MALİ TABLOLAR ANALİZİ

advertisement
MALİ TABLOLAR
ANALİZİ
ÜNİTE 5
BORSA PERFORMANS ORANLARI
www.smmmegitimi.com
Mali Tablolar Analizi
Ünite 5 – Borsa Performans Oranları
5.
Borsa Performans Oranları
5.2. Fiyat / Kazanç Oranı

İşletmenin piyasa performansını ölçen, menkul
kıymet yatırımcısına yol gösteren oran grubudur.
Bu oranlar, hisse senetlerinin ne kadar gerçekçi bir
fiyatla satıldığını gösterir.


5.1
5.2
5.3
5.4

Hisse Başına Kâr Oranı
Fiyat / Kazanç Oranı
Hisse Başına Defter Değeri Oranı
Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı
Oran =Hisse Senedinin Piyasa Fiyatı
Hisse Başına Kâr
Hisse Senedinin Piyasa Fiyatı
Oran =
Dönem Net Kârı
Hisse Senedi Sayısı
5.1. Hisse Başına Kâr Oranı

Her bir hisse senedine dönemde ortaya çıkan kârın
ne kadarlık pay düştüğünü hesaplamada kullanılan
orandır.
Oran =Hisse Senedi Piyasa Fiyatı x Hisse Senedi Sayı
Dönem Net Kârı
Dönem Net Kârı / Hisse Senedi Sayısı
1.
Oran = Şirketin Piyasa (Borsa) Değeri
Dönem Net Kârı
(4 Temmuz 2004) :
Dönem Net Kârı / Hisse Senedi Sayısı
4.
formülü ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanır?
A) Hisse başı temettü
B) Sermaye devir hızı
C) Pay başına temettü oranı
D) Kâr dağıtım oranı
E) Pay başına kâr oranı
2.
3.
Sermaye sahiplerinin sahip oldukları pay senetlerinden gelir beklentileri ile ilgili bir orandır. Bu
oranda hedeflenen değer 10 ve 15 arasında bir değerdir.
Oranın yüksek olması, hisse başına kâr düşükken
bile hisse senedi fiyatının yüksek olduğunu gösterir.
(KPSS 2010): İki milyon adet hisse senedinden
oluşan işletmenin sermayesi 6 milyon TL olup hisse
senedinin birim borsa değeri 4 TL’dir.
Cari dönemde dağıtılmasına karar verilen kâr
tutarı 3 milyon TL olduğuna göre, işletmenin
Fiyat / Kazanç Oranı kaçtır?
A) 0,375
B) 0,500
C) 0,750
D) 1,125
E) 2,666
(25 Haziran 2005) : Hisse başına kâr hesaplamasında kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir?
A) Net kâr (Vergi sonrası kâr) / Hisse senedi sayısı
B) Hisse senedi sayısı / Dönem kârı
C) Dönem kârı / Hisse senedi ihraç primleri
D) Net kâr (Vergi öncesi kâr) / Hisse senedi sayısı
E) Hisse senedi sayısı / Net kâr (Vergi sonrası kâr)
5.
(24 Haziran 2006) : Fiyat/Kazanç Oranının yüksekliği ne anlama gelir?
A) İşletmenin sermaye yetersizliği çektiği
B) Pay başına kârlar düşükken bile hisse senedi fiyatının yüksek olduğu
C) İşletmenin zarar ettiği
D) İşletmenin borçlanmaya gideceği
E) İşletmenin yeterli kârlılığa ulaşamadığı
6.
(4 Mart 2006 / 3 Mart 2007) : Hisse senedi yatırımları için karşılaştırma kriteri olarak kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyat-kazanç oranı
B) Pay başına kâr oranı
C) Kâr dağıtım oranı
D) İçsel büyüme oranı
E) Pay başına temettü oran
(24 Haziran 2006) :
Net Kâr (Vergi Sonrası Kâr) / Hisse Senedi Sayısı
Bu formül aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kullanılmaktadır?
A) Hisse başına kârın
B) Hisse başına temettünün
C) Yönetim kuruluna payın
D) II. Tertip yasal yedeklerin
E) Ortaklara payın
1
Mali Tablolar Analizi
Ünite 5 – Borsa Performans Oranları
5.3. Hisse Başına Defter Değeri Oranı

10. (6 Mart 2010) :
İşletmenin öz sermayesinin her bir hisse senedi
başına düşen payıdır.
I. İşletmenin dönem net kârının hisse senedi sayısına bölünmesi ile elde edilecek oran; hisse başına
kârdır.
II. Şirketin dönem sonu piyasa değerinin, dönem
net kârına bölünmesi sonucu elde edilen orana fiyat
kazanç oranı denir.
III. Dağıtılmayan kârların dönem net kârına bölünmesi ile elde edilen oran; kâr dağıtım oranıdır.
Oran = Öz Sermaye / Hisse Senedi Sayısı
5.4. Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı



Defter değeri; işletmenin aktif toplamından, borçlarının düşülmesi ile bulunan özvarlığının, çıkarılmış/ödenmiş hisse senedi sayısına bölünmesi ile
bulunur.
Borsa değeri; hisse senedinin sermaye piyasasında
işlem gördüğü fiyattır.
Oran, işletmenin borsa değerinin öz kaynaklarının
kaç katı olduğunu gösterir.
Borsa performans oranlarıyla ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
Oran = Hisse Senedinin Piyasa Fiyatı
Hisse Başına Defter Değeri
Oran =
Hisse Senedinin Piyasa Fiyatı
Öz Sermaye
Hisse Senedi Sayısı
Oran =Hisse Senedi Piyasa Fiyatı x Hisse Senedi Sayı
Öz Sermaye
Oran = Şirketin Piyasa (Borsa) Değeri
Öz Sermaye
7.
(4 Mart 2006) : Bir işletmenin borsa değerinin
defter değerinden düşük olması ne anlama gelmektedir?
A) Yasa dışı işlemleri olduğu
B) Kârlılığının istenilen düzeyde olmadığı
C) Borç ödemede zorluklar yaşadığı
D) Dağıtılmamış kârların verimli kullanılmadığı
E) Likit yapısının zayıf olduğu
8.
(25 Haziran 2005) : Aşağıdakilerden hangisi
borsa performans oranlarından biri değildir?
A) Pay başına temettü oranı
B) Pay başına kâr oranı
C) Fiyat/ kazanç oranı
D) Ortalama etkinlik süresi oranı
E) Kâr dağıtım oranı
9.
(11 Kasım 2006) : Pay başına temettü oranı hangi grup oranlar içinde yer alır?
A) Kârlılık durumu oranları
B) Borsa performans oranları
C) Likidite durumu oranları
D) Finansal durum oranları
E) Faaliyet etkinliği oranları
2
Download