CPAP Titrasyonu

advertisement
Genel Bilgiler




Her yaşta görülebilmekle beraber şişman, kısa boyunlu,
orta yaş ve üzerindeki erkeklerde sık
Prevalans genel populasyonda en az %4 (♂) ve %2 (♀)
civarında; pik 5-7. dekatlarda
Erişkinlerde erkek/kadın oranı: 8:1
(menopozdan sonra fark ; 2:1)
Yapısal özellikler dışında patofizyolojide santral
mekanizmalar da sorumlu:
- Üst solunum yolu kaslarının (dilatörler) disfonksiyonu → EMG
- Solunumun kontrolünde Cheyne-Stokes benzeri düzensizlik
Genel Bilgiler
Belirtiler
• Sürekli yorgunluk, GAU
– İş performansında azalma
– Günlük yaşam kalitesinde 
– Trafik kazalarının sayısında 
• Hipertansiyon
• Horlama
– Tanıklı apne epizodları
– Tıkanma-boğulma hissi
Diğer belirtiler
– Gece veya sabah başağrısı
– Noktüri (Atrial Natriüretik
Peptid=ANP)
– Gece terlemeleri
– Unutkanlık, konsantrasyonda 
– Gastroesofageal reflü
– Sabah ağız kuruluğu
– Libido azalması, empotans
– Psikiyatrik belirtiler (irritabilite,
aşırı sinirlilik, depresyon…)
– Çocuklarda gelişim geriliği,okul
başarısında 
Genel Bilgiler

Tedavi edilmemiş olgularda HT prevalansı en az %50

Esansiyel HT olgularının ortalama %50’sinden sorumlu

Pulmoner HT ve cor pulmonale

Kardiyak aritmiler
- Sinus bradi-taşiaritmileri (30-120/dk; apnede )
- II. derece AV bloklar; hatta 13 sn’ye varan kalp durmaları !
- Prematüre ventriküler atımlar
- Ventriküler taşikardi epizodları
Genel Bilgiler




Miyokard infarktüsü ve inme riski, UAS’da ve hatta
basit horlamada daha yüksek
AI>20 olan tedavili ve tedavisiz olgularda 5 yıllık
yaşama oranı sırasıyla %100 ve %70
Kardiyo-vasküler ölüm oranı UAS’da daha sık (ABD)
Genel populasyonda pik ölüm yaşı UAS’da 55-64
diğerlerinde 72 !
PSG (Tanımlar)




Tıkayıcı Tip Apne → Göğüs-karından yapılan solunum
hareketleri kayıtlarında, solunum eforunun artarak
sürmesine rağmen, ağız-burun solunumunun en az 10 sn
süreyle durması
Hipopne → Yine en az 10 sn süreyle ağız-burun solunum
amplitüdünde en az %50 oranında düşme
Ayrıca bunların anlamlı O2 desatürasyonlarıyla birlikte
olması gerekli
Apne-hipopnelerin ortalama süreleri genellikle 20-40 sn;
ancak şiddetli olgularda birkaç dakika sürenleri de oluyor!
PSG (Tanımlar)





Santral apne → Hem ağız-burun hava akımının hem de
solunum eforunun en az 10 sn süreyle durması
Mikst apne → Apnenin santral tipte başlayıp, tıkayıcı tipte
devam etmesi
AI (apne indeksi) → Uykuda saat başına düşen apne sayısı
AHI (apne-hipopne indeksi)→ Uykuda saat başına düşen
apne ve hipopne sayısı*
RDI (Anormal solunum olayı indeksi=Respiratory
Distress Index)→ Saatteki apne, hipopne ve solunum
eforu sonucu uyanma (arousal vb.) sayısı
*Apne indeksi>5 → Uyku-apne sendromu
PSG
Santral apne
Mikst
PSG
Tıkayıcı apne
CPAP
– Sürekli pozitif hava basıncı hava
yolunu açık tutar
– Titrasyon önemli
– %100 etkili
CPAP tedavisi
n-CPAP Aleti
Sullivan V Elite
Maske
Nemlendirici (ısıtmalı
veya doğrudan geçişli)
Eskiden Kullanılan Ekipmanlar
Glue-on mask 1985
Vortex blower 1983-88
Glue-on Mask
1985
350 made
Günümüzdeki CPAP
aletine örnek
BIPAP Nedir?


BiPAP’ın temel farkı, uykuda iki farklı basınç
uygulamasıdır.
Soluk verme sırasında alet tarafından üflenen basınç,
soluk alma sırasındakinden düşüktür.
CPAP Endikasyonları

Semptomlardan bağımsız olarak, AI ≥ 20 veya AHI ≥ 30

AHI ≥ 10 ve gündüz aşırı uykululuğu olanlarda

RDI ≥ 10 ve gündüz aşırı uykululuğu olanlarda

Uyku-apne sendromuna KOAH’ın eşlik ettiği Overlap
sendromunda CPAP endikedir
CPAP Endikasyonları (2)




Vücut Kütle İndeksi (kilo / boy x boy) = BMI > 35 ve
gündüz aşırı uykululuğu olanlarda
İleri yaşlarda (≥ 60) ortaya çıkan tüm uykuyla ilişkili
solunum bozukluklarında
Kardiyak / serebrovasküler hastalıkların eşlik ettiği tüm
uykuda solunum bozukluğu olgularında
O2 satürasyonu ≤ %85 olan ve cerrahi tedavi düşünülen
hastalarda, post-op gelişebilecek ödemi  amacıyla pre-op
kullanmak üzere
CPAP endikedir !
CPAP Titrasyonu


EEG içermeyen PSG tetkikleri (kardiyorespiratuar uyku
incelemesi) CPAP endikasyonu için kullanılamaz. Yani
incelemelerin deneyimli ve tam donanımlı uyku
merkezlerinde yapılması gerekir. Bu merkezlerin yeterliliği
Türkiye’de TUTD (Türk Uyku Tıbbı Derneği) tarafından
belirlenmektedir.
Hastadaki tüm anormal solunum olaylarını ve O2
desatürasyonlarını, her pozisyonda ve uykunun her fazında
ortadan kaldıracak basınç düzeyinin belirlenmesine
“titrasyon” adı verilir.

Titrasyon için hasta, uyku laboratuarında en az bir gece
yatırılarak, PSG ile aynı anda basınç ayarlaması yapılır.
CPAP Titrasyonu (2)





Hasta n-CPAP maskesi takılarak yatırılır; aynı anda tanı
gecesinde de incelenen parametrelerin kaydının yapıldığı
PSG başlatılır.
Basınç 4 cm H2O düzeyinden başlayarak kademeli olarak
arttırılır.
Anormal solunum olayları kaybolduğu halde O2 düzeyi
%88’in üzerine çıkmazsa BIPAP uygulamasına veya O2
ilavesi yoluna gidilir.
Çok yüksek basınç gerektiren olgularda veya overlap
sendromunda da gerekirse BIPAP titrasyonuna geçilebilir.
Hasta CPAP cihazını tolere edemiyorsa BIPAP veya autoCPAP gibi bir cihazın uygulanmasına geçilebilir.
Huzursuz Bacaklar Sendromu
(Restless Legs Syndrome)




Uyku öncesi uyanıklık ve/veya gece içi uyanıklıklar sırasında
ortaya çıkan
Uykuya dalma ve /veya sürdürmede zorluğa yol açan
Ekstremitelerde (özellikle bacaklarda) tarifi mümkün
olmayan, son derecede rahatsız edici huzursuzluk hissi veya
paresteziler (dizesteziler)
“Elektriklenme, iğnelenme, karıncalanma, sızı, yanma, ağrı,
sıcaklık, üşüme…”
Huzursuz Bacaklar Sendromu
Tanı Kriterleri





Genellikle bacaklarda huzursuzluk hissi veya hoş olmayan
duyuma eşlik eden, karşı konulamaz hareket etme ihtiyacı
Semptomların istirahat halinde (oturma, özellikle yatma gibi
hareketsiz durumlarda) ortaya çıkması ve/veya artması
Hareket ile semptomlarda rahatlama veya tamamen ortadan
kalkma
Semptomların akşam veya gece saatlerinde ortaya çıkması
veya daha belirgin olması
Semptomların diğer medikal, nörolojik, mental hastalıklarla
veya madde-ilaç kullanımı ile açıklanamaması
Huzursuz Bacaklar Sendromu
Tanı Kriterleri

PSG endikasyonu yoktur, tanı anamneze dayanır;
ancak yapılırsa:
Periodic limb movements during wakefullness=PLMW PLMWI >15
(süre kriteri: 10 sn)
Suggested Immobilisation Test=SIT
gece, 1 saat, PLMW>40

Soru: Akşamları bacaklarınızda hareket ile rahatlayan
rahatsız edici bir duyum hissediyor musunuz?
Huzursuz Bacaklar Sendromu


Prevalans % 5-15 arasındadır.
Yaşlı populasyonda artar.
Huzursuz Bacaklar Sendromu

Başlangıç yaşı 27.2

Hastaların %45’inde ilk semptomlar 20 yaşından önce!



Hastaların %13’ünde semptomlar 10 yaşından önce ortaya
çıkabilir (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Boz.-dikkat!!!)
Prevalans yaşla birlikte artar
Hastaların yaklaşık %80’inde uykuda periyodik bacak
hareketleri de (PLMs) oluyor.
Huzursuz Bacaklar Sendromu

İdiyopatik / Primer
Ailesel-herediter form (otos. dominant geçiş?)
değişik ailelerde kromozom 12q, 14q, 9p
Sporadik form

Semptomatik / Sekonder
Huzursuz Bacaklar Sendromu
Semptomatik/Sekonder












Periferik nöropati (hastaların %33’ünde)
Gebelik (3. trimestrde %23, doğum sonrası %3)
Anemi (serum ferritin normal veya , serum ferritin değerleri HBS
şiddeti ile korele, BOS ferritin , SSS demir )
Diabetes mellitus
Üremi (özellikle dializ hastalarında)
Romatoid artrit
KOAH
Malign hastalıklar
Radikülopati
Kronik miyelopati
B12, folik asit ve Mg eksikliği
Çocuklarda ADHD (>%12)
Huzursuz Bacaklar Sendromu

Haftalar veya aylar süren remisyon ve alevlenme dönemleri

Yaşam boyu

Remisyon ve alevlenmeleri belirleyen faktörler???
- Aşırı fiziksel aktivite
- Çok sıcak veya soğuğa maruz kalma
- Mevsimsel özellik
Download