psi101 – psikolojiye giriş ı

advertisement
DERS ADI: PSİ507 SOSYAL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
Uygulama
1. YARIYIL
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
42
-
BİLİM DALI: PSİKOLOJİ
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Lab.
Çalışma
Diğer*
Çalışması
Grupları
30
78
Krediler
Toplam
Kredi
150
AKTS Kredisi
3
6
Türkçe
Seçmeli
Gelişimsel Sosyal Psikoloji Yüksek lisans programına kayıtlı olmak
Bu ders benlik ve kimlik literatüründeki temel konu ve kavramları sosyal psikoloji bakış açısıyla tanıtmak için
düzenlenmiştir.
Genel olarak bu ders, öğrencilere sosyal psikoloji bakış açısından benlik ve kimlik kavramlarını ve bunlarla ilgili
çeşitli kuramsal, kavramsal, ve ampirik konuları öğrenme fırsatı sunar. Yalnız, tek bir dönem benlikle ilgili tüm
Dersin İçeriği kavramların kapsanması için yeterli olmayacaktır. Bu nedenle, bu ders benlikle ilgili bir takım konuları
kapsamaya çalışacaktır. Özellikle benlik kavramının yapısı ve fonksiyonlarında kültür ve toplumsal cinsiyet
farklılıkları daha detaylı olarak tartışılacaktır.
Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin benlik ve kimlik alanı ile ilgili elde edeceği kazanımlar
şunlardır;
- Benlik ve kimlik kavramlarının ne olduğu anlayışını kazanır
- Benlik ve kimlik gelişiminin tarihsel bakış açısını tanımlar
Hedeflenen
- Bu alandaki temel kavramları ve araştırmaları tanıtır
Kazanımlar
- Benlikle ilgili istenen konuda uygun araştırma önerisini üretebilir
- Benlikle çalışan sosyal psikologların uyguladıkları yöntemleri daha iyi anlama becerisini geliştirir
- Benlik çalışmalarının kültürlerarası geçerliliği ve ilişkisel olma farkındalığını geliştirir
- Sınıf aktiviteleriyle yazma, sunum yapma ve tartışma becerilerini geliştirir.
Dersin Gidişatı Hafta
01 Dersin tanıtımı: Benlik ve Kimlik nedir?
02
Benlik ve benlik kavramının tarihsel bakış açısı
03
Benlik bilgisi ve benliğin gelişimi
04
Sosyal Psikoloji bakış açısına göre benlik kavramı
05
Benliğin bilişsel ve motivasyonel kısımları
06
Benlik sunumu ve benlik yönetimi
07
Benlik düzenlemesi
08
Benlik saygısının yapısı ve fonksiyonları
09
Benlik saygısında bireysel farklılıklar
10
Toplumsal cinsiyet ve Benlik
11
Kültür ve Benlik
12
Kültür, Benlik ve İyi olma hali
13
Benlik ve grup temsili: Sosyal kimlik ve kişisel kimlik -I
14
Benlik ve grup temsili: Sosyal kimlik ve kişisel kimlik -II
Değerlendirme
Ölçütleri
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
X
10
30
Kısa Sınavlar
Ödevler
Uygulamalar
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
X
60
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
- Baumeister, R. F. (1999). The Self in Social Psychology. Philadelphia, PA: Psychology Press.
- Bilgin, N. (2007). Kimlik İnşası. (ss. 35-93). İzmir: Aşina Kitaplar.
- Brewer, M.B. & Hewston, M. (2004). Self and Social Identity. Blackwell publishing Ltd.
- Hortaçsu, N. (2007). Ben biz siz hepimiz: Toplumsal Kimlik ve gruplararası İlişkiler (ss. 11-63).
Ankara: İmge Kitabevi.
- Hortaçsu, N. (2007). Grup içi ve gruplar arası süreçler (ss. 33-77). Ankara: İmge Kitabevi.
- Hortaçsu, N. (2012). En Güzel Psikoloji Sosyal Psikoloji [Benlik (ss.239-258)]. Ankara: İmge Kitabevi.
Dersin Kitabı
- Kağıtçıbaşı, Ç. (2005). Autonomy and relatedness in cultural context: Implications for self and family.
ve/veya
Journal of Cross-Cultural Psychology, 36, 4, 403-422.
Kaynaklar
- Kağıtçıbaşı, Ç. (2007). Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji. (ss.31-51 &125-163).
- Markus, H.E. & Kitiyama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and
motivation. Psychological Review, 98, 224-253.
- Osborne, R.E. (1996). Self: An eclectic approach. Boston: Allyn & Bacon.
- Roy F. Baumeister and Jean M. Twenge (2003). The social self. In Millon, T. Lerner, M., Weiner,
I.B.(Eds.) Handbook of Psychology: Personality and Social Psychology (Vol-5). New Jersey: John
Wiley & Sons, Inc. Belongingness, Social Exclusion, and Ostracism 328-331.
- Triandis, H.C. (2004). Our culture influences who we are and how we view social behavior (ss.128).Culture and Social Behavior. Boston: McGraw-Hill.
- Triandis, H.C. (2004). Cultural differences in patterns of Social behavior (ss.144-180).Culture and
Social Behavior. Boston: McGraw-Hill.
* Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download