anayasal ýktýsat ve ekonomýk anayasa üzerýne 50

advertisement
ANAYASAL POLİTİK İKTİSAT VE
EKONOMİK ANAYASA ÜZERİNE BAZI
SORULAR VE CEVAPLAR
Prof.Dr.Coşkun Can Aktan
Bu araştırmamızda Virginia politik iktisat okulunun öğretisi olan Kamu Tercihi
ve Anayasal İktisat konularında bazı temel soruları cevaplamaya çalışacağız.
Aşağıda
sözkonusu araştırma alanı ile ilgili olarak
tespit ettiğimiz sorular
bulunmaktadır. Ancak, bu sorulara cevapları kendimiz vermeyeceğiz. Büyük
düşünürlerin eserlerinden yaptığımız
çalışacağız.
Alıntıların (quotations)
alıntılar ile
soruları cevaplandırmaya
bir kısmı Anayasal İktisat araştırma alanına
katkıda bulunan günümüz yazarlarının eserlerinden derlenmiştir. Bir kısmı ise siyasi
ve iktisadi düşüncelere önemli katkısı olmuş büyük düşünürlerin eserlerinden
alınmıştır.
Bu araştırmanın amacı okuyucuyu düşünmeye sevketmek ve anayasal iktisat
alanındaki görüş ve önerilerin daha geniş bir perspektiften değerlendirilebilmesine
yardımcı olmaktır. Aşağıda soru ve cevaplar yer almaktadır:
SORU: Anayasal İktisat nedir?
CEVAP:
“Anayasal iktisat, ekonomik ve politik birimlerin tercihlerini ve faaliyetlerini sınırlayan
alternatif yasal-kurumsal ve anayasal kurallar bütününün işleyiş özelliklerini
açıklamaya çalışır.” James M. Buchanan
SORU: Anayasal iktisadın amacı nedir?
CEVAP:
“Anayasal iktisadın amacı politikacıların uyması gereken sınırların ve kuralların
oluşturulmasıdır.” James M. Buchanan
SORU: Anayasal iktisat teorisine göre devlet niçin sınırlandırılmalıdır? Siyasal gücün
sınırlandırılmasının amacı veya amaçları nelerdir?
CEVAP:
“İnsanlar, tüm davranışlarında rasyonel ve faydalarını maksimize eden kimseler
olarak varsayılmalı ve ona göre önlemler alınmalıdır.” James M. Buchanan
“İnsanın elinde her şey dejenere olur.” Jean-Jacques Rousseau
“Bir şeyin varlığını değerli yapan şey, insanların davranışları üzerine sınırlamalar
getirilmesidir.”John Stuart Mill
“Herhangi bir devlet sistemini anayasa ile sınırlandırırken ve kontrol ederken her
insan hilekar olarak varsayılmalı; eylem ve davranışlarında özel çıkardan başka bir
amacının olmayacağı düşünülmelidir.” David Hume
“Her insanın bir hilekar olarak varsayılması doğru bir politik kuraldır.” (It is therefore,
a just political maxim, that every man must be supposed a knave.” David Hume
“Öylesine büyük bir güç, sadece mahvetmez, insanın varlığını yok eder. Sadece
despotça yönetmez, aynı zamanda halk üzerinde baskı yapar, eziyet çektirir ve halkı
aptallaştırır.” Alexis de Tocqueville
“Kontrolsuz güç Tanrı’ya mahsustur; insanin doğasında öylesine çok ihtiraslar,
tutarsızlıklar ve çıkarcılık vardır ki...” John Trenchard & Thomas Gordon
“Sadece sınırlı bir devlet iyi bir devlet olabilir.” Friedrich A. von Hayek
“İyi devletin sırrı kesinlikle en yüksek gücün sınırlanmasında yatar.” Friedrich A.von
Hayek
“Devleti zararsız hale getirmek için, görev ve fonksiyonlarını hukuk çerçevesi içine
almak gerekir.”Lord Robbins
“Despotizm veya sınırsız devlet; bir halk meclisindeki, aristokratlar konseyindeki veya
oligarşik bir cuntadaki çoğunluğun gücüne ve ayni şekilde bir imparatorun sahip
olduğu güce eşdeğerdedir.”John Quincy Adams
“İyi bir devlet yönetimi için, daha iyi insanları seçmek konusunda düşünmek yerine,
yöneticilerin davranışlarını sınırlayacak kuralları oluşturmak için çaba sarf etsek daha
doğru olmaz mı? James M. Buchanan
SORU: Anayasa, iyi bir sosyal düzen için zorunlu bir şart mıdır? Anayasa, gücün
kötüye kullanılmasını önleyecek tek çare midir? Anayasa olmadan, iyi bir sosyal ve
ekonomik varolamaz mı?
CEVAP:
“Anayasacı ve sözleşmeci yaklaşımı savunuyorum. Anayasacılığı savunan biri
olarak, düzen için kuralların gereğine, bir sözleşmeci (contractarian) olarak da
bireyler arasında anlaşmanın ve uzlaşmanın önemli olduğuna inanıyorum.” James M.
Buchanan
“Anayasacı-sözleşmeci yaklaşımı savunan biri, libertarian anarşist ve kollektivistsosyalist yaklaşımları savunanların ortasında bir yer işgal eder. Libertarian anarşist,
bireylerarası ilişkilerin doğal olarak varolduğuna ve düzen için yasaların gerekli
olmadığına inanır. Kollektivistler-sosyalistler ise siyasal süreç tarafından kontrol
edilmeyen insan faaliyetlerinin kaoslar yaratacağına inanır. Anayasacılığı ve
sözleşmeciliği savunanlar ise ‘Anarşi ile Leviathan’ arasındaki bir durumu
benimserler ve her ikisinden de kaçınmak gereğini belirtirler.” James M. Buchanan
“Benim kafamda şekillendirdiğim ideal toplumda formel bir politik düzen ve yapı
olmadan iyi tanımlanmış, karşılıklı saygıya dayalı ve haklara sahip bireyler işbirliği
yapabilirler. Oysa gerçek yaşamda bireylerin kabul edilebilir ve fonksiyonel nitelikte
işleyen bir anarşi içerisinde
yaşayamacaklarını biliyorum. Bu gerçek karşısında,
insanlar mümkün olduğu kadar ideal olan özgür topluma yakın bir düzende yaşamak
için yasalar yapılması ve uygulanması konusunda anlaşmalıdırlar. Bu bağlamda
kendimi
anayasacılığı
(constitutionalism)
ve
sözleşmeciliği
(contractariansim)
savunan bir kimse olarak görüyorum. Anayasacılığı savunuyorum, çünkü serbest
toplum düzeninin kurallarının farklı aşamalarda ve farklı süreçlerde belirlenmesi ve
oluşturulmasına inanıyorum.” James M. Buchanan
“Hiç bir yazılı kanun halk tarafından desteklenen yazılı olmayan örf ve adet
hukukundan daha bağlayıcı olmamıştır.” Carrie Chapman Catt
“Toplumun ulaşmak istediği nihai amaçlar için halkın kendisinden başkasını güvenilir
emanetçi olarak görmüyorum. Anayasal gücün kötüye kullanılmasını önleyecek tek
çare eğitimdir.”Thomas Jefferson
“Kontrol edenleri kim kontrol edecek.” (Quis custodiet ipsos custodes.) Roma
Atasözü
“Bireysel özgürlükleri korumada bir anayasanın etkinliği, yalnızca ekonomik ve politik
gücün etkinliğine değil, aynı zamanda korunması öngörülen halkın siyasi kültürüne
de dayalıdır.” John Gray
“Hiç bir anayasa, eğer ekildiği toprak tiranik veya barbar kültürüyle beslenmişse,
yeşermez, hatta kök bile salmaz.” John Gray
SORU: Anayasal iktisat neden sinirsiz devlete karşıdır? Devlet müdahalelerinin
olumsuz etkileri nelerdir? Sınırlı devlet niçin gereklidir?
CEVAP:
“Devlet insan tabiatının bütün özellikleri ile yansımasından başka bir şey değil midir?
Eğer, insanlar melek olsalardı, o zaman devlete gerek olmazdı. Eğer melekler
insanları yönetselerdi, o zaman da devleti kontrol etmeye ve sınırlamalar getirmeye
gerek olmazdı.” James Madison
“Devlet her zaman bizim işlerimizi idare etmek ister. Ancak sonuç, kendi işlerimizi
idare etmemizden daha kötü ve maliyetlidir.” Benjamin Constant
“Hükümetin bir takım gereksiz müdahalelerde bulunması ülke halkının çoğunu
rehavet ve atalete iter. Halkın şevk ve gayretini engeller. Toplumların yaşam
nedenlerinden olan bireylerin girişim
gücünü zayıflatır ve genel harcamaların
beyhude artmasına neden olur.”Sakızlı Ohannes
SORU: Ekonomik Anayasa oluşturulmasının amacı nedir?
CEVAP:
“Eğer etkin iktisat politikası reformları yürürlüğe konulacaksa ‘anayasa’ değiştirilmek
zorundadır. Politikanın pek çok alanda ekonomi üzerindeki etkileri ortadan
kaldırılmalıdır. Gerçek bir sözleşmeyi yeniden düzenleyebiliriz. Etkin bir ‘ekonomik
anayasa’ ile politik statüko içerisinde tüm grupların çıkarları dikkate alınabilir ve bir
yeni hukuki çerçeve oluşturulabilir. Bu tür bir sözleşmeci düzenleme ekonomi
üzerindeki direkt politik müdahaleleri engelleyebilir. Bu yapısal reform yolu anayasal
demokrasidir.” James M. Buchanan ve Gordon Tullock
SORU: Anayasal iktisat yaklaşımı iyi bir sosyal düzen için kuralların önemi üzerinde
durmaktadır. Kurallar niçin önemlidir? Acaba iyi bir sosyal düzen için kurallar mı daha
önemli , yoksa insan faktörü mü daha önemlidir? İyi bir sosyal düzen için oyunun
kurallarını mı ,yoksa oyuncuları mı ıslah etmeliyiz?
