İktisat Ders İçerikleri Birinci Yıl Birinci Dönem İKT103 İktisada Giriş 1

advertisement
İktisat Ders İçerikleri
Birinci Yıl Birinci Dönem
İKT103 İktisada Giriş 1 Kr.303 ECTS 6
İktisadın Temel İlkeleri, Temel Ekonomik Problemler, Ekonomik Sistemler, Fiyat Teorisine
Giriş, Tüketici Dengesi, Firma Teorisi.
Ders Kitabı:
 İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Yayıncılık, İstanbul, 2006.
İKT 109 İktisat Sosyolojisi Kr.303 ECTS 3
Toplumsal sistem ve toplumun özellikleri, toplumların geçirdiği sosyo-ekonomik gelişme
aşamaları ve mekana yansıyışı: köy, kasaba, şehir toplumları
Ders Kitabı:
 İktisat Sosyolojisi, Neil J Smelser, Richard Swedberg, Sentez Yayıncılık
MAT 185Matematik 1 Kr.303 ECTS 5
Denklemler, Eşitlik ve Eşitsizlikler, Seriler, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar, Türevler,
Türevlerin Birinci, İkinci ve “n”inci Sıralaması, Ekonomik Uygulamalar, Ortalama ve
Marjinal Değerler, Firma Dengesi, Optimizasyon ve Elastikiyet Problemleri.
Ders Kitabı:
 İktisatçılar İçin Matematik, Bernd Luderer, Volker Nollau, Klaus Vetters, Palme
Yayıncılık, 2008.
İŞL 101İşletme Giriş Kr.303 ECTS 3
İşletmenin Temel İlkeleri, İşin Doğuşu, Tarihsel Gelişim ve Diğer Disiplinlerle İlişkiler,
İşletmenin Amacı, Ekonomik Bakış Açısı ve Sınıflandırma, İş Tasarımı, Tasarımın Nedenleri,
İşletme Maliyetleri, İşletme Gelirleri, Verimlilik. İş Dünyasını Tanıtıcı Araştırmalar, Devlet
ve Toplum, Temel İşletme Fonksiyonları ve Aralarındaki İlişkiler, Üretim, Finans, Pazarlama,
Araştırma ve Geliştirme. Bu ders üç temel alanda organize olmuştur: temel yönetsel
fonksiyonlar, kritik yönetsel beceriler ve ahlaka yönelik özel konular, sosyal sorumluluk ve
uluslararası yönetim.
Ders Kitabı:
İşletme Bilimine Giriş, Prof. Dr.Şerif Şimşek, Prof.Dr. Adnan Çelik, Eğitim Kitabevi, 2007.
İKT 105 İktisat Tarihi Kr. 303 ECTS 3
İslamiyet’in çıkışı ve iktisadi düşünce yapısı. İslamiyet’in yayılması ve hazreti peygamber
dönemi iktisadi yapı Kuran-ı Kerim’in iktisadi öğretisi. Dört halife dönemi iktisadi yenilik ve
değişiklikler. Emeviler ve Abbasiler dönemi iktisadi yapı. Farabi, Gazali, İbn-i Haldun, İbn-i
Rüşt gibi mütefekkirlerin iktisadi teori ve düşünceleri. Selçuklularda iktisadi sistemler.
Osmanlı iktisadi düşüncesi ve yapısı. İslamiyet’e göre tüketim, ticaret veya mübadele,
mülkiyet hakkı ve sorunları. Günümüz İslam devletleri ve ekonomik yapıları.
Ders Kitabı:
Ahmet Tabakoğlu, İslam İktisadı, İstanbul, 2009. Mustafa Özel, İktisat Risaleleri, İst. 1994.
Cengiz Kallek, İslam İktisat Düşünesi Tarihi, İstanbul, 2004. Halit Çöloğlu, İktisadi
Sistemler, Ankara, 1987. Sabri Orman, Gazali’nin İktisat Felsefesi Ankara, 2002. Philip K.
Hitti, Siyayasal ve Kültürel İslam Tarihi, İstanbul, 2011.
İŞL 105 Muhasebe 1 Kr. 303 ECTS 4
Muhasebenin Temel Kavram ve Yöntemleri, Bilanço, Gelir Tablosu, ve Kar-Zarar
Tablolarının Düzenlenmesi.
Ders Kitabı:
 Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınevi, 2011.
KAM 101Hukuka Giriş Kr.303 ECTS 3
Hukuk Kavramına Genel Giriş, Sosyal Hayatı Düzenleyen Kurallar, Topluma Yön Veren
Yasal ve Diğer Kurallar, Toplum ve Devlet.
Ders Kitabı:
 Hukukun Temel Kavramları, Prof.Dr. Kemal Gözler, Ekin Kitabevi Yayınları, 2011.
YDİ 101Yabancı Dil 1 Kr.404 ECTS 4
Zamanlar, Cümle Yapıları, Zaman Serileri.
Ders Kitabı:
 Building Skills for Proficiency, Cesur Öztürk, Pelikan Yayınları, 2011.
TRD 109 Türk Dili 1 Kr.202 ECTS 2
Türk Dili Hakkında Genel Bilgiler, Geleneksel ve Modern Dil Bilimi Yaklaşımları, Türk
Edebiyatına Yönelik Araştırmalar; Dönemler, Hareketler ve Bireysel Yazarlar, Kültürel ve
Tarihsel Oluşum.
Ders Kitabı:
 Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Bayrak Yayınları, 2004.
Birinci Yıl İkinci Dönem
İKT 110 Anayasa Hukuku Kr.303 ECTS 3
Anayasa hukukunun genel teorisi dersinde, anayasa hukukunun temel ilkeleri, devlet kavramı,
devlet şekilleri, anayasal devlet ve anayasacılık hareketleri, devletin organları; siyasal rejimler
(hükümet sistemleri); demokrasi, siyasal partiler, seçimler, seçim sistemleri ve temel hak ve
özgürlükler incelenmektedir.
Ders Kitabı:
 Anayasa Hukuku, Erdoğan Teziç, Beta Yayınevi
İKT 104 İktisada Giriş 2 Kr. 303 ECTS 6
Bu derste temel makro ekonomik konular ve devlet politikaları hakkında genel bir bakış açısı
verilir. Seçilen bazı konu başlıkları: Milli Gelir, Gelir Belirleme Teorisi, Ekonomik Büyüme,
İşsizlik, Makro Ekonomik Problemler ve Para ve Maliye Politikası.
Ders Kitabı:
 İktisada Giriş, Zeynel Dinler, Ekin Yayıncılık, İstanbul, 2006.
MAT 186 Matematik 2 Kr. 303 ECTS 6
Kısmi Türev ve Ekonomideki Uygulamaları. Homojen Fonksiyonlar, Euler Teoremi, Üstel
Fonksiyonlar, Kısıtlayıcıların Maksimum ve Minimum Değerleri, Matriks Matematiğine
Giriş.
