ŞİZOFRENİ

advertisement
ŞİZOFRENİ
Prof Dr Süheyla Ünal
Sağlık Slaytları
http://hastaneciyiz.blogspot.com
Şizofreni
Kişinin
• olağan- alışılagelmiş düşünme ve algılama
biçimlerine yabancılaşması
• toplumdan soyutlanarak, kendi iç dünyasına
kapanması
• genel işlevselliğinin azalması
ile karakterize bir ruhsal bozukluktur
Bleuler’in 4A belirtisi
•
•
•
•
Düşünce akışının bozulması (Loosening of
Association )
Duygulanımın küntleşmesi (Affekt
sığlaşması)
Ambivalance
Autizm
Schneider belirtileri
– Kendi arasında konuşan sesler
– Yorum yapan sesler
– Kendi düşüncelerini yüksek sesle duyma
– Düşünce sokulması
– Düşünce çekilmesi
– Düşünce yayınlanması
– Bedensel edilgenlik
– Duygularının bir dış güç tarafından
yönlendirildiğini düşünme
Etyoloji
Genetik
Nöron-proteinler
Erken çocukluk yaşantıları
Toksik, viral etkenler
Stresli olaylar
Bilişsel işlev
Şizofreni
Nörogelişimsel model
Genetik risk
•
•
•
•
•
Genel nüfus……………………………%1
İkinci derece yakını olanlar için……...%3
Birinci derece yakını olanlar için…...%10
Şizofrenili bir ebeveynin çocuğu…...%15
Her iki ebeveyni şizofreni olan……..%40
Hipofrontalite
•
•
•
•
•
•
•
•
Soyutlama
Gerçeği değerlendirme
Yargılama
Problem çözme
İmpuls kontrolü
Empati, içgörü
Plan yapma
Zamanlama
Temporal lob, limbik sistem
• Algı, geçmiş anılarla
birleştirme
• Bellek, yaşantılardan
öğrenme
• Gerçekliğe yönelim
• Duygulanım
• Güdülenme
Bağlantı modeli
Hipokampus prefrontal aktiviteyi kontrol eder
Grace, 2000
Bazal gangliyonlar
• İstenmeyen duyusal
girdilerin baskılanması
• Uyanıklığın
düzenlenmesi
• Motor davranış
• Konsantrasyon
Bazal gangliyon aktivitesinde azalma
Gri madde kaybı
• Özellikle temporal ve
frontal loblarda 5 yıllık
bir süre içinde %25’lik
gri madde kaybı
Beyin yapılarındaki bozukluk-Belirti ilişkisi
Çalışma belleğinde ve
seçici algıda bozulma
Amaca yönelik
davranışta azalma
Prefrontal korteks
Talamus
Temporal korteks
Gerçekliği çarpıtma
Corpus
Callosum
Şizofrenide dopamin
Şizofrenide dopamin
Prefrontal kortekste
DA
azalması
Subkortikal alanda DA
fazlalığı
DA reseptörlerinin
hipostimülasyonu
DA reseptörlerinin
Negatif semptomlar
& kognitif
bozukluk
Pozitif semptomlar
hiperstimülasyonu
Üç sendrom modeli
Hezeyanlar
Hallusinasyonlar
Pasivite
fenomeni
Pozitif
düşünce
bozukluğu
Geçeği çarpıtma
Dezorganizasyon
Sosyal izolasyon
Apati
Kendini ihmal
Negatif düşünce
bozukluğu
Negatif
An Atlas of Schizophrenia. Parthenon Publishing. 2002.
Bilişsel belirtiler
3 faktör modeli
Pozitif belirtiler
Sanrılar
 Varsanılar
 Motor belirtiler

Negatif belirtiler
Negatif belirtiler
• İstem kaybı
– Apati
– normal amaçlara
yönelim için ilgi ve enerji
azlığı
– bir eylemi başlatamama
ve devam ettirememe
– dikkat azlığı
• Künt ya da sığ
duygulanım
• Konuşma fakirliği
– alogia
– düşünce fakirleşmesi
– bellek azalması
• Zevk alamama
• Kendine bakamama
Negatif belirtiler
• Sosyal geri çekilme
– kendi fikir ve fantazileriyle
daha çok meşgul olma
• Katatonik stupor
– çevreye tepki vermeme
– uzun bir süre hareketsiz ve
sessiz kalma
Dezorganizasyon

Disorganized Symptoms
Thinking & Speech
Behavior
Derailment
Tangentiality
Incoherence
Circumstantiality
Pressure of speech Distractible speech
Clanging
Illogicality
Clothing & Appearance 
Social & Sexual
Aggressive & Agitated

