Resmî Gazete

advertisement
27 Haziran 2008 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 26919
TEBLİĞ
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE
(İHRACAT 96/31) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2008/8)
MADDE 1 – 19/9/1996 tarihli ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 96/31 sayılı İhracı Yasak
ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan (EK: 2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi’nin sonuna
aşağıdaki maddeler ilave edilmiştir.
“
Madde
24- Orman ağacı tohumları ve diğer
yetiştirme materyalleri
İzni Veren Kurum
Çevre ve Orman Bakanlığı
25-87/12028 Karar sayılı Tekel Dışı
Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av
Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi,
İthali,
Taşınması,
Saklanması,
Depolanması, Satışı, Kullanılması,
Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve
Esaslarına İlişkin Tüzük kapsamına
giren patlayıcı maddeler (harp silah
ve mühimmatı hariç)
İçişleri Bakanlığı
Yasal Dayanak
4856 sayılı Çevre ve Orman
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri
Hakkında
Kanun,
5553
sayılı
Tohumculuk Kanunu
6551 sayılı Barut ve Patlayıcı
Maddelerle Silah ve Teferruatının ve
Av
Malzemesinin
İnhisardan
Çıkarılması
Hakkındaki
Kanun,
87/12028 Karar sayılı Tekel Dışı
Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av
Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi,
İthali,
Taşınması,
Saklanması,
Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok
Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve
Esaslarına İlişkin Tüzük, 2001/2443
Karar sayılı Tüzük
”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Download