Ders Kitabı:
 İktisatçılar İçin Matematik, Bernd Luderer, Volker Nollau, Klaus Vetters, Palme
Yayıncılık, 2008.
İŞL 106 Muhasebe 2 Kr.303 ECTS 4
Banka ve Kasa Hesapları, İleri Düzey Bilanço Analizi, Gelir ve Gider Hesapları.
Ders Kitabı:
 Genel Muhasebe, Orhan Sevilengül, Gazi Yayınevi, 2011.
İKT 108 Davranış Bilimleri Kr.303 ECTS 3
Davranış bilimlerine giriş, tutum ve inançlar, kişilik ve davranış, algı, ikna. öğrenme,
motivasyon ve tatmin, organizasyonlarda gruplar ve grup davranışları, stres ve çatışma.
Ders Kitabı:
 Davranış Bilimlerine Giriş, Enver Özkalp, Anadolu Üniversitesi, 2008.
ENF 102 Temel Bilgi Teknolojileri Kr.303 ECTS 3
Bilgisayar Yapıları, Donanım ve Yazılım, Windows 98 İşletim Sistemi, Kelime İşlem,
İnternet.
Windows 98 İşletim Sistemi, Excel 98, Problem Çözme; İstatistik, Ekonomi ve Yönetimle
İlgili Problemlerin Bilgisayar Destekli Çözümü.
Ders Kitabı:
 Temel Bilgi Teknolojileri, Ömer Akgöbek, Beta Basım Yayım, 2004.
YDİ 102 Yabancı Dil 2 Kr.404 ECTS 4
Pasif ve Aktifler, Dolaylı Anlatım, Noktalama İşaretleri.
Ders Kitabı:
 Building Skills for Proficiency, Cesur Öztürk, Pelikan Yayınları, 2011.
TRD 110 Türk Dili Kr. 202 ECTS 2
Okur Yazarlık Türleri, Heceleme ve Noktalama Kuralları.
Ders Kitabı:
 Türk Dil Bilgisi, M. Ergin, Bayrak Yayınları, 2004.
İkinci Yıl Birinci Dönem
İKT 201 Mikro İktisat 1 Kr.303 ECTS 6
Mikro İktisadın Faaliyet Alanı, Değişim ve Tüketici Dengesi Teorisi, Üretim ve Maliyet
Teorisi.
Ders Kitabı:
 Mikro İktisat, Erdal Ünsal, İmaj Yayıncılık, 2010.
İKT 203 Makro İktisat 1 Kr.303 ECTS 6
Makro İktisat Temel Ekonomik Büyüklükler ve Dengeler Üzerindeki Çalışmaları Kapsar. Bu
ders, Milli Üretim, Gelir, Fiyat, Çıktı, Faiz Oranları, Para ve Devlet Bütçesi, Toplam Talep,
Toplam Arz, İstikrar Politikaları, Enflasyon ve İşsizlik, Para ve Maliye Politikalarının Rolü
konularını içermektedir.
Ders Kitabı:
 Makro İktisat, Erdal Ünsal, İmaj Yayıncılık, 2010.
İKT 211 İstatistikKr.303 ECTS 5
Verilerin düzenlenmesinde ve özetlenmesinde grafik ve tablo yöntemler, toplanma ve dağılma
ölçüleri. Olasılığa giriş, kombinatoriks, kesikli ve sürekli rastlantı değişkenleri ve olasılık
dağılımları, teorik olasılık dağılımları: binom, hipergeometrik, poisson, pascal, geometrik ve
normal dağılım, bilgisayar uygulamaları. Örnekleme, nokta tahmini ve güven aralıkları.
Hipotez testleri, regresyon ve
korelasyon, ki – kare testleri, zaman serileri ve indeksler. Bilgisayar uygulamaları, varyans
analizi, maksimin ve minimaks kriterleri, prior ve posterior dağılımları.
Ders Kitabı:
 İstatistik Yöntemleri, Doç. Murat Karagöz, Ekin Kitabevi Yayınları, 2006.
İKT 207 Matematiksel İktisat Kr.303 ECTS 4
İktisadi modeller, iktisatta denge çözümlemesi, karşılaştırmalı durağanlıklar ve türev kavramı,
kısmi türevler. Piyasa modeli, ulusal gelir modeli, girdi – çıktı modeli, türevseller, örtük
fonksiyonların türevleri, optimizasyon problemleri. Sürekli ve kesikli büyüme, eşitlik
kısıtlamaları altında optimizasyon. Türdeş fonksiyonlar, yatırım ve sermaye oluşumu, Domar
büyüme modeli, dengenin dinamik istikrarı, stoklama içeren piyasa modeli, doğrusal olmayan
fark denklemleri. Fiyatın sınırladığı piyasa modeller.
Ders Kitabı:
 Matematiksel İktisat, Mustafa Aytaç, Ezgi Kitabevi, 2000.
AİT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Kr.202 ECTS 2
19. ve 20.yy Türk Tarihine Giriş, Kemalist Devrimler ve Modern Cumhuriyetin
Oluşturulmasında ve Gelişiminde Etkileri.
Ders Kitabı:
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yalçın Toker, Toker Yayınları, 2003.
İKT 205 İktisat Tarihi Kr.303 ECTS 3
İktisat tarihin doğuşu ve konusu, ziraat inkılâbı ve sonuçları, ilkçağ ekonomileri,
Roma imparatorluğu. Avrupa Medeniyeti’nin coğrafi ve sosyal çevresi, erken ortaçağ, ileri
ortaçağ, geç ortaçağ, modern çağın başlarında Avrupa ekonomisi, ekonomik güç dengesinin
değişmesi. Sanayi inkılâbı, on dokuzuncu yüzyılda ekonomik değişmeler, on dokuzuncu
yüzyılda sanayileşmenin yayılması, yirminci yüzyılda dünya ekonomisi: yapısal değişmeler,
yirminci yüzyılda dünya ekonomisi: savaşlar ve ekonomi performans.
Ders Kitabı:
 İktisat Tarihi, Tevfik Güran, Der Yayınları, 2009.
İKT 209 Ekonomi İngilizcesi 1 Kr.303 ECTS 4
Teknik Terimlerin Kullanımı, Gerçek Yaşamdan Alınmış Örnek Olay Analizi, Türkçe’den
İngilizce’ye Çeviri, Dolaysız Anlatım.
Ders Kitabı:
 Economics in One Lesson, Henry Hazlitt
İkinci Yıl İkinci Dönem
İKT 202 Mikro İktisat 2 Kr.303 ECTS 6
Tam Rekabet, Monopolcü Rekabet, Monopol ve Pazar Dengesi, Genel Ekonomik Denge ve
Refaha Giriş.
Ders Kitabı:
 Mikro İktisat, Erdal Ünsal, İmaj Yayıncılık, 2010.