CEVAP:
“Önlemleri değiştirmeksizin, sadece kullanılan elleri değiştirmek, bir alkoliğin
kullandığı içki yerine doktorunu değiştirmesine benzer.” 1. Marquess of Halifax
“Modern iktisatçıların çoğu bir ekonominin işlerliliği için gerekli anayasal-kurumsal
çerçeveyi önemli ölçüde ihmal etmişlerdir.”James M. Buchanan
SORU: Devlet yöneticilerini anayasa ile sınırlandırmak doğru mudur?
Seçtiğimiz
temsilcilerin yetkilerini sınırlandırmamız demokrasi ile bağdaşır mı?
CEVAP:
“Yönetici bir insan olduğu için meseleleri yanlış değerlendirme ve kötü isteklere veya
her ikisine de sahip olabilir. Bu nedenle yönetici yasalara karşı hesap vermek
zorundadır. Aksi takdirde onun yönetimi despotik olabilir. Dahası, bir yöneticinin karar
ve uygulamaları yasamanın kontrolü ve yasamanın atayacağı bir veya bir kaç kişinin
kontrolü altında olmalıdır.”Marsiglio of Padua
SORU: Anayasa, mükemmel bir düzen oluşturulmasını sağlayabilir mi?
CEVAP:
“Olanaksız olmasa da, yanlışlara karşı halkı koruyacak bir anayasa yapmak güçtür.”
Sir Karl Popper
“İnsanların iyi, duyarlı, ciddi ve etkin bir anayasa yapabilecek kadar iyi bir politik
hayvan oldukları şüphelidir.” George Bernard Shaw
SORU: Siyasi ahlak için anayasal sınırlamalar gerekli midir?
arasındaki ilişki nedir?
CEVAP:
“İyi ahlak ve iyi terbiye için iyi bir anayasa gereklidir.” Eflatun
Ahlak ve anayasa
“Siyaseti ıslah etmek için, siyaset oyununun ‘kuralları’nı ıslah etmek gereklidir. Kamu
Tercihi ve Anayasal İktisat perspektifi içerisinde siyasetin ıslah edilmesi için güç ve
yetkilerini ‘kamu çıkarı’ doğrultusunda kullanacak iyi ahlak sahibi kimselerin seçilmesi
ve bunların yönetime getirilmesi şeklinde bir öneri sözkonusu değildir. Bir oyun
kuralları ile belirlenir ve daha iyi bir oyuna ancak oyunun kurallarını değiştirmek
suretiyle ulaşılabilir.” James M. Buchanan
SORU: Anayasal iktisat, bireylerin doğaları gereği “güç” elde etmekten hoşlandıkları,
sahip oldukları gücü muhafaza etme eğilimde olduklarını öne sürmektedir. Tüm
insanlar için bu geçerli midir? Güçten nefret eden insanlar yok mudur?
CEVAP:
“İnsan daima güç elde etme peşindedir; İnsan istek ve arzularında tatminkar değildir
ve her zaman sahip olmadığı şeylere karşı bir istek duyar. İnsanlar, prenslerinin
despotizminden şikayet edeceklerine, insanin despotizminden şikayet etmelidirler.”
Joseph De Maistre
“Tüm insanlarda daima güç elde etmeye karşı genel bir eğilim vardır ve bu eğilim
yalnızca ölümle sona erer.” Thomas Hobbes
“İnsan daima makamında kalmak ister.” Aristo
“İnsan doğal olarak kendi çıkarına büyük önem verir.” Guicciardini
“Herşeyin ötesinde iktidar sevgisi.... Bütün devletlerin sahip oldukları gücü
genişletmeye doğru bir eğilim içerisinde oldukları gerçek değil midir?” Gibert Murray
SORU: İnsanın doğası değiştirilemez mi? İnsan kendi çıkarını değil de başkalarının
çıkarını düşünen bir varlık haline getirilemez mi?
