Kur`an`ın 110 suresi Mekke`nin fethinden bahseden

advertisement
ADI, SOYADI :
SINIFI- NO
:
07.04.2016
2015-2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI MEHMETÇİK ORTAOKULU
6.SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI
A-Aşağıdaki boşluklara uygun sözcükleri yerleştiriniz. (10 puan)
 Peygamberimiz ………… yılında, …………………………… dünyaya gelmiştir.
 Peygamberimize ilk vahiy……………………dağındaki ………………………mağarasında gelmiştir.
 Peygamberimize ilk vahiy, vahiy meleği……………………………………………tarafından getirilmiştir.
 Mekke’de eziyet gören Müslümanlara yardım edeceklerini ve destek olacaklarını söyleyen
Medinelilerle, iki kez ……………………………………… …………………………………… adı verilen görüşmeler yapılmıştır.
 Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara……………………………………………denir.
 Medine’de Mekkeli Müslümanları karşılayıp yardım eden Müslümanlara …………………………….denir.
 Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaş …………………………………… savaşıdır.
 Mescid-i Nebi’nin eğitime ayrılmış bölümüne ………………………………………… adı verilmiştir.
 Kur’an’ın 110 suresi Mekke’nin fethinden bahseden …………… suresidir .
 Peygamberimiz hicreti esnasında in yaptırdığı İslam’ın ilk mescidi ……………….. mescididir?
B- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (10 puan)
( ) Kur’an’ı okusak da kesinlikle anlayamayız.
(
) Kur’an, dinin anlaşılıp yaşanması için en temel kaynaktır.
(
) Kur’an’da sadece ahiret hayatı ile ilgili bilgiler vardır.
(
) Peygamberimizin mezarı Mekke’de bulunmaktadır.
(
) Kur’an’ın yaklaşık anlamıyla başka dillere çevrilmesine cüz denir
C- Aşağıdaki kavramları konusuna göre karşılarındaki ayet ve hadislerle eşleştiriniz.? (10 pua
1
İftira
“Kıskançlıktan sakının,ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi o da iyilikeri yakıp tüketir”
2
Haset
“… Kim ölü kardeşinin etini yemek ister, bundan tiksindiniz değil mi?”( Hucurat,12)
3
Hırsızlık
“ Yazıklar olsun o kimseye ki alırken tam alır da, satarken eksik ölçüp tartar”
4
Gıybet
“Mü’minlere yapmadıklarını bir şeyden dolayı eziyet edenler apaçık bir günah yüklenmiştir”
5
Hile
“Ey iman edenler mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin”(Nisa,29)
D- Veda Hutbesinden ezberlediğiniz kısımları en az 3 satır halinde aşağıdaki boşluğa yazınız.(5 p
E- Aşağıdaki boşluğa Kureyş suresini yada Alak suresinin ilk 5 ayetini yazınız yazınız.? (5 puan)
F-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız? (60 Puan)
10-)Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıssalara yer
verilmesinin amaçlarından biri değildir?
A) İnsanlara tarihi bilgiler vermek
B) Allah’ın öğütlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak
C) İnsanların yaşanan olaylardan ders almalarını sağlamak
D) Güzel davranışları ön plana çıkararak örnek alınmasını
sağlamak
1-)Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak aşağıda öğrencilerin
verdiği bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Emine: Kur’an-ı Kerim son ilahî kitaptır.
B) Burcu:Kur’an’d sadeceHz.İbrahim’in kıssası vardır.
C) Elif: Arapça olarak indirilmiştir.
D) Dilara: Bütün insanlara kıyamete kadar geçerli olmak
üzere indirilmiştir.
2-)Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in önerdiği
ahlaki davranışlardan biri değildir?
A) Hoşgörülü olmak
C) Yalan söylemek
B) Adaletli olmak
D) Yardımsever olmak
3-)Kur’an’da yer alan kıssaları üç gruba ayırabiliriz:
1. Peygamber kıssaları
2. Peygamber olmayan bazı şahısların kıssaları
3. Geçmişte yaşamış bazı toplulukların kıssaları
Aşağıdaki kıssalardan hangisi 2. gruptaki
kıssalardandır?