İKT 204 Makro İktisat 2 Kr.303 ECTS 6
Makro İktisat Temel Ekonomik Büyüklükler ve Dengeler Üzerindeki Çalışmaları Kapsar. Bu
ders, Milli Üretim, Gelir, Fiyat, Çıktı, Faiz Oranları, Para ve Devlet Bütçesi, Toplam Talep,
Toplam Arz, İstikrar Politikaları, Enflasyon ve İşsizlik, Para ve Maliye Politikalarının Rolü
konularını içermektedir.
Ders Kitabı:
 Makro İktisat, Erdal Ünsal, İmaj Yayıncılık, 2010.
İKT 208 Kamu Maliyesi Kr.303 ECTS 4
Bu derste, kamu maliyesinin tanımı, gelişimi ve amaçları, kamu maliyesi yaklaşımları, kamu
sektörü ve fonksiyonları, kamu hizmeti ve kamusal harcamalar, bu harcamaların tür ve
özellikleri, kamusal gelirler ve bu gelirlerin çeşitleri, bütçeleme ilkeleri ve Türk Bütçe
Sistemi, Vergi teorisi ve uygulamaları, kamusal borçlar, finansal politikalar ve uluslararası
kamu finansı ile ilgili konu başlıkları incelenmektedir.
Ders Kitabı:
 Kamu Maliyesi, İsmail Türk, Turhan Kitabevi, 2010.
Ticaret Hukuku Kr.3
İş Hukuku, Şirket Hukuku; Limitet Şirketler, Anonim Şirketler, İcra-İflas Kanunu.
Ders Kitabı:
 Ticaret Hukuku, Sabih Arkan, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 2008.
AİT 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Kr.202 ECTS 2
Atatürk İlkeleri, Atatürk İlkelerinin Tanımı, Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu ve
Yeni Oluşumlardaki Temel Amaçlar. Türkiye’nin Modernizasyonu Hakkında Ek Analizler,
Cumhuriyet Dönemi Hakkında İleri Düzey Çalışmalar.
Ders Kitabı:
 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yalçın Toker, Toker Yayınları, 2003.
ÇEK 210 Çalışma Ekonomisine Giriş Kr.303 ECTS 4
İş piyasaları, emek arzı modelleri (boş zaman, çalışma ve aile modelleri). Emek
Arzını etkileyen faktörler, kısa ve uzun vadede emek talebinin belirlenmesi. Ücret
belirlenmesi, ücret belirlenmesinin yasal ve kurumsal yönleri, işsizliğin doğası, nedenleri ve
farklı açıklamaları, ücret pazarlığı ile ilgili modeller: Türk iş yasaları.
Ders Kitabı:
 Çalışma Ekonomisine Giriş, Kuvvet Lordoğlu, Alan Yayıncılık, 2004.
İKT 206 İktisat Politikası Kr.303 ECTS 4
Maliye Politikası, Para Politikası, İstikrar Teorisi, Politika Belirlemede Kamusal Tercih,
Anayasal Politik Ekonomi, Çağdaş Politika Araştırmaları, Modern Ekonomilerin Etkinliği
Üzerine Tartışmalar.
Ders Kitabı:
 Ekonomi Politikası, Teori ve Türkiye Uygulaması; Mahfi Eğilmez, Ercan Kumcu,
Remzi Kitabevi, 2011.
İKT 210 Ekonomi İngilizcesi 2 Kr.303 ECTS 4
Teknik Terimlerin Kullanımı, Gerçek Yaşamdan Alınmış Örnek Olay Analizi, Türkçe’den
İngilizce’ye Çeviri, Dolaysız Anlatım.
Ders Kitabı:
 Economics in One Lesson, Henry Hazlitt
Üçüncü Yıl Birinci Dönem
İKT 301 Uluslararası İktisat 1 Kr.303 ECTS 6
Mutlak Üstünlük, Ricardian Ticaret Modeli, Alternatif Ticaret Teorileri, Açık Ekonomi
Gerekleri İle İlgili Spesifik Konular, Uluslararası Ekonomide Genel Denge ve Refah Analizi,
Bütünleşme Hareketleri, Uluslararası Ödemeler Dengesi, Döviz Kuru Teorileri.
Ders Kitabı:
 Uluslararası İktisat, Halil Seyitoğlu, Güzem Can Yayınları, 2009.
İKT 305 Para Teorisi ve Politikası Kr.303 ECTS 6
Para teorisi ve kaynakları, tarihsel süreçte paranın kullanım alanı bulması. Para
Çeşitleri, paranın fonksiyonları, para arz ve talebi, faiz ve para piyasaları, para teorileri, klasik
Analizde para, Klasikler öncesi para yaklaşımları: klasiklerin parasal analizi, Neo – klasik
parasal Analiz, Fisher'in miktar teorisi, Cambridge Okulu'nun para arzı ve para talebi analizi,
Chicago Okulu analizi.
Reel büyüklüklerin parasal değişmelere bağlılığı, parasal büyüklüklerin reel
Değişmelere bağlılığı. Keynes'in para teorisine katkısı, likidite tercihi teorisi, Yeni
Keynezyenlerin yaklaşımları. Keynes’çi yaklaşıma karşılık monetarizm, monetarizmi ortaya
çıkaran nedenler, Friedman'ın yeni miktar teorisi.
Ders Kitabı:
 Para Politikası, İlker Parasız, Ezgi Kitabevi Yayınları, 2003.
İKT 320 İktisadi Düşünceler Tarihi Kr. 303 ECTS 5
Merkantilizm, Fizyokrasi, Klasik Ekonomik Analiz Esaslı Filozoflar: Adam Smith, David
Ricardo, J.S. Mill, Marksist Ekonomik Analiz, Marjinalizm ve Maksimizasyon İlkesi, NeoKlasik Maliyet, Talep ve Arz Teorileri, Neo-Klasik Dağıtım Teorileri, Genel Denge ve Refah
Ekonomileri, Neo-Klasik Para ve Döngü Teorileri, Neo-Klasik Yabancı Ticaret Teorileri,
Keynesyen Makro Ekonomik Teori.
Ders Kitabı:
 İktisadi Düşünceler Tarihi, Neşe Erim, Palme Yayıncılık, 2007.
İKT 307 Finansal Krizler Kr. 303 ECTS 6
Dersin iki amacı vardır. İlki, iktisadi krizleri tarihsel boyutu içerisinde ele alıp iktisadi
kuramlar çerçevesinde incelemek olacaktır. Bu bağlamdan yola çıkarak kapitalizmin geçen
yüzyıldaki krizlerini inceleyerek günümüz 2007–2008 finansal krizini ve sonrasını tartışmaya
açmaktır. İkinci olarak da yukarıdaki tarih ve iktisadi kuramlardan bağımsız olarak Türkiye
krizleri ve makro etkileri üzerine okumalar yapmaktır.
