FHS122 WHATSAPP SOUND CLIPS PROJECT 1. Sutura( e

advertisement
FHS122 WHATSAPP SOUND CLIPS PROJECT
1. Sutura( e) yalnızca kafatasındaki eklemler. Eklem yerleri ince fibröz doku ile örtülü. Coronal sutura
önde frontal-parietal kemikler arası, sagittal sutura iki parietal, lamda arkada parietal-occipital arası (26
sözcük)
2. Kafatasında oynak tek eklem temporomandibular eklem. Yukarıda temporal kemikte mandibular fossa
ve tubercle, aşağıda head of mandible ile eklem yapar. Arada fibrocartilage articular disc de var (26
sözcük)
3. İki omur arasında iki tip eklem: üstte-altta bodyler arasında symphyses, 4 tane de articular process’ler
arasında plane type synovial joint olan facet eklemler (23 sözcük)
4. Symphyses tip eklemlerde iki body arasında intervertebral disc: ortada nucleus pulposus, dışında
fibrokartiloginöz yapı etrafında kollajen liflerden oluşan anulus fibrosus. C1-C2 arası disc yok. Gittikçe
kalınlaşıyor; en fonksyioneli L5-S1 arası (30 sözcük)
5. Discler omurga uzunluğunun %20-25’ini oluşturur. Yarı sulu olmaları omurganın fleksibiletsi ve
dayanıklılığından sorumlu. Jelatin yapıda omurlar arası baskı güçlerini absorbe ediyor. Yaşlılıkta incelir ve
daha az elastik (27 sözcük)
6. Anterior ve posterior longitudinal ligamentler omurga ön -arkasında. Tectorial membrane: posterior
longitudinal ligament’in axis kafatası arasındaki kısmı. Ligamenta flava: Lamina’lar arası. Lig. nuchae: C7kafatası arası yer alan supraspinous ligament (29 sözcük)
7. Atlanto-occipital eklemler: Atlas lateral mass- occipital condyle arası. Condyloid tip. Onaylar gibi baş
sallatır. 3 atlanto-axial eklem:ortada 1, yanda 2. Hayır anlamında kafa arkaya (24 sözcük)
8. Kaburga eklemleri: 1. head of rib-vertebra body’si, 2. Transverse process of vertebra= costovertebral
eklemler. Omurga hareketleri: flexion, extension, lateral flexion, rotasyon ve circumduction; yaşlılıkta %50
kısıtlanmış (26 sözcük)
9. Sacroiliac eklem synovial ancak sınırlı mobilite; interosseous sacroiliac ligamentler iliumdan sacruma vücut
ağırlığı taşınmasında primer sorumlu. Pubic symphysis sekonder cartilaginous eklem; disc’i var (23 sözcük)
10. Sternoclavicular eklem: Üst taraf-vücut arası tek eklem. Saddle tip, ball-and-socket joint gibi fonksiyon
görüyor. Clavicle sternal end, manubrium ve 1. kıkırdak kostanın bir kısmı arasında (25 sözcük)
11. Acromioclavicular eklem: Plane tip. Coracoclavicular ligament ekstrinsik bir bağ ancak üst tarafın clavicle
üzerindeki ağırlığının çoğunu karşılıyor (17 sözcük)
12. Glenohumeral (Omuz) eklem= Ball-and-socket. En mobil eklem. Head of humerus- Glenoid fossa arasında.
Carrying angle: Extensiyonda ulna ekseni, humerus eksenine 170 derece açı. Kadınlarda 10 derece daha dik
(28 sözcük)
13. Articulatio cubiti (Dirsek)= Humerus, ulna,radius arasında. Hinge tip. Menteşe. Fleksiyon-extensiyon (10
sözcük)
14. Proximal ve distal radio-ulnar eklemler: Pivot tipi. Supinasyon ve pronasyon hareketleri. El bileği eklemi
ellipsoid (condyloid) tip Proximal carpal kemikler- Radius altı ile. Ulna yok (25 sözcük)
15. Intercarpal eklemler: Plane, carpometacarpal eklemler: Plane, başparmak istisna saddle tip.
Metacarpophalangeal=Condyloid: 2 düzlemde hareket: flexion, extension; adduction-abduction.