CEVAP:
“İnsanın doğası dünyanın her yerinde aynıdır.” Philip Stanhope Chesterfield
“İnsanın
oluşturduğu
kurumları
değiştirebilirsiniz,
fakat
insanın
doğasını
değiştiremezsiniz.” Alexis de Tocqueville
“İnsan eylem ve davranışları bir dereceye kadar değiştirilebilir, fakat insanın doğası
değiştirilemez.”Abraham Lincoln
“Kurtlar dişlerini kaybedebilir, fakat doğalarını kaybetmezler.” Thomas Fuller
“İnsan çok önemli bir bakımdan hayvanlardan ayrılır; sonu olmayan öyle bir takım
arzuları vardır ki; hiç bir zaman tamamıyla doyurulamaz ve insanı cennette bile
huzursuz eder: Özellikle mal canlılığı (olabildiği kadar çok malın ya doğrudan sahibi
ya da üstünde söz sahibi olma isteği), yarışma, böbürlenme ve iktidar sevgisi diye
adlandırabileceğimiz dört tutku.” Bertrand Russell
SORU: İnsan tamamen güvenilmeyecek kadar kötü bir yaratık mıdır? İnsanın
doğasındaki kötülükleri ortadan kaldırmanın tek çözümü anayasal sınırlamalar mıdır?
CEVAP:
“Bazen insanın kendisini yönetmesine güvenilmemesi gerektiği söylenir. O zaman
insanın başkalarını yönetmesine güvenilebilir mi? Veya insanı yönetmesi için krallar
kılığına bürünmüş melekler bulabilir miyiz? Bırakalım bunun cevabını tarih versin.”
Thomas Jefferson
“Hiç birimiz mükemmel değiliz...En azından en iyilerimiz bile mükemmel değil... “
J.M.Barrie
“Güç sözkonusu olduğunda, insanlara hiç bir zaman güvenme ve onları kötü
eylemler yapmamaları için anayasanın zincirlerine bağla.”Thomas Jefferson
SORU: Güç gerçekten kötü bir şey midir? Güç neden kötü ve tehlikelidir? Anayasal
iktisatçılar neden ısrarla siyasal gücün mutlaka sınırlandırılması gerektiğini
savunmaktadırlar?
CEVAP:
“İnsanı alçaltan ve ahlaksızlaştıran tüm nedenler arasında, güç en önemli olanıdır.”
Lord Acton
“Güç kötüdür ve sınırlandırılmalıdır.” Diego de Saavedra Fajarda
“Herkes şartlar elverdiği ölçüde fazla güç elde etmeyi sever ve hiç kimse
kendiliğinden gücü reddetmek için bir çaba göstermez.” Lord Acton
“Mutlak güç ahlaksızlaştırır.” Lord Acton
“Güç yozlaştırır, mutlak güç mutlak yozlaştırır.” Lord Acton
“Tecrübe göstermektedir ki, güç sahibi her insan sahip olduğu gücü kötüye
kullanmaya eğilimlidir.”Montesquieu
“Gücün etkin bir şekilde sınırlandırılması sosyal düzenin en önemli meselelerinden
birisidir.”Friedrich A. von Hayek
“Her kim güce sahipse despot olur.”Voltaire
SORU: Anayasal iktisat, genel olarak gücün tehlikeli olduğunu belirtmektedir. Devlet
halkın çıkarlarını koruyan bir kurum olduğuna göre devletin gücü niçin tehlikeli olsun
ki?
CEVAP:
“Devletin gücü sorumsuz güçtür. Sorumsuz güç, karşı konulamaz güç olmamalıdır.”
Lord Acton
“Her insanın dürüst olmayacağının varsayılması doğru bir politik ilkedir. İnsanoğlu,
genel olarak özel işlerinde devletteki işlerinden daha dürüsttür. Bir insan eğer çıkarı
sözkonusu ise devlet işlerinde uzun süre çalışabilecektir. Şeref, insanoğlunu kontrol
edebilecek harika bir şeydir. Fakat, insanlar birlikte hareket ettiklerinde bu kontrol
önemli ölçüde ortadan kalkar.” David Hume
“Devletin temeli güçtür ve insanin elinde olan bu güç her zaman kötülüğe maruz
bırakılacaktır.” James Madison
“Anayasal devlet ilkesi, siyasal gücü elinde bulunduran kimselerin bu güçlerini kötüye
kullanabileceklerinin varsayılmasını şart koşar.” John Stuart Mill
“Eğer insanlar Tanrı olsaydı, kendilerini demokratik olarak yönetebilirlerdi. (İnsanlar
Tanrı olmadıkları için) mükemmel bir devlet insanlara göre değildir.” Jean- Jacques
Rousseau
SORU: Anayasal İktisat , düzen için kuralların önemi ve anayasanın gerekliliği
üzerinde durmaktadır. Bugün hemen hemen tüm ülkelerin anayasası olduğuna göre
bu ülkelerdeki düzensizliğin ya da kaosun nedeni nasıl açıklanabilir? Düzen için
anayasa mutlaka gerekli midir?
CEVAP:
“Bir anarşi içerisinde bireyin yaşamı ‘fakir, iğrenç, vahşi ve kısadır’. Hobbesian vahşi
orman insanların kaçınması gerekli bir ortamdır. Rasyonel bireyler bu vahşi
ormandan hukuk konusunda anlaşarak ve uzlaşarak kaçınabilirler.” James M.