Ders Kitabı:
 Finansal Krizler ve Türkiye, Fatih Özatay, Doğan Kitapçılık, 2001.
İKT 309 Az Gelişmişlik İktisadı Kr. 303 ECTS 6
Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınma süreçlerinden uygulanması gereken makro
ekonomik politikaların analizi.
Ders Kitabı:
 Az Gelişmişlik İktisadı, Jaques Freyssinet, Gazi Üniversitesi Yayınları, 1985.
İKT 311 Tarım Ekonomisi 303 ECTS 6
Tarımsal problemlerin kaynakları ve özellikleri, farklı tarımsal gelişme modelleri, tarım
politikasının rolü ve etkileri. Türkiye’de tarımsal problemler ve bunlara çözüm yolları.
Ders Kitabı:
 Tarım Ekonomisi, Prof. Dr. Zeynel Dinler, Ekin Kitabevi Yayınları, 2009.
İKT 313 Kayıt Dışı Ekonomi 303 ECTS 6
Kayıtlı sektör ve kayıt dışı sektör kavram ve tanımı. Kayıt dışı sektörü açıklayan maddeler:
dualist yapı sınırsız kalkınma modeli ile emek arzı modeli, kayıt dışı sektörü açıklayan
modeller: tampon kurum ve mekanizmalar, kayıt dışı sektör ve faaliyet alanları, kayıt dışı
istihdam özellikleri ve işgücü rezerv fonksiyonu, ekonomik kriz, kayıt dışı istihdam ve
ücretler, kayıt dışı istihdam politika önerileri ve mücadelesi, küreselleşme sürecinde kayıt dışı
istihdam, AB ülkelerinde kayıt dışı iş gücü piyasaları analizi, AB ülkelerinde kayıt dışı
istihdama yönelik politik tedbirler, ülkemizde kayıt dışı istihdamda mücadeleye yönelik
politik tedbirler.
Ders Kitabı:
 Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi, Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Bağlam Yayıncılık,
2005.
İŞL313 Mali Tablolar Analizi 303 ECTS 6
Bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve diğer finansal raporlar.
Ders Kitabı:
 Finansal Tablolar Analizi, Yrd. Doç. Dr. Hasan Bakır, Arş. Gör. Cumhur Şahin, Detay
Yayıncılık, 2008.
İKT315 Enerji İktisadı 303 ECTS 6
Enerjinin ekonomik, teknolojik, politik ve çevresel boyutlarının incelenmesi, enerji sistemleri,
enerji ve ekonomik büyüme, enerji talebi ve enerjinin korunması, uluslararası enerji pazarları,
ulusal bir enerji politikasının belirlenmesi, enerji tasarrufu etüd yöntemleri, atık ısı geri
kazanımı, ekonomik analiz yöntemleri, ısı yalıtımı, enerji ve kütle denklikleri, yakma
yöntemleri gibi konularda yeterlik sağlanması amaçlanmıştır.
Ders Kitabı:
 Economics of the Energy Industries: Second Edition by William Spangar Peirce
(Hardcover - May 30, 1996)
İKT317 Kamu Ekonomisi 303 ECTS 6
Piyasa Aksaklıkları ve Kamu Kesimi İçin Ekonomik Gerekçe; Kamu Malları Teorisi: Kamu
mallarının özellikleri, Etkin tahsisi; Dışsallıklar: Dışsallıklar sorunu, Mücadele yöntemleri;
Kamu Mallarına Kaynak Tahsis Mekanizmaları (Oylama modelleri): Optimal çoğunluk,
Bowen-Black çoğunluk oylaması, Buchanan-Tullock modeli, Downs, Romer-Rosenthal
modeli; Tercih Açıklatma Mekanizmaları; Kamu Fiyatlama Politikaları; Fayda maliyet
analizi.
Ders Kitabı:
 Kamu Ekonomisi, Abdulkadir Kökocak, Ekin Kitabevi Yayınları, 2011.
İKT 321 Osmanlı İktisat Tarihi I Kr.303 ECTS 6
Sanayi inkılabı ve bunun Osmanlı iktisadi müesseselerine tesiri, Para tarihine giriş (Osmanlı
para politikası) Para tarihinin genel seyri (Akçe, kuruş, lira devirleri, kaimeler) İktisadi
düzenlemeler
Banka ve kredi kaynaklarındaki gelişmeler ,Memleket sandıkları, Emniyet sandıkları,
Bankaların kuruluşu ve gelişmesi, Osmanlı Bankası, Ziraat Bankası ,19. Yüzyılda tarım
alanındaki gelişmeler
Ticaret rejiminin değişmesi, Sanayi, Vergi sistemindeki değişim ve 19. Yüzyıl bütçeleri,
Avrupa sermayesinin ülkeye girişi.İlk borçlanma, Duyun-ı Umumiyenin kuruluşu,
Demiryollarının kuruluşu ve bu alandaki rekabet
 Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, İstanbul 2007
·
Mustafa Öztürk, "Osmanlı Para Politikası", XIII.Türk Tarih Kongresi, Ankara
2002, s. 1593-1604
·
Mustafa Öztürk, "Genel Hatlarıyla Osmanlı Para Tarihi", Türkler 10, Yeni
Türkiye Yay., Ankara 2002, s. 802-822
·
Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğunda Paranın Tarihi, İstanbul 2003
·
Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Ankara 1982
·
Rifat Önsoy, Osmanlı Borçları, Ankara 1998
·
Edward Earl, Bağdat Demiryolu Savaşı, İstanbul, 1996
·
Tevfik Güran, “19. Yüzyılda Osmanlı Tarımı”, Türkler 10, Ankara 2002
 Tevfik Güran, Tanzimat Devri Bütçeleri ve Hazine Hesapları, Belgeler Dergisinden
Ayrıbasım, Ankara
İŞL 323 Bilgisayarlı Muhasebe 303 ECTS 6
Bilgisayarla Bilgi İşleme Sistemleri; Muhasebe Bilgi Sistemi ve Bilgisayarlar; Bilgisayarlı
Muhasebe Bilgi Sisteminin Oluşturulması; Bilgisayarla Muhasebe Uygulamaları; Microsoft
Excel Uygulamaları: Mali Tabloların Hazırlanması; Bilanço, Gelir tablosu, Satışların maliyet
tablosu, Nakit akım tablosu, Öz kaynaklarda değişim tablosu, Kar dağıtım tablosu; Paket
Program Uygulamaları: Bilgisayarlı ortamda şirketin kurulması ve temel bilgilerin
oluşturulması, Bilgisayarda dönem içi işlemlerin yürütülmesi, Dönem sonu işlemleri ve mali
tabloların düzenlenmesi.
Ders Kitabı:
 Bilgisayarlı Muhasebe Eta 7, Ahmet Gökgöz, Değişim Yayınları, 2006.
