Evrimsel Avantajlar, Grup Seçilimi ve Şizotipi

advertisement
Evrimsel Avantajlar, Grup Seçilimi ve Şizotipi
Dr. Nur ÖZTÜRK
BRSHH – 6.Psikiyatri Kliniği
TPD Evrimsel Psikiyatri Çalışma Birimi
Evrimsel Anlamda Şizofreni
Enigma?
• %1 prevalans
• Genetik aktarım
 Monozigotik ikizlerde %40, dizogitik
ikizlerde %14 konkordans
 1. derece akrabalarında şizoreni
tanısı olanlarda %3-7 risk
Vs.
• Düşük reprodüktif kapasite,
mortalitede artış
Evrimsel Anlamda Şizofreni
Şizofreniyi evrimsel anlamda açıklamaya yönelik
hipotezler temel olarak 3 başlık altında
toplanabilir:
1. Heterozigot avantajı
2. Nöral bağlantılar ve heterokroni süreçlerinde
yetersizlikler
3. Gelişmiş sosyal becerilerin bedeli
Evrimsel Anlamda Şizofreni
• Şizofreni Spektrum Bozuklukları
Sağlıklı?
Normal?
Şizotipal , Şizoid ----------------------- Şizofreni
Normal?
Sağlıklı?
Hipokrisi, Şizotaksi, Şizotipi
Paul Meehl, Yatkınlık/Zorlanma Kuramı
Şizotipi
• Psikotik belirtiler
gösteren ama hiçbir
zaman şizofreni
geliştirmeyen
bireylerdeki şizofreni
benzeri belirtileri
tanımlar.
• Pozitif Şizotipi
• Negatif Şizotipi
Şamanizm, Din ve Şizofreni
• Silverman, 1967
Hemen her avcı-toplayıcı
toplulukta çeşitli şamanizm
formları görüldüğü
bilinmektedir.
Şizofreniye benzer psikolojik
yapı görülürken farklı olan
topluluk tarafından kültürel
olarak kabul ediliyor
olmasıdır.
Fenotip vs. Bozukluk
• Afrika pigmeleri
Büyüme hormonu reseptörleri
normalden daha az fakat bu
fenotipik yetersizlik hastalık
olarak kabul edilmemektedir.
• Orak hücreli anemi
Malaryaya karşı sağladığı fenotipik
avantaj ile hastalığı ayırmayı
zorlaştıran diğer bir örnek
Doğal Seçilim
Evrimsel Avantajlardan Bahsetmek Mümkün Mü?
 Bireysel Avantajlar
• Huxley, 1964  Azalmış
fekundite alerji, şok ve
enfeksiyonlara artmış rezistans
ile kompanse ediliyor olabilir.
• Kellet, 1973  Yaratıcılık ve
düşük derecede uyaranları
tolere edebilme yeteneği gib
şizofreni özellikleri teritoryal
sağ kalım avantajı sağlıyor
olabilir.
• “I confine myself to one
special difficulty, which at
first appeared to me
insuperable, and actually
fatal to my whole theory. I
allude to the neuters or
sterile females in insectcommunities: for these
neuters often differ widely
in instinct and in structure
from both the males and
fertile females, and yet,
from being sterile, they
cannot propagate their
kind.”
Darwin 1859
Seçilimin Düzeyi
Akraba Seçilimi ve Heterozigotluk Avantajı
• Günümüzde kabul gören
görüş; şizofreni belirtilerini
göstermeyen veya yüksek
riskli – sınırda psikotik
durumda bulunmayan,
genlerin etkisinin kısmi
olarak yansıdığı, etkinin belli
bir eşiği aşmadığı kişiler için
avantajlı olabileceği
yönündedir. (Nesse, 2004)
• Dengeli Polimorfizm
• Antagonistik pleitropi
• Cliff-edged fitness
• Psikotejenik eşik
(Hoffman, 2001)
Akraba Seçilimi ve Heterozigotluk Avantajı
• Carter ve Watts , 1971
Şizofreni tanılı hastaların
birinci derece akrabalarında
enfeksiyöz hastalıklara karşı
artmış direnç, artmış fertilite
ve kaza oranlarında
• Polimeni ve Reiss , 2003 
Şizofreni tanılı hastaların
akrabaları artmış şizoid kişilik
özellikleri nedeniyle daha az
sosyal olabilirler. Bu nedenle
enfeksiyöz hastalık veya
kazalara neden olabilecek
durumlar ile daha az
karşılaşıyor olabilirler.
Akraba Seçilimi ve Heterozigotluk Avantajı
•
•
•
•
Şizofreni – Yaratıcılık
Şizofreni tanılı hastaların birinci
derece yakınlarında artmış
yaratıcılık (Horrobin , 2001)
Akademik mesleklerde ve derin
bilgi birikimi gerektiren işlerde daha
başarılı olduğu ve sanata ya da
ilimsel üretime vurgu yapılan
işlerde, liderlik gerektiren işlere
göre daha başarılı olma eğiliminde
olduklarını göstermektedir
(Karlsson 2001)
Finlandiya kohortunda
gerçekleştirilen bir çalışma ise ilginç
bir biçimde mükemmel okul
performansı ile sonradan şizofreni
hastası olma arasında ilişki
(Isohanni 1999).
Şizotipi – Yaratıcılık İlişkisi
• Miller, 2007
• Pozitif şizotipi yaratıcılık ile ilişkili
(Burch et al., 2006a, Folley and Park, 2005;
Kinney et al., 2000; Nettle and Clegg, 2006,
Schuldberg, 2000; Tsakanikos and Claridge,
2005; Weinstein and Graves, 2002)
 Pozitif şizotipi , deneyime açıklık
ile ilişkisi?
 Çoklu regresyon analizi
Yaratıcılık ile ilişkili olan şizotipi
değil deneyime açıklık !
Akrabalığın Ötesinde: Grup Seçilimi
• Polimeni ve Reiss, 2003
• İşçi arı – şizofreni
anolojisi
• Kardeşlik > Fertilite
• Davranışsal özelleşme
• Şizotipal bireyler
spiritüel seromoniler ile
grup kohezyonunu
artırıyor olabilir.
Grup Seçilimi
• Steven ve Price , 2000
• Grup Bölünmesi Teorisi
• Adolph Hitler, Jean
D’arc, Charles Manson
• Kraliçe arı – şizotipi
anolojisi
• Oğul verme, bir tür
altruizm
Multilevel Seçilim
• Bencil gen
• Aynı grup içerisindeki bencil
birey altruistik olanı alt eder
fakat gruplar arası yarışta
tam tersi söz konusudur.
• Grup seçilimi zayıf bir güç
Yalnızca göçün görülmediği
ve gruplar arası çatışmaların
yüksek olduğu durumlarda:
grup seçilimi>bireysel
seçilim
 Multilevel seçilim
Kalıtılan çevre ve psikotejenik eşik
• Diğer türler gibi insanlar da bir
sonraki nesile sadece türe özgü
genomu değil türe özgü çevreyi
de aktarır. İnsan için türe özgü
çevre baskın olarak kişiler arası
ilişkiyle karakterize sosyal
çevredir. Şehirleşmenin getirdiği
stres, göçler , ekonomik
eşitsizlikler gibi etmenler sosyal
çevreyi birey için toksik hale
getirmektedir. Kalıtılan yatkınlık
genleri böyle bir toksik çevrede
epigenetik değişiklikler sonucu
psikotojenik eşiğini geçerek psikoz
geliştirebilir. (Burns, 2009)
Teşekkür ederim.
Download