Teknoparklar Kuluçka Araştırma

advertisement
İSTANBUL SANAYİ ODASI
6. SANAYİ KONGRESİ
Üniversitelerin teknoloji tabanlı inovasyon
sürecindeki rolü ve
teknolojiye dayalı ekonomiye geçişte tetikleyici
model arayışı
Doç. Dr. Attila Dikbaş
İTÜ PYM Müdürü
İstanbul Teknik Üniversitesi
26 Kasım 2007
İnovasyon?
• sosyal çevre içinde değişimi
telkin eden karmaşık bir
süreç
Teknolojik inovasyon nedir?
• Ticarileşme bir teknoloji ‘satış’ı
olarak algılanmalıdır.
• Akademik inovasyon teknoloji
‘pazar’ına ürün sunmalıdır.
Akademik İnovasyon
• Teknolojik buluş ve onun ticareleşmesi
inovasyon sürecidir.
• Teknolojik inovasyon;
– sosyal inovasyonları,
– Prosedürel inovasyonları,
– İdari İnovasyonları,
– Finansal inovasyonları,
– Pazar inovasyonlarını
tetikler...
Anahtar Gözlem
• Sanayide çoğu zaman ‘Pazar’
inovasyonu ‘teknolojik’
inovasyondan daha önemli.
• Pazar ve iş modelindeki inovasyon
‘teknolojik inovasyon’un önünü
açmaktadır.
“yeni ürün” ve inovasyon
??
teknolojik inovasyonun ve yatırımların
gelişmesi
Üniversite araştırmalarının ticareleştirilmesi
??
Akademik inovasyondan ürüne giden yol?
Model ne olmalı?
Üniversitelerin Modeldeki Rolü
•Lisans
•Y. Lisans/Doktora
•Karier geliştirme
•Yönetici geliştirme
Kamusal
Kişilerin eğitimi
Alan
Sağlaması
• Araştırma anlaşmaları
• Endüstri ile ortak
araştırma
• Teknoloji Lisansı
• Danışmanlık
• Özel labaratuvar ve
enstrümanlara erişimi
sağlama
• Kuluçka servisi ?
Katma-değeri
Endüstri için
olan bilginin
problem çözme
yaratılması
• network oluşturması/erişmesi ve
endüstriyel gelişme tartışmalarını
yönlendirmesi
• Araştırma sürecinin yönünü
etkilemek, belirlemek
– Toplantılar ve konferanslar
– Standart forumlara evsahipliği
yapmak
– Girişimcilik merkezleri &
danışman programlar
– Mezun şebekesi (network)
– Personel değişim (internship,
fakülte değişim, v.s.)
– Endüstriyel irtibat programları
– Danışman komiteler
– Müfredat geliştirme komiteleri
• Bütün bunları destekleyecek bir
çevrenin oluşturulması
•Yayın
•Patentler
•Prototipler
Sanayi gelişimine odaklı ülkesel inovasyon sistemi
Üniversitelerin değişen rolü ne olmalı?
Yeni sektörlerin
Oluşturulması
(I)
Öncelikli ve temel bilim ve
mühendislik araştırmalar –
Disiplinlerarası tematik
alanların geliştirilmesi
Girişimciliğe olanak veren
teknolojik inovasyonu
geliştirme politikaları
Sanayi ile akademik
araştırmacılar arasındaki
bağlantının geliştirilmesi
 Sanayi – Üniversite –
işbirliğinin yaratılması
 Teknoloji geliştirmede
Hükümet politikalarına itici
güç oluşturma
 Teknoloji Geliştirme
enstrümanlarının yeniden
irdelenmesi – Tematik
bölgeler
 Uluslararsı standartların
belirlenmesi
Sanayi ile
Buluşturma
(II)
Sektörlerarası
iletişim ve arayüz
Oluşturma (III)
Konferansların, atölye
çalışmalarının,
girişimcilik forumlarının
oluşturulması
Probleme yönelik ortak
proje fonlama
Uyumlu içerik
Firma ve tedarikçilere
yönelik teknik yardım
Kopuk aktörler arasındaki bağlantının
kurulması
Yapısal ve teknolojik açıkların
tamamlanması
Teknolojik ortaklıkların oluşturulması
ve gerekli ilişkilerin sağlanması
Yeni endüstriyel kimliğin belirlenmesi
Olgun sektörlerin
Geliştirilmesi
(IV)
Araştırmalar ve üniversie
danışmanlığında sanayiye
yönelik yeni problem
çözme araçlarının
geliştirilmesi
Eğitimli işgücünün
geliştirilmesi
Global anlamda en iyi
pratiğin araştırılması
Öngörüler ve KPI
Kullanıcı tedarikçi
forumlarının oluşturulması
Küresel ekonomide yeni süreçleri tetiklemek
• Yeni küresel ekonomi için itici
güçler?