İKT323 Borçlar Hukuku Kr. 303 ECTS 6
Borçlar kanunu ve özel kanunların düzenlediği sözleşme tipleri. Borçlar kanunu ile ticaret
kanunu arasındaki ilişki. Satım sözleşmesi: Meydana gelmesi, doğurduğu borçlar.
Kullandırma borcu doğuran sözleşmeler.
Ders Kitabı:
 Borçlar Hukuku, Safa Reisoğlu, Beta Basım Yayım, 2005.
İKT 319 Ekonomi İngilizcesi 3 Kr. 303 ECTS 6
Teknik Terimlerin Kullanımı, Gerçek Yaşamdan Alınmış Örnek Olay Analizi, Türkçe’den
İngilizce’ye Çeviri, Dolaysız Anlatım.
Ders Kitabı:
 Economics in One Lesson, Henry Hazlitt
Üçüncü Yıl İkinci Dönem
İKT 302 Uluslararası İktisat 2 Kr. 303 ECTS 5
Ödemeler Dengesi Unsurları, Döviz Rejimeleri, Otomatik Denge, Uluslararası Ödemeler
Dengesi Açığı, Uluslararası Denge, Finansal Pazarlar, Finansal Liberalizasyon, Finansal
Krizler.
Ders Kitabı:
 Uluslararası İktisat, Halil Seyitoğlu, Güzem Can Yayınları, 2009.
İKT 306 Ekonometri Kr. 303 ECTS 5
Ekonometri Ekonomik Teori ve Ekonomik Olaylarla İlgilidir. Bu Ders Şu Konuları
İçermektedir: Temel Ekonomik Terimlere Giriş, Regresyon Analizi (İki – Değişkenli ve Çok
Değişkenli Regresyon Analizi), Lineer Regresyon Modelleri İçin Matriks Yaklaşımı.
Otomatik Korelasyon, Boş Değişlerde Regresyon, Eş Zamanlı Eşitlik Modelleri, Ekonometrik
Zaman Serileri.
Ders Kitabı:
 Basic Econometrics, Damador Gujarati, Literatür Yayıncılık, 2007.
İKT304 Maliye Politikası Kr. 303 ECTS 5
Maliye Politikasının Etkinliği Üzerine Tartışmalar, Ekonomik İstikrarın Sağlanmasında
Maliye Politikası Araçları, Ekonominin Genel İstikrarı Üzerinde Para ve Maliye
Politikalarının Göreceli Etkinliği, Enflasyon ve Maliye Politikası, Stagflasyon ve Maliye
Politikası, Bütçe Açığı Problemi, Türkiye’nin Ekonomik İstikrar Problemi ve İlgili
Politikalar, Ekonomik Kalkınma İçin Maliye Politikaları ve Türkiye’nin Ekonomik Kalkınma
Problemi.
Ders Kitabı:
 Maliye Politikası, Prof. Dr. İsmail Türk, Sevinç Yayınevi, 1989.
İKT308 Uluslar arası İktisadi Kuruluşlar Kr. 303 ECTS 5
Başlıca Uluslararası İktisadi Kuruluşların ve organizasyonların kısa bir
değerlendirmesi, özellikle Türkiye’nin de içinde uluslar arası kuruluşlar ve Türkiye’nin
bunlarla İlişkilerinin değerlendirilmesi.
Ders Kitabı:
 Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, Nevzat Güran, İsmail Aktürk, 1995.
Pazarlama Kr.3
Pazarlama Kavramı, Pazarlama Çevresi, Stratejik Pazarlama, Pazarlama Bilgi Sistemi,
Tüketici Davranışları, Sanayi Pazarları ve Sanayisel Satın Alma Davranışları, Pazar
Segmentasyonu ve Hedefleme, Ürün, Fiyat, Promosyon, Satış Gücü Yönetimi, Reklam, Satış
Promosyonları, Dağıtım Kanalları, Hizmet Pazarlama.
Ders Kitabı:
 The Marketing Book, Michael J. Baker
İKT 310 Devlet Borçları Kr. 303 ECTS 5
Bu derste devlet borçlarının temel özellikleri ile ekonomik ve sosyal hayattaki önemi ve yeri
ile ilgili temel konular ele alınacaktır.
Ders Kitabı:
 Devlet Borçları, Imf, Dünya Bankası ve Türkiye, İbrahim Halil SUGÖZÜ, Nobel
Yayın Dağıtım, 2009.
İŞL 324 Finansal Yönetim Kr. 303 ECTS 5
Fon Analizi, Paranın Zaman Değeri, Faiz Oranları, Risk ve Getiri, Kar Hissesi Politikası,
Sermaye Bütçesi.
Ders Kitabı:
 Finansal Yönetim, Prof. Dr. Sudi Apak, Dr. Engin Demirel, Papatya Yayıncılık, 2007.
İKT 322Osmanlı İktisat Tarihi II Kr.303 ECTS 6
Klasik dönemde Osmanlı ekonomisi, Osmanlı iktisat tarihin kaynakları, Osmanlı
Merkezi yönetimi, Osmanlı mahalli yönetimi ve tımar sistemi. Osmanlı şehirleri, loncaları ve
tüccar, on altı, on yedi ve on sekizinci yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinde gelişmeler. On
dokuzuncu yüzyılda Osmanlı ekonomisi, Tanzimat dönemi öncesindeki gelişmeler, Tanzimat
dönemindeki gelişmeler, Osmanlı sanayileşme teşebbüsleri, Cumhuriyet döneminde iktisat
politikaları.
 Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi Şevket Pamuk, İletişim Yayıncılık
İŞL 326 Sermaye Piyasaları Kr. 303 ECTS 5
Mali Piyasa, Para ve Sermaye Piyasaları, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile getirilen
düzenlemeler, Sermaye Piyasası Araçları, İMKB tanımı, görev ve yetkileri, borsanın yönetim
organları, teknik ve idari organizasyonu, Kotasyon ve borsada işlem görme. Hisse Senetleri
Piyasası; hisse senetlerinin borsada işlem görmesi, birincil ve ikincil piyasa işlemleri, hisse
senetleri pazarları ve seans saatleri, Ulusal Pazar, 2. Ulusal Pazar, gözaltı pazarı, yeni şirketler
pazarı, rüçhan hakkı, hisse senetleri piyasasının işleyişi ve endeksleri, Takasbank ve işleyişi.
Tahvil ve Bono Piyasası, Vadeli işlemler. Grafikler ve teknik analiz.
Ders Kitabı:
 Soru ve Cevaplı Sermaye Piyasaları, Metin Coşkun, Anadolu Üniversitesi Yayınları,
2005.
İKT 312 Turizm Ekonomisi Kr. 303 ECTS 5
Turizmin tanımlanması, turizm arz ve talebi, turizmin parasal ve reel ekonomi
Üzerindeki etkileri, turizmin ödemeler bilançosuna etkileri talep tahmin yöntemleri.