Interphalangeal= Hinge. Flexion-extension (20 sözcük)
16. Kalça (hip) eklemi: Pelvic girdle-alt taraf arası ilişkiyi kurar. Ball-and-socket. En mobil 2. eklem. Femur
başı-acetabulum arasında. Tüm vücut ağırlığı buradan femur head ve neck’ine transfer (26 sözcük)
17. Diz eklemi: En büyük ve yüzeysel. Hinge. Extension, fleksiona rolling ve rotasyon da ek. External
ligamentler: Patellar ligament: patella apexi-tibial tuberosiy arası. Lateral/medial collateral ligamentler.
Oblique ve arcuate popliteal ligamentler (29 sözcük)
18. İnternal diz bağları: Ön/Arka cruciate ligamentler. Ön cruciate ligament: anterior intercondylar area of
tibia- lateral condyle of femur iç tarafı arası. Hiperekstensiyonu engeller (23 sözcük)
19. Arka cruciate ligament: daha güçlü, posterior intercondylar area – medial condyle dış tarafı. Extensiyonda
femurun öne kaymasını engeller (17 sözcük)
1
20. Meniscuslar şok absorbsiyonu ve yüzeyin derinleştirilmesi için fibrokartilaginöz yarım ay yapılar. Medial
meniscus daha büyük ve daha az mobil, medial collateral ligamentin medialinde , tibial intercondylar area
lateraline bağlanır (29 sözcük)
21. Diz stabilitesi etraftaki kasların ve tendonlarının güç ve fonksyionlarına ve ligamentlere bağlı. Kaslar daha
önemli (15 sözcük)
22. Tibiofibular eklem (Superior tibiofibular): Fibular head – Lateral condyle of tibia arasında.
Dorsifleksiyonda hafif hareketler olur. Tibiofibular syndesmosis (Inferior tibiofibular eklem): Tibia-fibula
aşağısında. Ayak bileği eklemi stabilitesi için kritik eklem (29 sözcük)
23. Ayak bileği eklemi (Talocrural eklem): Tibia-fibula’nın distal uçları- Talus arasında. Hinge tip. Talusun
eklem yapan üst yüzeyi: Trochlea. Dorsifleksiyon ve plantarfleksiyon ana haraketleri (23 sözcük)
24. Önemli intertarsal eklemler: subtalar (talocalcaneal) ve transverse tarsal (calcaneocuboid ve
talonavicular) eklemler. Ayağın inversion ve eversion’u bu eklemlerin ana hareketleri (21 sözcük)
25. Ayağın major bağları: 1. plantar calcaneonavicular ligament (spring ligament): sustentaculum talinavicular kemik arası. Ayak medial arch’ı destekler (18)
26. 2. plantar calcaneocuboid ligament (short plantar ligament): calcaneal tubercle- cuboid arası.
Calcaneocuboid ekleme ve plantar ligamentin lateral arch’ı desteklemesine yardımcı (20 sözcük)
27. Long plantar ligament; spring ligament altında uzun bir ligament. Metatarsallere kadar uzanır.
Calcaneocuboid eklemi destekler, en güçlü bağ, lateral arch’ın çökmesini önler (22 sözcük)
28. Longitudinal (medial ve latera) arch, transverse arch olmak üzere ayakta 3 kemer var (13 sözcük)
29. Kas tipleri: istemli, istemsiz/ çizgili, düz /soma (vücut duvarı/uzuvlarda), visceral (organlarda) olarak
ayrılır. Kalp kası özel çizgili kas. İstemsiz çalışır. Belly kasın kasılan kısmı (25 sözcük)
