B.21.0.GGM.0.12.01.00-111.99 Konu :Şişirilebili

advertisement
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı
:B.21.0.GGM.0.12.01.00-111.99
Konu :Şişirilebilir can salı
10.04.2012 / 08926
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, "şişirilebilir cansalı" isimli eşyanın
içerisinde yer alan sınırlı miktardaki yiyecek, su, ilaç gibi malzemenin 2011/40 sayılı
Bakanlığımız Genelgesi çerçevesinde değerlendirilip, her bir parçanın ayrı ayrı dış
ticaret mevzuatı çerçevesinde kontrolünün yapılması nedeniyle ciddi zorluklarla
karşılaşıldığı anlaşılmıştır.
Konu ile ilgili yapılan çalışmada, söz konusu eşyanın içerisindeki diğer eşyalarla
bir bütün olduğu, can salının içerisindeki malzemelerin uluslararası makamlarca tayin
ve kontrol edildiği ve bu eşyanın belgelenerek kapatıldığı, eşyanın açıldıktan sonra
tekrar kapatılıp kullanılmasının amaca uygun olmadığı ve çok külfetli olduğu sonucuna
varılmıştır.
Bu nedenle kullanılmamış, kapalı durumda olan can salının içerisindeki eşyaları
ayırarak tekrar bir araya getirilmesi uygulanabilir olmadığından, bu özelliklere sahip
olmak kaydıyla, söz konusu eşyanın 2011/40 sayılı Bakanlığımız (Gümrükler Genel
Müdürlüğü) Genelgesi kapsamında değerlendirilmemesi uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Download