TASLAK_Denetim_Tuzugu

advertisement
Çevre Yasası
(18/2012 Sayılı Yasa)
Madde 76 Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası’nın 76’ncı
maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.
Kısa İsim
Tefsir
1.
2.
Kapsam
3.
Çevre Denetimi 4.
BİRİNCİ KISIM
GENEL KURALLAR
Bu Tüzük, “Çevre Denetim Tüzüğü” olarak isimlendirilir.
Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe aşağıdaki
terimler geçerlidir:
“Denetim Raporu”
Her türlü saha ziyaretini takiben
denetimci tarafından hazırlanan belgedir.
“Genel Bağlayıcı Kural” faaliyetin doğası ve ölçeği
açısından belirli kriterlere giren tüm tesisler, binalar ve
faaliyetler için geçerli olan Çevre Koruma Dairesi
tarafından yayınlanmış bir dizi çevre koşullarını ifade eder.
“Yasa” Çevre Yasasını ifade eder.
Yasa ve Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklerin
kapsamında Çevre Koruma Dairesi tarafından herhangi bir
tesisin ve/veya sanayi tesisi, işletme ve kurumun izin,
müsaade ve ruhsat gerekliliklerine veya bu yasa
kapsamına giren diğer yasal enstrümanlara tabi her türlü
rutin ve rutin olmayan denetimin ve araştırmanın
yapılmasını kapsar.
“Çevre Denetimi” aşağıdaki faaliyetleri kapsar:
(a) Kontrollü bir tesisin, izin veya genel bağlayıcı
kurallarda
belirlenen
ilgili
çevre
şartlarına
uygunluğunu kontrol ve teşvik etmeyi;
(b) Daha fazla denetim veya uygulama eylemine
(herhangi bir iznin çıkartılması, değiştirilmesi veya
geri çekilmesi dahil olmak üzere) ihtiyaç olup
olmadığını belirlemek için denetlenen tesislerin çevre
üzerindeki etkisini izlemeyi;
(c) Çevre Denetimi yaparken aşağıdaki faaliyetler
gerçekleştirilir;
1.
(i) 1
Saha ziyaretleri,
2.
Çevre kalite standartlarının tutturulduğunu
(ii)
izlemek,
3.
(iii)
Çevre denetim raporları ve beyanlarını göz
önünde bulundurmak,
4.
(iv)
Denetlenen tesis işletmecileri tarafından
veya adına her türlü ön izleme yapılmasını
göz önünde bulundurmak ve doğrulamak,
5.
(v)
Denetlenen tesiste gerçekleştirilen
faaliyetleri ve operasyonları değerlendirmek,
6.
(vı)
Çevre Denetim 5.
Türleri
Çevre
Unsurlarının
Kapsamı
6.
İşletmecinin
Sorumlulukları
7.
Binaların, sahaların, ilgili ekipmanların,
bakım şartlarının yeterliliği de dahil olmak
üzere denetim yapmak,
7.
(vıı)
İşletmeciler tarafından tutulan ilgili kayıtların
kontrol etmek.
Planlı bir denetim programının Çevre Denetimleri aşağıda
belirtildiği şekillerde gerçekleştirilir;
(1) Rutin olanlar
(2) Rutin olmayanlar;
(a) Kirlilik ve rahatsızlık şikayetlerinin araştırılması,
(b) İzin çıkartılması, yenilenmesi, değiştirilmesi,
(c) Kaza,
olay
ve
izin
uygunsuzluklarının
araştırılması
şeklinde gerçekleştirilir.
Denetlenen bir tesisin çevre denetimi; Çevre Koruma
Dairesi tarafından uygun görülen kapsamlı çevre etkilerini
kapsar ve özellikle aşağıdaki izin kapsamındaki unsurları
ele alır.
1.
Havaya salınım,
2.
Atık suyun; denize, yüzey sularına veya araziye
atılması,
3.
Atık yönetimi ve bertarafı,
4.
Gürültü,
5.
Tehlikeli maddelerin saklanması,
6.
