Kamu Yönetimine Giriş I - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

advertisement
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
DERSİN ADI
DERS KODU
TEORİ+UYGULAM
A (SAAT)
KREDİSİ
AKTS
KAMU YÖNETİMİNE GİRİŞ I
KY103
3
3
4
ÖN KOŞUL DERSLERİ
Yok
DERSİN VERİLİŞ
BİÇİMİ
(Örgün ya da Uzaktan)
ÖRGÜN
DERS KATEGORİSİ
Destek Dersleri
Temel Mesleki
Dersler
Uzmanlık / Alan
Dersleri
☐
X
☐
Beşeri, İletişim
ve Yönetim
Becerileri Dersleri
☐
DERSİN DİLİ
TÜRKÇE
DERSİN TÜRÜ
TEORİK
DERSİN VERİLDİĞİ YIL /
SÖMESTR
1. Yıl/ 1. Sömestr
DERSİN KOORDİNATÖRÜ
Yrd. Doç. Dr. Nazım KARTAL
DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ
Yrd. Doç. Dr. Nazım KARTAL
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
☐
DERSİN YARDIMCILARI
DERSİN AMACI
DERSİN İÇERİĞİ
(KISA TANIMI)
ÖĞRENME-ÖĞRETME
SÜRECİ
(STRATEJİ, YÖNTEM VE
TEKNİKLER)
STAJ / UYGULAMA
Kamu yönetimine ilişkin temel kavramları öğrenmek ve Türk kamu
yönetiminin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak.
Kamu yönetimine ilişkin temel kavramlar, kamu yönetiminin
örgütlenmesinde kullanılan ilkeler, merkezden yönetim örgütlenmesi,
yerinden yönetim örgütlenmesi, kamuda insan kaynakları yönetimi, kamu
yönetiminin denetlenmesi.
Öğrenciler derse işlenecek konuyu çalışarak geleceklerdir. İncelenecek
konu, dersin yürütücüsünün moderatörlüğünde interaktif bir şekilde
işlenecektir. Dönem içerisinde, öğrencilerden, dersle ilgili (yönetim, kamu
yönetimi, Türk kamu yönetimi, devlet vb konularda) bir kitabı okuması,
değerlendirmesi, özetini çıkartması ve sınıfta on dakikalık bir sunum
yapması istenmektedir.
Yok
HAFTALIK KONULAR ve İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
HAFTA
1.
2.
3.
KONULAR
ÖN HAZIRLIK
Yönetim nedir? Kamu yönetimi nedir? Kamu yönetimi
ve özel yönetim arasındaki farklılıklar
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman
Yayıncılık, Ankara, 2011
Merkezden yönetimin tanımı, özellikleri, yararları ve
sakıncaları, merkezi yönetim kuruluşlarının örgütlenme
biçimleri, kurumların içyapısı, yetki genişliği
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman
Yayıncılık, Ankara, 2011
Yerinden yönetimin tanımı, özellikleri, çeşitleri,
yararları ve sakıncaları, yerinden yönetime daha az ve
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman
daha çok önem verilmesinin sebepleri, Desantralizasyon Yayıncılık, Ankara, 2011
düşüncesi, hizmette yerellik ilkesi
Türk kamu yönetiminin örgüt yapısı ve temel özellikleri
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman
Yayıncılık, Ankara, 2011
5.
Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Bakan ve
Bakanlıklar, Merkezi Yönetime Yardımcı kuruluşlar
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman
Yayıncılık, Ankara, 2011
6.
İl yönetimi, ilçe yönetimi, bucak yönetimi, bölge
yönetimi
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman
Yayıncılık, Ankara, 2011
Yerel Yönetimlerin Önemi ve Dayandığı Değerler,
1982 Anayasası’nda yerel yönetimlere ilişkin
düzenlemeler, İl Özel İdaresi (Görevleri, Organları, İl
Özel İdaresi Örgütü, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali
Yapısı)
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman
Yayıncılık, Ankara, 2011
Belediye Yönetimi (Görevleri, Organları, Örgütü, Mali
Yapısı)
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman
Yayıncılık, Ankara, 2011
4.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Arasınav
Büyükşehir Belediye Yönetimi (Görevleri, Organları,
Örgütü, Mali Yapısı)
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman
Yayıncılık, Ankara, 2011
Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarının özellikleri,
Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Mesleki Kamu Kurumları,
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman
Yayıncılık, Ankara, 2011
Kamuda ve Özel Sektörde İnsan Kaynakları yönetimi,
İnsan kaynakları yönetiminde temel ilkeler, Türkiye’de
insan kaynakları yönetimin ilkeleri ve özellikleri, Kamu
Kurumlarında İstihdam biçimleri
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman
Yayıncılık, Ankara, 2011
Kamu Hizmetine Giriş ,Memurların Statüsü, Disiplin
Cezaları, Memurların Eğitimi ve Motivasyonu
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman
Yayıncılık, Ankara, 2011
Siyasi Denetim, İdari denetim, Ombudsman, Yargı
denetimi, Baskı Grupları ve kamuoyu denetimi,
yönetimde açıklık, Etik
KAYNAKLAR
TEMEL KAYNAKLAR
Bilal Eryılmaz, Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara, 2011
DİĞER KAYNAKLAR
Turgay Ergun,"Kamu Yönetimi",Todaie Yayınları, Ankara.
Birgül Ayman Güler, Türkiye’nin Yönetimi: Yapı. Imge Yayınevi, Ankara
PROGRAM YETERLİLİKLERİ
NO
PY 1
PY 2
PY 3
PY 4
PY 5
PY 6
PY 7
PY 8
Gerektiği kadar Program Yeterlilikleri yazılabilir.
Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu yönetimi, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme ve çevre sorunları
konularında kuramsal ve uygulama alanlarında ortaya çıkan yenilikleri takip eder
Temel istatistik paket programlarını kullanabilme, akademik ve mesleki konularda araştırma yapabilme
ve araştırma süreçlerine hâkim olma
Kaymakamlık, idari yargı hâkimliği, müfettişlik, denetmenlik, kontrolörlük ve uzman yardımcılığı gibi
kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma
Kamu hukuku mevzuatına olduğu kadar özel hukuk mevzuatına da hâkim, mevzuat değişikliklerini
takip eden, mevzuatı yorumlayabilen ve uygulamaya aktarabilme
Kamu kurum ve kuruluşları, siyasi kurumlar, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin insan kaynakları,
halkla ilişkiler, mali yönetim ve denetim gibi yönetim alanlarının çeşitli düzeylerinde görev alabilecek
nitelikleri olma
Kazandığı kuramsal bilgi ile analiz tekniklerini kullanarak sorunlara ve olgulara çeşitli açılardan
bakabilme, çözüm önerileri üretebilme, program ve karar taslaklarını hazırlama yeteneğine sahip olma
Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim, hukuk, siyaset, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında ortaya
çıkan teorik ve pratik yenilikleri takip edebilme
Yaşam boyu öğrenme ilkesine uygun olarak bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve kamu
yönetimi alanıyla ilgili bilgi sistemleri ile bu alandaki yenilikleri takip etme ve bunları etkili bir şekilde
kullanabilme
PY 9
Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, yenilikçi fikirlere açık ve analitik düşünebilme
PY
10
Türkçe’yi iyi kullanan, yazılı ve sözlü iletişimi iyi, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati
yeteneğine sahip olma
PY11
Mesleki yabancı dil bilgisine sahip olma
NO
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI
Gerektiği kadar öğrenme çıktısı yazılabilir.
ÖÇ 1
Kamu yönetiminin bugünkü yapı ve işleyişinde etkili olan tarihsel süreç ve faktörleri bilir,
ÖÇ 2
Kamu yönetimi ile iktidar ve halk arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimini bilir,
ÖÇ 3
Merkezden yönetim - yerinden yönetim ayrımını ayırt eder,
ÖÇ 4
Merkezi yönetim kurumları ve işleyişi ile yerinden yönetim kuruluşlarını tanır ve önemini kavrar,
ÖÇ 5
Kamu yönetiminin denetlenmesi yöntem ve araçlarını bilir ve yorumlar,
ÖÇ 6
Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmalarını ve Türk kamu yönetiminin yaşadığı dönüşümü
kavrar.
Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PY: Program Yeterlilikleri | ÖÇ: Öğrenme Çıktıları
Değerler : 0: Yok | 1: Düşük | 2: Orta | 3: Yüksek
Detayları görmek için PY veya ÖÇ tablolarına bakınız.
ÖÇ/PÇ:
PY 1
PY 2
PY 3
PY 4
PY 5
PY 6
PY 7
PY 8
PY 9
PY 10
ÖÇ 1
3
1
3
2
3
3
3
3
3
3
ÖÇ 2
3
1
3
2
3
3
3
3
3
3
ÖÇ 3
3
1
3
2
3
3
3
3
3
3
ÖÇ 4
3
1
3
2
3
3
3
3
3
3
ÖÇ 5
3
1
3
2
3
3
3
3
3
3
ÖÇ 6
3
1
3
2
3
3
3
3
3
3
PY 11
1
1
1
1
1
1
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
Sayısı
Toplam Katkısı (%)
Ara Sınava Katkısı (%)
1
40
Yılsonu Sınavına Katkısı (%)
1
60
Ara Sınav
Ödev
Araştırma Sunumu
Derse Katılım
Laboratuvar Uygulamaları
Projeler
Uygulama
Kısa Sınav
Diğer (Sözlü, Ürün Dosyası vb.)
Toplam (%)
100
AKTS / İŞ YÜKÜ HESAPLAMA TABLOSU
HAFTA
SAYISI
HAFTALI
K SÜRE
(SAAT)
TOPLAM
DÖNEM
İŞ YÜKÜ
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14 x toplam ders saati)
14
3
42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
2
28
Ödev
1
10
10
Araştırma Sunumu
1
1
1
Arasınavlar
9
2
18
Yarıyıl Sonu Sınavı
14
2
28
ETKİNLİKLER
Uygulama
Projeler
Laboratuvar Uygulamaları
Kısa Sınav
TOPLAM İŞ YÜKÜ
127
TOPLAM İŞ YÜKÜ / 30
4,23
DERSİN AKTS KREDİSİ
4
Download