30. Tendon (kiriş): kasılmayan, beyaz, tutunmaya yarayan kısım. Aponeurosis: örtü şeklinde geniş tendon.
Sadece kemiğe tutunmaz kaslar. Yüz kasları deriye gibi (20 sözcük)
********
31. Kaslar çoğunlukla fonkiyonlarına ve bağlandıkları kemiğe göre isimlendilir. Ana özelliklerine göre isimleri:
pozisyon (medial), uzunluk (brevis; kısa). Bazıları şekline ve lokalizasyonuna göre isimlendirme (23 sözcük)
32. Flat kaslar: paralel lifler, aponeruozla: karında external oblique; sartorius. Unipennate:tek tüylü,
bipennate: rectus femoris, multi-pennatte:deltoid, fusiform kaslar: kalın, yuvarlak belly incelen uçlar: biceps
brachii (24 sözcük)
33. Convergent kaslar: geniş yerden tek bir tendonla yapışır: pectoralis major, Quadrate: dörtgen. Rectus
abdominis. Circular: orbicularis oculi. Çok başlı (head/belly): multi-headed kaslar;digastric, gastrocnemius
(23 sözcük)
34. Kaslar iterek çalışır. Çalışınca kısalır, başlangıç: origin: sabittir, yapıştığı yer: insertion: mobil. Prime
mover= Agonist= Belli hareketi esas yapan kas (20 sözcük)
35. Fixator= Proximal kısmı sabitler, synergist kas agoniste yardımcı, antagonist= agonistin tam tersi hareketi
yapan kas. Aynı kas harekete göre hepsi olabilir (21 sözcük)
36. Fascia vücudun derinindeki yapıları sarmalayan bağ dokusu. Deri altında superficial fascia, deep fascia
derininde yağ burda yok, aynı fonksiyondaki kas grupları fascial kompartmanlar içinde, bölmelerle bölünmüş
(26 sözcük)
37. Kafa derisi: Scalp 5 tabakadan: S-skin, C-connective tissue (dense), A-aponeurotic tabaka, L-loose
connective tissue, P-pericranium. Occipitofrontalis kafa derisi kası. Scalp kanlanması zengin. External/internal
cartoid arter dallarından. Scalp çok kanar (29 sözcük)
38. Yüzdeki kasların siniri: Facial sinir (CN VII). Ağızda orbicularis oris (ağzı kapar), corrugator supercilii (kaşları
çatar). Burunda nasalis, procerus, depressor septi. Oral çok kas. Buccinator ıslık çalar (27 sözcük)
39. Facial arter (external carotid dalı) yüz esas damarı. Diğerleri superficial temporal (external carotid), ve
onun dalı transverse facial. Facial venler yüzün venleri internal jugular vene boşalır (27 sözcük)
40. Yüzün duyu siniri: trigeminal nerve (CN V): motor ve duyusal. Çiğneme kaslarının ve diğer küçük kasların
motor siniri. Üçüz demek: CNV1 opthalmic, CNV2 maxillar, CNV3 mandibular sinir (27 sözcük)
41. Opthalmic: CNV’in üst- en küçük kısmı; tamamen sensory; superior orbital fissure’dan orbit’e girer;
eyeball ve burun boşluğu üst kısmı. Frontal, lacrimal sinir dallarıdır. Lacrimal gözyaşı bezine (26 sözcük)
2
42. Maxillary de trigeminal ganglion’dan full sensory olarak çıkar. Foramen rotundumdan cranium’u terk eder.
Infra-orbital sinir olarak devam. Mandibular: Foramen ovale’den çıkar. Motor: çiğneme kasları. Inf. alveolar ve
lingual sinirler duyusal dalları (31 sözcük)
43. Temporal bölge zygomatic arch üstü. İçinde temporal kas ve fascia, superficial temporal arter/ven,
auriculotemporal sinir (mandibular dalı) (17 sözcük)
44. Temporalmandibular eklem hareketleri çiğneme kaslarıyla. Temporal, masseter, medial/lateral pterygoid
kaslar. Hepsinin siniri: mandibular Masseter zygomatic arch&maxilary process of zygomatic –mandibula ramus
laterali arası. Mandible yukarı kaldırır (26 sözcük)
45. Temporalis: Temporal fossa-Coronoid process, ramus mandible; mandible’ı yukarı ve retraksiyon; medial
pterygoid: medial/lateral headleri angle yanında mandible iç yüzüne yapışır; mandible yukarıya ve yanlara (24
sözcük)
46. Lat. pterygoid: Alt/üst iki head: eklem kapsülü+mandible boynunda pterygoid foveaya yapışır: Protrusion+
mandible yana hareketleri (15 sözcük)
47. Boyun sternocleiodmastoid (SCM) ve trapezius kaslarıyla 4 bölgeye ayrılır. Anterior/lateral cervical=
Anterior/posterior üçgenler SCM ile. Post. cervical: Trapeziusun olduğu yer. SCM bölgesi bi de (24 sözcük)
48. Suprahyoid ve infrahyoid kaslar hyoid ve larinksi sabitler veya hareket ettirir. Suprahyoid kaslar: stylo-,
mylo—,genio-, HYOID sonunda ve iki başlı digastric. Infrahyoid kaslar: OMO-, Sterno-, Thyro-HYOID sonunda, bi
de sternothyroid (31 sözcük)
49. Ön cervical bölge: Common carotid ve dalları, internal ve anterior jugular venler. Root of the neck: Vagus,
phrenic sinirler, brachiocephalic trunk, subclavian arter/ven, external/internal/anterior jugular venler (26
sözcük)
50. Lateral cervical region: Thyrocervical trunk lateral dalları, subclavian arter 3. kısmı, occipital arter, external
jugular ven ve subclavian ven (19 sözcük)
51. Carotid sheath cranium tabanı-root of neck arası fascia örtüsü. Common/internal carotidler, internal jugular
ven, vagus, carotid sinüs siniri, sempatik ve derin boyun lenf düğümleri içinde (25 sözcük)
52. Cervical plexus levator scapulae ve middle scalen kasları anteromedialinde, SCM derininde, C1-C4 spinal
sinirler anterior rami’den oluşur. Baş, boyun ve omuzların deri ve kaslarını innerve. Muscular dalları: Phrenic ve
ansa cervicalis (31 sözcük)
53. Cervical plexus deri dalları: lesser occipital, great auricular, transverse cervical & supraclavicular sinirler.
Ansa cervicalis C1-C3 arası loop’tan oluşur; thyrohyoid kası hariç tüm infrahyoid kasların siniri. Thyrohyoid (THY)
hypoglossal sinir (30 sözcük)
54. Suprahyoid: Stylohoid+ Digastric posterior belly = Facial sinir, Mylohyoid+ Digastric anterior belly=
Mandibular, geniohyoid = Hypoglossal sinir (C1 ile taşınır) Phrenic= C4 (C3,C5 de), diaphragm, pleura ve
pericardiuma duyusal lifler (30 sözcük)
55. Axilla: Üst taraf-vücut arası geçiş yeri. Triangular intervalden radial sinir ve a.profunda brachii geçer.
Axilla’da axillary arter, dalları, axillary ven, lenf nodları, brachial plexus trunkları. Axillary artery 1.kaburga
lateralinden- teres major altı arası. Sonra brachial arter (36 sözcük)
56. Brachial plexus üst tarafın sinir ağı. C5-C8 ve T1 spinal sinirlerin anterior rami oluşturur. Boyundan 1.
kaburga dışından ve altından axillaya geçer. RT DC: Root, trunk, division, cord diye bölümleri var (31 sözcük)