Ritualistic or Stereotyped
düşünce akışında
bozukluk
dağınık davranışlar
uygunsuz
duygulanım
Şizofrenide etkilenen bilişsel işlevler
Hiç
Hafif
Orta
Ağır
Bozukluğun Derecesi
Sözcük
tanıma
Uzun süreli
olay belleği
Harvey PD et al. Am J Psychiatry. 1997;154:205210.
Algısal
Beceriler
Gecikmiş
tanıma belleği
İsimleri
karşılaştırma
Gecikmiş
hatırlama
Dikkatin
çelinebilirliği
Seri öğrenme
Yönetsel işlevler
Uyanıklılık
Kısa süreli bellek
Motor hız
Görsel-motor
beceriler
Sözel akıcılık
İşlem belleği
Belirtiler –İşlevsellik İlişkisi
Negatif Belirtiler
Pozitif
belirtiler
İŞLEVSELLİK
Bilişsel
sorunlar
Duygulanım
bozuklukları
Şizofreni Tanı ölçütleri (DSM- IV)
A. Karakteristik Belirtiler
Bir aylık bir sürenin önemli bir bölümünde
aşağıdakilerden iki ya da daha çoğunun bulunması:






sanrılar
varsanılar
dezorganize (dağınık- amaçsız) konuşma
İleri derecede dezorganize ya da katatonik davranış
Negatif belirtiler; duygusal küntlük, düşünce içeriğinin
yoksullaşması ya da istem yokluğu
Şizofreni Tanı ölçütleri (DSM- IV)
 B.Toplumsal/



mesleksel işlev bozukluğu:
İş, kişiler arası ilişkiler ya da
kendine bakım gibi önemli işlevsellik alanlarından
birinde ya da
daha fazlasında, hastalık öncesine göre belirgin
bozulma.
Şizofreni Tanı ölçütleri (DSM- IV)



C. Süre: Belirtiler en az 6 aydır sürüyor
olmalıdır. Bu 6 aylık sürenin en az 1 aylık
döneminde A tanı ölçütünü karşılayan
belirtiler bulunmalıdır.
Şizoaffektif bozukluğun ve duygudurum
bozukluğununun dışlanması
Madde Kullanımının ve Genel Tıbbi Durumun
dışlanması
Klinik belirtiler
İçgörü kaybı %97
 İşitsel varsanılar %74
 Kuşkuculuk %66
 Sığ duygulanım %66
 Sanrılar %64

Klinik belirtiler
Duygulanım
• Ambivalans ya da apati
• Korkmuş bir görünüm
• Sığ, acayip ya da uygunsuz
duygulanım
Benlik sınırları
• Kendilik duygusunun
bozulması
• Kontrol yitimi
• İstem kaybı
• İç dünyaya çekilme
Klinik belirtiler
• Düşünce
• Davranış
Kendiliğinden konuşmanın
olmaması ya da aşırı
olması
Kendi mantığını içermesi
(paranoid tip)
Çağrışım sorunları
•
•
•
•
•





teğet
fikir uçuşması
sözcük salatası
ekolali
neolojizm
Bakımsız bir görünüm
Deprese görünüm
Ekopraksi
Dağınık motor davranış
Parkinsonyen belirtiler
İlk atak
Premorbid dönem
Yaş
10
Ergenlik*
Residuel
dönem
Prepsikotik
dönem
15
Erken gelişim
dönemi*
Relapslar
20
Prodromun
başlaması
25
İlk tedavi
Tedavisiz dönem*
*Tanı ve tedavi için
kritik dönemler
İlk atak
Haberci belirtiler
• İsteksizlik, ilgi kaybı
• Aileden ve arkadaşlardan
uzaklaşma
• Huy değişiklikleri
• Dinle aşırı ilgilenmeye
başlama
• Soyut konularla uğraş
• Sözde felsefi işlerle uğraş
• Kendine bakımda
gerileme
• Uyku düzeninin bozulması
• Çökkünlük
• İştah azalması
• Çabuk sinirlenme
• Başkalarına ya da kendine
zarar verme düşüncesi
• Alınganlık
• Nevrotik belirtiler
İçe kapanma dönemi
•
•
•
•
•
•
Dikkatsiz ve ilgisizdir.
İşine ya da okuluna devam etmez.
Temizliğine ve kıyafetine özensizdir.
Tekdüze bir yüz ifadesi vardır.
Konuşması azdır ve monotondur.
Basit cümleler kurar
Kriz dönemi
• Gerçekle ilgili algısı bozulmuştur
– Olayları ve kişileri olduğundan farklı görür ve
yorumlar
– Kendisine yönelik düşmanlık yapıldığını
düşünebilir
– İnsanların kendi düşüncelerini etkilediklerini ileri
sürebilir
– Yakınları ve sevdikleri tarafından ihanete
uğradığını
– İnsanüstü ya da dini özelliklere sahip olduğunu
düşünebilir
Seyir
Good
Function/
Psychopathology
Premorbid
Prodromal
Chronic/Residual
Progressive
Poor
Gestation/
Birth
15
20
30
Age (Years)
40
50
60
70
Seyir
Premorbid Onset
Healthy


