Cilt / Volume 51 Sayı / Issue 3 Eylül / September 2014 Araştırma

advertisement
OFFICIAL JOURNAL OF THE TURKISH NEUROPSYCHIATRIC SOCIETY
ISSN: 1300-0667
TÜRK NÖROPSİKİYATRİ DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR
Cilt / Volume 51 Sayı / Issue 3 Eylül / September 2014
Araştırma Makaleleri / Research Articles
Scales-Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Okul ve Ev Derecelendirme
Ölçeklerinin Karşılaştırılması ve Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
Ebru Aksu Meriçli ve ark; Ankara
A Comparison between School and Home Rating Scales and Reliability-Validity of the
Scales-the Scales for Diagnosing Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder
Şizofreni Tanılı Hastalarda Prolaktini Yükselten ve Az Etkileyen Antipsikotiklerin
Prolaktin Seviyesi ve Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkileri
Süheyla Doğan Bulut ve ark; Ankara, Kilis, Konya
Association Between the Age at Onset of Schizophrenia and Age at Menarche
Esin Evren Kılıçaslan et al; İzmir, İstanbul
Reliability and Validity of the Turkish Version of the Addiction Severity
Index in Male Alcohol Dependents
Hatice Demirbaş et al; Ankara
The Effects of Prolactin-Raising and Prolactin-Sparing Antipsychotics on Prolactin
Levels and Bone Mineral Density in Schizophrenic Patients
Şizofreni Başlangıç Yaşı ile Menarş Yaşı Arasındaki İlişki
Bağımlılık Şiddetini Belirleme Ölçeği’nin Erkek Alkol Bağımlılarında Güvenirlik ve
Geçerlik Çalışması
Youth Sexual Health: Sexual Knowledge, Attitudes, and Behavior Among Students at a
University in Turkey
Gençlik Cinsel Sağlığı: Türkiye’deki Bir Üniversitede Öğrenciler Arasında
Cinsel Bilgi, Tutumlar ve Davranışlar
Gamze Varol Saraçoğlu et al; Tekirdağ, Edirne
Download