57. Root=C5-C8, T1 anterior rami, Sup. trunk= C5+C6, Middle=C7, Inf.= C8-T1. Her bir trunk’tan Ant.-post.
divisions. Lateral cord= Sup.+Med. trunks ant. divisons, Medial cord= Inf. trunk ant. division, Post. cord= Tüm
post. divisions (32 sözcük)
58. Lateral cord dalları= Lateral pectoral, musculocutaneous sinirler, Medial cord= Medial pectoral, medial
cutaneous nerve of arm – forearm, ulnar ve median sinirler, Post. cord= Sup.-inf. subscapular, thoracodorsal,
axillary ve radial sinirler (30 sözcük)
59. Omzun yüzeysel kasları deltoid ve trapezius. Yüzeysel dış omuz kasları: Trapezius ve latissimus dorsi, Derin
dış omuz kasları: Levator scapulae ve rhomboidler (22 sözcük)
60. 6 iç omuz kası: Deltoid, teres major ve rotator cuff kasları: teres minor, öndeki subscapular, supraspinatus,
infraspinatus. Rotator cuff humeus başını glenoid kavitede kelepçe gibi tutmaya yarar (27 sözcük)
3
61. Rotator cuff’dan supraspinatus rotasyon yapmaz, omuz abduksiyonunu başlatır. İlk 15 derecede önemli. 90
dereceye kadar deltoid, sonrasında trapezius ve serratus anterior, teres minor, infraspinatus omza lateral
rotasyon, suprascapularis/teres major medial rotasyon (31 sözcük)
62. Kol omuz-dirsek arası kısım. İskeleti humerus r. Öndeki kasların siniri musculocutaneous. Brachialis önkolun
ana fleksoru. Biceps brachii ön kol fleksoru ve supinasyon. Coracobrachialis diğer kas. Arkada triceps brachii: Ön
kol ekstensoru, radial sinir (33 sözcük)
63. Kolun ana arteri dirsek distalinde, radius neck hizasında radial ve ulnar artere ayrılır. Cephalic ven el sırtı
medialinden çıkıp axilar vene boşalır. Koldan geçen 4 sinir: musculocutaneous, median, ulnar, radial (30 sözcük)
64. Musculocutaneous sinir coracobrachialis’i delip de kola geçer. Kol ön taraf kasları ve önkol dış deri siniri.
Median sinir kol önünde vertikal iner, axilla ve kolda dalı yok (27 sözcük)
65. Radial sinir kol ve ön kol arka taraf kaslarının siniri. Ön kol dirsek-el bileği arası. Koldan ön kola geçen
yapılar dirsek önündeki cubital fossadan geçer; ulnar sinir hariç (28 sözcük)
66. Önkol ön taraf kasları el bileği ve parmaklara fleksiyon, pronasyon. Arkadakiler el bileği ve parmaklara
ekstensiyon, supinasyon. Ön kol ön taraf kasları, median sinir, ulnar sinir flexor carpi ulnaris+ flexor digitorum
profundus medial yarısı (34 sözcük)
67. Basilic ven el sırtı dorsal venöz arch’ın lateralinden çıkar, brachial ven ile birleşip axillary veni yapar. Radial
sinir elde duyusal sadece. Lateral cutaneous nerve of forearm musculocutaneous’un devamı, deri dalı (30
sözcük)
68. Cubital fossa içindekiler: Brachial arter, radial/ulnar arter/ derin venler, biceps brachii tendonu,
median/radial sinir. El bileğinde Carpal Tünelden median sinir, 4’er flexor digitorum superficialis/profundus
tendonu geçer (26 sözcük)
69. El duyusal innervasyonu: Ulnar: Avuç medial kısmı, 5. parmak, 4. Parmak medial yarısı. Median: 3.5 lateral
parmak, lateral avuç kısmı. Radial: dorsolateral taraf (23 sözcük)
70. Lumbar plexus: L1-L4 spinal sinirler anterior rami+T12 anterior rami (subcostal), L5’den katkı. Femoral sinir
ön uyluk (thigh) kaslarını innerve: Kalçaya fleksiyon, diz (bacağa) ekstensiyon. Obturator sinir: Medial uyluk
kasları siniri; uyluğa adduksiyon (32 sözcük)
71. L4+L5 anterior rami= Lumbosacral trunk. Sacral plexus’a katkı. Sacral plexus= S1-S4 anterior rami. Siyatik
buranın dalı, en büyük periferik sinir. Uyluk arkası, bacak ve ayak siniri (26 sözcük)
72. Uyluk arkası kaslar: biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus (biceps short head’i
hariç=Hamstring kasları) bacağa fleksiyon, uyluğa ekstensiyon. Sinirleri siyatiğin iki dalından tibial sinir; short
head biceps=common fibular sinir (27 sözcük)
73. Yüzeysel gluteal kaslar: Gluteus (maximus, medius, minimus) kalçaya abduksiyon ve ekstensiyon. Derin grup
lateral kaslar (piriformis gibi) uyluğun lateral rotatorları (20 sözcük)
74. Popliteal fossa: Diz arkası çukuru. İçindekiler: Small saphaneous ven, popliteal arter/ven, tibial, common
fibular sinir (siyatik uyluk altında ikiye ayrıldı), post. cutaneous nerve of thigh (sacral plexustan), popliteal lenf
nodları (30 sözcük)