Buchanan
“İyi bir düzen bütün iyi şeylerin temelidir.” Edmund Burke
“Sosyal düzen bütün hakların elde edilmesine imkan sağlayan kutsal bir haktır.”
Jean-Jacques Rousseau
“Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir.” Aristo
“Gözlemlediğimiz yasal ve anayasal düzen ( ya da düzensizlik) bir zamanlar
insanların içinde bulunduğu Hobbes vahşi ormanındaki çıkmaza benziyor. Hobbesian
vahşi ormanda bireylerin davranışları sonuçta insanları mutsuzluğa ve huzursuzluğa
yöneltmiştir. İçinde bulunduğumuz anlaşmazlık bu durumu daha da kötüleştirecektir.
Yavaş yavaş doymak bilmeyen Leviathan tarafından yutulacağız.” James M.
Buchanan
“Anayasal düzen’ yerine ‘anayasal anarşi’ çağımızın temel karekteristiği olarak
görünüyor.”James M. Buchanan
SORU: Devletin meşruiyyeti için devletin sınırlandırılması gerekli bir koşul mudur?
CEVAP:
“Karar verme kuralı ne olursa olsun, sınırlandırılmamış kollektif güç ya da devlet asla
sözleşmeci açıdan haklılaştırılamaz.” James M. Buchanan
“Devlet etkin bir şekilde sınırlandırıldığı ölçüde meşrudur.” Lord Acton
SORU:
Anayasal
İktisat
“sözleşmeciliği”
(Contractarianism)
savunmaktadır.
Sözleşmecilik ne demektir? Anayasanın “toplum sözleşmesi” olduğu görüşü ne
demektir?
CEVAP:
“Toplum özünde bir sözleşmedir.” Edmund Burke
“Sözleşme özgür devletin temelidir.” James Madison
“Kılıçsız bir sözleşme, laftan başka bir şey değildir.” ( Covenants without the sword
are but words and of no strength to secure a man at all.) Thomas Hobbes
“Politik anayasal-yasal düzen geniş anlamda ancak aşağıdaki şartların varlığı halinde
‘sözleşmeci’ olarak adlandırılabilir: (1)Hem özel, hem de kamusal birimlerin
faaliyetleri anayasal düzeyde hukuk kuralları ile sınırlandırılmalıdır. (2) Hukuk
kuralları içerisinde
toplumun tüm üyeleri karar verme yapısında eşit haklara
sahiptirler.” James M. Buchanan
SORU : Ekonomik özgürlüklerin korunması için devletin sınırlandırılması mi gerekir?
Devletin büyümesi ekonomik özgürlükler için tehlike oluşturur mu ? Sınırsız devlet
niçin hem siyasi hem de ekonomik özgürlüklerin ihlal edilmesi tehlikesini beraberinde
getirir?
CEVAP:
“Ekonomik özgürlük, politik özgürlüğü gerçekleştirmek için zaruridir.” Milton Friedman
“Özgürlük tarihi, devletin gücünü artırmanın değil, aksine devletin güç ve yetkilerini
sınırlamanın tarihidir.” Woodrow Wilson
SORU: Seçim ve oylama mekanizması ve kuvvetler ayrılığı devletin gücünün kötüye
kullanılmasını engellemek için yeterli önlemler değil mi? Bunların dışında devletin
ayrıca ekonomik anayasa ile sık-boğaz edilmesinin gerekçesi nedir?
CEVAP:
“Demokratik
yöntemlerin
benimsenmesi
ile,
siyasi
iktidar
üzerinde
başka
sınırlamalara gerek olmadığının sanılması asrımızın trajik hatasıdır. Demokratik
yöntemlerin kullanılması siyasi iktidarların denetlenmesinde kullanılan geleneksel
sınırlamalara artık ihtiyaç kalmadığı inancını da yaygınlaştırdı.” Friedrich A.von
Hayek
“Siyasal düşüncedeki 19. ve 20. yüzyıl safsatası, seçim sisteminin gerçekte devlet
gücünü kontrol altına almak hususunda yeterli olduğu varsayımına dayanıyordu.
Periyodik ve serbest seçimler konusunda anayasal güvenceler olduğu sürece devlet
faaliyetlerinin alanı ve kapsamının kontrol altına alınabileceğine inanılıyordu. Seçim
sistemlerindeki sınırlamaların devleti ifade edilen “sosyal sözleşme” içerisinde
tutmadığını ancak yüzyılın başlarında anlamaya başladık.”James M. Buchanan
SORU:
Anayasal
iktisat,
ısrarla
devletin
ekonomik
gücünün,
görev
ve
fonksiyonlarının sınırlandırılmasını savunmaktadır. Anayasal iktisatçılar devletin
büyümesi halinde bundan belirli kesimlerin fayda sağlayacağını; devletin soygunun
ve talanın kaynağı haline dönüşeceğini iddia etmektedirler. Bu konuda da Rant
Kollama (Rent Seeking) kavramını kullanmaktadırlar. Devletin sınırlandırılması
gerçekten rant kollamacılığı azaltır mı?