A) Hz. Yusuf’un kıssası B) Hz. Lokman’ın kıssası
C)Ashab-ı Kehf Kıssası D) İsrailoğulları kıssası
4-) Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ı Kerimin belli başlı
ana konularından biri değildir ?
A) İnanç
B) Sünnet C) İbadet
D)Ahlak
5-)Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de yer alan
inanç konularından biri değildir?
A) Allah'ın birliğine inanmak ve ondan başka ilah kabul
etmemek
B) Fala ve büyüye inanmak
C) Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Allah'ın elçisi olduğuna
inanmak
D) Ahiret gününe inanmak
6-) Hangisi Peygamberimizin Medine’ye hicret ettikten sonra
toplumsal barışı sağlamak için yaptıklarından biri değildir?
A) Medine sözleşmesi hazırlaması
B) Ensar-Muhacir kardeşliği kurması
C) Sık sık Hira mağarasına çıkması
D) Medine’deki Yahudi kabilelerini birbirleri ile barıştırması
7-)“Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile
tartın.”(İsra Suresi 35. Ayet)
Yukarıdaki ayette Kur’an’ın ana konularından hangisine
değinilmiştir.
A) İnanç B) İbadet C)Ahlak D)Kıssalar
8-)Allah’ın tek olduğuna, eşi, benzeri ve ortağının
olmadığına inanmaktır.
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Tevhid B) Tesbih C) İman
D) İhsan
9-)Kur’an-ı Kerim’de geçmişte yaşamış topluluklar ve
peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikâye ve
olaylara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örnek
B) Kıssa
C) Ders
D) Masal
,
,
,
,
,
,
,
,
11-) Aşağıda bahsedilen faaliyetlerin yapıldığı yer
neresidir ve nerededir?
*Toplumu ilgilendiren problemler konuşulur,
çözümlenirdi.
*Eğitim-öğretim faaliyetleri yapılırdı.
*Maddi durumu iyi olan kimseler, ihtiyaç sahiplerine
yardımda bulunurdu.
A) Kâbe – Mekke
B) Darül Erkam – Mekke
C) Mescid-i Nebi –Medine D) Mescid-i Nebi–Mekke
,
,
12-)
1. Medine sözleşmesi
2. Hz.Muhammed’in s. Hicreti
3.Hendek savaşı
4.Mekke’nin fethi
5.Hudeybiye antlaşması
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 2-3–4–5-1
B) 2–1–3-5-4
C) 3–4–2-1-5
D) 1–3–4-2-5
13-) Hz. Eyüp kıssası ile ilgili hangisi yanlıştır ?
A) Allah onu hastalıkla imtihan etmiştir.
B) Hz. Eyüp’ün hikâyesi sabır örneği olarak anlatılır.
C) Hz. Eyüp peygamberin adı kuranda geçmez.
D) Yaşadıkları tüm olaylara, olumsuzluklara rağmen hiçbir
zaman Allah’a isyan etmemiş,her zaman Allah’a dua
etmiştir.
14-) *İnsanlar eşittir * Kadınların hakkı gözetilmelidir *
Kan davaları kaldırılmıştır * Kimseye haksızlık
yapılmamalıdır * Faiz kaldırılmıştır.
Peygamberimiz bu temel ilkeleri ne zaman dile
getirmiştir?
A) Ölüm anında
C) İlk peygamber olduğunda
B) Veda hutbesinde
D) Hicret ederken
15-) Aşağıda yazılı olan suredeki boşlukları uygun
sözcüklerle tamamlayınız.
Bismillahirrahmanirrahim
İzâ câe …………………………………velfeth. Veraeyten nâse
…………………………………… fî dînillâhi ………………………………
Fesebbih bihamdi …………………………………….vestağfirhu
innehû kâne ……………………………
İdris ALTINIŞIK
,
DKAB Öğrt.
,
Download