2007 Tek OPD Tüzüğü

advertisement
OĞUZ REVİZE
TAMAM
Konsey Tüzüğünün Sunumu
(EC) n° 1234/2007
Michel Ferret
FranceAgriMer
Paris
Sunuma Genel Bakış
•
•
•
•
•
•
OPD Nedir ?
OPD’nin tarihçesi
Komisyonun Yaklaşımı
Sonuçlar
Konsey Tüzüğü 1234/2007’ün Yapısı
Sonsöz
Ortak Piyasa Düzeni (OPD) Nedir ?
• Tarım sektörünü (hububat, şeker, süt..) yöneten AB Tüzüklerinin
oluşturulması
• Genel olarak CMO’nun ilgili hükümleri
– İç piyasa (destekleme fiyatları./ müdahale….)
– Dış Ticaret (ithalat mekanizmaları, ihracat sübvansiyonları)
– Karar mekanizmaları (
Üye ülkeler)
• İlk Ortak Piyasa Düzeni : Hububat OPD (1967)
• Her OPD, çerçeve bir Konsey tüzüğüne (« Ana tüzük ») dayanır.
• Ana tüzük, uygulama tüzükleri (« ayrıntılı tüzükler ») ile tamamlanır;
– Çoğunlukla Komisyon tüzükleri
• Tüzükler, tüm üye ülkelerde eş zamanlı olarak uygulanırlar.
Tarihçe ve sürükleyiciler (1)
• 1243/2007 no.lu tüzük yürürlüğe girmeden önce, her bir bağımsız Ortak
Piyasa Düzeni kendi Ana Tüzüğüne sahipti.
– Örneğin, Hububat için 1784/2003 no.lu tüzük
– Not : Zamanla, Çoğu Ortak Piyasa Düzenleri köklü değişikliklere
(« Reformlar ») uğramışlardır.
• >> Ana Tüzükler yeniden biçimlendirilmiş, yürürlükten kaldırılmış ve « isim »
değiştirmişlerdir
– Örneğin, hububat için; 120/67 (1967) no.lu tüzük >>> 2727/75 no.lu tüzük >>>
1784/2003 no.lu tüzük …
Tarihçe ve sürükleyiciler (2)
• 2005, dönüm noktası : Lizbon Anlaşmasına Fransızların « Hayır’ı » (29
/5/2005)
• Hollanda : Yukarıdakinin aynısı oldu (1/6/2005)
• AB Komisyonu aşağıdakileri amaçlayan bir kampanya yürütür (Ekim 2005) :
– AB-vatandaşlarının güvenini geri kazanmak
– AB-Tüzüklerinin yürütülmesine ilişkin idari yükü kolaylaştırmak
• Örneğin, ithalat / ihracat lisanslarına tabi ürünlerin sayısının azaltılması
– Ortak Tarım Politikasının (OTP) sadeleştirilmesi
Tarihçe ve sürükleyiciler (3)
• Ancak o zaman, AB-Komisyonu oldukça liberal yönlüydü ( ) :
– >>> OTP’yi sadeleştirmek aynı zamanda piyasa enstrümanlarının
zayıflatılması yönünde bir güdü anlamına da geliyordu
Komisyonun Yaklaşımı (1)
• Tüm eski ve gereksiz hükümlerin kaldırılması
• Yatay yaklaşım : Yeni tüzüğün (1234/2007 no.lu) çeşitli Ortak Piyasa
Düzenlerinden gelen tüm « özdeş » mekanizmalarla aynı bölüme konulması
– Örneğin : Müdahale, dış ticaret …
– Gerek duyulduğunda, ilgili mekanizmanın adının uyumlulaştırılması
• Mekanizmaları « aynı seviyeye düşürmek » için zemin hazırlanması
– Adı geçen mekanizma için ilgili sektörlerin en düşük mevcut seviyeli sektör ile bir
hizaya getirilmesi
• Örneğin;
– Süt için « referans miktarlar » şeker sektörü modelinde « kotalar » olmaktadır.
(o zaman, şeker kotalarının aşamalı olarak azaltılmasına karar verilmişti)
– 2009 yılındaki hububat müdahalesi için ihaleler yoluyla satın alma uygulamasının
başlaması (et ve süt müdahalesi modellerinde olduğu üzere)
Komisyonun Yaklaşımı (2)
• Bazı durumlarda, Üye ülkeler (Konsey ve yönetim komitesi) ve Komisyon
arasındaki güç dengesinin değiştirilmesi (Madde 195, 1234/2007 no.lu
tüzük) ….
• Not : 1234/2007 no.lu tüzük bir Konsey tüzüğüdür ancak Konsey tüzüğü için
olan taslaklar daima Komisyon tarafından hazırlanırlar.
Sonuç
• 21 farklı OPD birleştirilerek « Tek OPD Tüzüğü » olarak düzenlendi
(1234/2007 no.lu tüzük)
• 78 Konsey tüzüğü yürürlükten kaldırıldı (21 Ana Tüzük + çeşitli Konsey
uygulama tüzükleri)
• 920 Madde >>> 204 madde
– Not : « Bu da cabası »
• Daha da basitleştirme / Dahiyane bir fikir : hatırlanması kolay Tüzük « Adı »
1234/2007 no.lu Tüzük’ün Yapısı. Ana Kısımlar
• Kısım I : Tanımlar
• Kısım II : İç Piyasa
– Müdahale ve özel depolama
– Kotalar (şeker, süt)
– İşleme yardımı
• Kısım III : Dış ticaret
• Kısım IV : Rekabet kuralları
• Kısım VII, Fasıl I
– Tüm sektörel Yönetim Komiteleri tek bir Yönetim Komitesi ile değiştirildi (Bkz. Bir
sonraki slayt)
• Ekler
Sonsöz
• Komisyon büyük bir görevi başardı
• Gerçek bir sadeleştirme :
– Bir bakışta tüm sektörler,
– Mevzuat kullanılmayan hükümlerden temizlendi
• Ancak ..
• Piyasa dalgalanması artarken piyasa enstrümanları zayıflamaktadır !
• Komisyonun piyasa tecrübesi zayıflamaktadır (< Tek Yönetim Komitesi)
Download