Biokimyasal_Termodinamik1.51 MB

advertisement
ƒ Biyokimyasal reaksiyonlarda enerji
değişikliklerini inceler
Bazı reaksiyonlar olurken bazıları neden
olmaz ?
Sistemler arasındaki fark?
ƒ Biyolojik olmayan sistemler
ısı enj kullanılır
ƒ Biyolojik sistemler “ izotermik “
kimyasal enerji kullanır
ƒ marasmus beslenme bozukluğu
Enerji kaynakları tükenince açlıktan ölüm
meydana gelir
ƒ Aşırı enerji depolanması obezite
Kimyasal enj nasıl oluşur?
Hücresel solunum Oxd yıkım ,
Kimyasal bağ enj
NAD+, FAD
NADH , FAD(2H) (indirgenmiş koenzim)
Elektron transport zincirinde ATP rejenerasyonu
(Oksidatif fosforilasyon)
ATP ~P bağı
Elektron transport zincirinde ATP
rejenerasyonu
O2’ye elektronların verilmesi
ΔG0’
E 0 redüksiyon potansiyeli ile ilişkili
~P Bağı nerede kullanılır?
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Kas kasılması
Detoksifikasyon
Isı
Transport
Fosforil transferi
Biyosentez
Ara ürün aktiflenmesi (UDP-şekerler)
ATP
CO2
Isı
Enerji üretimi
ƒKarbohidrat
ƒLipid
ƒProtein
O2
Enerji kullanımı
ƒ Kas kasılması
ƒ Aktif iyon
taşınması
ƒ Biyosentez
ƒ Detoksifikasyon
ƒ Termojenezis
ADP + Pi
ATP Homeostasis
Yakıt kullanımı ↑ , ATP Kullanım ↑
Yakıt kullanımı ↓ , ATP kullanımı ↓
ATP homeostasis – enerji dengesi
Problem
- Obezite
- Hipertiroidizm
- Myokart infark
Enerji değişiminde 3 termodinamik ifade
ΔG
ΔH
ΔS
Serbest enerji
Entalpi
Entropi
ΔG
Bir sistemde toplam enerjinin iş yapabilen kısmı
9 Faydalı enerji
9 Kimyasal potansiyel
G = Gibbs serbest enerji
Birim: Kalori (cal, Joule)
1 cal = 4.184 joule
ΔH
ƒ Reaksiyonun ısı içeriğini ifade eder
ƒ Reaksiyona giren ve çıkan maddelerin
bağlarının sayı ve türüne bağlı olarak
sistemin ısı alış verişini yansıtır
Birim : Cal, joule
ΔS
ƒ Geriye dönüşümsüz,düzensiz enerji şekli
ƒ Düzensizliğin kantitatif göstergesi
ƒ Başlangıç durumundan sapma derecesi
ifadesi
ƒ Reaksiyon ürünlerinin girenlere göre daha
düzensiz oluşu reaksiyonun entropi
kazandığını gösterir
ƒ Yararlı şekle dönüşemeyen enerji
Birim: Cal, joule
ΔG Yararlı, iş yapabilen enj
ΔH Serbest enj şekline dönüşemeyen enj
ΔS Yararlı şekle dönüşemeyen enj
İzole Sistem
Kapalı Sistem
Çevre ile hiçbir enerji veya madde alışverişi
olmayan sistem
Açık Sistem
Çevreleri ile enerji ve madde alışverişi yapar
(canlı hücreler)
Termodinamik 1. Kural
Enerjinin korunması kuralı
ƒ Bir fiziksel veya kimyasal değişiklikte
evrende toplam enerji sabit
ƒ Sistemde enerji değişimi sırasında enerji
kazancı veya kaybı olmaz
Ancak enerji diğer bir şekle dönüşür
kimyasal enj
ısı
elekt enj
mekanik enj
2. Kural
• Spontan (kendiliğinden) işlemlerde
toplam entropi artar
• Sistem gerçek dengeye yaklaştıkça
entropi maksimum olur
9
Entropi reaksiyonun kendiliğinden olup
olmadığını görmek için kullanılır
Biyokimyada kullanımda dikkat !!
