10. SINIF TEST 21 YENİ.indd - Ölçme, Değerlendirme ve Sınav

advertisement
KAZ
AN
SINIF
TEST
IM
21
KAVRAMA
ST
TE
10.
T
En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
1. Tanzimat Fermanı’nı ilan eden padişah Abdülmecit, bu
fermanın hukuki, idari ve mali alanda getirmiş olduğu
kanunlara uyacağına dair söz vermiştir.
4. Tanzimat Dönemi’nde görülen;
I. Mecelle’nin 1868’de yürürlüğe girmesi
II. Batılı tarzda okulların açılması
III.Vergilerin herkesin gelirine göre alınması
gelişmelerinin hukuk, eğitim ve mali alanlarla eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Buna göre;
I. Osmanlı Devleti’nde egemenlik anlayışının değiştiği,
II. Padişahın yetkilerinin sınırlandırıldığı,
III. Yasa üstünlüğü ilkesinin benimsendiği
çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
2. Tanzimat Fermanı ile padişah kendi gücünü yine kendisi kısıtlamış, kanun üstünlüğünü kabul ederek, tüm
halkına eşit haklar tanımıştır.
Bu bilgilere göre;
I. Müslim ve gayrimüslim halk arasındaki ayrım sona
ermiştir.
II. Halkın temel hak ve özgürlükleri yasalarla güvence
altına alınmıştır.
III. Padişahın yetkileri kısıtlanmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
3. I. 1840 Londra Konferansı’nda azınlık sorununun
gündeme gelmesine engel olmak
II. Mehmet Ali Paşa isyanı konusunda Osmanlı
Devleti’nin lehine karar alınmasını sağlamak
III. Avrupalı Devletlerin Osmanlı’nın içişlerine karışmasına engel olmak
Yukarıdakilerden hangileri Tanzimat Fermanı’nın
ilan edilmesinin nedenleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Î
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
Hukuk
Eğitim
Mali
A)
I
II
III
B)
II
I
III
C)
III
II
I
D)
I
III
II
E)
III
I
II
5. Osmanlı Devleti, 1833’te Mehmet Ali Paşa’nın isyanı çıktığında Rusya ile ittifak yaparken, 1853 Kırım
Savaşı’nda ise bu kez Rusya’ya karşı İngiltere ve
Fransa ile ittifak yapmıştır.
Buna göre, Osmanlı Devleti;
I. Denge siyaseti uygulamak,
II. Siyasi varlığını devam ettirmek,
III. Ekonomik üstünlüğünü sürdürmek
durumlarından hangilerini amaçladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
6. Rusya’nın Osmanlı donanmasını Sinop önlerinde
yakması aşağıdaki savaşlardan hangisi sırasında
gerçekleşmiştir?
A) 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı
B) 1853-1856 Kırım Savaşı
C) 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı
D) 1710-1711 Prut Savaşı
E) 1897 Dömeke Meydan Savaşı
TEST
TEST
23
21
Precautionary
- Preferences
En
Uzun YüzyılMeasures
(1800-1922)
7. Kırım Savaşı sonucunda imzalanan, Osmanlı’nın
bir Avrupa devleti sayıldığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?
10. Islahat Fermanı’nda yer alan;
I. Gayrimüslimler, devlet memuru olabilecek,
II. Gayrimüslimler okul, hastane, banka ve şirket açabilecek,
III. Vergiler herkesin gelirine göre alınacak.
A) Berlin Antlaşması
B) Uşi Antlaşması
C) Paris Antlaşması
D) Londra Antlaşması
E) Hünkar İskelesi Antlaşması
hükümlerinden hangileri Osmanlı Devleti’nde yaşayan herkesin sosyal ve ekonomik haklar yönünden
eşit bir konuma geldiğine kanıt oluşturur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
8. Osmanlı Devleti, Kırım Savaşı sırasında Avrupalı Devletlerinden borç para alma yoluna gitmiştir.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
I. Ekonomisinin savaş masraflarını karşılayacak durumda olmaması,
II. Hazinede denk bütçenin hazırlanmak istenmesi,
III. Mısır valisinin isyanının önlenmek istenmesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
9. 1856 yılında imzalanan Paris Antlaşması’nda yer
alan;
•Osmanlı Devleti”nin bir Avrupalı devleti sayılacağı,
•Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupa devletlerinin
garantisi altında olacağı,
•Osmanlı ve Rusya’nın Karadeniz’de savaş ve ticaret
gemisi bulundurmayacağı
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu gelişmenin yaşanmasında,
11. Osmanlı Devleti’nin Islahat Fermanı’nda azınlıklara
büyük oranda yeni haklar vermesinin nedenleri
arasında;
I. Ülkedeki ticaretin azınlıkların elinde olması,
II. Avrupa devletlerinin azınlıkları kışkırtması,
III. Milliyetçiliğe dayalı azınlık isyanlarının artması
durumlarından hangilerinin yer aldığı savunulabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
I. Azınlıkların çıkardığı isyanlara engel olma,
II. Batılı devletlerin içişlerine karışmasını önleme,
III. Avrupa’daki teknolojik gelişmeleri yakından takip
etme
durumlarından hangilerinin yer aldığı söylenebilir?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
D) I ve II
KKAAZZAANN
T
TEESST
AAT
KAVRAM
IM
A) Yalnız I
C) Yalnız III
:.............................................
B) Yalnız II
D) I ve II
E) I, II ve III
Adı
E) II ve III
Bu iznin verilmesinde;
I. Osmanlı Devleti, siyasi gücünü yitirmiştir.
II. Karadeniz Türk gölü olmaktan çıkmıştır.
III. Rusya’nın Osmanlı üzerindeki baskısı sona ermiştir.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
12. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıldan itibaren ülkede yaşayan azınlıkların okul, hastane ve banka açmalarına;
kültür ve inançlarını korumalarına izin verilmiştir.
maddeleri birlikte düşünüldüğünde;
A) Yalnız I
B) Yalnız II
1
2 3 4 5 6
C) Yalnız III
E) II ve III
7 8 9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download