9. sınıf din kültürü çalışma soruları

advertisement
AD SOYAD
:
PUAN/NOT:
SINIF NUMARA :
2015–2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL PENDİK BALKANLAR AKŞAM
LİSESİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 9.SINIFLAR I.DÖNEM 2. SINAVI
ÇALIŞMA KAĞIDI
1-İslam’da tek tanrıcılığı ifade etmek için aşağıdaki
kavramlardan hangisi kullanılır?
A)İhlas B) Tevhit
C)Ateizm
D)Fıtrat E) Politeizm
2-Aşağıdaki inanç çeşitlerinden hangisi vahiy kaynaklıdır?
A) Politeizm
B) Monoteizm
C) Satanizm
D) Ateizm
E) Putperestlik
3- İslam tarihinde Müslümanların namaz kılarken yöneldiği ilk kıble
neresiydi?
A) Mescid-i Haram(Kabe)
B) Mescid-i Nebevi
C) Mescid-i Kuba
D) Mescid-i Aksa
E) Mescid-i Nebi
4-Aşağıdaki ifadelerden hangisi dinin insan hayatındaki yerini
göstermez?
A) Din, sevgi, merhamet ve barış duygularını ortaya çıkarır.
B) Dini değerler, toplumları birlik ve beraberliğe yönlendirir.
C)Din, insanı yersiz korkulardan ve bencil duygulardan
uzaklaştırır.
D) Din, insanı bağnaz ve hoşgörüsüz yapar.
E) Din, insanın yüce bir varlığa inanıp sığınma ihtiyacını karşılar.
5-Allah’ın birliğini (tevhid inancını) en güzel şekilde ifade
eden sûre aşağıdakilerden hangisidir?
A)Fatiha Suresi
B)Bakara suresi
C) İhlas Suresi
D)Kevser Suresi
E)Asr suresi
6-Aşağıdakilerden hangisi insanın evren ve Allah karşısındaki
konumu için söylenemez?
A) Evren ve içindeki her şey insan için yaratılmıştır.
B) İnsan Allah’a ibadet etmek için yaratılmıştır.
C) İnsan evrene hizmet etmek için yaratılmıştır.
D) İnsan için yaratılan evren insana emanettir.
E) İnsana akıllı ve iradeli olduğu için sorumluluklar yüklenmiştir.
7-“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan
başkasını (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah’a ortak
koşan kimse büyük bir günah (ile) iftira etmiş olur.”Nisa,48.ayet
Yukarıdaki ayet aşağıdaki kavramların hangisi ile ilgilidir?
A)Küfür B)Nifak
C)Haram
D)Şirk
E)Zulüm
8-Teyemmümle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A)Teyemmüm, İslam Dininin Sağladığı Bir Kolaylıktır.
B)Suyun Kullanımı Sağlığı Olumsuz Etkileyecekse Teyemmüm Yapılır.
C) Teyemmüm, Abdest Yerine Geçer, Boy Abdesti Yerine Geçmez
D) Abdestle Yapılabilen Bütün İbadetler Teyemmümle De Yapılabilir.
E) Hem Abdest Hem De Boy Abdesti Yerine Geçici Olarak Yapılır.
9-Boy abdesti almak farz olduğunda aşağıdakilerden hangisi
kişinin yapamayacağı şeylerden biri değildir?
A) Namaz Kılamaz
B) Kabe’yi Tavaf Edemez
C)Uyuyamaz
D)Camiye Giremez
E)Kur’an Okuyamaz
10- İslam dini ibadetleri temizlik şartına bağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerden önce yapılması emredilen
temizlik görevlerindendir?
A) Abdest B) Namaz C) Kalp Temizliği D) Zekat E) Oruç
11- Yüce Allah’ın emrettiği ,ancak farz kadar açık ve kesin
olmayan ibadetlere ……............…… denir. Yukarıdaki boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A)Farz B)Vacip
C)Tevhit
D)Sünnet E)Müstehab
12- Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin asıl amacıdır?
A)Cennete girmek
B)Allah’ın rızasını kazanmak
C)Sevap kazanmak
D)Psikolojik olarak rahatlamak
E)Cehennemden kurtulmak
13-Gusül (Boy abdesti)'nin farzları hangi seçenekte doğru
olarak verilmiştir?
A) Niyet Etmek, Ağzı Temizlemek, Burnu Temizlemek
B) Niyet Etmek, Elleri Yıkamak, Bütün Bedeni Yıkamak
C) Ağzı Temizlemek, Burnu Temizlemek, Bütün Bedeni Yıkamak
D) Elleri Yıkamak, Yüzü Yıkamak, Ayakları Yıkamak
E) Niyet Etmek, Ağzı Temizlemek, Yüzü Yıkamak
14- Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardan biri
değildir?
A) Konuşmak
B) Uyumak
C) Bayılmak
D) Yellenmek(Gaz Çıkarmak)
E) Namazda Sesli gülmek
15- Aşağıdakilerden hangisi, ibadetlerin bizlere
kazandırdıklarından değildir?
A) Zamanı doğru ve yerinde kullanma alışkanlığı kazandırır.
B) Spor niyetiyle yaparak sağlığımızı korumuş oluruz.
C) Allah’ın rızasını, sevgisini ve hoşnutluğunu kazandırır.
D) Ahlakımızı güzelleştirir, bizleri kötü alışkanlıklardan korur.
E) Sosyal yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirir.
16- Aşağıdakilerden hangisi Vacip olan bir ibadettir?
A)Kurban kesmek
B)Namaz kılmak C)Oruç tutmak
D)Cemaatle namaz kılmak E)Hacca gitmek
17-“İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar.”
sözünü en iyi açıklayan yargı hangisidir?
A)İnanmak Başka Şey, Yaşamak Başka Şeydir
B)İnandığımız Değerlere Gereken Önemi Vermeliyiz
C) İnançlarını Eyleme Dönüştüremeyenler, Eylemlerinin
Doğruluğunu Kabul Eder
D) İnanç, Hayatı Şekillendirirse Hayat İnançları Etkilemez
E) İnanmak Ve Yaşamak Aynı Şeydir.
18- Allah’a saygı ve hürmet göstermek ve O’nun verdiği
nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmeye ne denir?
A) Ahlak
B) Din C) İbadet D) İnanç E) Sabır
19-Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarındandır?
A) Ağzı 3 kez yıkamak
B) Boynu mesh etmek
C) Burnu 3 kez yıkamak
D) Başı mesh etmek
E) Kulakları mesh etmek
20-- Aşağıdakilerden hangisinde niyet etmek farzdır?
A) Namaz abdesti
C) Teyemmüm
B) Gusül (Boy abdesti)
D) Hiçbiri
E) Hepsi
21- Aşağıdakilerden hangisi İbadet kavramının sözlük
anlamlarından değildir?
A) Boyun eğmek
B) Özgürlük
C) İtaat
D) Kulluk
E) Tapma
22-Zekat ve Hac ibadetinin ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A)Malla yapılması
B)Bedenle yapılması
C)Hem mal hem de bedenle yapılması
D)Abdestli olarak yapılması
E)Bütün Müslümanlara farz olması
23- Peygamberimizin hayatındaki olaylardan hangisi takvim
başlangıcı olarak kabul edilmiştir?
A) Doğumu
B)Ölümü
D) Hicreti
E)Mekke’yi fethi
C) Peygamberliği
24-"Yaradan Rabbinin adıyla oku! O,insanı bir kan pıhtısından
yarattı. Oku, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir, Kalemle
yazmayı öğreten O'dur"(Alak S-1,4) ayetleriyle ilgili yanlış ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 610 Ramazan ayında indirilmiştir
B) İslam’ın Tevhid akidesini işler.
C) Hz. Muhammed'e ilk gelen ayetlerdir.
D) İslam’ın ilme verdiği önemi gösterir.
E) Kalemle yazı yazmayı Allah öğretmiştir.
25-- Peygamberimizin Ahmet, Mahmut, Mustafa ve
Muhammed gibi güzel isimleri vardır. “ Muhammed “ isminin
anlamı hangisidir?
A) Seçilmiş B) Yiğit C) Övülmüş D) Akıllı E)Güzel
26-Müslümanlar ilk hicretini nereye yapmıştır?
A) Taif B) Mekke C) Medine D) Habeşistan E) Kudüs
27-Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Muhammed (sav) için
yanlıştır?
A) Hz. Peygamber(sav) bebekliğinde emzirilmesi için Halime’ye
verildi.
B) Hz. Peygamber(sav) doğumundan 6 ay sonra babasını
kaybetti.
C) Hz. Peygamber(sav) 4 yaşlarında iken sütannesi tarafından
annesine teslim edildi.
D) Hz. Peygamber(sav) 8 yaşlarında iken amcasının himayesine
girdi.
E) Hz. Muhammed (sav) 25 yaşında evlendi.
28- Medine’ye hicretten sonra peygamberimizin Ensarla Muhaciri
kardeş yapması, Yahudilerle anlaşma metni imzalaması, savaş
halindeki Evs ve Hazrec adlı iki kabileyi barıştırmasıyla
peygamberimiz öncelikle neyi amaçlamıştır?
A) Toplumsal sınıf oluşturmayı
B)Medine’ye hakim olmayı
C) Toplumsal barışı D) İslamı yaymayı
E) Ticareti geliştirmeyi
29- Efendimiz hicretten sonra Mescid-i Nebî’yi yaptırdı ve buranın
inşaatında kendisi de çalıştı. Mescide bitişik olarak, evi-ailesi
olmayan yoksul Müslümanlar için yatılı okul niteliğinde bölümler
yaptırdı. Onlar, burada yatıp kalkarlar, yer içerler ve efendimizden
ders alırlardı.Bu topluluk İslam tarihinde hangi isimle anılmaktadır?
A) Ashab-ı Suffe
B) Ashabı Kehf
C) Hılf’ul-Füdûl
D) Ensar Muhacir E)Sahabe-i Kiram
30-Abdestte Sünnet, Gusülde Farz Olan Davranış Hangisidir?
A) Ağza ve buruna su verip temizlemek
B) Başımızı mesh etmek
C) Yüzü yıkamak D) Niyet etmek E) Ayakları yıkamak
31- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in “Medine
Sözleşmesi ile ulaşmak istediği sonuçlardan biri değildir?
A) Medine’de birlik ve beraberliği sağlamak
B) Medine’yi birlikte savunmak
C) Mekke’ye geri dönmek
D) Medine’de huzurlu ve özgür bir ortam oluşturmak
E) Medine’de hoşgörüye dayalı bir ortam oluşturmak
32-Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav)’in doğduğu
ortam için söylenemez?
A-Kölelik Yaygındı.
B-Kız çocuklarına ve kadınlara değer verilmezdi.
C-Toplumun tamamı putlara tapıyordu.
D-Kabilecilik sosyal hayatın temeliydi.
E-Tarım, hayvancılık ve ticaret başlıca geçim kaynağıydı.
33-Aşağıdaki olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralanışı,
hangi seçenekte verilmiştir?
I-Hz. Muhammed’in Hicreti
II-Hz. Muhammed’in Mekkelileri İslam Dini'ne ilk daveti
III-Bedir Savaşı
IV-Mekke'nin Müslümanlar tarafından fethi
A) ll-l-lll-lV
B) ll-lll-lV-l
C) l-ll-lV-lll
D) l-lll-ll-lV
E) II-I-IV-III
CEVAP FORMU
AD /SOYAD:
SINIF/ NUMARA:
1
18
2
19
3
20
4
21
5
22
6
23
7
24
8
25
9
26
10
27
11
28
12
29
13
30
14
31
15
32
16
33
17
BAŞARILAR DİLERİZ..
NOT:SON SORU 4,DİĞERLERİ 3'ER PUAN,SÜRE 40 DAKİKADIR.
ALİ SAĞLAM
DKAB ÖĞRETMENİ
Download