Entropi kapalı sistemlerde incelenir
Organizma açık sistem (solunum,boşaltım, ısı kayıpları)
Kapalı sistem olmadığından entropi değişikliği
ölçümü zor
¾ Spontan değişikliği görmek için ΔG kullanılır
Sabit ısı ve basınçta
ΔG = ΔH - TΔS
G = Gibbs serbest enerjisi (Jul/mol, cal/mol)
T
= Mutlak ısı (Kelvin)
ΔH = Entalpi (ısı) (Jul/mol, cal/mol)
ΔS = Jul/mol . °K
1 cal= 4.184 J
25°C = 25 + 273 = 298 °K
EKZERGONİK reaksiyon
• Enerji açığa çıkar (Serbest enerji kaybı)
• ΔG (-)
• Reaksiyon spontan
• ΔG ne kadar büyük ise reaksiyon o kadar
irreversibl olarak ilerler
• ΔS artar
• ΔH Ürün ısı içeriği, girenlerden az
ENDERGONİK reaksiyon
• ΔG (+) (Serbest enerji kazanılır)
• Sisteme enerji verilirse reaksiyon
meydana gelir
• ΔG , büyük ise,
- Sistem stabil
- Reaksiyona eğilim az veya yok
ΔG = 0 ise
Sistem dengede
Kimyasal Reaksiyonlarda Denge Sabiti
aA + bB
cC + dD
[C]c [D]d
Kdenge =
2NaOH + H2SO4
[A]a [B]b
Na2SO4 + 2H2O
Standart Şartlar
ƒ Reaktanlar konsantrasyonu 1 mol/L
ƒ 25°C = 298°K
ƒ Pa = 1 atm (Kısmi basınç) ise
ΔG
ΔG°
Standart serbest enerji değişimi
Kimyasal reaksiyonlar sulu ortamda oluşur
H iyonlarının yer aldığı standart şartlar :
[H+] = 1M ; pH=0 olmalı ; ΔG°
Fakat biyokimyasal reaksiyonlar
pH = 7.0 ; [H+] = 55.5 mol/L, tampon
çözelti ortamında gerçekleşir
Bu şartlarda
ΔG°
ΔG°' şeklinde gösterilir
Bir tepkime için sabit değerdir
ΔG = -2.308 R T log Kdenge
Standart şartlarda :
ΔG°’ = -2.308 R T log K'denge
ΔG°’ < 0 (-) reaksiyon kendiliğinden, ürünlere
ΔG°’ > 0 (+) reaksiyon ters yönde
ΔG°’ = 0 reaksiyon dengede
Kd’
ΔG°’(kcal/mol)
Tepkime Yönü
0.001
4.1
Ters
0.01
2.7
Ters
0.1
1.4
Ters
1.0
0.0
Dengede
10.0
-1.4
Kendiliğinden ilerler
100.0
- 2.7
“
1000.0
- 4.1
“
¾
ΔG° Standart serbest enerji değişimi
Reaksiyonun (her bir komponent 1 M pH=7,0 ve
25°C'de olduğu zaman) hangi yönde ve ne kadar
hızlı olacağını gösterir
¾
ΔG Gerçek serbest enerji değişimi
- Reaktanların konsantrasyonuna ve
- Reaksiyon sırasında oluşan ısıya bağımlı
ΔG (-) ve yüksek olmalı
Aksi takdirde ölçülebilir hızda reaksiyon
meydana gelmez
Örnek
Odunun yanarak CO2 ve H2O'ya dönüşümü
termodinamik olarak mümkün fakat yıllarca stabil
kalır
Çünkü oda ısısında yanması için gerekli
aktivasyon yüksektir
Bu enerji bir kibritle sağlanırsa reaksiyon
meydana gelir
9
ΔG değeri reaksiyonun meydana geldiği
yoldan bağımsız, ilk ve son ürünlerin
konsantrasyonuna bağımlı
ΔG değerleri toplanabilir
Glukoz Pi
Glukoz-6-fosfat + H2O
Δ G°' = + 13.8 kJ/mol
Reaksiyon termodinamik olarak mümkün değil!!
