1 - WebSitem

advertisement
ALIŞTIRMA SORULARI
1.Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomi için her zaman tercih edilen bir durumdur?
A) Fiyatlar genel düzeyinin artması
B) Nüfusun toplam hasıla ile aynı oranda artması
C) Kişi başına gelirin artması
D) Nüfus artışının iş gücüne katılım orandan yüksek olması
E) İş gücüne katılım oranının istihdam oranından yüksek olması
2.Keynesyen iktisada göre aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
A) Her arz kendi talebini yaratır.
B) Efektif talepteki değişmenin toplam çıktı üzerinde bir etkisi yoktur.
C) Toplam çıktı düzeyi belirleyen en önemli değişken efektif taleptir.
D) Toplam arzdaki değişmeler toplam harcamaları etkilemez.
E) Toplam talepteki değişmeler potansiyel milli geliri etkiler.
3.Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen iktisadın temel ilgi alanlarında biri değildir?
A) Enflasyon
B) İşsizlik
C) Toplam talep
D) Hükümet harcamaları
E) Faiz oranları
4.Bir ekonomide büyüme %2,25’in üzerine çıktığında işsizlik azalmaktadır. Bunun üzerindeki her 1
puanlık büyüme, işsizlik oranını 0,5 puan azaltmaktadır.
Okun yasası olarak bilinen bu ilişkiye göre, işsizlik %2 azalırsa büyüme ne kadar değişir?
A) %2 azalır.
B) %5 azalır.
C) %2,25 artar.
D) %6,25 artar.
E) Değişmez.
5.Klasik Modele göre, herhangi bir anda artan işsizlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İşsizlik uzun süre devam edemez, çünkü reel ücret artışları iş gücü piyasasındaki arz fazlasını
ortadan kaldıracaktır.
B) İşsizlik uzun süre devam edemez, çünkü reel ücret azalışları iş gücü piyasasındaki arz fazlasını
ortadan kaldıracaktır.
C) İşsizlik uzun süre devam edemez, çünkü reel ücret artışları iş gücü piyasasındaki talep
fazlasını ortadan kaldıracaktır.
D) İşsizlik uzun süre devam edemez, çünkü reel ücret azalışları iş gücü piysasındaki talep
fazlasını ortadan kaldıracaktır.
E) İşsizlik uzun süre devam edemez, çünkü reel ücret azalışları iş gücü piyasasındaki arz fazlasını
artırırken talep fazlasını azaltacaktır.
6.Bir ülke içindeki yerleşik bulunan bütün üretim faktörlerinin belirli bir dönem içinde ürettiği nihai
malların ve hizmetlerin toplam piyasa değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayrisafi Milli Hasıla
B) Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
C) Net Mili Hasıla
D) Net Yurt İçi Hasıla
E) Harcanabilir Gelir
7.1992 yılında nominal GSMH 6039 milyar TL ve GSMH zımni deflatörü 1,21 ise, reel GSMH yaklaşık
olarak kaç milyar TL dir?
A) 1268
B) 4991
C) 5739
D) 6039
E) 7307
8.Keynesyen harcama yaklaşımına göre, aşağıdakilerden hangisi deflasyonist açığı gidermenin
yollarından biridir?
A) Para arzının artırılması
B) Devlet harcamalarının azaltılması
C) Vergi oranlarının yükseltilmesi
D) Transfer ödemelerinin azaltılması
E) Devlet harcamalarının artırılması
9.Bir ülkede toplam nüfus 100 milyon, işsizlerin sayısı 15 milyon ve istihdam edilen kişi sayısı 45
milyon ise bu ülkedeki işsizlik oranı yüzde kaçtır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30
10.Keynes’e göre, ekonominin istihdam düzeyini belirleyen en önemli unsur aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Toplam gelir düzeyi
B) Faiz oranı
C) Fiyat ve ücretlerin düzeyi
D) Mal ve hizmetler için olan toplam talep düzeyi
E) Kamu harcamaları
11.Harcanabilir kişisel gelir aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Kişisel gelir ile kişisel net vergiler arasındaki farka
B) Kişisel gelir ile dolaylı net vergiler arasındaki farka
C) Kişisel gelir ile kişisel net dolaysız vergiler arasındaki farka
D) Kişi başına gayrisafi milli hasıla ile kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla arasındaki farka
E) Kişi başına net milli hasıla ile kişi başına net yurtiçi hasıla arasındaki farkas
12.Harcanabilir gelirde 100 birimlik bir artış olduğunda tüketim ve tasarruf nasıl etkilenir?
A) Tüketim artar ancak tüketim artışı 100 birimden daha fazla olur.
B) Tasarruf artar ancak tasarruf artışı 100 birimden daha fazla olur.