Türkiye’nin Turizm potansiyeli, Göller bölgesinin turizm potansiyeli, sorunları ve çözüm
önerileri.
Ders Kitabı:
 Turizm Ekonomisi, Prof. Dr. Özcan Yağcı, Detay Yayıncılık, 2008.
İKT 314 Girişimcilik ve Yenilik İktisadı Kr. 303 ECTS 5
Girişimci ve Girişimciliğin tanımı, Neo-klasik düşüncede Girişimcilik. Ekonomik teoride
girişimci: Cantillon, Marshall, Say, Schumpeter, Knight, Kirzner. Girişimcilik ve İktisadi
kalkınma, Ulusal iktisat politikasındaki yeri. Girişimci bireylerin türleri ve doğası, Girişimci
özellikleri: başarma arzusu, bağımsız olma, içsel kontrol yeteneği. Yenilik nedir, Türleri
nelerdir. Yenilik teorisi: Neo-klasik, Evrimci ve modern yenilik teorileri.
Ders Kitabı:
 Yenilik İktisadı, Chris Freeman, Luc Soete, Tubitak Yayınları, 2003.
İKT 316 İktisadi Sistemler Kr. 303 ECTS 5
İktisadi sistemlerin tanımı ve türleri, iktisadi sistemleri değerlendirme kriterleri. Temel
sistemler olan Liberalism, Kapitalizm ve Sosyalizm’de devletin rolü, ücretler, uluslar arası
İlişkiler ve fiyatların belirlenmesi.
Ders Kitabı:
 İktisadi Sistemler – Kapitalizm/Sosyalizm, Hasan İslatince, Ekin Basım Yayın, 2005.
İKT 318 Ekonomi İngilizcesi 4 Kr. 303 ECTS 5
Teknik Terimlerin Kullanımı, Gerçek Yaşamdan Alınmış Örnek Olay Analizi, Türkçe’den
İngilizce’ye Çeviri, Dolaysız Anlatım.
Ders Kitabı:
 Economics in One Lesson, Henry Hazlitt
Dördüncü Yıl Birinci Dönem
İKT 401 Türkiye Ekonomisi Kr. 303 ECTS 6
Tarihsel gelişme: Osmanlı’dan Kurtuluş yıllarına, Devletçilik ve sonrası, Hızlı toplumsal
dönüşüm, Planlı gelişme , Ekonomi politikasında köklü değişim: Dışa açık büyüme, parasal
politika ve gelişmeler, Kamu kesimi ekonomisi, Sermaye kaynaklarının kullanımı.
Tarihsel gelişme: Osmanlı’dan Kurtuluş yıllarına, Devletçilik ve sonrası, Hızlı toplumsal
dönüşüm, Planlı gelişme , Ekonomi politikasında köklü değişim: Dışa açık büyüme, parasal
politika ve gelişmeler, Kamu kesimi ekonomisi, Sermaye kaynaklarının kullanımı.
Ders Kitabı:
 Türkiye Ekonomisi, Nurhan Yentürk, Prof. Dr. Yakup Kepenek, Remzi Kitabevi,
2005.
İKT 403 Uygulamalı Ekonometri 1 Kr. 303 ECTS 6
Tüketim fonksiyonlarının doğrusal, yarı-logaritmik ve çift logaritmik formlarda tahmini,
esnekliklerin tahmini ve yorumlanması, Üretim fonksiyonlarının tahmini, Cobb-Douglas,
Sabit İkame esnekli üretim fonksiyonları vb, Denge seviyesin uygulamalı olarak tahmin
edilmesi, gerek özel gerekse kamu sektörü için geleceğe ilişkin tahminlemede kullanılam
ekonometrik teknikler, Endüstriyel, firma merkezli ve bölgesel seviyede model
değerlendirmelerinin bilgisayar ortamında ekonometrik paket programlar.
Ders Kitabı:
 Uygulamalı Ekonometri, Prof. Dr. Aziz Kutlar, Nobel Yayınevi, 2004.
İKT 405 Güncel Ekonomik Sorunlar Kr. 303 ECTS 6
Dünya ve Türkiye Ekonomisi bakımından sorun teşkil eden ya da potansiyel sorun alanı olan
konular, sebep ve sonuçları itibariyle analiz edilecektir. Küreselleşme ve bölgesel entegrasyon
süreçleri, Türkiye ekonomisinin AB entegrasyonundan doğan sorunları, içsel büyüme
teorileri, Enflasyon hedeflemesi, istikrar programları, yoksulluk, gelir dağılımı, konuları
incelenecektir.
Ders Kitabı:
 Ayhan Aytaç, Gökhan Sönmezler, Güney Çetin Gürkan, Mehmet Serkan, Nagihan
Oktayer, Sadi Uzunoğlu, Sudi Apak, Uğur Civelek, Güncel Ekonomik Sorunlar:
Dünya Ekonomisi, Literatür Yayıncılık , 2010.
İKT 407 Bölgesel İktisat Kr. 303 ECTS 6
Bölgenin tanımları, bölgesel iktisadın analitik yöntemleri, bölgesel ve bölge-içi girdi çıktı
analizi, bölgesel ekonomik gelişmeye yönelik yaklaşımlar.
Ders Kitabı:
 Zeynel Dinler, Bölgesel İktisat,Ekin Kitabevi, 2001.
İKT 409 Uluslar arası Para Sistemleri Kr. 303 ECTS 6
Uluslar arası para sistemleri, altın standardı rejimi, Bretton Woods sistemi, IMF,
Bretton Woods sisteminin çöküşü, Avrupa Para Birliği, döviz piyasaları, uluslar arası
sermaye Akımları.
Ders Kitabı:
 Prof. Dr. İlker Parasız, Uluslar arası Para Sistemi, Ezgi Kitabevi, 2003.
İKT 411 E-Ticaret Kr. 303 ECTS 6
Kamu ve özel sektörde bilgi teknolojileri yeni ekonominin avantajlarından yararlanarak
hizmetlerin daha verimli hale getirmesi için gerekli koşulların değerlendirilmesi hedeflenir. Eticaret, e-devlet, yeni ekonomi konuları dersin içeriğini oluşturur.
Ders Kitabı:
 Şule Özmen, E- ticaret, Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2001.
İKT 413 İktisadi Planlama Kr. 303 ECTS 6
Planlamanın önemi, planlamanın safhaları, iktisadi planlama, iktisadi planlamanın iktisat
içindeki yeri. Ekonomik yapı, planlamanın gerekliliği, iktisadi planlamanın çeşitli, iktisadi
planlama teknikleri. Sermaye, hasıla oranı, basit plan modelleri. 1960 öncesi ve sonrası
dönemde Türkiye’de planlama.
Ders Kitabı:
 Erden Öney, İktisadi Planlama , Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Yayınları, 2005.
İŞL 459 Tüketici Davranışları Kr. 303 ECTS 6
Ekonominin İşleyişi ve Piyasa Ekonomisinde Tüketicinin Yeri; Pazarlamada Tüketici
Davranışının Yeri ve Önemi; Tüketici Davranışı Genel Modeli; Psikolojik Faktörler:
Öğrenme ve bellek; Güdüleme ve İlgilenim, Algılama, Tutum, Kişilik, Benlik ve yaşam
biçimi; Sosyo Kültürel Faktörler: Grup, Aile, Kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, Sosyal
sınıf, kültür; Tüketici Satın Alma Süreci; Toplum ve Tüketici Davranışı; Tüketicinin
Korunması be Tüketici Bilinci; Tüketici Haklarını Korumaya Yönelik Yasa ve Kuruluşlar;
Çevre Koruma ve Tüketici Bilinci; Tüketici Eğitimi.
Ders Kitabı:
 Yavuz Odabaşı, Tüketici Davranışları, Mediacat Yayınları, 2007.
İKT 415 Çevre Ekonomisi Kr. 303 ECTS 6
Çevre kavramı, ekonomik faaliyet ve çevre, çevre kirlenmesinin mikro ekonomik
Analizi, çevre kirlenmesinin makro – ekonomik analizi, çevre ve bölüşüm, çevre sorunlarıyla
ilgili Ekonomik çözümler, uluslararası ticaret ve çevre ilişkileri, çevre ve iktisat politikaları,
Türkiye’de Çevre ile ilgili gelişmeler, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerde uygulanan çevre
politikaları.
Ders Kitabı:
 Özcan Dağdemir, Çevre Sorunlarına Ekonomik Yaklaşımlar ve Optimal Politka
Arayışları, Gazi Kitabevi Yayınları, 2005.
KAM 421 Siyaset Bilimi Kr. 303 ECTS 6
Siyaset Biliminin bilimselliği, devlet ve hükümet, siyaset biliminin metodolojisi, ideolojisi,
siyasal sosyalleşme ve siyasi partiler, seçim sistemlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi bu
dersin temel amacıdır. Demokrasi ve eleştrileri, aydınlar ve seçkinler, kamuoyu, baskı
grupları, kitle toplumu, siyasi kültür, yabancılaşma, laiklik, milliyetçilik ve Ulus-devlet, kadın
ve siyaset, modernlik-postmodernite gibi kavramlar dersin ana temasını oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:
·
Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayıncılık, 1999.
ÇEK 419 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kr. 303 ECTS 6
Bireysel iş hukuk kapsamında tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkileri hizmet
Sözleşmesi çerçevesinde ele alınmakta, özellikle hizmet sözleşmesinin kurulması, hükümleri
ve sona ermesi üzerinde durulmaktadır. Toplu iş hukukunda ise işçiler ve işverenler
arasındaki ilişkili toplu düzeyde sendika kavramı çerçevesinde incelenmektedir.
Ders Kitabı:
 Gürbüz Erdoğan, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Detay Yayıncılık, 2002.
İKT 417 Türk İktisat Tarihi Kr. 303 ECTS 6
Klasik dönemde Osmanlı ekonomisi, Osmanlı iktisat tarihin kaynakları, Osmanlı
Merkezi yönetimi, Osmanlı mahalli yönetimi ve tımar sistemi. Osmanlı şehirleri, loncaları ve
tüccar, on altı, on yedi ve on sekizinci yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinde gelişmeler. On
dokuzuncu yüzyılda Osmanlı ekonomisi, Tanzimat dönemi öncesindeki gelişmeler, Tanzimat
dönemindeki gelişmeler, Osmanlı sanayileşme teşebbüsleri, Cumhuriyet döneminde iktisat
politikaları.
Ders Kitabı:
 Ahmet Tabakoğlu, Türk İktisat Tarihi, Dergah Yayınları, 2003.
İKT 419 Ekonomi İngilizcesi 5 Kr. 303 ECTS 6
Teknik Terimlerin Kullanımı, Gerçek Yaşamdan Alınmış Örnek Olay Analizi, Türkçe’den
İngilizce’ye Çeviri, Dolaysız Anlatım.
Ders Kitabı:
 Economics in One Lesson, Henry Hazlitt
Dördüncü Yıl İkinci Dönem
İKT 402 Büyüme ve Kalkınma Teorisi Kr. 303 ECTS 6
Bu Derste Öğrencilere Aşağıdaki Konular Hakkında Bilgi Vermek Amaçlanmıştır: Kapalı
Ekonomilerde Kapalı Ekonomik Büyümenin Tanımı ve Hesaplanması, Değişik Analizler
Çerçevesinde Temel Ekonomik Büyüklüklerin Hesaplanması, Ekonomik Büyüme ve
Teknolojik Gelişme İlişkisi, Teknolojik Sürecin Başlama ve Yayılması, İleri Sanayi
Ekonomilerinde Gözlemlenen Ekonomik Büyüme ve Ekonometrik Hesaplama, Küresel
Dünyada ve Açık Ekonomilerde Büyüme Koşulları.
Kalkınma ekonomisinin kavramsal çerçevesi. Kalkınma-Büyüme olgusu. Azgelişmişliğin
tanımı ve ölçümü. Azgelişmiş ülkelerin ekonomik ve yapısal özellikleri. Azgelişmişliğin
ekonomik, demografik, sosyo-kültürel ve coğrafi yönleri. İktisadi kalkınma, sermaye birikimi
ve teknoloji. İktisadi kalkınmanın iç ve dış finansman boyutları. İktisadi kalkınma ve beşeri
sermaye. İktisadi kalkınma ve dış ekonomik ilişkiler. İktisadi kalkınma ve korumacılık
olgusu. İktisadi kalkınma ve kaynak dağılımı. İktisadi kalkınma ve sanayileşme stratejileri.
Sürdürülebilir kalkınma (kavram ve stratejiler). İktisadi kalkınma ve Küreselleşme.
Ders Kitabı:
 Prof. Dr. Metin Berber, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi, 2007.
İKT 404 Bilimsel Araştırma Teknikleri Kr. 303 ECTS 6
Veri Toplama Metotları, Verilerin Değerlendirilmesi, Ekonomik Araştırmalar İçin Anket
Tasarımı ve Örnekleme Problemleri, Türk İstatistik Kaynakları Hakkında Bilgiler, Anketler.
Ders Kitabı:
 Kazım Özdemir, Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri , Kaan Kitabevi, 2006.
İKT 406 Uygulamalı Ekonometri 2 Kr. 303 ECTS 6
SPSS, Eviews paket programları.
Ders Kitabı:
 Uygulamalı Ekonometri, Prof. Dr. Aziz Kutlar, Nobel Yayınevi, 2004.