Ekzergonik bir reaksiyona kenetlenirse
1. Glukoz + Pi
Glukoz-6-fosfat +H2O
ΔG°' = 13.8
2. ATP + H2O
ADP + Pi
ΔG°' = -30.5
Σ: Glukoz + ATP
Glukoz-6-fosfat + ADP ΔG°’= 13,8+(-30,5)
= - 16,7 kJ/mol
Son reaksiyon ekzergonik
¾ Endergonik prosesler ekzergonik proseslere
kenetlenerek gerçekleşebilir
Hücreler izotermal sistemlerdir
ƒ Sabit P ve T'de iş yaparlar
ƒ Isı akışı hücreler için enerji kaynağı değil
ƒ Hücre Gibbs serbest enerjisini kullanır
ƒ Bu enerjiyi sabit T'de biyolojik iş için
gerekli enerjiyi sağlayabilen
ATP veya diğer yüksek enerjili bileşiklere
dönüştürür
Biyokimyada önemli olan diğer yüksek enerjili
bileşikler :
• Koenzim A ( Örnek : Asetil-CoA),
• Acil taşıyıcı protein,
• Protein sentezinde yer alan aminoasit esterleri,
• SAM (S-adenozil metionin),
• UDP-Glukoz
• PRPP (5-fosforibozil-1-pirofosfat)
Yüksek enerjili fosfatlar ~ P semboliyle
gösterilir
• ATP’de 2 yüksek enerjili fosfat grubu
• ADP’de 1 yüksek enerjili fosfat grubu
bulunur
• AMP’deki fosfat düşük enerjili, (ester bağı)
• ATP sıralamada daha altta yer alan
bileşikleri Glu, Fruktoz,Gliserol’fosfatlar
3 Ana ~P kaynağı
1. Oksidatif fosforilasyon
Aerobik organizmalarda ~P 'nin en büyük
kaynağı
2. Glikoliz
Glukoz
Laktat
2 ~P oluşur
3. Sitrik asid siklusu
Siklusta süksinil tiyokinaz basamağında
1 ~P
Fosfogenler
Yüksek enerjili fosfat depoları
ƒ Kreatin fosfat
Omurgalı iskelet kası,kalp, sperm ve beyinde
ƒ Arginin fosfat
Omurgasız kas
Kalpte enfarktüse karşı ani koruma
Adenilil Kinaz (myokinaz)
• Birçok hücrede bulunur
• Adenin nükleotidlerini birbirine çevirir
Adenilil kinaz
ATP + AMP
AMP
ADP oluşabilir
2ADP
ATP tükendiğinde AMP konsantrasyonu artar,
AMP artışı katabolik reaksiyonların hızının artması için
metabolik (allosterik) bir sinyal olarak etki eder bu da
daha fazla ATP oluşumuna yol açar
ATP ↓... AMP ↑... Katobolik reak↑.... ATP ↑
Adenin nükleotidlerin değişimi
İnorganik pirofosfataz
Acil CoA Sentetaz
Adenilat Siklaz
Diğer Nükleozid Trifosfatlar ~P Aktarır
Nükleozid difosfat kinaz
ATP + UDP
ATP + GDP
ATP + CDP
ADP + UTP (Üridin trifosfat)
ADP + GTP (Guanozin trifosfat)
ADP + CTP (Sitidin trifosfat)
Trifosfatların hepsi de hücre içi fosforilasyonda
yer alır
ATP hidrolizi için ΔG neden büyük ve
(-) bir değerdir ?
1.Hidroliz sonrası yük ayrılması ile ATP
üzerindeki 4 (-) yük arasındaki elektrostatik
itme ferahlar
2. Hidrolizle salınan Pi rezonans hibridi
oluşumuyla stabilize olur
P-O bağlarının 4’ü de aynı derecede çift bağ
karakterindedir
3. Hidroliz ürünü olan ADP hızla iyonlaşarak
H+ iyon konsantrasyonu ~10-7 çok düşük olan
ortama H+ verir
Ürün konsantrasyonunun düşük olması
hidroliz reaksiyonunun kütle etkisi nedeniyle
ilerlemesini sağlar
4. Pi ve ADP ürünlerinin hidratasyon
derecelerinin ATP’ye göre yüksek olması da
ayrıca ürünlerin reaktanlara göre daha stabil
olmasını sağlar
Asetil CoA’nın hidrolizi
Piruvat kinazın katalizlediği fosfoenol piruvatın
hidrolizini ürünün spontan tautomerizasyonu takip
eder
Fosfokreatinin hidrolizi
Enerji Nerede Kullanılır?