C) Tüketim artışı ile tasarruf artışı toplamı 100 birimden daha az olur.
D) Tüketim artışı ile tasarruf artışı toplamı 100 birimden daha fazla olur.
E) Gelirdeki artışla vergilerdeki artış aynı olduğundan tüketim ve tasarruf miktarları değişmez.
13.Hükümet harcamalarındaki artışın özel kesim yatırım harcamalarında düşmeye yol açmasına ne ad
verilir?
A) Likidite tuzağı
B) Dışlama (crowding-out) etkisi
C)Ricardocu eşdeğerlik
D)Pigou etkisi
E) Keynes Etkisi
14.Basit Keynesyen modele göre, marjinal tüketim eğiliminin 0,75 olduğu bir durumda yatırım
harcamalarındaki 200 milyon TL’lik otonom artış denge üretim düzeyini kaç milyon TL artırır?
A) 150
B) 200
C) 350
D) 550
E) 800
15.Toplam tüketim fonksiyonu C=100+0,6(Y-T) ve T=50+0,4Y ise, gelir 1000 birim olduğundan toplam
tüketim harcamaları kaçtır?
( C:tüketim miktarı, Y:gelir, T:vergiler )
A) 450
B) 430
C) 350
D) 330
E) 225
16.Kapalı ekonomide genel dengeyi sağlayan faiz oranı hangi noktada belirlenir?
A) Mal piyasasında, IS eğrisi ile LM eğrisinin kesiştiği noktada
B) Mal ve para piyasalarında, IS eğrisi ile LM eğrisinin kesiştiği noktada
C) Para piyasasında, toplam tasarruf ile toplam yatırımın eşitlendiği noktada
D) Mal piyasasında, toplam arz ile toplam talebin eşitlendiği noktada
E) Para ve mal piyasasında, toplam yatırım ile toplam para talebinin eşitlendiği noktada
17.Aşağıdakilerden hangisi maliye politikası araçlarından biri olamaz?
A) Gelirden alınan vergiler
B) Harcamalardan alınan vergiler
C) Özelleştirme gelirleri
D) Borçlanmalar
E) Kamu harcamaları
18.Tam istihdam dengesindeki bir ekonomide para arzı da değişmiyorsa, herhangi bir nedenle toplam
gelir düzeyi arttığından, aşağıdaki iktisadi olaylar dizilerinden hangisi gerçekleşir?
( Md:para talebi, r:faiz oranı, i:yatırım, AE: toplam harcamalar )
A) Md ↑ → r ↑ → i ↑ → AE ↑
B) Md ↓ → r ↓ → i ↓ → AE ↓
C) Md ↑ → r ↓ → i ↑ → AE ↑
D) Md ↑ → r ↑ → i ↓ → AE ↓
E) Md ↓ → r ↑ → i ↑ → AE ↑
19.Aynı anda artış gösteren enflasyon ve işsizlik olgusu en basit şekilde nasıl açıklanabilir?
A) Toplam talep eğrisinin sola kaymasıyla
B) Toplam talep eğrisinin sağa kaymasıyla
C) Toplam arz eğrisinin sola kaymasıyla
D) Toplam arz eğrisinin sağa kaymasıyla
E) Toplam arz eğrisinin sola kayması ve toplam talep eğrisinin sağa kaymasıyla
20.Devlet harcamalarının olmadığı kapalı bir ekonomide tüketim fonksiyonu C=150+0,90Y ise
planlanmış yatırımlar 50 birimden 75 birime çıktığında yeni denge milli gelir düzeyi (Y) kaç olur?
A) 4000
B) 3000
C) 2500
D) 2250
E) 2000
21.Kapalı ve devlet harcamalarının değişmediği bir ekonomide basit çoğaltan modeline göre, marjinal
tüketim eğilimi 0,80 ise yatırım harcamaları 5 birim düştüğünde, reel GSYİH nasıl değişir?
A) 25 birim artar.
B) 25 birim azalır.
C) 20 birim azalır.
D) 20 birim artar.
E) 20 birimden daha fazla, ancak 25 birimden daha az artar.
22.IS eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) IS eğrisi, negatif eğimlidir.
B) IS eğrisi, mal piyasasının dengede olduğu noktaları gösterir.
C) Faiz oranındaki değişiklik IS eğrisinin kaymasına neden olur.
D) Otonom harcamalardaki değişiklik IS eğrisinin kaymasına neden olur.
E) Gelirdeki değişiklik IS eğrisi üzerinde hareket etmeyi ifade eder.
23.Monetarist iktisatta uzun dönem Philips eğrisi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Faiz oranı ve reel gelir arasında negatif yönlü bir ilişkiyi
B) Enflasyon ve işsizlik oranları arasında negatif yönlü bir ilişkiyi
C) İşsizlik ve beklenen enflasyon oranı arasında negatif yönlü bir ilişkiyi
D) Enflasyon ve beklenen enflasyon oranı arasında negatif yönlü bir ilişkiyi
E) Enflasyon ve işsizlik arasında bir ilişki olmadığını
24.İktisadi ajanlar rasyonel beklentilere sahipse aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Enflasyon ortaya çıkmaz.
B) İşsizlik oranı sıfır olur.
C) Önceden ilan edilen genişletici bir para politikası ekonomik faaliyet hacmini artırır.
D) Önceden ilan edilen genişletici bir para politikası, ekonomik faaliyet hacmini etkilemez.
E) Önceden ilan edilen genişletici bir para politikası ekonomik faaliyet hacini sadece ekonomik
durgunluk dönemlerinde artırabilir.
25.LM eğrisi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A) Nominal faiz oranlarıyla reel faiz oranları arasındaki ilişkiyi
B) Her bir faiz oranında halkın elde ne kadar para tutmak istediğini
C) Her bir milli gelir düzeyinde halkın elde ne kadar para tutmak istediğini
D) Belli bir milli gelir düzeyi için, para talebini para arzına eşitleyen bütün milli gelir ve faiz oranı
kombinasyonlarını
E) Arzulanan harcamaların, ekonominin üretim düzeyine tam olarak eşit olduğu bütün milli gelir ve
faiz oranı kombinasyonlarını
26.Monetaristlere göre enflasyonun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliye politikasının sıklıkla kullanılması
B) Toplam arzı etkileyen negatif şoklar
C) İstikrarsız para talebi
D) Dış ticaret fazlaları
E) Para arzındaki artışlar
27.Bir ekonomideki toplam hasıla aşağıdaki durumların hangisinde kesinlikle artar?
A) Toplam işgücü miktarı artarken iş gücünün verililiğinin azalması
B) Toplam sermaye stoku azalırken sermayenin verimliliğinin artması
C) Kişi başına düşen sermaye miktarı azalırken iş gücü verimliliğinin azalması
D) Kişi başına düşen sermaye miktarı artarken iş gücü verimliliğinin azalması
E) Kişi başına düşen sermaye miktarı sabitken iş gücü verimliliğinin artması
28.Beşeri sermaye kavramı aşağıdakilerden hangisini içerir?
A) Makine ve teçhizat
B) Para ve fonlar
C) Fiziksel ve zihinsel beceriler
D) Gayrimenkuller
E) Menkul değerler
29. Aşağıdakilerden hangisi otomatik denkleştirme mekanizmalarından biri değildir?
A) Açık piyasa işlemleri
B) Gelir
C) Parasal
D) Faiz
E) Döviz
30. Aşağıdakilerden hangisi toplam harcamaları artıran bir etkiye sahip değildir?
A) Kamu harcamalarının artması
B) Tüketim harcamalarının artması
C) Yatırım harcamalarının artması
D) Vergi oranlarının düşmesi
E) Veri oranlarının artması
31. Bankalarca daha önce iskonto edilmiş, yani kırdırılmış bir senedin TCMB’ce iskonto edilmesine ne
denir?
A) Valör
B) Reeskont
C) Moratoryum
D) Piyasa yapıcılığı
E) Sterilizasyon
Aşağıdaki denklemler kümesi Andorra ekonomisini açıklamaktadır. Tüm değerler ülkenin
ulusal para birimi DOR cinsindendir.
Mal Piyasası
C
=
T
=
I
=
G
=
X
=
M
=
2900 + 0.8Yd
500
2,500 – 100r. Cari faiz oranının %10 olduğunu varsayalım.
1000
1200 (İhracat)
350 + 0.3Yd (İthalat)
32. Denge gelir düzeyini (Y*) hesaplayınız.
A) 7 800
B) 14 670
C) 13 980
D)21 340
E) 24 230
33. Hükümet (Kamu) çarpanı nedir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 3,5
34. Hükümet bütçe açığı veya fazlası ne kadardır?
A) 250
B) 400
C) 450
D) 500
E) 550
35. Hükümet harcamaları 500 azaldığında Y* değeri ne olur?
A) 7 430
B)12 980
C) 14 600
D) 17 300
E) 21 830
Şimdi modele aşağıdaki şekilde para piyasasını dahil edelim:
Md
Ms
=
=
2,000 + 0.2Y – 200r
4761.60
36. Denge gelir düzeyini hesaplayınız. (Not: r artık %10 değildir. Y* ve r’nin birlikte belirlenmesi
gerekir)
A) 8 103
B) 13 968
C) 14 670
D) 17 312
E) 22 830
37. Aşağıdaki hangi iki olgu denge faiz oranında kesin olarak artışa neden olur?
A) Merkez Bankası’nın kamu kağıtlarını satışı ve fiyat düzeyinde azalma.
B) Reeskont oranında artış ve fiyatlar genel düzeyinde artış.
C) Merkez Bankası’nın kamu kağıtları satın alması ve toplam çıktı düzeyinde azalma.
D) Kanuni karşılık oranlarında azalma ve toplam çıktı düzeyinde artış.
E) Kamu harcamalarında, vergi gelirlerindeki artışla birlikte büyük bir sıçrama.
38. Klasik Okul, Neo-Klasik Okul ve Keynes (Keynesyen) Okul’un temel ilgi alanları, sırasıyla;
a) İstihdam, Bölüşüm, Talebin Belirleyicileri
b) Say Kanunu, Çarpan mekanizması, Fiyat katılıkları
c) Bölüşüm, Kaynak Dağılımı, İstihdam
d) İşsizlik, Marjinal analiz, Bölüşüm
e) Fiyat esneklikleri, Arzın belirleyicileri, Say Kanunu
39. Aşağıdakilerden hangisi Keynes’i kendinden önceki Okullar’dan farklı kılan bir özellik değildir?
a) Kısa dönem analiz
b) Eksik istihdam
c) Miktar teorisi
d) Efektif talep
e) Spekülasyon güdüsü ile para talebi
40. Ekonomi tamistihdam durumunda iken hükümet (kamu) harcamalarındaki bir defalık artış;
a) IS’i sola kaydırır dolayısı ile AD’yi sağa kaydırır.
b) IS’i sola kaydırır dolayısı ile AD’yi sola kaydırır.
c) IS’i sağa kaydırır dolayısı ile AD’yi sağa kaydırır.
d) IS’i sağa kaydırır dolayısı ile AD’yi sola kaydırır.
e) IS de değişme olmayacağı için AD de değişmez
41. Aşağıda sıralanan ekonomik faaliyetlerin Türkiye’nin 2005 yılı GSYİH’sının hesaplanmasında yer
alıp-almayacağını belirtiniz.
a) Milli Piyango’dan 1000 YTL kazandınız.
b) Nike, gelecek yıl satışlarında artış olacağı beklentisi içinde olduğundan mağazalara stoklama
yapmaktadır.
c) Uyuşturucu tüccarları yeni üretilmiş 10.000YTL değerinde uyuşturucu satışı yapmışlardır.
d) Geçen yıl aldığınız hisse senetlerini karlı bir şekilde bu yıl sattınız.
e) Bu yıl tekrar yeni hisse senetleri aldınız.
a) evet, hayır, hayır, evet, evet b) hayır, evet, hayır, hayır, evet
c) hayır, hayır, evet, evet, hayır d) hayır, hayır, evet, evet, evet
e) hayır, evet, hayır, hayır, hayır
42. Aşağıdakilerden hangisi para politikası amaçlarından biridir?
a) Tam istihdam b) Fiyat istikrarı c) İktisadi büyüme d) Faiz oranı istikrarı
e) Hepsi
43. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Kısa dönem Phillips eğrisi pozitif eğimlidir.
b) Uzun dönemde işsizlikle enflasyon arasında ilişki yoktur.
c) Uzun dönem Phillips eğrisi dikey bir doğrudur.
d) Doğal işsizlik oranında meydana gelen bir artış Phillips eğrisini sağa kaydırır.
e) Kısa dönemde enflasyonla işsizlik arasında bir değiş tokuş (Trade off) ilişkisi vardır
44. Aşağıdaki faktörlerden hangisi IS’i sağa kaydırır?
a) Vergi artışı
c) İthalat azalışı
e) Para arzı artışı
b) İhracat azalışı
d) Tasarruf artışı
45. Aşağıdakilerden hangisi GSYİH’nin hesaplanmasında karşılaşılan güçlüklerdendir?
a) Dışsallıklar
c) Çevre kirliliği
e) Hepsi
b) Kaçakçılık
d) Kayıt dışı ekonomi
46. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin sağa kaymasına neden olmaz?
a) Vergi oranlarındaki azalma
b) Devlet harcamalarındaki bir artış
c) İhracatta meydan gelen artış
d) İthalatta meydan gelen bir azalma
e) Fiyat düzeyinin artması
47. Klasik miktar kuramına göre para arzındaki artışın sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aynı oranda yatırım artışına sebep olur.
d) Üretim artar.
b) Aynı oranda fiyat artışına sebep olur.
e) Tüketim artar.
c) Faiz oranları artar
48. Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın konusuna girmez?
a) Konjonktürel dalgalanmalar
c) Fiyatlar genel düzeyi
b) Gelir dağılımı
d)Tüketici ve üretici dengesi
e) İktisadi Büyüme
49. IS-LM analizinde genel ekonomik durumda genişleyici para ve maliye politikaları gelir düzeyini
mutlaka arttırır. Ancak;
a)Maliye politikasının gelir üzerindeki etkisi daha büyüktür. Çünkü dışlama olgusu çalışır.
b) Maliye politikasının gelir üzerindeki etkisi daha büyüktür. Çünkü kamu harcamaları otonomdur.
c) Maliye politikasının gelir üzerindeki etkisi daha büyüktür. Çünkü IS eğrisi sağa kayar.
d) Para politikası gelir üzerinde daha etkilidir. Çünkü para arzındaki artış LM’i sağa kaydırır
e) Para politikası gelir üzerinde daha etkilidir. Çünkü dışlama etkisi çalışmaz.
50. Para politikasının faizler aracılığıyla beklentiler üzerinde etkili olabilmesi için,
a) Mali baskının olmaması gerekir.
b) Finansal baskının olmaması gerekir. c) Sermaye
girişlerinde ani durma olmaması gerekir.
d) Ekonominin likidite tuzağında olmaması gerekir.
e) Hepsi.
51. Phillips Eğrisi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
a) Enflasyon-Büyüme
b) Enflasyon-Tüketim
c) Enflasyon-Faiz
d) Enflasyon-İşsizlik
e) Büyüme-İşsizlik
52. Klasik sistemde faiz oranlarının belirlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Mal piyasasında yatırım tasarruf eşitliği çerçevesinde belirlenir.
b) Para piyasasında para arz ve talebinin eşit olduğu noktada belirlenir.
c) Faiz oranındaki artış tasarruf arzını artırır.
d) Faiz oranındaki artış yatırım talebini azaltır.
e) Hiçbiri
53. Yüksek oranlı enflasyon ve işsizliğin bir arada yaşandığı duruma ne ad verilir?
a) Hiperenflasyon b) Deflasyon c) Stagflasyon d) Resesyon e) Depresyon
54. Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisat okulunun temel varsayımlarından biri değildir?
a) Ekonomi daima tam istihdam gelir düzeyinde dengedir?
b) Para reel etkiler yaratmaz, yansızdır.
c) Fiyatlar yukarı yönde esnekken, aşağı yönde katıdır.
d) Talep kuvveti görmezden gelinmiştir.
e) Bireyler sadece işlem ve ihtiyat amaçlı para talep ederler.
55. Aşağıdakilerden hangisi genişletici maliye politikası araçlarından biridir?
a) Zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi
b) Transfer harcamalarının artırılması
c) Reeskont oranlarının düşürülmesi
d) Vergi oranlarının artırılması
e) APİ yoluyla tahvil satışı
56. r
LM
LM’
Yandaki şekilde aşağıdakilerden hangisi dengenin A noktasından B noktasına
kaymasının nedenidir?
A
B
IS
Y
a) Reeskont oranlarının artırılması
b) Zorunlu karşılık oranlarının artırılması
c) Piyasaya APİ yoluyla tahvil satılması
d) Kamu harcamalarının artırılması
e) Parasal tabanın artması
57. Talep fazlalığı aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
a) Deflasyon b) Stagflasyon c) Resesyon d) Enflasyon
e) Devalüasyon
58. Aşağıdakilerden hangisi Klasik teorinin varsayımlarından değildir?
a) Ekonomi tam istihdam düzeyinde dengededir.
c) Üretim faktörleri tam hareketlidir.
e) Fiyatlar tam istihdam düzeyinde sabittir
b) Say yasası geçerlidir.
d) Ücretler esnektir.
59. Aşağıdaki tabloya göre marjinal tasarruf eğilimi kaçtır?
Harcanabilir Gelir
400
450
500
550
600
Tüketim
405
450
495
540
585
a)
b)
c)
d)
e)
0.05
0.25
0.20
0.15
0.10
60. Otomobil üreticilerinin yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla otomobil üretiminde daha az çelik ve daha çok
hafif hammaddeler kullanmaları durumunda çelik endüstrisinde ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Konjonktürel işsizlik
c) Yapısal İşsizlik
e) Hiçbiri
b) Mevsimlik işsizlik
d) Geçici işsizlik
61. Yüksek enflasyonist koşullar altında bunla bir ekonomide toplam talebi artırarak işsizliği azaltma
çabalarının olası sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kısa dönemde işsizlik oranı artar.
b) Enflasyon oranı hızlanır
c) Fiyatlar genel düzeyi azalır, işsizlik oranı artar.
d) Reel gelir artarken parasal gelir aynı kalır.
e) parasal gelir artarken reel gelir de artar.
62. . Reel GSMH 1990 1992 1995 1997 1998 1999 2000 2003 2005
40
45
55 45
30 50 70 80
90
Yukarıdaki bilgilere göre ortalama büyüme oranını bulunuz?
A) 0.01
B)0.03
C)0.04
D)0.02
e) 0.05
63. Uyarlanabilir beklentileri içeren Phillips eğrisine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a)İşsizlik ile enflasyon arasında ters yönlü kalıcı bir ilişki vardır
b)Ekonomide stagflasyonun ortaya çıkması söz konusu değildir
c)İşsizlik ile enflasyon arasında kısa dönemde bile değiş-tokuş ilişkisi yoktur
d)İşsizliği azaltmak için enflasyonun hızlandırılması gerekmektedir
e)Uzun dönem Phillips eğrisi beklenen enflasyon oranına bağlı olarak kaymaktadır
64.
Yıllar
2005
2006
Nominal GSMH
( Milyar YTL)
2500
____
Reel GSMH
( Milyar YTL
____
2400
Yukarıdaki tabloya göre, 2005 de reel GSMH kaçtır?
a) 2137 Milyar YTL
c) 2381 Milyar YTL
b) 2520 Milyar YTL
d) 2051 Milyar YTL
65. Yukarıdaki tabloya göre, 2006’da nominal GSMH kaçtır?
A) 2400 Milyar YTL
C)
2808 Milyar YTL
B) 2381 Milyar YTL
D)
2520 Milyar YTL
GSMH Deflatörü
105
117
e) 2420 Milyar YTL
e) 2420 Milyar YTL
66. Okun yasasının geçerli olduğu bir ekonomide, 2004 yılında işsizlik oranı %11, doğal işsizlik oranı %8 dir. Reel
GSYİH 120 milyar olduğuna göe potansiyel GSYİH kaç milyardır?(katsayıyı 2.5 alınız)
a) 125
B) 120
c) 129
d) 115
e) 130
67. Bir ekonomide IS denklemi Y=400+0.75Y-0.5r , LM denklemi (M/P)=Y-3r; M=1500, P=1 ise denge gelir ve
denge faiz oranı (r) kaçtır?
a) r=25 , Y=1500
c) r=20 , Y=1540
e) r=25 , Y= 1570
b) r=50 , Y=2000
d) r=20 , Y=1560
68. para talebinin faiz esnekliğinin sıfır olduğu durumda LM eğrisinin şekli ve uygulanacak iktisat politikalarıyla
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) LM dikeydir ve maliye politikası tam etkindir.
b) LM dikeydir ve para politikası tam etkindir
c) LM yataydır ve para politikası etkisizdir.
d) LM yataydır ve para politikası etkilidir.
e) LM pozitif eğimlidir ve maliye politikası daha etkindir.
69. Milli Gelir=3500, Dolaylı vergiler=270, Amortismanlar=480 olduğuna göre GSMH kaçtır?
a) 2750 b) 2970 c) 4100 d) 4250 e) 4800
70. Bir ekonomide GSYİH = 6000, harcanabilir gelir 5100 ve bütçe açığı 200 TL’dir. Tüketim 3800 ve dış
ticaret açığı 100 ise tasarruf nedir?
a) 900 b) 1000 c) 1100 d) 1200 e) 1300
71. C= 20+0.9(Y-T) ilişkisinde C tüketim, Y gelir T vergiyi göstermektedir. 800 YTL’lik harcanabilir gelir
düzeyinde tasarruf ne kadar olur?
a) 18 b) 60 c) 80 d) 180 e) 740
72. Aşağıdakilerden hangisi toplam talep (AD) eğrisini sağa kaydıran faktörlerden biri değildir?
a) Kamu harcama artışı
b) Tasarruf artışı
c) Para arzı artışı
d) Vergi düşüşü
e) İhracat artışı
73. Aşağıdakilerden hangisi para çarpanı değerini artırır?
a) Mevduat faiz oranlarının düşmesi
b) Zorunlu rezerv oranlarının artması
c) Reeskont oranlarının artması
d) Gecelik faizlerin artması
e) ATM’lerin yaygınlaşması
74. Stagflasyon durumunda en azından aşağıdaki politikalardan hangisi uygulanmalıdır?
a) Para arzı azaltılmalıdır.
b) Vergi oranları artırılmalıdır.
c) Cari harcamalar azaltılmalıdır.
d) Kamu yatırımları artırılmalıdır
e) Reeskont oranları artırılmalıdır.
75. IS-LM modelinde vergi oranlarındaki artış aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
a) Faiz oranı düşer, milli gelir azalır.
b) Fiyatlar düşer milli gelir artar.
c) Faiz oranı artar, milli gelir düşer
d) Fiyatlar artar, milli gelir düşer
e) Faiz oranı artar, milli gelir artar.
76. IS’in eğimi aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlı değildir?
a) Marjinal ithalat eğimine
b) Marjinal ithalat eğimine
c) Marjinal tasarruf eğilimine
d) Para talebinin gelir esnekliğine
Yatırımların faiz esnekliğine
e)
77. Okun yasasının geçerli olduğu bir ekonomide işsizlik oranı %9, doğal işsizlik oranı %5 ise
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Reel GSYİH, potansiyel GSYİH’den %90 küçüktür.
b) Reel GSYİH, potansiyel GSYİH’den %40 küçüktür.
c) Reel GSYİH, potansiyel GSYİH’nın %90 ıdır
d) Reel GSYİH, potansiyel GSYİH’nın %40 ıdır.
e) Reel GSYİH ve potansiyel GSYİH birbirine eşittir.
78. Tüketim denklemi C=140+0,6Yd kamu harcamaları (G) 30 milyon otonom yatırımlar (I) 10 milyon
ve T=15 milyon olan bir ekonomide denge gelir düzeyi kaç milyon YTL dir?
a) 130 b) 187,5 c) 342 d) 395,5 e) 427,5
79.
Yandaki şekle göre IS eğrisinin IS 1 konumuna gelmesinin
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
i
LM
IS0
A) Para arzının artırılması
B) Reeskont oranlarının artırılması
C) Transfer harcamalarının artırılması D) Vergi oranlarının artırılması
E) Zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi
IS1
Y
80.
i

LM0
 LM1
IS0
IS1
Yandaki şekle göre IS eğrisi IS 1 ’e ve LM eğrisi LM 1 ' e
gelmiştir. Bu değişimin nedeni hangi şıkta doğru verilmiştir.
A) Vergi oranlarının artırılıp, reeskont oranlarının düşürülmesi
B) Vergi ve zorunlu karşılık oranlarının artırılması
C) Transfer harcamalarının düşmesi ve reeskont oranlarının artırılması
D) APİ yoluyla tahvil satışı ve kamu harcamalarının azalması
E) APİ yoluyla tahvil alımı ve vergi oranlarının düşmesi
Y
81. Bir ekonomide nakit tutma oranı 0.40, rezerv oranı ise 0.10 dur. Bu ekonomide parasal
tabandaki 100 birimlik artış para arzını ne kadar artırır?
A) 180
B) 280
C) 230
D) 250
E) 400
82. Klasik miktar kuramına göre para arzındaki artışın sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aynı oranda yatırım artışına sebep olur.
d) Üretim artar.
b) Aynı oranda fiyat artışına sebep olur.
e) Tüketim artar.
c) Faiz oranları artar
83. Aşağıdakilerden hangisi ekonomideki ilavelerden biri değildir?
a) İhracat b) Kamu harcamaları c) Transfer harcamaları d) İthalat
e) Yatırım harcamaları
84. Aşağıdakilerden
hangisi bankaların kaydi para yaratmasını engeller?
a) Hazineye kısa vadeli avans verilmesi
d) Karşılık oranlarının değiştirilmesi
b) Reeskont oranlarının değiştirilmesi
e) Gecelik faizlerin artması
c) Açık piyasa işlemleri
85. Bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi (c) %80 ve vergi oranı (t) % 20 ise çarpan değeri kaçtır?
a) 2.77
b) 4.77
c) 5
d) 4
e) 2
86. . Keynesyen sistemde likidite tuzğı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Para talebinin faiz esnekliği sonsuzdur.
b) Faiz oranı bireylerin minimum faiz beklentisi düzeyindedir.
c) Para politikası etkinsizdir.
d) Tahvil fiyatları maksimumdur.
e) Para talebi sıfırdır.
87. Aşağıdaki tabloya göre otonom harcamalar kaçtır?
a) 4.8 trilyon
b) 0.9 trilyon
Reel
GSMH Toplam
(trilyon)
harcama
(trilyon)
0
0.3
1.0
1.2
2.0
2.1
3.0
3.0
4.0
3.9
5.0
4.8
c) 0.3 trilyon
d) 15.3 trilyon
88. İç denge ve Dış denge değişken(ler)i aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşsizlik Oranı, Enflasyon oranı-Döviz kuru
b) Büyüme Oranı, Enflasyon oranı-Cari açık
c) İşsizlik Oranı, Enflasyon oranı-Cari açık
d) Enflasyon oranı, para arz ve talebi- Döviz kuru
e) Enflasyon, Faiz-Büyüme
89. Klasik ve Neo-klasik Okul’un “denge” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tam istihdam b) Enflasyon c) Cari açık d) Para arz ve talebi
e) Faiz
90. Bir ekonomide zorunlu karşılık oranı %10 ve rezerv artışı da 100.000 ise bu ekonomide yaratılan kaydi para
ne kadardır?
a) 500.000
b) 1.000.000 c) 900.000 d) 100.000 e) 10.000
91. Tasarruf fonksiyonu, S= -200+0,1Y ve yatırımlar I=100 ise denge gelir düzeyi nedir?
a) 4000
b) 3000
c) 4500
d)2500 e) 6000
92. Aşağıdakilerden hangisi Klasik teorinin varsayımlarından değildir?
a) Ekonomide tüm fiyatlar sabittir.
b) Ekonomide tüm üretim faktörleri hareketlidir.
c) Say kanunu geçerlidir.
d) Ücretler esnektir.
e) Para yansızdır.
93. Ekonominin likidite tuzağı içinde olduğu bir durumda ekonomiyi canlandırmak için hangi politika
uygulanmalıdır?
a) Genişletici para politikası
c) Daraltıcı Para ve Maliye politikası
b) Genişletici maliye politikası
d) Daraltıcı para politikası
e) Hiçbiri
94.
Fiyat
P
r (faiz)
2
3
Miktar
AS-AD
1
Fon arz ve talebi
E (döviz kuru)
4
Mal Piyasası
Para Piyasası
Sermaye Piyasası
İşgücü Piyasası
Döviz Piyasası
L
S
 LD
Boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?
ES  ED
S
D
S
D
b) M  M , P , w, E  E
S
D
S
D
c) M  M , r, w, E  E
S
D
S
D
d) F  F , r, w, M  M
S
D
e)
I=S, w, r, E  E
a)
I=S, r, P,
95. IS’in eğimi aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlı değildir?
a) Marjinal ithalat eğimine
b) Marjinal tüketim eğilimine
c) Yatırımların faiz esnekliğine
d) Para talebinin gelir esnekliğine
e) Marjinal tasarruf eğilimine
96. Aşağıdakilerden hangisi M2 para arzı tanımı kapsamına girmez?
a) Emisyon
c) Döviz Tevdiat Hesabı
b) Vadeli Mevduat
d) Vadesiz mevduat
97. IS-LM modelinde vergi oranlarındaki artış aşağıdaki durumlardan hangisine sebep olur?
a) Fiyatlar düşer, milli gelir azalır.
b) Faiz oranı düşer milli gelir azalır.
c) Faiz oranı artar milli gelir düşer.
d) Faiz oranı düşer milli gelir azalır.
e) Fiyatlar artar, milli gelir artar.
98. Stagflasyon durumunda aşağıdaki politikalardan hangisi uygulanmalıdır?
a) Para arzı azaltılmalıdır.
b) Vergi oranları artırılmalıdır.
c) Cari harcamalar azaltılmalıdır.
d) Kamu yatırımları artırılmalıdır.
e) Transfer harcamaları azaltılmalıdır.
99. Bir ekonomide C0 = 10, c=0,8 ve Yd =90 ise S=? (c: Marjinal tüketim eğilimi, Yd : harcanabilir gelir)
a) 70
b) 90
c) 12
d) 8
e) 10
100. Para arzının azalması aşağıdakilerden hangisine yol açar?
a) Gelir artışına
b) Döviz kuru artışına c) Gelir ve faiz düşüşüne
1.C
2.C
3.A
4.D
5.B
6.B
7.B
8.E
9.D
10.D
11.A
12.A
13.B
14.E
15.B
16.B
17.C
18.D
19.C
20.D
21.B
22.C
23.E
24.D
25.D
26.E
27.E
28.C
29.A
30.E
31.B
32. C
33. A
34.D
35. B
36. B
37. B
38. C
39. C
40. C
41. C
42. E
43. A
44. C
45. E
46. E
47. B
48. D
49. E
50. E
51. D
52. B
53. C
54. C
55. B
56. E
57. D
58. E
59. E
60. C
61. B
62. B
63. D
64. C
65. C
66. C
67. D
68. B
69. D
70. E
71. B
72. B
73. E
74. D
75. A
76. D
77. C
78. E
79.C
80.A
81. B
82. B
83. D
84. D
85. A
86. E
87. C
88. C
89. A
90. B
91. B
92. A
93. B
94. C
95. D
96. C
97. B
98. D
99. D
100. E
d) Gelir ve faiz artışına
e) Faiz artışına
Download