1-Padişahlar ve Olaylar Aşağıdaki olayların hangi padişah

advertisement
1-Padişahlar ve Olaylar
Aşağıdaki olayların hangi padişah döneminde olduğunu karşılarına yazınız.
I.Meşrutiyet’in ilanı – II.Meşrutiyet’in ilanı
Trablusgarb Savaşı- Balkan Savaşları
IDünya Savaşı
Mondros Mütarekesi- Sevr Antlaşması
2- ANTLAŞMALAR
Osmanlı Devleti halkı örgütleyerek savaşta başarılar kazandıysa da Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine İtalya
ile ………… antlaşmasını imzalamak zorunda kalmıştır.
30 Mayıs 1913’te ……………….Antlaşması imzalanmıştır.Buna göre; Osmanlı Devleti’nin batı sınırı MidyeEnez çizgisi olarak kabul edildi.Batısında kalan topraklar Balkan Devletleri’ne bırakıldı.
II.Balkan Savaşı sonrasında Balkan Devletleri’nin kendi aralarında yaptıkları antlaşma…………………………
Bulgaristan’ la yapılan……………………..’yla sınır Meriç nehri olarak kabul edildi.Nehrin batısında kalan Dimetoka
şehri de Osmanlı’ya bırakıldı.Yunanistan’la yapılan ……………Antlaşması’yla; Girit Yunanistan’a bırakılacak,Ege
Adalarının durumu büyük devletlerin hakemliğine bırakılacak.(Büyük Devletler Bozcaada,Gökçeada,Meis ve
Kaş dışındaki adaları Yunanistan’a bıraktılar).
I.Dünya Savaşı sonucunda Almanya ile ……………,Avusturya ile ……………..,Macaristan ile……………..,Bulgaristanla
…………………,Osmanlı Devleti ile ……………. antlaşmaları yapılmıştır.
3-PADİŞAHLAR
Saltanat yıllarının yanına padişahları yazınız.
(1861-1876)
(1909-1918)
(1876-1876)
(1918-1922)
(1876-1909)
4- Aşağıdaki boşluklara uygun olan olayları yazınız.
1876
1913
1908
1914
1909
1915
1911
1917
1912
1918
5-Olayları padişahlarla eşleştiriniz. X işareti ile belirleyiniz.
II.Meşrutiyet
Bakla Savaşları
İstanbul Antlaşması
Mondros
Mütarekesi
II.Abdülhamit
V.Mehmet Reşat
VI.Vahidettin
6-Aşağıdaki kelimelerin geçtiği tarihi bir cümle kurunuz.
Bükreş..........................................................................................................................................................................
Batum........................................................................................................................................................................
Jön Türkler.................................................................................................................. ................................................
Nöyyi........................................................................................................................ .................................................
İstanbul..................................................................................................................... ...................................................
Kanun-i Esasi………………………………………………………………………………………………………..
Arnavutluk…………………………………………………………………………………………………………..
Batı Trakya………………………………………………………………………………………………………….
Meriç……………………………………………………………………………………………………………......
7-Aşağıda Çanakkale Savaşı’nın bir sonucu yer almaktadır. Diğerlerini siz tamamlayın.
Rusya’ya yardım yapılamadığı için Rusya’da Komünist İhtilali çıkmış ve Rusya savaştan çekilmiştir.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
8- Aşağıdaki gelişmeler hangi olaya yol açmıştır?
İngiltere’nin Rusya’yı Balkanlar konusunda serbest bırakması
Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik fikri
Rusya’nın Balkan Devletlerini kışkırtması
Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp Savaşı ile uğraşması
91
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Soldan Sağa: 1- 1908 yılında İngiltere’nin Rusya’yı Balkanlar konusunda serbest bırakması ile başlayıp
Londra ve arakasından Atina ve İstanbul Antlaşmaları ile sona eren savaş. 2- Mısır’da güneş tanrısı – Asya’nın
kuzeyinde hakim olmuş bir Türk kavmi 3-Rusya’da Bolşevik İhtilali başlatanlardan- Eski dilde su –
Deoksiribonükleik asit 4- Tersi, yemin –Bütün kelimesinin ilk hecesi 5- Yüzyıl- Bir noktalama işareti 6Ribonükleik asit – Trablusgarb Savaşı sonrası İtalyanlarla yapılan antlaşma – Kah kelimesinin sessizleri 7-Bir
hayvan – Tersi, tıpta bir teşhis yöntemi 8-Bir nota- Kötü 9-Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu – Tersi, El ile
yapılan işler 10-Eski dilde su – İlkel bir savaş aracı –Utanma duygusu – Vücudun yüzeyi
11- Peygamberimizi öven şiir – Yapıt 12- İtalya ile yapılan ve Kuzey Afrika’da son toprak parçamızın da
kaybedildiği savaş.
Yukarıdan Aşağıya: 1- II.Meşrutiyet’in ilanı ortamından yararlanarak 1908 yılında Osmanlı Devleti’nden
ayrılan Balkan Devleti 2-Kısaca sayın – Tersi, dokunulması,eleştirilmesi yasaklanan 3- I.Balkan Savaşı
sonrasında Balkan Devletleri ile yapılan antlaşma – Balık tutmakta kullanılır – Utanma duygusu 4- Vahşi hayvan
barınağı – İzlenen yol 5- Balkan Savaşlarından yararlanarak 1912yılında bağımsızlığını ilan eden devlet 6Sodyum’un simgesi – Amel 7-Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan’la yapılan İstanbul Antlaşması ile belirlenen
sınır – Kırmızı – Bir bayan ismi 8- Baston – Tersi, Antalya’nın bir ilçesi 9-Tersi, ihtiyaç için hayvanları
öldürmek – II.Balkan Savaşı sonrasında Balkan Devletlerinin kendi aralarında yaptıkları antlaşma – Tersi,gar
kelimesinin sessizleri 10- 1876-1909 yılları arasında tahtta kalan ve 31 Mart Vak’ası sonrasında tahttan indirilen
Osmanlı padişahı 11- Bir Arap harfi – Tersi, gerçek 12- İngilizlerin sömürgelerine giden yolları kontrol etmek,
petrol bölgelerini korumak ve Rusya’yla bağlantı kurmak amacıyla açtıkları cephe – İngilizler tarafından açılan
en güneyde yer alan cephe.
Download