Kamu Yönetiminin Denetlenmesi

advertisement
Kamu Yönetiminin Denetlenmesi
Hesap Verebilirlik
Açıklık
Etik
Kamu Yönetiminin Hesap Verebilirliği
• Kamu yöneticilerinin yürüttüğü hizmetler,
kullandığı yetki ve kaynaklar, onların daha çok
hesap verebilir olmasını gerekli kılmaktadır.
• Önemli güç kaynaklarına sahip ve devletin,
politikacılara göre sürekli unsurları olan, uzun
vadeli kamu çıkarını ve güvenini sağlayacak kamu
yöneticilerinin, yolsuzluk, yozlaşma ve özel
çıkarların peşinde koşma gibi kendilerine
toplumca duyulan güveni zedeleyen eylem ve
işlemlere karşı etkin olarak hesap verebilir
olmaları gereklidir.
Kamu Yönetiminin Hesap Verebilirliği
• Kamu yönetimi açısından hesap verebilirlik;
yönetimde alınan kararları, yapılan işleri ve
harcamaları ilgili otoritelere açıklama, nedenlerini
izah etme ve gerekçelendirme zorunluluğu olarak
tanımlanabilir.
• Hesap verebilirlik, kamu yönetimi üzerinde
uygulanan kontrol sürecidir. Kamu yetkisi ve
kaynağını kullanan herkesin, bu yetki ve kaynak
kullanımı nedeniyle idari, mali, hukuki, etik ve
performans gibi konularla ilgili makamlara hesap
vermeleri gerekir.
Kamu Yönetiminin Hesap Verebilirliği
• Hesap verebilirlik ilişkisinin üç unsuru vardır:
-Karar veren ve eylemde bulunan aktörün yerine
getirdiği faaliyetlerle ilgili çevreye veya makama
açıklama yapmakla yükümlü olması
-Hesap soranın, hesap verecek olanların yerine
getirdiği davranışları ve verdiği bilgileri
sorgulayabilme kanallarının bulunması
-Bu ilişki sonucunda kötü bir performans için ceza,
iyi bir performans için ise ödüllendirme ortaya
çıkabilmesidir.
Kamu Yönetiminin Hesap Verebilirliği
• Hesap verilen makamlar dikkate alınarak hesap
verebilirliği;
-Siyasi makamlara karşı hesap verebilirlik
-Yönetsel makamlara karşı hesap verebilirlik
-Yargı organlarına hesap verebilirlik
-Profesyonel kuruluşlara hesap verebilirlik
-Toplumsal hesap verebilirlik
-Ombudsmana hesap verebilirlik
-Etik hesap verebilirlik
başlıkları altında sıralamak mümkündür.
Kamu Yönetiminin Denetimi
Denetim Yöntemleri
• Siyasi Denetim
Yasama ve Yürütme Organı
• İdari Denetim
Hiyerarşik Denetim, Vesayet Denetimi
• Ombudsman Denetimi
• Yargı Denetimi
• Baskı Grupları ve Kamuoyunun Denetimi
Kamu Yönetiminde Açıklık
Yönetimde Açıklık
• Kamu yönetimi, kendini korumak, rakiplerine
karşı iktidarını ve konumunu güçlendirmek için
gizliliği, önemli bir politika aracı olarak kullanma
eğilimine girer.
• Kamu yönetimi, kamu gücünü kullanma ve kamu
yararını yorumlama ayrıcalığı sebebiyle kendini
toplumun üzerinde görür, ondan uzak ve kapalı
bir politika izleme eğilimi içine girer. Böylece
bürokratlar kendilerini halkın ve politikacıların
eleştirilerinden korumaya çalışırlar.
Kamu Yönetiminde Açıklık
• Gizliliğin bir başka sebebi de halkın kamu yönetiminin
içine sızmasını ve onun kararlarını etkilemesini
önlemektir. Gizlilik ilkesi, personel kanunlarında yer
alarak memurların kamuya bilgi vermesini yasaklar.
• Bunlar karşısında açıklık, toplumun kamu yönetimine
ilişkin bilgi ve belgelere erişme hakkına sahip olmasını
ifade eder.
• Ancak açıklık sadece bilgi ve belgelere ulaşma
hakkından ibaret bir işlev değildir. Bunun ötesinde,
kamu politikası üreten organların toplantılarına
dinleyici olarak katılma hakkı ile önemli proje ve
kararların, halkın görüşüne başvurularak alınmasıdır.
Kamu Yönetiminde Etik
• Kamu yöneticilerinin karar alırken ve kamu hizmetlerini
yürütürken uymaları gereken tarafsızlık, dürüstlük, sosyal
adalet, saydamlık, hesap verebilirlik, çıkar çatışmasından
kaçınma, kamu yararını gözetme gibi bir takım ahlaki ilke ve
değerler bütününe denir.
• Bu ilke ve değerleri benimseyen, karar ve işlemlerinde
uygulayan yönetime «etik yönetim» denir.
• Kurumsal etik ise, kurumların kendi yasalarında ve
uygulamalarında mevcut olan biçimsel ve biçimsel olmayan
etik davranış ilkelerini ifade eder. Etik davranış ilkeleri,
yasaların düzenlemediği veya düzenleyip de gri noktalar
olarak bıraktığı alanlarda devreye girer, kurumsal kültürün
ve performansın gelişmesine önemli ölçüde katkı yapar.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards