Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri

advertisement
KAZ
AN
SINIF
K
IM
Modern Atom Teorisi -II ( Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri )
1. Aşağıdaki seçeneklerde alt kabuklar için verilen n
ve , kuantum sayılarından hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Alt kabuk
2p
3s
4d
3s
2s
n 2
2
4
3
2
4. Kuantum sayıları için aşağıdaki açıklamalardan
hangisi yanlıştır?
A) Başkuantum sayısı (n), elektron katmanının çekirdeğe olan ortalama uzaklığı ile ilgilidir.
B) Başkuantum sayısı (n), arttıkça elektronun potansiyel enerjisi artar.
C) Spin kuantum sayısı ( m s ), elektronun davranışını
belirlemede kullanılır.
D) Açısal momentum (İkincil) kuantum sayısı ( , ) elektron bulutlarının şekillerini açıklamakta kullanılır.
E) Manyetik kuantum sayısı ( m , ) orbitalin büyüklüğünü belirtir.
,
1
2
0
1
2
5.
I.
Elektronun kuantum sayıları ile belirlenen dalga fonksiyonudur.
II. Her orbitalin kendine özgü bir elektron yoğunluğu ve enerjisi vardır.
III. Bohr atom modelindeki karşılığı yörüngedir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
3. Atomun Kuantum Modeli için;
I.
Atomdaki elektronun bulunabileceği enerji düzey-
leri ve dalga fonksiyonları kuantum sayıları ile gösterilir.
II. Birden fazla elektronlu atomların emisyon spekt- rumlarını tam anlamıyla açıklayan Schrödinger olmuştur.
III. Heisenberg’e göre bir atomdaki elektronun konumunu ve hızını aynı anda tespit etmek mümkündür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Î
C) I ve II
E) I, II ve III
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. Orbital kavramı için;
2
KAVRAMA
ST
TE
11.
TEST
2
2
6
2
6
2
Ca = 1s 2s 2p 3s 3p 4s
Temel hal elektron dizilimi verilen yukarıdaki atom
için;
20
I. Periyodik cetvelde s bloğunda yer alır.
II. En büyük başkuantum sayısı 4’tür.
III. Aynı spinli 20 elektrona sahiptir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
6.
D) II ve III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
+
Cr iyonu için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
24
A) Küresel simetri özelliği taşır.
B) 3. yörüngesinde toplam 12 elektron bulunur.
C) Yarı dolu orbital sayısı 5’dir.
D) Katman sayısı 3’tür.
E) En yüksek enerjili orbitali 3d’dir.
TEST
2
Modern Atom Teorisi -II ( Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri )
7. Orbitallerin enerjileri(n+ , ) değerinin artmasıyla yükselir. (n+ , ) değerlerinin aynı olması halinde n değeri
büyük olan orbitalin enerjisi fazladır.
10.
Buna göre aşağıda verilen orbitallerden hangisinin
enerjisi en fazladır?
A) 3d
B) 5s
D) 3p
C) 4p
, = 1 kuantum değerinde m s =+ 12 'ye sahip
3 tane, m s = - 1 ’ye sahip 2 tane elektronu olan te2
B) 25
D) 23
C) 24
E) 17
9. Aşağıdaki elektron dizilimlerinden hangisinde
Hund Kuralı’na uyulmamıştır?
A) 1s 2s 2p
2
2
1
2
B) 1s 2s 2p
3
2
5
7 7 8&&
2
C) 1s 2s 2p
2
D) 1s 2s 2p
6
D) 1
C) 2 E) 0
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) I ve III
E) II ve III
12. d orbitalleri için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Başkuantum sayıları 3 ile başlar
B)
, =2 değerine sahip bütün orbitalleri içerir.
C) d x
2
, d Z , d xy, d xz ve d yz olmak üzere eş enerjili 5
- y2
2
orbitalden oluşur.
D)
7 7 778
2
B) -2
I. Başkuantum sayıları 3 ile başlar.
II. , =1 değerine sahip bütün orbitalleri içerirler.
III. Eş enerjili olanların uzaydaki yönelişleri aynıdır.
7 7 888
2
11. p orbitalleri için;
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
mel haldeki elementin atom numarası kaçtır?
A) -3
E) 4s
8. n=3 ve
A) 27
25 Mn elementinin en yüksek başkuantum sayısına
sahip elektronunun açısal momentum kuantum sayısı( , ) kaçtır?
m , değerleri +3 olabilir.
E) Büyüklükleri başkuantum sayıları(n) ile doğru oran2
3s 3p
6
1
4s 3d
tılıdır.
5
7 7 777 7 777 888888
2
2
E) 1s 2s 2p
6
2
3s 3p
6
2
4s 3d
8
KAVRAM
IM
:.............................................
EST
AT
KAZAN
7 7 777 7 777 7 7777&
11
22 33 44 55 66 77 88 99 10
10 11
11 12
12
:.............................................
:.............................................
NO :
.............................................
Puan :: ..............
..............
Puan
Download