75. Bacak ön taraf kasları: tibialis ant., extensor digitorum ve hallucis longus= Ayak bileği dorsifleksiyonu.
Sinirleri deep peronal sinir, yan kompartmanda fibularis longus, brevis=superficial peroneal sinir, eversion
yaparlar (27 sözcük)
76. Deep peroneal sinir yaralanmasında ayak düşmesi=foot drop olur. Bacak arka tarafta gastrocnemius ve
soleus ortak tendonla calcaneusa bağlanır: Aşil tendonu. Plantarfleksiyon. Tibial sinir (23 sözcük)
77. External iliac arter inguinal ligament altından geçer. Kasığa geçince femoral arter olur. Femoral arter uyluk
alt 1/3’te adductor kanaldan geçip popliteal arter olur. O da ant. ve post. tibial arterlere ayrılır (31 sözcük)
78. Tibial sinir ve post. tibial arter bacak arkasında beraber seyreder. İkisi de medial/latreral plantar dallara
ayrılır. Ayak tabanı kaslarının esas siniri: lateral plantar sinir (24 sözcük)
79. Small saphaneous ven ayak sırtı venöz arch’ın lateralinden çıkar popliteal vene dökülür, great saphaneous
ven archın medialinden çıkar,femoral vene dökülür (20 sözcük)
80. Ayak duyusal innervasyonu: Medial saphaneous sinir (femoral deri dalı), lateral kısım: sural sinir (tibial dalı),
sırt: esasen deep peroneal, tabanda 3.5 medial parmak: medial plantar, 1.5 parmak: lateral plantar, topuk: tibial
(31 sözcük)
4
81. Thorax: boyun ve karın arasında. Thoracic duvar: deri, kemik, fascia ve kaslar. Thoracic cavity’i çevreler.
Thoracic cage: Thoracic duvar iskelet kısmı. Thoracic cavity içinde kalp ve akciğerler (27 sözcük)
82. Thoracic duvar fxn: hayati göğüs/karın organlarını korur; negatif iç basınca dayanır; üst taraf için tutunma
yeri ve pozisyonunu korur; karın, boyun, sırt ve solunum kasları için orijin (27 sözcük)
83. Üst ve altta iki açıklık. Sup. thoracic aperture: arkada T1; yanda 1.kaburga önde manubrium; inf. ise T12
arkada; posterolateral son iki kaburga; anterolateral 7-10 costal cartilage; önde xiphosternal eklem (29 sözcük)
84. Diyafragm thorax altını kaplar ve abdomen ile arasındaki bölmedir. Yukarı doğru bombe yapar ve göğüs
boşluğu basıncını kontrol eder; ana solunum kası (22 sözcük)
85. Thoracic duvar kasları kaburgaları kaldırır veya indirir ve thoracic boşluk hacmini değiştirir; serratus post.;
levator costarum; external, internal,innermost intercostaller, subcostal ve transversus thoracic (23 sözcük)
86. Diyafram tek başına sessiz solunum için yeterli. Yukarıdakiler de aksırırken filan. Solunumun aksesuar kasları
zorlu solunumda; koşarken; astımda lazım. Üst göğüs inspirason; abdominal expirasyonda (24 sözcük)
87. V.A.N. üstten alta costal groove’da intercostal ven; arter; nerve. Pectoralis major pectoral bölgede thoracic
duvar önünde. Kol adduksiyon;fleksiyn ve medial rotasyonu. Pectoralis minör; subclavius ve kolu yukarı kaldıran
serratus ant. diğer pectoral kaslar (33 sözcük)
5
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards