deolojik cepheden güçlü bir mücadele verilmelidir

advertisement
12
‹deolojik cepheden güçlü
bir mücadele verilmelidir
Karfl›m›zdaki güçlerin konseptinin
kapsaml› oldu¤unu ifade ettik. Onlar›n
o kapsaml› konseptine karfl› bizim de
kapsaml› bir mücadele perspektifiyle
cevap vermemiz gerekmektedir. Öncelikle ideolojik cepheden yeterli kapsamda ve derinlikte bir mücadelenin
gereklili¤i çok aç›k ortad›r. Yürütülecek ideolojik mücadeleyi esas olarak
yaflamda, yoldafll›kta, militanlaflmada,
kadro duruflunda, komuta tarz›nda
yans›tmak, temsil etmek, göstermek
önem tafl›yor. Bu anlamda çizgiye gelmeyen, düzen geriliklerini yaflayan, de¤iflik biçimlerde tasfiyeci savrulman›n
etkilerini üstünden atamam›fl, prati¤e
do¤ru girmeyen, te¤et geçen oportünist
kiflilikler flurada burada tek tek kifliler
düzeyinde de olsa, bunlar› tümüyle aflmak, dönüfltürmek ve çizgi militanl›¤›n› esas almak kesin gereklidir. Kadro
ve komuta yap›s› olarak, düzenin ve
toplumun tüm geriliklerinden kendini
ar›nd›ran, yo¤un bir iç mücadeleyi gelifltiren e¤itim perspektifi temelinde
kendini netlefltiren, Apocu fedai ruhla
donatan, sürece yüksek bir kararl›l›kla
haz›rlayan bir kadrosal duruflu yakalamam›z gerekmektedir.
Partimiz PKK’nin yeniden yap›lanma perspektifi çerçevesinde, demokratik, ekolojik anlay›fl› do¤rultusunda
donat›lm›fl kadro olmadan, dev gibi askeri taktik sorunlar›, örgütsel siyasal
sorunlar› ve devrimin di¤er sorunlar›n›
aflmak mümkün de¤ildir. Bütün bu
sorunlar› aflmak ancak ve ancak partileflmifl, PKK’lileflmifl militan bir yap›n›n yetifltirilmesiyle gerçekleflebilir.
Sorunlar› aflan, PKK’nin engel tan›maz
devrimcili¤inin gelifltirilmesiyle ancak
dönemin gerekli cevab› verilebilir.
Bununla birlikte demokratik devrimi, kad›n devrimini, ekolojik devrimi hedefleyen devrimsel hareketimizin militan öncü gücü olan kad›n hareketini gelifltirmek esast›r. Özgür
kad›n militan›n›, devrimin öncüsü
olarak Apocu fedai ruhla donatmadan bu devrimin geliflme flans› olamaz. Öncelikle erkek egemenlikli sistemin afl›ld›¤›, gerçek eflitlik ve özgürlü¤ün geliflti¤i, bu temelde kad›n
SERXWEBÛN Ocak 2008
iradeleflmesinin
özgürlük çizgi- “Devrimin öncü gücü olan gençli¤i donatmak, y›llar›n
sinde derinleflti- tecrübesiyle gençlik ruhu, dinamizmi ve aktivitesini en
¤i bir militan yetkin tarzda pratiklefltirmek, do¤ru mevzilendirilmesi
öncü kadro tipiaç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Özellikle gelece¤i
ni gelifltirmeksizin toplumun o kazanarak, kendisi için onurlu bir gelecek yaratmak
geleneksel, kla- durumunda olan Kürdistan gençli¤inin kutsal
sik flekillenifli,
savunma görevini unutmamas› gerekmektedir”
erkek egemenlikli tarz› afl›lamaz. Bunun afl›lamamas› demek, mi- birisi olan serhildan hareketinin bu
litan kadro yap›s›n›n hem erkekte genifl siyasal yelpazeye dayal› olarak
hem kad›nda gelifltirilememesi anla- örgütlendirilmesi önem tafl›maktad›r.