CEVAP:
“Sınırlandırılmamış devlet, müteşebbisleri hükümet kanalıyla ‘rant kollama’ya
sevkeder.” Richard B. McKenzie
“Millet Meclisi’nin bir toplantısına katıl. Teşviklerin , ticaret üzerindeki sınırlamaların ,
dağıtılan ihsanların gündemde olacağını göreceksin. Herkesin utanmaz bir
açgözlülükle nasıl yağmadan payını almak için yarıştığına şahit olacaksın.” Frederic
Bastiat
“Kartallar, etleri gördükleri yerlere toplanırlar. İnsanlar da çıkarlarının olduğu yerlere
toplanırlar.”Benjamin Franklin
“Yasama organının giriş kapısının önünde şöyle yazar: ‘Her kim burada etkili ise
Yasal Soygun’dan payını alır.’ Frederic Bastiat
“Devlet, herkesin başka kimselerin geliriyle yaşaması için keşfedilmiş büyük bir
kurumdur.”Frederic Bastiat
“Eğer devletin gücü sınırlı değilse, devlet çoğunluğun üzerinde anlaşmış olduğu
hizmetlerle kendisini sınırlayamaz. Zira, devlet özel çıkar gruplarının isteklerine
boyun eğmek zorunda kalır. Her çıkar grubu, ancak diğer çıkar gruplarına sağlanan
yararlarla kendi yararlarının eşit bir şekilde değerlendirildiği noktada anlaşacaktır.
Böylesine bir pazarlık demokrasisinin gerçek demokrasi ile bir alakası yoktur.”
Friedrich A.von Hayek
“Politik kurumlara gelir transferi yetkisini vermeyecek kurallara ihtiyaç vardır”. James
M. Buchanan ve Geoffrey Brennan
SORU: Anayasal iktisatçılar mali disiplinin sağlanması ve mali sorumluluk ahlakının
tesisi için denk bütçe ilkesinin önemi üzerinde durmaktadırlar? Denk bütçe niçin
gereklidir?
CEVAP:
“Sorun , devletin sorumsuz kanun koyucuları ve yöneticileri değildir. Sorun, mali
sorumluluğu sağlayacak oyunun kurallarıdır. Seçmenler, kamu harcamalarının
faydasından memnunlar; vergi ödemekten ise hoşnut değildirler... Mali sorumluluğu
sağlamanın ve bütçe dengesini sağlamanın mantığı bu kadar basittir.”James M.
Buchanan
“Giderlerle harcamaların dengede olması gereklidir. Eğer hükümdarlığın harcamaları
gelirlerinden fazla olursa kötülükler kaçınılmaz olacaktır. Yeni vergiler koymak
gerekecektir. Vatandaşlar vergi altında ezilecek ve kralın emirleri dinlenmeyecektir. “
Juan de Mariana
“En iyi olan bütçe , denk bütçedir.” Adam Smith
“Bütçe denkleştirilmeli, hazine tekrar doldurulmalı, devlet borcu azaltılmalı, devlet
yöneticilerini haddini bilmezliği ıslah ve kontrol edilmeli.” Marcus Tullius Cicero
SORU: Kamu harcamaları niçin sınırlandırılmalıdır? Kamu harcamaları toplumun
refahını artırmak için gerekli değil midir?
CEVAP:
“Yüksek kamu harcamaları özgürlük ile uyumlu değildir.” Frederic Bastiat
“Kamu harcamalarının yapılmasında rasyonel bir karar ancak her seçmenin önceden
belirlenecek bir kural çerçevesinde onayladığı harcamalar için bir katkıda
bulunmasının zorunlu olduğunu bilmesi ile oluşturulabilir.” Friedrich A.von Hayek
“Aşırı harcama yüksek borçlanmaya sebep olur.”Pedro Fernandez Navarette
“Kamu harcamaları ilave istihdam yaratmaz. Eğer devlet, halktan borçlanarak ve
vergi alarak harcama yaparsa, bir tarafta yaratacağı istihdamdan daha fazlasını öte
tarafta yok eder.” Ludwig von Mises
SORU: Vergilemeden
harcamak niçin kötüdür? Anayasal iktisat “vergilemeden
harcama” yapılmasına niçin şiddetle karşı çıkmaktadır?
CEVAP:
“Politikacılar,
kamu
harcamalarını
artırmak
ve
vergilemeden
kaçınmak
eğilimindedirler. Denk bütçe kısıtlamalarının kaldırılması politikacılara bu konuda tam
bir yetki sağlar.” James M. Buchanan
“Devletin parası vergilemeden harcanıyor. Vergilemeden harcamak, temsilsiz
harcamak kadar kötüdür.” Woodrow Wilson
SORU: Anayasal iktisatçılar devletin vergileme yetkisinin de sınırlandırılması
gerektiğini savunmaktadırlar. Vergiler, ekonomik kalkınma ve halka hizmet için
gerekli değil midir? Vergiler halkın refahını artırmak, halka hizmet için alınmazlar mı?