Akademik İnovasyondan ürüne karmaşık süreç
ÜNİVERSİTE
TEKNOPARK
SANAYİ
Buluş aşaması ve sonrasında ticarileştirilme süreci
Üniversite – Teknopark ve Sanayinin rolü
Üniversite Mucitleri
Buluşa
yönelik
Araştırma
Teknoloji Yönetim Ofisi
Koruma – Pazar - Lisans
Buluşun
Açıklanması
Patent
Uygulamaları
ÜNİVERSİTE
Teknoparklar
Model
Güvenilir
Firmalar
Lisansların
Uygulanması
SANAYİ
Start-up Firmaları
Yüksek Tek.
Ekonomik
Kalkınma
Kuluçka
Araştırma: Teknolojinin
Ticarileştirilmesi
Start-up servisleri
 Fakülte ve öğrenciler
TEKNOPARKLAR
ve Başlangıç Sermayesi
 Araştırmalar için Fonlar
 Araştırmalar için Olanaklar
Ortaklıklar – Bağlantılar - İlişkiler
Üniversite – Teknopark ve Sanayinin rolü
Teknoloji yöneticileri teknolojik gelişmeleri yakalamak,
korumak, pazarlamak ve lisanslamak için Üniversiteler ile
birlikte çalışmalı ve Teknoparklarda Ar-Ge yönetmeli
Üniversite Mucitleri
Buluşa
yönelik
araştırma
Güvenilir
Firmalar
Tek. Yönetim Ofisleri
Koruma – Pazar - Lisans
Buluşun
Açıklanması
Patent
Uygulamaları
Model
Teknoparklar
Yüksek Tek.
Ekonomik
Kalkınma
Başlangıç Firmaları
Kuluçka
Akademik Programların
revizyonu ve teşvik
Internship, yarı zamanlı işler, asistanlık
Proje çağrıları ve Girişimcilik
Bilim ve Mühendislikte çıtayı
yükseltme
İletişim, tanıtım, tasarım
Diğer
Lisanların
Uygulanmas
ı
Start-up servisleri projeleri
yürütebilmek için teknoloji
yöneticileri, kuluçkalar ve
sanayi ile birlikte çalışır.
Sanayi
(risk sermayesi sağlayıcıları,
danışmanlar, sanayi ortakları
v.s.)
Buluş aşaması ve sonrasında ticarileştirilme süreci
Modelin etkin rolü
Geliştirme değer yaratma ve yürütmeye dayanır
Proje Yaratma Ofisleri ve
Değerlendirme Süreçleri
Start-Up Servisleri
ÜNİVERSİTE
−Tematik alan odaklı araştırma konuları
−Patent araştırmaları
−Proje Geliştirme ve Yazma
Araştırma
alanları
Keşfi
Değerlendirme
Formatlama
−Teknoloji için lisans / ortaklık anlaşması
−Proje Yönetimi
−Stratejik ve Finansal plan
−Ürün geliştirme
−Doğru Pazar seçimi
−Çekirdek sermaye
SANAYİ
KULUÇKA
M O FİRMALARI
D E L
Teknoloji Yönetim Ofisleri
Geliştirme
Başlangıç
Projeleri
erken
aşamada
çekirdek
sermayeye
ihtiyaç duyar
- Başlangıç Hizmetleri
TEKNOPARKLAR
–Ticari değer analizleri
–Proje Yönetimi
–Pazarlama ve finans modeli – Sanayi ile Buluşma
–Teknoloji ve/veya Ar-Ge Geliştirme
–Teknoloji Yönetim Ofisi ile Lisanslama çalışmalarının başlaması
Başlangıç Projeleri Yatırım Modeli
Modelin ürünleşmedeki rolü?
Geliştirme değer yaratma ve yürütmeye dayanır
Proje Yaratma Ofisleri ve
Değerlendirme Süreçleri
Start-Up Servisleri
−Tematik alan odaklı araştırma konuları
−Patent araştırmaları
−Proje Geliştirme ve Yazma
ÜNİVERSİTE
Araştırma
alanları
Keşfi
−Teknoloji için lisans / ortaklık anlaşması
−Proje Yönetimi
−Stratejik ve Finansal plan
−Ürün geliştirme
−Doğru Pazar seçimi
−Çekirdek sermaye
SANAYİ
PYM
G3P
Değerlendirme
Formatlama
Geliştirme
TechnoBee
KULUÇKA
FİRMALARI
- Başlangıç Hizmetleri
TEKNOPARKLAR
Başlangıç
Projeleri
erken
aşamada
çekirdek
sermayeye
ihtiyaç duyar
Teknoloji Yönetim Ofisleri
–Ticari değer analizleri
–Proje Yönetimi
–Pazarlama ve finans modeli – Sanayi ile Buluşma
–Teknoloji ve/veya Ar-Ge Geliştirme
–Teknoloji Yönetim Ofisi ile Lisanslama çalışmalarının başlaması
İTÜ Modelindeki enstrümanlar ?
• İTÜ PYM
• Arı Teknokent
• TechnoBee
• BNT
İTÜ Modelindeki projeler ?
• G3P 1. dönem
• G3P 2. dönem
Akademik inovasyondan Ürüne
Teşekkürler...
Akademik İnovasyonda Anahtar Elemanlar
Download