m›na gelecektir ki, bu da ideolojik ve Önümüzdeki süreçte meflru savunma
stratejik bir konudur. Dolay›s›yla ka- stratejisinin baflar›s› aç›s›ndan siyasal
d›n kurtulufl çizgisi temelinde do¤ru örgütlenmenin, kitle hareketinin serbir bak›fl aç›s›na ulaflmak, kad›n ol- hildan sürecinde boyutlanmas›n›n, çesun, erkek olsun tüm PKK kadro ya- flitli zengin taktiklerle yayg›nl›k kazanp›s›n›n bu temelde donat›lmas› dev- mas›n›n baflar›y› kazanmada en
rimci mücadelemizin öncü gücünü önemli ayak olaca¤› bilinmelidir.
Düflmanlar›m›z›n halk›m›z› bölüp
yaratmada önemli bir görevdir.
parçalamak, tarihten gelen geleneksel
al›flkanl›klar›n bir sonucu olarak
Devrimin öncü gücü olan gençlik
Kürtleri birbirine düflürmek ve böyledo¤ru mevzilendirilmelidir
ce Kürdistan halk›n› zay›flatarak ÖzAyn› bak›fl aç›s› ve perspektif te- gürlük hareketini daraltma istemi
melinde devrimin di¤er öncü gücü karfl›s›nda bizim ulusal demokratik
olan gençli¤i donatmak, y›llar›n ya- çizgide iç diplomasiyi gelifltirerek, büflanan tecrübesiyle perspektiflendir- tün güçleri ulusal demokratik çizgiye
mek, gençlik ruhu, dinamizmi ve ak- çekme esprisiyle siyasal mücadeleyi,
tivitesini bu biçimde en yetkin tarzda diplomatik kapsamda gelifltirmemiz
pratiklefltirmek, devrimin öncü güç- önemlidir. Özellikle hem Türk devletilerinin do¤ru mevzilendirilmesi aç›- nin hem de uluslararas› güçlerin üzes›ndan büyük önem tafl›maktad›r. rinde yo¤unca durduklar› Güney
Özellikle toplumsal gelece¤i kazana- Kürdistanl› güçlerin yetersizliklerini
rak, kendisi için onurlu bir gelecek ideolojik bak›fl aç›m›za göre elefltiryaratmak durumunda olan Kürdis- mekle beraber, onlar› ulusal zemine
tan gençli¤inin kutsal savunma göre- çeken, ulusal demokratik çizgiye gelvini unutmamas› gerekmektedir. melerini öngören ve bu temelde birlik
Hem toplum içinde sivil öz savunma esprisini öne ç›karan bir politikay›
anlay›fl›n› ve örgütlenmesini gelifltir- yürütmemiz gerekmektedir. Bu konumeli hem de savunma kuvvetlerine da temel alaca¤›m›z do¤rultu, uluslakat›lma görevini lay›k›yla yerine geti- raras› ç›karlar ve pazarl›klar ekseninrerek, toplumsal gelece¤i garanti alt›- de çeflitli politikalar›n da yaflanabilena alabilece¤ini iyi bilmelidir. Kür- ce¤ini hesaplamak, her türlü ihtimali
distan gençli¤i tarihin bu önemli dö- dikkate almakt›r. Bizim ilkemiz, soneminde toplumsal hareketin eylem- nuna kadar ulusal ç›karlar temelinde
sel öncülü¤ünü üstlenirken, toplum- demokratik ulusal birlik olmakla birsal savunma sisteminin temel bir gü- likte, sadece kendi gücümüze güvencü olarak rolünü oynamas›yla süre- me ilkesini esas al›p her türlü ihtimali göz önünde bulunduran tedbirlericin kazan›laca¤› kesindir.
Di¤er yandan siyasal mücadelenin mizi almakt›r. Türk devletinin sadece
en genifl kitlesel kapsamda gelifltiril- hareketimizi de¤il, tüm Kürt iradeleflmesi, örgütlendirilmesi, meflru savun- mesini hedefledi¤i gerçe¤inden harema stratejisinin temel iki aya¤›ndan ketle, bizim de ulusal birlik politikas›-
Download