Test 13

advertisement
Test
13
DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
HZ.MUHAMMED’İNHAYATI-7
1. Hz. Muhammed (sav)’in vefatına Müslümanların çok
üzülmesi, hatta içlerinde Hz. Ömer’in de bulunduğu bir
kısım insanın Peygamberin vefatına inanamaması üzerine Hz. Ebubekir peygamberlerin faniliğini vurgulayarak
Kur’an-ı Kerim’den bir ayet okuyup orada bulunanları
sakinleştirmiştir.
Hz. Ebubekir’in okuduğu bu ayet aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A)“Biliniz ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltir. Belki aklınızı kullanırsınız diye size âyetleri açıkladık.”
(Hadid suresi, 17. ayet)
B)“Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak
kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz de sonunda
bize döndürüleceksiniz.”
(Enbiya suresi, 35. ayet)
3. Hz. Muhammed (sav)’in, Veda Hutbesi’nde dile getirdiği;
“Ey insanlar! Sözlerimi dikkatle dinleyiniz. Çünkü bu seneden sonra bir daha sizinle burada buluşup buluşamayacağımı bilmiyorum.”
sözünden onunla aşağıdaki sonuçların hangisine
ulaşılamaz?
A) Mekke’ye tekrar gelmek istemediğine
B) Ne zaman vefat edeceğini bilmediğine
C) Vereceği mesajların çok önemli olduğuna
D) Ömrünün sonuna yaklaştığını hissettiğine
E) Muhataplarının kendisini iyice anlamasını istediğine
C) “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce
de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya
öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz?”
(Ali İmran suresi, 144. ayet)
D) “De ki: Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermez. Vereceğini
var saydığınız takdirde de ancak pek az faydalandırılırsınız.”
(Ahzâb suresi, 16. ayet)
E) “Gece ile gündüzün değişmesinde ve Allah’ın gökten
bir rızık sebebi olan yağmuru indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgârları
yönlendirmesinde aklını kullanan bir topluluk için
nice deliller vardır”
(Casiye suresi, 5. ayet)
4. Hz. Muhammed (sav)’in kabri aşağıdaki mabetlerin
hangisinin sınırları içindedir?
A) Kuba Mescidi
B) Mescid-i Nebi
C) Mescid- i Aksa
D) Mescid-i Haram
E) Mescid-i Kıbleteyn
2. Ölüm güzel şey, budur perde ardından haber...
Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?
Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun!
Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun!
(Necip Fazıl Kısakürek)
Bu dizelerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İnsanların ölümden korkmadığı
B) Ölümlerin habersiz gerçekleştiği
C) Ölümün, peygamberlere kolay geldiği
D) Ölümün, bu hayatın bir gerçeği olduğu
E) Peygamberlerin, ölümlerini önceden bildiği
5. Hz. Muhammed (sav)’in cenazesi aşağıdakilerden
hangisi tarafından yıkanıp kefenlenmiştir?
A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Hz. Hamza
D) Hz. Osman
E) Hz. Ebubekir
Test
13
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
HZ.MUHAMMED’İNHAYATI-7
6. Hz. Peygamber son zamanlarında hastalığı iyice ağırlaşınca artık namazlarda imamet görevini yapamayacak
duruma gelmişti. Kendisinin cemaate imamlık yapamadığı bu zamanlarda bir sahabeyi namazları kıldırması
için görevlendirmiştir.
9. Hz. Muhammed (sav)’in vefatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Medine’de vefat etmiştir.
B) Vefat ettiği odaya defnedilmiştir.
C) Hz. Hatice’nin odasında vefat etmiştir.
Bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
D) Cenazesini Hz. Ali yıkayıp kefenlemiştir.
A) Hz. Ali
E) Hastalığı veda haccından sonra başlamıştır.
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ebu Bekir
E) Hz. Muaz b. Cebel
10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin vefatından önce gerçekleşmiştir?
A) Fetret’i-vahiy olayı
B) Hadislerin bir araya toplanması
C) Halifenin kim olacağı tartışması
7. Hz. Muhammed (sav)’in vefat ettiği yer ile vefat yılı
olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
D) Farklı dini yorumların ortaya çıkması
E) Sahte peygamberlerin ortaya çıkması
A) Mekke - 632
B) Kudüs – 632
C) Medine - 622
D) Mekke – 622
E) Medine – 632
11. Hz. Muhammed (sav)’in peygamberlik süresi ile ilgili
aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Yaklaşık 13 yıl
B) Yaklaşık 21 yıl
C) Yaklaşık 22 yıl D) Yaklaşık 23 yıl
8. Hz. Muhammed (sav)’in kabrinin bulunduğu yer için
yapılan “cennet bahçesi” ya da “tertemiz çiçekli bahçe” anlamındaki adlandırma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dârüş-Şifa
B) Mesci-i Haram
C) Cennetü-l Bâki
D) Mamure-i Dünya
E) Ravza-i Mutahhara
E) Yaklaşık 25 yıl
12. I. Veda Haccı
II. Mekke’nin fethi
III. İlk halifenin belirlenmesi
IV. Hz. Muhammed (sav)’in vefatı
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I - II - IV - IV
B) II - I - IV - III
C) II - IV - I - III
D) III - I - IV - II
E) IV - II - III – I
Download