Mekanik işlemlerde
Kas kasılmasında ATP’nin proteine bağlanması
ile konformasyonel değişiklik olur
Transport
ƒ Aktif transport
ATP enerjisi konsantrasyon gradientine karşı
kulanılır
ƒ Elektrokimyasal gradient
↑ Konst → ↓ Konst
Enj kullanılmaz
Denge
1. Primer aktif transport
Enerji taşıyıcıya uygulanır
Na+K+ATPaz
2. Sekonder aktif transport
Enerji iyon gradienti oluşturmak için kullanılır
Bu gradient başka bir bileşiği konsantre etmede
kullanılır
Primer aktif transportla elde edilen Na iyonu
intestinal epitelde glukoz, aa transportunda
kullanılır
Biyokimyasal İşlemler
Anabolik İşlemler= Sentez
Sentezde yeni bağ oluşumu için gerekli enerji
nereden sağlanır ?
Termojenezis
Isı üretmek amaçlı enerji kullanmak
Yakıt oksidasyonu ile enerji nasıl elde edilir?
ƒ Yakıt oksidasyonu major ATP kaynağı
ƒ Elektronlar indikatör koenzimler üzerinde
toplanır
ƒ Yakıt e- verir, okside olur,
NAD+, FAD e- alır, indirgenir
Ne zaman FAD, ne zaman NAD+ kullanılır?
Elektron vericisine ve enzim katalizli reaksiyona
bağlı
NAD+ ve NADP 2e- (H:- hydride iyonu) alır
NADH , NADPH
FAD, H atomu olarak 2e- alır, indirgenir
FAD(2H)
H , tek, farklı atomlardan, disülfit bağı veya çift
bağlardan gelen
FAD(2H) 2 atom aynı zamanda alınmış
FAD
2 Fosfat
FMN
1 Fosfat
Redüksiyon Potansiyeli
Her oksido-redüksiyon reaksiyonu ΔE°‘ ile
orantılı sabit bir enerji miktarı alır veya verir
ΔE°
- Redüksiyon potansiyel farkı
- e- Alıştaki istekliliği belirtir
- Bileşiğin okside olduğu ve
indirgendiği durumları arasındaki
enerji farkı
Bazı yarı reaksiyonların redüksiyon potansiyelleri
E°’ pH 7
½ O2 + 2H+ + 2e-
H2O
0.816
CoQ + 2H+ + 2e-
CoQH2
0.060
Fumarat + 2H+ + 2e-
Süksinat
Okzaloasetat + 2H+ +2e-
Malat
0.030
-0.102
FAD + 2H+ + 2e-
FAD-H2
NAD+ + 2H+ + 2e-
NADH + H+
- 0.320
Asetat + 2H+ + 2e-
Asetaldehit
-0.468
-0.200
9 Red Pot ↑; (-) olanlar e- oksijene verir,
ATP oluşturmada yüksek enj elde edilir
eNADH
O2
ΔG°' >>
E°’ -0.32
eFAD(2H)
O2
E°’ -0.2
ETZ’de ATP sentezi için
NADH
FAD
kullanılırsa
-53Kcal
“
- 41 Kcal
ΔG°' = - n. F. ΔE°'
n elektron sayısı
F Faraday sabiti 23 kcal/mol
NADH’tan Oksijene elk transferinde:
ΔG°’ = - 2. 23. [0.816 – (-0.32)] = - 52 kcal/mol
Yakıtların Kalori Değeri
ƒ Besinlerin oksidasyon durumları ile ilişkili
ƒ Yakıttan oksijene e- nakledilirken ölçülen ΔG°‘
ƒ Elektronlar C-H ; C-C bağlarından verilir
ƒ CH3- (CH2)14 COOH palmitik asit 9 Kcal/g
Glukoz
4 Kcal/g
ƒ Odun yanarken elektronlar selüloz veya
KH’lardan oksijene aktarılır
ƒ Selüloz organizma için yakıt değil! Selülaz yok
9
Besinler uygun enzimler varsa yakıt
ƒ Kolesterol yakıt değil, kalori değeri yok
Karbonları okside edip NADH, FAD(2H),
NADPH elde edilemez
ƒ NADP+ , NAD+ aynı redoks potansiyele sahip
fazla fosfat grubu enzim bağlamada etkin
ƒ Pentozfosfat yolunda elektronlar NADP+ verilir
ƒ NADPH yağ asidi sentezi, detoksifikasyon
reaksiyonlarında direkt oksijene elektron verir
Download