Öğrenciler İçin Sosyal Bilgiler Sitesi

advertisement
Adı :
Soyadı:
No :
PUAN
sosyaldeyince.com / net
Öğrenciler İçin Sosyal Bilgiler Sitesi
Özetler, Sunumlar, Sosyal Oyunları, OnlineTest, Videolar…
A- Doğru olan cümlenin başına D , yanlış olan
cümlenin başına Y koyunuz..
( ) Kurtuluş Savaşı hazırlık döneminde M. Kemal
öncelikle Samsun’a oradan Havza ve Amasya’ya
geçmiştir.
( ) TBMM’nin kurulmasından sonra çıkan
ayaklanmaları önlemek için Hıyaneti Vataniye
Kanunu çıkarılmıştır..
( ) Kurtuluş Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla
sona ermiştir.
( ) I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti İtilaf
Devletleri’nin yanında yer almıştır.
( ) Erzurum Kongresi toplanış olarak bölgesel, aldığı
kararlar bakımından milli kongredir.
( ) Anadolu ve Rumeli’de faaliyet gösteren cemiyetler
Erzurum Kongresinde birleştirilmiştir.
( ) Tekalifi Milliye Emirleri Sakarya Savaşı’ndan
önce ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından
karşılanması için çıkarılmıştır.
( ) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde alınan
kararlara Misak-ı Milli denir.
( ) Kurtuluş Savaşı’nda doğu cephesinde Ruslarla
savaşılmıştır.
( ) Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan
Muharebesi sonunda düşman yurttan atılmıştır.
B. Aşağıdaki verilen kavramları boşluklara doğru
bir şekilde yerleştiriniz.
-Amasya Genelgesi -Misak-ı Milli
-Milli Kongre
-Kuvay-ı milliye
-Lozan Antlaşması
* Kurtuluş Savaşının amacı,gerekçesi ve yöntemi
…………………………ile belirlendi
* Türk vatanının sınırlarının çizildiği milli yemin
……………………..……… dir.
* Türk vatanını düşman işgalinden korumak amacı ile
kurulmuş, gönüllülerden oluşan silahlı direniş
hareketine ……………………………. denir.
* Basın yayın yoluyla işgalleri protesto edip
haklılığımızı dünyaya duyurmaya çalışan cemiyet
…………………………………cemiyetidir.
* Kurtuluş Savaşı sonunda düşman devletlerle
………………..…… imzalanmıştır.
C. Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşması için verilen
olayların kronolojik sırasını trenin gidiş yönünde
vagonların üzerine yazınız.
1. Mudanya Ateşkes Ant.
2. Sivas Kongresi
3. Birinci İnönü Sav.
4. Sakarya Meydan Sav.
5. Büyük Taarruz
D) Verilen cümlelerin başındaki numaraları ilgili
kelimenin yanında yere yazarak eşleştirme yapınız.
1-Mustafa Kemal’in ilk
,,,,,,,,
büyük başarısı ve askeri
I. İnönü
dehasının öne çıktığı olay ?
2-Düzenli orduların
,,,,,,,,
Mudanya
kazandığı ilk zaferdir.
3-Milli cemiyetlerin tek
,,,,,,,,
çatı altında toplandığı
Sivas
kongrenin adıdır.
4-Kurtuluş savaşı sonunda
,,,,,,,,
imzaladığımız ateşkes
Gümrü
antlaşması ?
5-TBMM’nin uluslar arası
,,,,,,,,
alanda imzaladığı ilk
Çanakkale
anlaşma?
E- TESTLER
Fransızların güney bölgelerini
işgali üzerine Maraş halkı ile
birlikte işgale karşı direniş
hareketi başlattık. Bölgemizde
düzenli askeri birlik olmadığı için
Maraş’ı Kuva-yı Milliye birlikleri
ile savunduk. Bu yüzden ilimize
Kahraman unvanı verildi.
1) Sütçü İmam’ın konuşmasında aşağıdaki hangi sorunun
cevabına ulaşılmaz?
A) Maraş’a kahraman unvanının verilmesinin sebebi nedir?
B) Güney bölgesinde Kuva-yı Milliye’nin amacı nedir?
C) Maraş hangi devlet tarafından işgal edilmiştir?
D) Düzenli ordunun kurulmasına Maraş halkının tepkisi nasıl
olmuştur?
Lozan Barış Antlaşması yeni Türk Devleti’nin ekonomik
açıdan tam bağımsız hale gelmesini sağlamıştır.
2- Lozan Antlaşmasında yer alan aşağıdaki maddelerden
hangisine bakarak böyle bir yargıya ulaşılabilir?
a) Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak.
b) Kapitülasyonlar kaldırılacak.
c) Yabancı okullar Türk kanun ve yönetmeliklerine uyacak.
d) Boğazlar; başkanı Türk olan uluslararası bir komisyon tarafından
yönetilecek
3- Milli irade; halkın kendi iradesiyle seçtiği kişilerin bir çatı altında
bir araya gelerek halkın menfaatleri doğrultusunda çalışmalar
yapmasını zorunlu kılar.
Buna göre İtilaf Devletlerinin aşağıdaki girişimlerinden hangisi
milli iradeyi yok etme amacını taşımaktadır?
A) Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması
B) Osmanlı ordusunun dağıtılması
C) Boğazların yönetimine el konulması
D) İstanbul Hükümetini yönlendirmesi
4- Aşağıdakilerden hangisinde verilen olayla sonuç arasında
doğru bir ilişki yoktur?
A)Olay
:Sivas Kongresi
Sonuç
:Bütün milli cemiyetlerin birleştirilmesi
B)Olay
:Birinci İnönü Zaferi
Sonuç
:Lozan Anlaşması
C)Olay
:TBMM’nin açılması
Sonuç
:Yeni Türk Devletinin temellerinin atılması
D)Olay
:Amasya Görüşmeleri
Sonuç
:Osmanlı Hükümetinin Temsil Heyetinin
varlığını hukuki olarak tanıması
9) I. Dünya Savaşı sırasında Ermeniler, Doğu Anadolu’yu
işgale başladılar. Ruslarla işbirliği içine girerek Anadolu’daki
masum insanları öldürdüler. Ruslarla savaş halinde olan
Türk ordusunu arkadan vurmaya başladılar.
Bu durum üzerine, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı
izlediği politika aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
a) Osmanlı Devleti, Ermenilere karşı İngilizlerle işbirliği içine
girmiştir.
b) Ermenileri o zaman yine bir Osmanlı ili olan Suriye’ye göç
(Tehcir Kanunu ile) ettirmiştir.
c) Ermenilerle konuşarak onları İstanbul’a taşımışlardır.
d) Anadolu’daki bütün Ermenileri öldürmüştür.
5- İzmir İktisat Kongresi’nde alanın kararlardan bazıları:
-Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları
kurulmalı
-Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendirilmeli
-Ulusal bankalar kurulmalı
Bu kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
a) Özel sermayeyi yok etmeyi
b) Ekonomik bağımsızlığı sağlayıp, milli ekonomiyi kurmayı
c) Devletçilik ilkesini uygulamayı
d) Siyasi bağımsızlığı sağlamayı
Mudanya Ateşkes antlaşmasına göre:
 İstanbul, Boğazlar ve çevresi TBMM’nin idaresine
bırakılacak
 Boğazlar ve çevresinde İtilaf devletleri barış
yapılıncaya kadar bir miktar kuvvet bulunduracak
 Doğu Trakya, TBMM’nin jandarma kuvvetlerine
teslim edilecektir.
6- Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a) Türk milleti için diplomatik bir başarı olmuştur.
b) Boğazlar üzerinde tam egemenlik kurulamamıştır.
c) TBMM’nin güç ve otoritesi artmıştır
d) Doğu Trakya, Osmanlı devleti’nin yönetimine
bırakılmıştır.
10- “Türk'ün onuru, kendine güveni ve yetenekleri çok yüksek
ve büyüktür. Böyle bir millet, esir yaşamaktansa yok olsun
daha iyidir, öyleyse, ya istiklal ya ölüm!”Atatürk yukarıdaki sözü
ile aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?
A) Türk milletinin siyasi yapısını
B) Ülkesinin sınırlarını genişletmek istediğini
C) Türk milletinin bağımsızlığa olan düşkünlüğünü
D) Halkın çağdaşlaşması gerektiğini
11) Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girdikten sonra;
Rusya ile Doğu Anadolu'da, İngiliz - Fransız ordularına karşı
Çanakkale'de, İngilizlere karşı Kanal, Suriye, Yemen ve Irak
cephelerinde savaşmıştır.
Buna göre Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na
girmesi ile,
I. Savaş geniş bir alana yayılmıştır.
II. Yeni cepheler açılmıştır.
III. İtilaf Devletlerinin savaş yükü artmıştır.
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Cemiyet
Amaç

Egemenlik kayıtsız şartsız
milletindir.
7- Aşağıdakilerden hangisi bu
sözle paralel bir uygulamadır?
a) Türk medeni kanunun kabulü
b) Teşvik-i sanayi kanunu
c) İstiklal mahkemelerinin kurulması
d) Saltanatın kaldırılması
8) I- Silahlı mücadeleye girişilmesi
II- Protesto mitingleri düzenlenmesi
III- Yerel ve ulusal kongreler yapılması
Kurtuluş savaşında yukarıda verilen yöntemlerden
hangilerinin kullanıldığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
Trakya Paşaeli
Müdafa-i Hukuk
Cemiyeti

Trabzon Müdafa-i
Hukuk
Cemiyeti

Kilikyalılar Cemiyeti
Trakya’nın Yunanistan’a katılmasını
engellemek
Trabzon ve çevresinin Rumlara
verilmesini ve burada Pontus
Devleti kurulmasını engellemek
Fransızların desteklediği Ermenilere
karşı Adana ve çevresini korumak
12) Verilen bilgilerden yola çıkarak ulaşabileceğimiz ortak
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cemiyetler İngiliz destekli kurulmuştur.
B) Karadeniz ve güney bölgelerini kurtarmayı
amaçlanmışlardır.
C) Amaçları yurdun düşman tarafından işgaline karşı
koymaktır.
D) Doğuda yeni bir devlet kurulmasını desteklemişlerdir.
Download