Tesisin yönetimi ve bakımı.
Kontrollü tesis işletmecisinin sorumlulukları aşağıda
belirtildiği şekildedir.
1.
Alınan iznin gerektirdiği şekilde ön izleme ve
raporlama yapar ve bu tür kayıtları en az 5 (beş) yıl
saklar.
2.
İzinde belirtilen her türlü izleme ekipmanını yükler ve
bakımını yapar.
3.
Çevre Koruma Dairesi’nin denetçisinin ve/veya Çevre
Koruma Dairesi adına çalışan görevlinin çevre
konuları ile ilgili gördüğü alanlarda ve operasyonlara
erişimine ve tesise girişine müsaade ederek, işbirliği
yapar.
4.
Çevre Koruma Dairesi’nin denetçisinin ve/veya Çevre
Koruma Dairesi adına çalışan görevlinin numune
alması, debi ölçümü ve diğer izleme faaliyetleri
konusunda işbirliği yapmak.
5.
Çevre Koruma Dairesi’nin denetçisinin ve/veya Çevre
Koruma Dairesi adına çalışan görevlinin talep etmesi
halinde izleme kayıtlarını ve ilgili diğer bilgi ve
belgeleri sunmak.
6.
İzin şartlarına uygunluğunu doğrulamak için Çevre
Koruma Dairesi’nin denetçisinin ve/veya Çevre
Koruma Dairesi adına çalışan görevlinin talep ettiği
7.
8.
9.
şekilde, ek izleme çalışması yapmak veya bu tür
raporlar hazırlamak.
Belirli bir zaman çerçevesinde veya böyle bir
çerçevenin olmaması halinde, makul bir sürede
Denetim Rapor’unda belirlenmiş gerekli faaliyetlerde
bulunmak.
Çevre
ve
insan
sağlığını
önemli
ölçüde
etkileyebilecek herhangi bir kaza, olay veya
uygunsuzluktan;
Çevre
Koruma
Dairesi’ni
bilgilendirmek.
Bir denetim esnasında yanlış bilgi vermemek ve
gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine engel olmamak.
İKİNCİ KISIM
Çevre Koruma Dairesi’nin Sorumlulukları
Denetim Planı
8.
Rutin
Denetimler
9.
1.
Çevre Koruma Dairesi, tüm denetlenen tesisler
açısından, bu tesislerin bulundukları tüm alanı da
kapsayacak şekilde yıllık bir çevre denetim planı
hazırlar.
2. Plan her senenin 30 Kasım’ına kadar revize edilip
güncellenerek bir sonraki takvim yılı için de geçerli
olur.
3. Yıllık çevre denetim planı şunları kapsar:
(a) Denetim planının kapsayacağı coğrafi alan,
(b) İsim, yer ve tür dahil olmak üzere planın
kapsadığı izin sahiplerinin kaydı,
(c) Denetim planı alanındaki önemli çevre
konularının genel bir değerlendirmesi,
(d) Rutin denetim programları hazırlama usulleri,
(e) Rutin olmayan denetimler için usuller,
(f) Diğer denetim kurumlarıyla işbirliği konulu
hükümler,
(g) Denetim
planı
uygulamak
için
mevcut
kaynakların bir özeti (insan gücü ve ekipman).
4. Bir sonraki takvim yılı için uygulanacak olan Denetim
Programı, Denetim Planı çerçevesinde Aralık ayı
içerisinde hazırlanır.
5. Plan hazırlanırken; ele alınacak çevre konuları ve
varsa önceki denetim faaliyetlerinin sonuçları göz
önüne alınır.
6. Plan, planın yürürlüğe gireceği yıldan önceki yılın son
ayında Çevre Koruma Dairesi’nin internet sitesinde
yayınlanarak halkın bilgisine sunulur.
Rutin denetimler aşağıdakileri kapsar. Şöyle ki;
1.
Çevre Koruma Dairesi, yıllık denetim planının parçası
olarak, farklı tesis türlerine göre yapılması öngörülen
ziyaretlerin sıklığını da kapsayan tesislere dönük rutin
çevre denetimleri için programlar çizmek.
(a) İki saha ziyareti arasındaki denetim sıklığı
tesisin sistematik çevre riski değerlendirmesini
temel alıp, en yüksek risk teşkil eden tesisler
için bu süre 1(bir) yılı, en düşük riskli tesisler
için 3 (üç) yılı aşamaz.
(b) Yapılan denetim sırasındaki kontrolde bir
tesisin iznine aykırı önemli bir uygunsuzluğu
tespit edilirse, bu denetimden sonraki 6 (altı) ay
içerisinde ek bir saha ziyareti yapılır.
Çevre risklerinin sistematik değerlendirilmesi
aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılır.
(i)
Tesislerin insan sağlığı ve çevre
üzerindeki potansiyel ve gerçek etkileri;
emisyon, yerel çevrenin hassasiyeti ve
kaza riski,
(ii)
İzin şartlarına uygunluk kaydı,
(iii) İşletmecinin Birlik Eko-Yönetim ve
Denetim Programı’na (EMAS) veya ISO
140001 Çevre Yönetim Standardı
belgelerine sahip olması
Rutin
çevre
denetimleri,
işletmecinin
yasal
gerekliliklerinin ve faaliyetlerinin çevresel etkileri
hakkındaki bilgi ve anlayışını geliştirmeyi, pekiştirmeyi
hedefler ve uygunluğu teşvik eder.
Çevre Koruma Dairesi aşağıdaki hallerde dahil rutin
olmayan denetimleri gerçekleştirilir:
(a) İzin verilmeden önce tekrar gözden geçirilmesi
ve güncellenmesi.
(b) Çevre şikayetleri, çevre kazaları, uygunsuzluk
olaylarını aşağıdaki amaçlarla inceler:
(i)
Olayın nedenlerini ve çevre üzerindeki
etkisini, olayla ilgili sorumlulukları ve
olası yükümlülükleri ve sonuçlarını
açıklığa kavuşturma;
(ii)
Kazaya, olaya veya uygunsuzluğa
neden olmaktan sorumlu kişi ve/veya
kişiler tarafından uygulanması gereken
eylemleri belirleme, böylelikle olayın
çevresel etkilerini azalmak ve mümkün
olduğu yerde, etkileri telafi etme;
(iii) Başka kaza, olay ve uygunsuzluğun
meydana gelmesini önlemek için
alınması planlanan eylemi belirleme,
(iv) Çevre Yasası’nda belirlenen cezaların
uygulanmasını sağlamak
(v) İzin veya yetkilendirmenin revize
edilmesinin
gerekip
gerekmediği
(c)
2.
Rutin Olmayan
Denetimler
10. 1.
hususunda karar verme;
(vi) Ek saha ziyaretleri de dahil olmak üzere
takip
yapılırken
hangi
denetim
faaliyetlerinin gerekli olduğunu göz
önünde bulundurma;
(c) Herhangi bir zamanda, önceden haber
vermeksizin, ilgili görülen herhangi bir amaç
için.
Denetim
11. 1. Denetlenen tesislere yapılacak saha ziyaretleri birden
Koordinasyonu
fazla denetim otoritesince gerçekleştirilmesi halinde
mümkün olduğu kadar birbirinin faaliyetleri ve saha
ziyaretleri hakkında bilgi paylaşılır ve diğer kontrol
işleri koordine edilir.
2. Saha ziyareti bulguları ve rutin olmayan incelemeler
raporlar halinde belgelendirilir ve ilgili denetim,
uygulama diğer ilgili otoritelerle paylaşılır.
3. Çevre Yasası veya Çevre Yasası tahtında çıkarılan
herhangi bir tüzük kapsamında ruhsat veya izinlerde
belirtilen tedbirlere yönelik uygunsuzluk durumları
herhangi bir kurumun dikkatini çekmesi durumunda
Çevre
Koruma
Dairesi’ni
yazılı
olarak
bilgilendirmelidir. Böylelikle, ortak saha ziyaretleri ve
diğer koordineli denetim faaliyetleri dahil olmak üzere
hangi denetim ve uygulama eyleminin yapılacağı göz
önünde bulundurulur.
Denetim
12. 1. Kontrollü bir tesise yapılacak olan her saha ziyaretini
Raporları
takiben, rutin olsun veya olmasın Çevre Koruma
Dairesi aşağıda belirtilen hususları kapsayacak
Denetim Raporu hazırlar:
(a) Tesisin izin şartlarına uygunluğu ile ilgili
bulgular ve
(b) Herhangi bir ek eylem gerekip gerekmediğine
dair sonuçlar.
2. Saha ziyaretinden hemen sonra rapor yazılıp,
hazırlanır.
3. Saha ziyaretinden sonraki 2 (iki) ay içerisinde,
denetlenen tesisin işletmecisine rapor gönderilir.
4. Denetlenen tesislerin münferit denetim rapor
sonuçları, saha ziyaretinden sonraki 2 (iki) ay
içerisinde, Çevre Koruma Dairesi ‘nin internet
sitesinden yayınlanarak kamuoyuna duyurulur.
5. Denetim raporları Çevre Koruma Dairesi tarafından
(beş) yıl muhafaza edilir.
Sicil Kaydı
13. Çevre Koruma Dairesi; tüm süre ihbarnamelerinin, ceza
ihbarnamelerinin, diğer uygulamaya dönük belgelerin,
Çevre Yasası ve işbu tüzük kapsamında çıkartılan yazılı
bildirimlerin kaydını saklar.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yaptırımlar
Suçlarla İlgili
Genel
Prensipler
Aşağıdaki haller, herhangi bir gerçek ve/veya tüzel
kişiler açısından suç teşkil eder.
Şöyle ki;
(a) Bu Yasa kapsamındaki herhangi bir tüzüğün
hükümlerine uymamak, veya ihlal etmek veya
başka bir kişinin böyle yapmasına neden olmak
veya izin vermek,
(b) Bu Yasa kapsamındaki herhangi bir tüzüğün
hükümlerine uymak maksadıyla kasıtlı olarak bir
kişinin yanlış ve/veya yanlış yönlendirici bir
beyanda bulunması veya başka bir kişinin böyle
yapmasına neden olmak ve izin vermek,
(c) Denetimlerde dahil olmak üzere, yetkili bir
kişinin görevini ve yetkilerini yerine getirmesine
kasıtlı olarak engel olmak.
Süre ve Ceza
15. 1. Çevre Yasası veya bu yasa altında herhangi bir tüzük
İhbarnamesi ile
kapsamında çıkartılan ruhsat veya diğer izinler
İlgili Yetki ve
dahilindeki bir şarta uyulmaması halinde veya bir
Prosedür
kirlilik olayı durumunda, Çevre Koruma Dairesi
tarafından süre ihbarnamesi verir.
2. Süre ihbarnamesi, Çevre Koruma Dairesi tarafından
verilir ve işletmecinin üstlenmesi gereken telafi edici
eylemin doğasının ve zaman zarfının ne olduğu
belirtilir.
3. Çevre Yasası ve bu yasa tahtında çıkartılan tüzükte
öngörülen sorumlulukları yerine getiremeyen gerçek
ve/veya tüzel kişilere Çevre Koruma Dairesi
tarafından faaliyet alanları göz önünde bulundurularak
bir zaman çerçevesi verilir.
Bu tür gerçek ve/veya tüzel kişilerin tamamını veya bir
kısmını teşkil eden tesis ve işletmeler sorumluluklarını
yerine getirmiyorsa;
Çevre Koruma Dairesi;
(a) Ceza İhbarnamesi gönderilebilir,
(b) Süreli veya süresiz ,kısmen veya tamamen
faaliyetten men edebilir.
Yürütme
16. Bu tüzük hükümleri Çevre Koruma Dairesi tarafından
Yetkisi
yürütülür.
Yürürlüğe Giriş 17. Bu tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten
başlayarak yürürlüğe girer.
14.
1.
Download