A,B,C, Menşe Şahadetnamesi

advertisement
İHRACATTA GÜMRÜK İNDİRİMİNDEN FAYDALANAN BELGELER
A.TR DOLAŞIM
BELGESİ
ALMANYA
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
ÇEK CUMHURİYETİ
DANİMARKA
ESTONYA
FİNLANDİYA
FRANSA
HOLLANDA
İNGİLTERE
İRLANDA
İSPANYA
İSVEÇ
İTALYA
KIBRIS
LETONYA
LİTVANYA
LÜKSEMBURG
MACARİSTAN
MALTA
POLONYA
PORTEKİZ
ROMANYA
SLOVAK CUMHURİYETİ
SLOVENYA
YUNANİSTAN
EUR.1 EFTA
ÜLKELERİ
İSVİÇRE
İZLANDA
LIECHTENSTEIN
NORVEÇ
ARAP BOYKOT TASDİĞİ YAPAN
ÜLKELER
BAHREYN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
KATAR
KUVEYT
LİBYA
SUDAN
SUUDİ ARABİSTAN
UMMAN
YEMEN
İKİLİ ANLAŞMA GEREĞİ
EUR.1 VERİLEN ÜLKELER
ARNAVUTLUK
BASNA VE HERSEK
FAS
FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRG.
HIRVATİSTAN
İSRAİL
MAKEDONYA
MISIR
SURİYE
TUNUS
EUR-MED
FAS
İSRAİL
MISIR
SURİYE
TUNUS
ÖZEL MENŞE (FORM-A)
VERİLEN ÜLKELER
A.B.D.
-PAVUSTRALYA
-BOŞJAPONYA -W-GİTİP NO (Tarım ürünü için-P-)
KANADA
-PYENİ ZELANDA
-BOŞRUSYA FEDERASYONU
-PBDT VEYA CIS ÜLKELERİ
 AZERBAYCAN
-P BEYAZ RUSYA
-P ERMENİSTAN
-P GÜRCİSTAN
-P KAZAKİSTAN
-P KIRGIZİSTAN
-P MOLDAVYA
-P ÖZBEKİSTAN
-P TACİKİSTAN
-P TÜRKMENİSTAN
-P UKRAYNA
-PLİSTEDE OLMAYAN TÜM ÜLKELER İÇİN ABC MENŞE ŞAHADETNAMESİ
BELGESİ DÜZENLENİR
İHRACAT İŞLEMLERİ
İhracat işlemleri ile ilgili kayıt ve tasdik işlemleri KTO Dış Ticaret Servisi ve AKİB Hizmet
Birimimiz tarafından yürütülmektedir. Ülkelerine, ürünlere ve ülkemizin yaptığı anlaşmalara göre değişen
ihracat evrakları Odamızdan temin edilebilmektedir. İhracat yapan firma ilk aşamada Odamızdan temin
ettiği evrakları doldurarak odamız Dış Ticaret Servisine getirilmekte ve evrakın istenilen nitelikte
doldurulduğu Dış Ticaret Servisimizce kontrol edilerek ihracatçının beyanı Odamız tarafından tasdik
edilmektedir. İhracat evrakları haricinde yine ihracatçı firma tarafından hazırlanan Commercial Invoice
(Ticari Fatura) da Odamız tarafından tasdik edilmektedir. İşlemlerin tamamlanmasının ardından evrakların
birer nüshaları alınarak Odamızda kalmakta ve dosyalanmaktadır.
İHRAÇ EVRAKLARI
İhracatçı üyeler tarafından tanzim edilen ve Odamız tarafından onaylanan belgeler;
MENŞE, A.TR, EUR-1, EUR-MED, FORM-A VE TİCARİ FATURA
MENŞE ŞAHADETNAMESİ
Kullanıldığı Ülkeler; Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) üyesi ülkeler İSVİÇRE, İZLANDA,
LICHTENSTEIN, NORVEÇ. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve ülkemizin Serbest Ticaret Anlaşması
yaptığı ülkeler dışındaki 3. Ülkelere yapılan ihracatta kullanılan belgedir.
Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladığı Ülkeler;
BOSNA-HERSEK, HIRVATİSTAN, İSRAİL, MAKEDONYA,
Avrupa Topluluğuna Üye Ülkeler;
ALMANYA, AVUSTURYA, BELÇİKA, BULGARİSTAN, ÇEK CUMHURİYETİ, DANİMARKA,
ESTONYA, FİNLANDİYA, FRANSA, HOLLANDA, İNGİLTERE, İRLANDA, İSPANYA, İSVEÇ,
İTALYA, LETONYA, LİTVANYA, LÜKSEMBURK, MACARİSTAN, MALTA, POLONYA,
PORTEKİZ, ROMANYA, SLOVAK CUMHURİYETİ, SLOVENYA, YUNANİSTAN
EVRAKLARIN DOLDURULMASINDA İZLENECEK PROSEDÜR;
a) Bölüme ihracatçı firmanın adı, açık adresi ve ülkesinin yazıldığı bölümdür.
b) 3. Bölüm alıcı firmanın adı, açık adresi ve ülkesinin yazıldığı bölümdür.
c) 4. Bölüm ürünün hangi vasıta ile nakledileceği bölümdür.
d) 5. B ölüm ise ihraç edilecek ürün ve varsa ürünle ilgili açıklamalar bölümüdür.
e) 6. Bölüm ihraç ürünü malın brüt ağırlığının yazıldığı bölümdür.
f) 8. Bölümün sağ tarafındaki 1. Boşluğa hangi ülke menşeli olduğu, 2. Boşluğa tasdik edecek kuruluşun
ismi 3. Boşluğa ise tanzim yeri ve tarihi yazılmakta ve firma kaşesi ile birlikte firma yetkilisi
tarafından imzalanmaktadır.
g) 8. Sol tarafı ise Oda yetkilisinin ve Oda mührü ile ihracatçı firmanın beyanının tasdik edildiği
bölümdür.
A,B,C, sayfalarından oluşan Menşe Şahadetnamesini dolduran ve C nüshasını imzalayan
ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri ülke menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve
belgelerle birlikte onayı için KTO Dış Ticaret Servisine getirir.
A.TR DOLAŞIM BELGESİ (MOVEMENT CERTIFICATE)
Kullanıldığı Ülkeler: Avrupa Birliği’ ne yapılan ihracatta (işlenmiş tarım ürünlerinde) kullanılır.
EVRAKLARIN DOLDURULMASINDA İZLENECEK PROSEDÜR;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
1. Bölüme ihracatçı firmanın adı, açık adresi ve ülkesinin yazıldığı bölümdür.
3. Bölüm alıcı firmanın adı, açık adresi ve ülkesinin yazıldığı bölümdür.
5. Bölüme ihraç ülkesi yani ihracatın hangi ülkeden yapılmakta olduğu bölümdür.
6. Bölüme ise ürünün varış ülkesinin yazıldığı bölümdür.
7. Bölüme ürünün hangi vasıta ile nakledileceği bölümdür.
8. Bölüm Odamız tarafından tarih, kaşe ve Oda mührü basılarak Oda yetkilisinin imzaladığı, bir
anlamda Odamıza verilen beyanın tasdik edildiği bölümdür.
10. Bölüme ihraç edilecek ürün ve varsa ürünle ilgili açıklamaların yazıldığı bölümdür.
11. Bölüme ise ürünün bürüt ağırlığının yazıldığı bölümdür.
12. Bölüm ile ilgili gümrük müdürlüğünün doldurduğu ve tasdik ettiği bölümdür.
13. Bölümde firma beyanı bulunmakta ve firma tarih, kaşe ve imza ile birlikte malların belgenin
verilmesi için gerekli koşullara uygun olduğunu beyan etmektedir.
İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanunu temsilcileri tarafından
A.TR Dolaşım Belgelerini ve bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurulduktan
sonra ihraç konusu eşyanın Türkiye’ de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm
bilgi ve belgeleri’ de eklemek suretiyle onay için KTO Dış Ticaret Servisine getirir.
Not: A. TR belgesi bir serbest dolaşım belgesidir. İhracatçı ülkede düzenlenen ithal gümrüğünde
kullanılan bir belgedir. Sanayi ürünlerinin ithalinde vergi indirimi sağlar. İthal Gümrüğüne varıldığında
A.TR belgesi yoksa ithalatçısı vergi ödemek zorunda kalır.
A.TR BELGESİNİN İHRACATTAN SONRA DÜZENLENMESİ
A.TR belgesi her ne kadar ihraç eşyasının Gümrük işlemleri sırasında Gümrük idarelerince vize
edilen bir belge olmasına rağmen unutulma, yanlışlık veya ihmal gibi nedenlerle düzenlenemediği hallerde
eşyanın fiili bu durumda ihracatçısı
 Eşyanın cinsi, nevi, niteliği ve miktarını, ambalaj şeklini, marka ve numaralarını, işaretlerini çıkış
işlemlerinin yapıldığı Gümrük idaresinin adı Gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını belirterek yazılı
talepte bulunur.
 Söz konusu eşya için ihraç sırasında A.TR belgesi verilmediğini sebepleriyle birlikte yazılı olarak
beyan eder.
 Usulüne uygun olarak doldurulmuş A.TR belgesini imzalayıp talep yazısına ekler.
İhracatçı tarafından yapılan talep Odamız tarafından incelenerek İhracatçının beyanının uygun
görülmesi halinde işlem için sonradan A.TR belgesi düzenlenir ve Gümrük idaresince vize edilir.
İhracattan sonra verilen A.TR belgelerinin “Gözlemler” bölümüne “ISSUED
RETROSPECTIVELY” yazılı kaşe basılır.
İHRACATÇI FATURASI
İhracat faturalarının standardı olmamakla beraber, ihracatçı ve ithalatçı firmanın ismi, adresi ve
ülkesi fatura tarih ve numarası ile ürünün açık miktarı birim fiyatı ve toplam fiyatı ile ihracatçı firmanın
kaşesi ve yetkili imzasının bulunması gerekir.
EUR–1 DOLAŞIM SERTİFİKASI (MOVEMENT CERTIFICATE)
Kullanıldığı Ülkeler; EFTA, Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülkeler ile Avrupa Birliği üye
ülkelerine yapılan tarım ürünleri (işlenmemiş tarım ürünleri ) ihracında kullanılır.
EVRAKIN DOLDURULMASINDA İZLENECEK PROSEDÜR:
a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
1. Bölüme ihracatçı firmanın adı, açık adresi ve ülkesinin yazıldığı bölümdür.
2. Bölüme ilk boş satıra ihracatçı ülke, ikinci boş satıra ise ithalatçı ülke yazılır.
3. Bölüme alıcı firmanın adı, açık adresi ve ülkesi yazılır.
4. Bölüme ihraç ürününün menşei sayılan ülke yazılır.
5. Bölüme ürünün varış ülkesi yazılır.
6. Bölüme ürünün hangi vasıta ile nakledileceği yazılır.
7. Bölüm Odamız tarafından tarih, kaşe ve Oda mührü basılarak Oda yetkilisinin imzaladığı, bir
anlamda Odamıza verilen beyanın tasdik edildiği bölümdür.
8. Bölüme ihraç ürünü mallarla ilgili bilgiler ve gerektiği hallerde diğer açıklamalar yazılır.
9. Bölüme ihraç ürününün brüt ağırlığı yazılır.
11. Bölüm ilgili Gümrük Müdürlüğünün doldurduğu ve tasdik ettiği bölümdür.
12. Bölümde firma beyanı bulunmakta ve firma tarih, kaşe ve imza ile birlikte malların belgenin
verilmesi için gerekli koşullara uygun olduğu firma tarafından beyan edilmektedir.
İhracatçı üyelerimiz veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanunu temsilcileri EUR.1
Dolaşım Sertifikalarını bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurulduktan sonra
ihraç konusu eşyanın menşeinin tespitine yarayan tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle onay için KTO Dış
Ticaret Servisine getir.
FORM A (GENERALISED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE OF ORIGIN)
Kullanıldığı Ülkeler; ABD, YENİ ZELANDA, JAPONYA, RUSYA FEDERASYONU, UKRAYNA,
BEYAZ RUSYA ve BDT ( Estonya, Litvanya Slovenya hariç) ‘na yapılan ihracatta kullanılan belgedir.
EVRAKIN DOLDURULMASINDA İZLENECEK PROSEDÜR:
a) 1. Bölüme ihracatçı firmanın adı, açık adresi ve ülkesi yazılır.
b) 2. Bölüme alıcı firmanın adı açık adresi ve ülkesi yazılır.
c) 3. Bölüme ürünün hangi vasıta ile nakledileceği yazılır.
d) 7. Bölüme ihraç ürünü mallar ve ürün ile ilgili açıklamalar yazılır.
e) 8. Bölüme ihraç yapılan ülkeye göre ilgili işaret (harf ) yazılır.
f) 9. Bölüme ihraç ürünün brüt ağırlığı yazılır.
g) 10. Bölüme ihraç ürünü mala ilişkin faturanın fatura numarası ve Tarihi yazılır.
h) 11. Bölüme Odamız tarafından tarih, kaşe ve Oda mührü basılarak Oda yetkilisinin imzaladığı, bir
anlamda Odamıza verilen beyanın tasdik edildiği bölümdür.
i) 12. Bölümün ilk boş satırına ihracatçı ülke, ikinci boş satırına ithalatçı ülke yazılmakta, üçüncü boş
satıra ise yer, tarih ve firma kaşesi basılarak, firma yetkilisi tarafından imzalanmaktadır.
Forum A belgesinin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurup imzalayan
ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri gibi Türk Menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve
belgelerin de eklenmesi suretiyle onayı için KTO Dış Ticaret Servisine getirir.
A,B,C, Menşe Şahadetnamesi
Menşe Şahadetnamesi A,B ve C sayfaları olmak üzere 3 sayfalık belgedir. Bu üç sayfalık belge boş
haliyle KTO Dış Ticaret Servisinde form adedi 3,00 YTL mukabilinde İhracatçı KTO üyelerine diledikleri
sayıda satışa sunulmaktadır.
Menşe Şahadetnamesine konu ihraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ise
o ülke menşeli olduğunu; üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya söz konusu olduğunda ise bir
ülke menşeli sayılabilmesi için o ülkede yeni bir ürün imal edilmiş veya imalatın önemli bir aşamasının ve
ekonomik yönden gerekli görünen en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek
için düzenlenmektedir.
A,B,C, sayfalarından oluşan Menşe Şahadetnamesinin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak
doldurup imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri ülke menşeli olduğu hususunda tevsik edici
tüm bilgi ve belgelerle birlikte onayı için KTO Dış Ticaret Servisine getir.
FORM A (Özel Menşe Şahadetnamesi)
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan
Genelleştirilmiş Preferanslar Sisteminden yararlanmak üzere aşağıda sıralanan ülkelere yapılan
ihracatlarda sayılan ülkelerin gümrük indirimi uyguladıkları eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke
gümrük idaresine muhatap belgedir.
Genelleştirilmiş Preferans Sistemine üye ülkeler şunlardır
1.
Amerika Birleşik Devletleri,
2.
Rusya Federasyonu,
3.
Japonya,
4.
Kanada,
5.
Avustralya,
6.
Beyaz Rusya,
7.
Yeni Zelanda,
8.
Ukrayna,
9.
Bağımsız Devletler Topluluğuna üye Ülkeler: Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Moldova,
Yukarıda sıralanan ülkelere yalnızca Genel Preferanslar Sistemine göre Türk Menşeli eşyanın
ihracatında Servisçe onaylanan Form A belgesi KTO Dış Ticaret Servisinde forum adedi 3,00 YTL
mukabilinde ihracatçı KTO üyelerine diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır.
Forum A belgesinin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurup imzalayan
ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri gibi Türk Menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve
belgelerin de eklenmesi suretiyle onayı için KTO Dış Ticaret Servisine getir.
A.TR Dolaşım Belgesi
Avrupa Birliği’ne üye aşağıda sıralanan ülkelere yapılan ihracatlarda Türkiye ve Toplulukta
Serbest Dolaşım’ da bulunan eşyanın Türkiye Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği Çerçevesinde tercihli
rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere Gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilen
kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize edilen belgedir.
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin
Esaslar Hakkında 2002/4616 sayılı 24.07.2002 tarihli Karar çerçevesinde düzenlenen belgedir.
Avrupa Topluluğuna üye Ülkeler şunlardır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
Avusturya Cumhuriyeti,
Belçika Krallığı,
Bulgaristan–2007
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,
Çek Cumhuriyeti,
Danimarka Krallığı,
Estonya Cumhuriyeti,
Federal Almanya Cumhuriyeti,
Finlandiya Cumhuriyeti,
Fransa Cumhuriyeti,
Hollanda Krallığı,
İrlanda ,
İspanya Krallığı,
İsveç Krallığı,
İtalya Cumhuriyeti,
Kıbrıs
Letonya Cumhuriyeti,
Litvanya Cumhuriyeti,
Lüksembourg Büyük Dukalığı,
Macaristan Cumhuriyeti,
Malta,
Polonya Cumhuriyeti,
Portekiz Cumhuriyeti,
Romanya–2007
Slovak Cumhuriyeti,
Slovenya Cumhuriyeti,
Yunanistan Cumhuriyeti
A.TR Dolaşım Belgesi tanımında geçen ”Serbest Dolaşımdaki Eşya”, tümüyle Türkiye ve
Toplulukta elde edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da
Toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş,
bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir.
Yukarıda sıralanan Avrupa Birliği’ ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi dışındaki ve Avrupa
Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracatında A.TR Dolaşım
Belgesi KTO Dış Ticaret Servisinde form adedi 3,00 YTL mukabilinde ihracatçı KTO üyelerine diledikleri
sayıda satışa sunulmaktadır.
İhracatçı üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından
A.TR Dolaşım Belgelerini ve bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurulduktan
sonra ihraç konusu eşyanın Türkiye’ de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm
bilgi ve belgeleri’ de eklemek suretiyle onay için KTO Dış Ticaret Servisine getirir.
EUR.1 Dolaşım Sertifikası
Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliğine
üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında ve yine Avrupa Birliğine üye
ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracında malın gümrük
indiriminden yararlanması amacıyla Kayseri Ticaret Odası’nca onaylanan ve gümrük idarelerince vize
edilen belgedir.
Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması İmzaladığı Ülkeler:
1.
Bosna Hersek ,
2.
Fas
3.
Filistin Kurtuluş Örgütü
4.
Hırvatistan Cumhuriyeti,
5.
İsrail Devleti,
6.
Makedonya Cumhuriyeti,
7.
Mısır,
8.
Suriye,
9.
Tunus
EFTA:
7.
İsviçre Konfederasyonu,
8.
İzlanda Cumhuriyeti,
9.
Lichtenstein Prensliği,
10.
Norveç Krallığı,
Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Cetvelinde ( T ) kısaltması ile
işaret edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği
ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.
Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi Kapsamına dahil ürünler nelerdir:
Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına giren ve
Türk Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği
ülkelerine ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.
EUR.1 Dolaşım Sertifikaları, son sayfası Başvuru Formu olmak üzere KTO Dış Ticaret Servisinde
form adedi 3,00 YTL mukabilinde ihracatçı KTO üyelerine diledikleri sayıda satışa sunulmaktadır.
İhracatçı üyelerimiz veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri EUR.1
Dolaşım Sertifikalarını bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurulduktan sonra
ihraç konusu eşyanın menşeinin tespitine yarayan tevsik edici tüm bilgi ve belgelerle onay için KTO Dış
Ticaret Servisine getirir.
A,B,C, Menşe Şahadetnamesi
Menşe Şahadetnamesine konu ihraç eşyasının, tümüyle bir ülkede elde edilen veya üretilen eşya ise o ülke menşeli
olduğunu; üretimi birden fazla ülkede gerçekleştirilen eşya söz konusu olduğunda ise bir ülke menşeli sayılabilmesi
için o ülkede yeni bir ürün imal edilmiş veya imalatın önemli bir aşamasının ve ekonomik yönden gerekli görünen
en son esaslı işçilik ve eylemin o ülkede yapılmış olduğunu belgelemek için düzenlenmektedir.
A,B,C, sayfalarından oluşan Menşe Şahadetnamesinin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak
doldurup imzalayan ihracatçılarımızca eşyanın beyan ettikleri ülke menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi
ve belgelerle birlikte onayı için KTO Dış Ticaret Servisine getirir.
FORM A (Özel Menşe Şahadetnamesi)
Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) çerçevesinde uygulanan Genelleştirilmiş
Preferanslar Sisteminden yararlanmak üzere (GPS) ülkelerine yapılan ihracatlarda gümrük indirimi uyguladıkları
eşyanın ihracında düzenlenen ve ithalatçı ülke gümrük idaresine muhatap belgedir.
Forum A belgesinin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldurup imzalayan ihracatçılarımızca
eşyanın beyan ettikleri gibi Türk Menşeli olduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgelerin de eklenmesi
suretiyle onayı için KTO Dış Ticaret Servisine getirir.
A.TR Dolaşım Belgesi
Avrupa Birliği’ne üye ülkelere yapılan ihracatlarda Türkiye ve Toplulukta Serbest Dolaşım’ da bulunan
eşyanın Türkiye Avrupa Topluluğu Gümrük Birliği Çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak
üzere Gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilen kuruluşlarca düzenlenip gümrük idarelerimizce vize
edilen belgedir.
Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar
Hakkında 2002/4616 sayılı 24.07.2002 tarihli Karar çerçevesinde düzenlenen belgedir.
A.TR Dolaşım Belgesi tanımında geçen ”Serbest Dolaşımdaki Eşya”, tümüyle Türkiye ve Toplulukta elde
edilmiş olan ya da tamamı veya bir kısmı üçüncü ülkeler menşeli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal işlemleri
tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi
bir iadeden yararlanmamış eşyayı ifade etmektedir.
Avrupa Birliği’ ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi dışındaki ve Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün
Listesi dışındaki serbest dolaşımdaki eşyanın ihracatında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenir.
A.TR Dolaşım Belgesini ve bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak dolduran ve İhracatçı
üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra ihraç
konusu eşyanın Türkiye’ de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri’ de
eklemek suretiyle onay için KTO Dış Ticaret Servisine getirir.
EUR.1 Dolaşım Sertifikası
Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa Birliğine üye
ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında ve yine Avrupa Birliğine üye ülkelere Avrupa
Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi kapsamında dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması
amacıyla Kayseri Ticaret Odası’nca onaylanan ve gümrük idarelerince vize edilen belgedir.
Armonize Sistem Nomanklatürü esas alınarak Türk Gümrük Giriş Cetvelinde ( T ) kısaltması ile işaret
edilen eşya Tarım Ürünü Listesi Kapsamına dahil ürünü göstermektedir. Bu eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine
ihracında da EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.
Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün Listesi Kapsamına dahil ürünler nelerdir:
Türkiye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (CECA) Kuran Anlaşmanın yetki alanına giren ve Türk Gümrük
Giriş Tarife Cetvelinde Yanında (CECA) kısaltması yer alan eşyanın Avrupa Birliği ülkelerine ihracında da EUR.1
Dolaşım Sertifikası düzenlenmektedir.
EUR.1 Dolaşım Sertifikasını ve bu belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak dolduran İhracatçı
üyeler veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili kanuni temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra ihraç
konusu eşyanın menşeinin tespitine yarayan tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri’ de eklemek suretiyle onay için KTO
Dış Ticaret Servisine getirir.
Menşe:Tercihsiz ticarette kullanılan malın menşeini belirlemek üzere İthalatçı Ülkenin istemi üzerine menşe
şahadetnamesi A.B.C. formu düzenlenir.
Form-A:GATT’a üye olsun olmasın Gelişme yolundaki tüm ülkelerin aralarında yaptıkları ve ticaret hacimlerini
artırmaya yönelik ihracatların ithalinden düşük gümrük vergisi sağlayan belgedir.
EUR.1:Türkiye’nin EFTA ve ikili anlaşma yaptığımız ülkelerin tercihli rejimden yararlana bilmesi için menşe
statüsünü belgelemek üzere düzenlenen dolaşım belgesidir.
A.TR:Türkiye’nin AB’ üyesi ülkelere yönelik ihracatında ihracata konu malların katma protokol hükümleri gereği
tavizli gümrük indiriminden yararlana bilmesi amacıyla A.TR Dolaşım belgesi düzenlenmektedir.
Download