İKT 408 Dünya Ekonomisi Kr. 303 ECTS 6
Klasik ve Yeni Uluslar arası Ticaret Teorilerinin bir karşılaştırması, küresel
Ekonomik sistemde yeni gelişmeler, GATT ve WTO sistemleri, Asya ve Rusya krizlerinin
Türkiye ekonomisi üzerine etkileri.
Ders Kitabı:
 Ted Walther, Dünya Ekonomisi, Alfa Yayınları, 2009.
İKT 410 Türkiye’de Dış Ticaret Politikaları Kr. 303 ECTS 6
Dış ticaretle ilgili temel kavramların verilmesi, gerek serbest, gerek korumacı dış ticaret
politikalarının amaçlarını ve uygulanan politika araçlarının incelenmesi; Türkiye’nin dış
ticaret yapısını ve ticaret politikasının değerlendirilmesi.
Ders Kitabı:
 Ahmet Ay, Türkiye'de Dış Ticaret ve Kur Politikaları Uygulamaları, Çizgi Kitabevi,
2004.
İKT 412 AB Ekonomisi ve Türkiye Kr. 303 ECTS 6
Entegrasyon teorileri, AB’nin kuruluşu ve aşamaları, Maastrich Antlaşması Sonrası AB’nin
Yeni Kurumsal Yapısı ve Organizasyonu, Avrupa para sistemi ile ilgili Gelişmeler, Ekonomik
ve parasal birlik, genişleme süreci, Gümrük Birliği, AB-Tr ilişkilerinin hukuki ve siyasi
boyutu.
Ders Kitabevi:
 Yrd. Doç. Dr. Harun Arıkan, Doç. Dr. Muhsin Kar, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri
Siyasal, Bölgesel ve Ekonomik Boyutlar, Seçkin Yayıncılık, 2010.
İKT 414 Oyun Teorisi Kr. 303 ECTS 6
Tanımı ve temel kavramları, minimaks teoremi, 2’lik oyunlar, 2’n lik oyunlar, m’2 lik
oyunlar, m’n lik oyunlar, köşegen oyunlar, simetrik oyunlar, çeşitli uygulamalar. Sonsuz
muhalif oyunlar: denge durumları, optimal stratejiler, şartlı kompakt oyunlar, birim karede
sürekli oyunlar, konveks oyunlar, çeşitli uygulamalar. Ortaksız oyunlar: Nash teoremi,
mahkumların açmazı, cinsiyetlerin uyuşmazlığı ve çeşitli uygulamalar. Ortaklı oyunlar:
karakteristik fonksiyonlar, imputasyonlar ve baskınlığı, bir oyunun çekirdeği, von Neumann
Morgenstern çözümleri, Shapley vektörü, dengeli koleksiyonlar, çeşitli uygulamalar. Aşamalı
oyunlar: davranış stratejileri, tükenme oyunları, stokastik oyunlar, tekrarlı oyunlar.
Ders Kitabı:
·
Khalik G. Guseinov, Oyun Teorisi, Seçkin Yayıncılık, 2007.
İKT 424 Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi Kr. 303 ECTS 6
Vergi kavramı, vergi hukukunun konumu, kaynakları, vergi hukukunun temel kavramları,
vergilendirme yetkisi, vergi ödevi, vergi işlemleri, vergi uyuşmazlıkları ve çözüm yolları,
vergi
yargısı, vergi suç ve cezaları, vergi politikası, Türk vergi sistemi (gelir vergisi, kurumlar
vergisi, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, banka ve sigorta
muameleleri vergisi, veraset ve intikal vergisi), vergi icra hukuku.Türk hukuk sistemi gelişim
süreci.
Ders Kitabı:
Abdurrahman Akdağ, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi,2010.
İKT 416 Sanayi İktisadı Kr. 303 ECTS 6
Endüstriler ve piyasalar, yapı, yürütme ve performans paradigması, piyasa yapısı
Özellikleri, piyasaya giriş ve rekabet modelleri, reklamcılık ve rekabet ilişkileri, reklamcılık
ve piyasa yapısı ilişkileri. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri, özelleştirme, dış rekabet ve
tekelleşme, Türk imalat sanayinde rekabet, tekelleşme ve yoğunlaşma.
Ders Kitabı:
 Lale Davut, Sanayi İktisadı-Piyasa Yapısı Unsurları, İmaj Yayıncılık, 2009.
İŞL 458 Yönetim ve Organizasyon Kr. 303 ECTS 6
Yönetim ile ilgili temel kavramlar, yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi. Klasik
(geleneksel) organizasyon teorisi, neo-klasik (davranışsal) organizasyon teorisi. Modern
Organizasyon teorisi, yeni yaklaşımlar, yönetici ve çevresi, planlama, örgütleme, yöneltme,
Denetleme, yönetime yeni yaklaşım.
Ders Kitabı:
 Prof. Dr. Nurullah Genç, Yönetim ve Organizasyon, Seçkin Yayıncılık, 2008.
İKT418 Refah İktisadı Kr. 303 ECTS 6
Genel Denge ve etkinlik, kısmi denge analizi ve genel denge analizi ayrımı, üretimde etkinlik,
mal bileşiminde (dağılımında) etkinlik, etkinlik ve eşitlik, piyasa başarısızlıkları, dışsallıklar,
kamu malları.
Ders Kitabı:
 S. K. Nath, Refah Ekonomisine Bir Bakış, Akbank Kültür Yayınları, 2007.
İKT 420 Ekonomik Coğrafya Kr. 303 ECTS 6
Ekonomik coğrafya bilimdeki dönüşümler, ticari coğrafyadan küreselleşmeye, küresel
ekonominin biçimlenmesi, Dünya’da ekonomik ve coğrafi siyasetler, gelişme-kalkınma ve
kalkınmanın mekânsal organizasyonu, Dünyamızın ekonomik coğrafyasını biçimlendiren
başlıca ekonomik faaliyetler, tarım faaliyetleri, balıkçılık, ormanlardan yararlanma,
madencilik, enerji kaynakları, sanayi faaliyetleri, sanayinin küresel dağılışı, dünya sanayi
bölgeleri, dünyadaki bazı ülkelerin ekonomik profillerinin incelenmesi, ulaştırma ve boru
hatları bunların jeo-ekonomi ve ekonomik coğrafya bakımından ele alınması.
Ders Kitabı:
 Prof. Dr. Erol Tümertekin, Prof. Dr. Nazmiye Özgüç, Ekonomik
Coğrafya/Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, 2005.
İKT 422 Ekonomi İngilizcesi 6 Kr. 303 ECTS 6
Teknik Terimlerin Kullanımı, Gerçek Yaşamdan Alınmış Örnek Olay Analizi, Türkçe’den
İngilizce’ye Çeviri, Dolaysız Anlatım.
Ders Kitabı:
 Economics in One Lesson, Henry Hazlitt
Download