CEVAP:
“Bizden bu kadar vergi almalarına rağmen karşılığında bir avantaj elde edemememizi
görmek şaşırtıcıdır.” Alessandra de’ Machingi Strozzi
“Onlar(Krallar) bireylerin sahip olduğu hazineyi kuruttular. Her gün yeni vergiler ihdas
ettiler. Vatandaşlar arasında yozlaşmanın tohumlarını ektiler. Birbiri ardına savaşlara
girdiler. Zalim tiranlıklarını korumak ve isyanları bastırmak için her yolu denediler.
Zenginlerin parasını zorla alarak büyük anıtlar diktiler. Mısırdaki piramitler ile
Thesalia
Olympus’daki
yeraltı
mağaralarının
düşünebiliyor musunuz? Juan de Mariana
farklı
amaçlarla
kurulduğunu
“Vergiler emeğini kullanan her insanın alın teri ile ödenir. Eğer vergiler yüksek olursa,
fabrikalar iş yapmamayı tercih ederler. Aç insanlar serserice sokakta dolaşarak boş
yere iş ararlar.” Franklin Roosevelt
“Fakirliğin kaynağı ağır vergilerdir.”Pedro Fernandez Navaratte
“Vergileme gücü mahvetme gücünü içerir.”John Marshall
“Vergilemenin sınırları nelerdir? Vergi oranları hangi oranlara kadar yükseltilebilir?
Vergiler üzerinde ‘demokratik’ nitelik taşıyan seçim kontrolleri sınırlandırıcı etki yapar
mi? Eğer bu tür sınırlamalar yetersiz ise, vergiler anayasal düzeyde sınırlanmalı mı?
Vergi oranlarının ne kadar yüksek olacağı konusunda bir şeyler söylenebilir mi?
Vergileme yetkisi üzerine ne tür anayasal sınırlamalar getirilebilir? Bu tür sınırlamalar
nasıl düzenlenmeli ve uygulanmalıdır?” James M. Buchanan
“Sınırsız vergileme tahrip etme hakkını içerir.” Daniel Webster
“Vergileri artırma, borçlanma...”Anne Robert Jacques Turgot
“Yüksek vergi oranları, bazen vergiye tabi malların tüketimini azaltmak ve bazen vergi
kaçakçılığını teşvik etmek suretiyle, düşük vergi oranlarıyla sağlanacak hasıladan
daha düşük bir hasılat sağlar.”Adam Smith
“Vergilerin indirilmesi, vergi gelirlerinin artması sonucunu doğurur. Vergilerin
artırılması, gelirin azalması sonucunu doğurur.” J.R.McCulloch
“Aşırı yüksek vergilerin sonucunda vergi geliri azalır ve vergi kaçakçılığı teşvik edilir.”
Henry Parnell
“Eğer vergiler çok yüksekse, devlet fazla gelir elde edemeyecektir.”Ralph Waldo
Emerson
“Yüksek vergiler düşük gelir sağlar.” Pedro Fernandez Navarette
SORU: Anayasal iktisatçılar ağır ve sınırsız vergileri niçin “yasal hırsızlık” ya da
“yasal haraç” olarak adlandırmaktadırlar?
CEVAP:
“Vergileme hırsızlıktır ve kaldırılmalıdır.” Dawe Walter
“Vergileme ve temsil birbirlerinden ayrılamaz. İnsanin sahip olduğu şey kesinlikle
kendi malıdır. Başka hiç bir kimse, onun veya temsilcisinin isteği olmadan malını
almaya hakki yoktur. Bunu yapmaya teşebbüs eden birisi zarar verir, her kim bunu
yaparsa hırsızlık yapmış olur; ve özgürlük ile kölelik arasındaki farkı kaldırmış
olur.”Lord Camden ,Charles Pratt (1. Earl of Camden)
“Tarifeler, sübvansiyonlar ve vergiler yasal soygunun araçlarıdır. ”Frederic Bastiat
“Gereğinden fazla vergi tahsil etmek yasal hırsızlıktır.” Calvin Coolidge
“Bir insanın parasının isteği dışında alınması hırsızlıktır.” Lysander Spooner
SORU: Anayasal iktisatçılar niçin vergilerin ödeme gücü ilkesi yerine fayda ilkesi
dikkate alınarak tahsil edilmesini savunmaktadırlar? Anayasal iktisat savunucuları
vergilerin zorunlu değil, gönüllü olabileceğini ifade etmektedirler. Bu mümkün mü?
