PowerPoint Sunusu

advertisement
LYS ANAHTAR
SORULAR #1
Canlıların Ortak Özellikleri
Canlının Temel Bileşenleri
1) Bir bilim insanının yaptığı bilimsel bir çalışmada aşağıda
verilenlerden hangisi gerçekleşmek zorunda değildir?
A)
Hipotezin kurulması
B)
Hipoteze dayalı kontrollü deneylerin yapılması
C)
Hipotezin teoriye dönüşmesi
D)
Kontrollü deneylerin yapılması
E)
Gözlemler yapılarak problem ile ilgili verilerin toplanması
3) Aşağıda verilenlerden hangisi bütün canlılar için ortaktır?
A)
Oksijenli solunumla ATP sentezleme
B)
Eşeysiz üreme ile çoğalma
C)
İnorganik maddelerin kullanılması
D)
Aynı görevi yapmak üzere özelleşmiş hücrelerin bir araya gelmesiyle doku
oluşturma
E)
Amonyağın üreye dönüştürülerek vücut dışına atılması
4) Bütün tek hücreli canlılar için;
2) Bakterileri inceleyen bir öğrenci aşağıda verilen biyoloji alt bilim
dallarının hangisinden yararlanamaz?
A) Histoloji
B) Moleküler Biyoloji
C) Sitoloji
D) Mikrobiyoloji
E) Bakteriyoloji
I. Prokaryot hücre yapısında olma,
II. Ribozom organelinde protein sentezleme,
III. Hücre duvarına sahip olma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
5) Aşağıda verilen grafiklerdeki değişimlerin hangisi bütün canlılar
için ortak olamaz?
A)
B)
Metabolizma hızı
Harcanan ATP
6) I. ATP + Pi + Enerji  ATP + H2O
II. Glikoz + O2  CO2 + H2O + ATP
III. CO2 + H2O  Glikoz + O2
IV. (Nükleotit)n  DNA + H2O
Solunum hızı
Metabolizma hızı
Yukarıda verilenlerden hangisi bütün canlı hücrelerde gerçekleşen ortak
tepkimelerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve IV
X
C)
D)
Üretilen ATP
Büyüme
7) İnorganik
Basit organik
maddeler
maddeler
Z
Solunum hızı
E)
Anabolik Tepkimeler
Tüketilen O2 miktarı
Y
L
K
Canlı hücrelerde gerekleşebilen çeşitli olaylar yukarıda sembolik olarak
belirtilmiştir.
Buna göre, numaralandırılmış bölümlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) X ve Y anabolik olayları ifade eder.
B) Z ve K katabolik olayları ifade eder.
C) L metabolizmayı ifade eder.
D) Bütün katabolik olaylarda ATP üretilir.
E) Bütün anabolik olaylarda ATP harcanır.
Solunum hızı
Kompleks organik
maddeler
8) Aşağıdakilerden hangisi suyun bitki bünyesindeki görevlerinden
biri değildir?
A)
Akışkanlık özelliği ile kan dolaşımına yardımcı olma
B)
Fotosentez tepkimelerinde hidrojen verici olarak görev alma
C)
Terleme olayı ile boşaltımı sağlama
D)
Kohezyon kuvveti etkisi ile köklere alınan suyun yapraklara
taşınmasını sağlama
E)
Enzimsel tepkimeler için optimum ortam sağlama
10) Altı karbonlu monosakkaritler hayvan hücrelerinde;
I. Laktoz
II. Maltoz
III. Sükroz
moleküllerinden hangilerine dönüştürülebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
9) Mineraller için geçerli olan;
11) Bitkiler tarafından üretilebilen bütün karbonhidrat çeşitlerinde aşağıda
verilen özelliklerden hangisi ortaktır?
I. Bazı enzimlerin yapısına katılma,
A)
Hücresel solunum tepkimelerinde kullanılma
II. Kimyasal sindirime uğramama,
B)
Kimyasal sindirime uğramama
III. Düzenleyici olarak görev yapma,
C)
Düzenleyici olarak görev yapmama
IV. Tüm canlılar tarafından hazır olarak alınma
D)
Nükleik asitlerin yapısına katılma
özelliklerinden hangileri su için de geçerlidir?
E)
Glikozit bağlarına sahip olma
A) I ve III
B) II ve IV
D) II, III ve IV
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
12) Aşağıda verilen karbonhidrat çeşitlerinden hangisinin yapısında
glikozit bağı bulunur?
A) Fruktoz
D) Glikoz
B) Deoksiriboz
C) Riboz
E) Sakkaroz
14) Bakterilerin depo polisakkariti olan molekül ile ilgili;
I. Suda çözünür.
II. Hayvan hücrelerinde hem üretimini hem de tüketimini sağlayan enzimler
üretilir.
III. Yapısındaki monosakkarit sayısı glikozit bağı sayısına eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
13)
I. Riboz
II. Glikoz
III. Galaktoz
IV. Deoksiriboz
Yukarıda verilen karbonhidrat çeşitlerinden hangileri bütün canlı
hücrelerde bulunur?
A) Yalnız II
B) I ve III
D) Yalnız IV
C) I, II ve IV
E) II, III ve IV
C) Yalnız III
E) I, II ve III
15) Yapısında glikozit bağı bulunduran organik bir molekül ile ilgili aşağıda
verilen yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?
A)
Memelilerin süt bezlerinde üretilir.
B)
Bitkilerde yapı maddesi olarak kullanılır.
C)
Hayvanların karaciğer ve kaslarında depo edilir.
D)
Dehidrasyon sentezi ile üretilir.
E)
Bitki köklerindeki lökoplastlarda depo edilir.
16) Farklı hücrelerde gerçekleşen;
17)
Glikojen
5
I. Glikojen sentezi,
II. Laktoz sentezi,
6
1
III. Sükroz sentezi
Glikoz
CO2 + H2O
2
Glikoz
olaylarında;
Su miktarı
ATP miktarı
Zaman
Zaman
II
I
3
Yukarıda verilen karbonhidrat metabolizmasındaki numaralandırılmış
olayların;
- Bitki hücresinde gerçekleşebilenler,
- Hayvan hücresind gerçekleşebilenler,
Glikoz miktarı
Galaktoz miktarı
Nişasta
4
- ATP hidrolizi gerektirenler
şeklinde sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Zaman
Zaman
IV
III
grafiklerinde verilen değişimlerden hangisi ortak olarak gerçekleşir?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve IV
C) II ve IV
E) I, II, III ve IV
Bitki hücresinde gerç.
Hayvan hücresinde gerç.
ATP hidrolizi gerektirenler
A) 1, 2, 3, 4
2, 5
1, 2, 3, 4
B) 1, 2, 3, 4
2, 5, 6
1, 2, 3, 5
C) 1, 2, 3, 4
2, 4, 5, 6
2, 4, 5
D) 2, 5, 6
1, 5, 6
3, 4
E) 1, 2, 3, 4, 6
2, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
Download