerinin
garantisi altına alınması,
II. Avrupalı devletlerle dayanışmanın kuvvetlendirilmesi,
III. Kırım Savaşı’nda Osmanlı’nın Rusya karşısında yenilgi alması
durumlarından hangileriyle ilgilidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D)I ve III
C) I ve II
E)I, II ve III
8. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın sağladığı durumlardan biri değildir?
A) Can, mal ve namusun korunması
B) Mahkemelerde adil yargının sağlanması
C) Hukuk önünde eşit olunması
D) Vergilerin adil ve gelire uygun toplanması
E) Gayrimüslimlerin devlet memuru olabilmesi
9. Osmanlı Devleti’nin, “Islahat Fermanı”nı Paris Konferansı devam ederken ilan ederek, azınlıkların hak ve
hürriyetlerini genişletmesi;
I. azınlık haklarının gerekçe gösterilerek ülkenin iç işlerine karışılmasını engellemek,
II. Paris Konferansı’nda yabancı devletlerin desteğini
kazanmak,
III. diplomaside güç kazanmak
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
IM
KAVRAMA
STİ
TE
KAZ
AN
D)II ve III
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE
SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B) Gayrimüslimlerin devlet memuru olabilmesi
http : / / odsgm. meb. gov. tr/ kurslar
Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nın maddelerinden değildir?
A) Gayrimüslimleri aşağılayacak ifadelerin kullanılmaması
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
I. Rusya’nın yayılmacılığına karşı Osmanlı topraklarına
Avrupalı devletlerce güvence sağlanması,
MEB 2016 - 2017
10. Islahat Fermanı ile Osmanlı Devleti’ndeki gayrimüslimlerin hakları genişletilmiştir.
C) Cizye Vergisi’nin kaldırılması
D) Gayrimüslimlerin askerlikten muaf olamaması
E) Gayrimüslimlere belediye ve il meclislerine üye olma
hakkının tanınması
11. Tanzimat ve Islahat Fermanları hangi Osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir?
A) I. Abdülmecit
B) II. Mahmut
C) II. Abdülhamit
D) III. Selim
E) IV. Murat
12. Osmanlıcılık fikri ile; Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün
milletleri adalet, eşitlik, hürriyet ölçüleri içinde bir arada
tutup Osmanlı toplumu oluşturmak amaçlanır.
Osmanlıcılık fikrine uygun olarak,
I. Tanzimat Fermanı,
II. Islahat Fermanı,
III. Senediittifak
belgelerinden hangileri ilan edilmiştir?
A) Yalnız I
C) I ve II
D)II ve III
E)I, II ve III
Adı
:.........................................................
Soyadı
:.........................................................
Sınıf
:.........................................................
No
:.........................................................
B) Yalnız II
1
2 3
4 5
6 7
C) I ve II
E)I, II ve III
8 9 10 11 12
Doğru :.....................................
Yanlış :.....................................
Boş
E E E E E E E E E E E E
:.....................................
Puan :.....................................
Download