Worsening
Severity of
Signs and
Symptoms
Deterioration
Chronic/Residual
Sensitisation by dopamine
Abnormal
Brain
Development
Gestation/Birth
10
Yaş
Excitatory Neurotoxicity of
glutamate
Neurodegenerative?
Neurochemical
Dysregulation
20
30
40
50
Şizofreni seyri
%22-25
%35
% 43
İyi seyir kriterleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hastalık başlamadan önce iyi işlev görme
Hastalığın stres etkeni ile başlaması
Orta yaşlar
Orta, yüksek ekonomik düzey
Olumsuz sosyal etkenlerin olmaması
Ailede affektif bozukluk öyküsü
Katatonik ve paranoid tip
Ailede duygu dışavurumunun düşük olması
Beyin görüntülemede normal görüntü
Kötü seyir kriterleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Erken ve sinsi başlangıç, yavaş seyir
Düşük sosyoekonomik düzey
Düşük işlevsellik
Çocukluktan itibaren sosyal yaşama uyum sağlamada
güçlük
Ailede şizofreni öyküsü
Negatif belirtiler, obsesif kompulsif belirtiler
Beyin görüntülemesinde genişlemiş ventriküller, atrofik
beyin
Ailede yüksek duygudışavurumu
Sık hastaneye yatış
Psikotik saldırganlık
Şizofreni alttipleri
•
•
•
•
•
Paranoid
Katatonik
Dezorganize
Ayrışmamış
Tortu
Paranoid şizofreni
• Sanrılar ve işitsel
varsanılar önde gelir.
• Hasta çevresi ile olan
ilişkilerini saptırır.
• Saçma sanrılarla zihni
meşguldür.
• Daha geç başlar.
• İyi seyreder.
Katatonik şizofreni
Aşağıdakilerden en az
ikisinin bulunması:
• Katalepsi ya da stupor
• Amaçsız ve dış
uyaranlardan bağımsız
aşırı hareketlilik
• Aşırı negativizm ya da
mutizm
• Postür alma, sterotipi,
belirgin manyerizm ya da
grimas
• Ekolali ya da ekopraksi
Dezorganize şizofreni
• düşünce akışında
bozukluk
• davranışlarda dağınıklık
• uygunsuz duygulanım
• parçalanmış sanrı ve
varsanılar
• amaçsız, anlamsız
gülme ve mimikler
• sıkıntısı yoğundur
Dezorganize şizofreni
• Erken yaşlarda sinsi başlar
• Genellikle remisyona girmeden kronik seyreder
• İlkel, kontrolsüz ve organize olmamış düşünce ve
davranışlar bulunur
• Aktiftir, ancak davranışları bir amaca yönelmiş
değildir.
• Düşünce bozukluğu ön plandadır.
• Görünüşü ve sosyal davranışları oldukça bozuktur.
• Gerçekle teması çok azdır, fantazilerle yaşar
Ayrışmamış şizofreni
• hiç bir belirti tam olarak
baskın değildir
• sanrılar, varsanılar,
çağrışım bozukluğu,
dağılmış davranış
sıklıkla birlikte bulunur
Tortu Şizofreni
•
•
•
tedavi edildikten sonra
kalan şizofreni
belirgin sanrılar, varsanılar
ya da dezorganize
konuşma ve ileri derecede
dezorganize ya da
katatonik davranış yoktur
negatif belirtilerin ya da A
tanı ölçütlerinden 2 ya
daha fazlasının hafif
derecede varlığı,
hastalığın sürdüğünün
kanıtıdır
• Kuşkululuk
• Anksiyeteyi
yönetmede güçlük
• Yargılamada,
içgörüde ve
motivasyonda
azalma
• Kendine bakımda
azalma
Ayırıcı tanı
• Depresyon
• Organik beyin
sendromu
• Kişilik bozuklukları
• Şizoaffektif bozukluk
• Akut Psikotik bozukluk
Download