CEVAP:
“Zorlama kesinlikle kötüdür. Zorlama, bireyin düşünen ve değerli bir varlık olmasını
ortadan kaldırır.” Friedrich A. von Hayek
“İnsanları yararlanmadıkları, kullanmadıkları ve değer vermedikleri mal ve hizmetler
için bir ödemede bulunmaya zorlamak ahlak dışıdır. Bir kısım insan başka insanlar
için neyin en iyi olduğuna karar veremez. İnsanlar arzu ettikleri takdirde ödemede
bulunmalıdırlar. Hiç bir insan başka bir insanın yararı için çalışmaya zorlanamaz.
Bunun adi köleliktir. Vergileme köleliktir ve kaldırılmalıdır.” Dawe Walter
“Özgür bir toplumda vergileme gönüllü olabilir.” Ayn Rand
“Zorunlu vergileme tüm gönüllü faaliyetlerin en büyük düşmanıdır.”Auberon Herbert
SORU: Devletin borçlanma yetkisi niçin sınırlandırılmalı? Anayasal iktisatçılar
ekonomik anayasa ile devletin borçlanma yetkisinin niçin sınırlandırılması gerektiğini
savunmaktadırlar?
CEVAP:
“Borçlananların hemen hemen hepsi parayı yanlış ya da kötü bir şekilde harcarlar.
Tüm kötülük borçlanan para ile yapılır.” John Ruskin
“Borçlanma yetkisi hemen hemen bütün hükümetler tarafından
Müsrif
bir
evlada
Londra’nın
bütün
bankerlerinden
kredi
kötüye kullanıldı.
çekme
imkanı
sağlanmasından daha kötüsü, bir devlet adamına gelecek nesillerin sırtına
yüklenecek borçlanma yetkisi vermektir.” David Hume
“Borç özgür insanlar için köleliktir.” Publilius Syrus
“Borç özgür insanı köle yapar.”Menander
SORU: Devletin para tekeline ve para basma gücüne sahip olması niçin tehlikelidir?
Devletin para basma gücü niçin sınırlandırılmalıdır.? Parasal anayasa niçin
gereklidir?
CEVAP:
“Bir ülkedeki en büyük tehlike para tekelidir.”Woodrow Wilson
“Para politikasında parasal istikrar için en anlamlı kriter önceden tahmin edebilme
(predictability) kriteridir.” James M. Buchanan
“Para arzının kontrolünü belirli politik amaçlar için bir araç olarak kullanmak fiyat
mekanizmasının işleyişini mahvederek bireylerin beklentilerini olumsuz yönde
etkiler.” Friedrich A. von Hayek
“Anayasal düzeyde tanımlanmış ve oluşturulmuş bir mali ve parasal çerçeve özgür
toplumun yaşaması için gereklidir.”James M. Buchanan
“Politikacıların sürekli kötüye kullandıkları ‘milli para’ kavramı er ya da geç yok
olacaktır.”Friedrich A.von Hayek
“Devletin paranın değerini etkileyebilecek her türlü girişimden uzak olması gerekir.”
Ludwig von Mises
“Enflasyon, ancak parasal otoritelerin uyulması zorunlu hale getirilmiş anayasal
kurallara uymalarını sağlamakla önlenebilir. Bunun için değiştirilmesi gereken para
politikası değil ‘parasal rejim’dir.” James M. Buchanan ve Geoffrey Brennan
SORU: Anayasal demokrasiyi gerçek anlamda tesis etmek mümkün olabilecek
midir?
Anayasal
iktisat
ve
ekonomik
anayasa
önerilerinin
pratikde
gerçekleştirilebilmesi mümkün müdür?
CEVAP:
“Anayasal demokrasi yolunda akademik-entellektüel-felsefi alanlarda ilerleme
olmuştur ve bu devam etmektedir. ‘Anayasal Demokrasi’ içinde yaşadığımız yüzyılın
ortalarından bu yana gelişme göstermektedir.” James M. Buchanan
“İçinde yaşadığımız yüzyılda ‘demokrasi’ duygusal bir kavram olarak kullanılmaktadır.
Yapısı, amacı ve işleyişi tamamen farklı olan politik rejimlere demokrasi kelimesi
yakıştırılmaktadır. Mevcut durumuyla, demokrasi terimi tamamen boş bir anlam ihtiva
etmektedir.
‘Anayasal’
kelimesi,
‘demokrasi’
kelimesinin
bir
öneki
olarak
kullanılmalıdır. Demokrasinin temel ilkelerinden birisi olan bireysel özgürlük, ancak
kollektif faaliyetlerin alanı ve çerçevesinin anayasal normlarla sınırlandırılması
halinde bir anlam ihtiva edebilir.”
James M. Buchanan
“Anayasal demokrasinin temel ilkesi toplumda diğer bütün herkes gibi devletin de
kurallarla bağlı olduğu ve sınırlandırıldığı düşüncesidir.”Richard E.Wagner
Download