1. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti`nin, Avrupa devletleri arasında

advertisement
1. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin, Avrupa devletleri arasında
süregelen sürtüşmeler ve rekabetten faydalanarak varlığını devam
ettirebilmek için uyguladığı politikaya Denge Politikası adı
verilmektedir.
Osmanlı Devleti bu politikayı ilk kez aşağıdaki devletlerden
hangisine karşı kullanmıştır?
A) Almanya B) Rusya C) Fransa D) İngiltere E) Avusturya
2. Osmanlı Devleti XIX. yüzyıldan itibaren dış politikada denge
politikası izlemiştir. Bu politika; güçlü bir devlete karşı, başka bir
devletin desteğini alma politikasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bu politikasını en iyi
şekilde açıklamaktadır?
A) Osmanlı Devleti’nin, toprak bütünlüğünü kendi başına
koruyamaması
B) Avrupalı devletlerin baskısıyla Islahat Fermanı’nın
yayımlanması
C) Yunan İsyanında Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’dan destek
alınması
D) Avrupalı devletlerden borç alınması
E) İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında Balta Limanı
Antlaşması’nın yapılması
3. 1789 Fransız İhtilâli’nin etkisiyle Osmanlı Devleti’ne karşı isyan
eden ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunanlılar B) Bulgarlar C) Arnavutlar D) Boşnaklar E) Sırplar
4. Osmanlı Devleti’nde Sırpların;
I. imtiyaz,
II. özerklik,
III. bağımsızlık
kazandıkları antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru
olarak verilmiştir?
I
II
III
A) Bükreş Berlin
Paris
B) Edirne Bükreş
Berlin
C) Berlin Paris
Edirne
D) Bükreş Edirne
Berlin
E) Paris
Bükreş
Edirne
1. 1789 Fransız İhtilâli’nin etkisiyle Osmanlı
Devleti’ne karşı bağımsızlığını ilan eden
ilk azınlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sırplar B) Macarlar C) Rumlar D) Bulgarlar E) Arnavutlar
2. 1829 Edirne Antlaşması ile Osmanlı Devleti’nin
Kuzey Afrika’da kaybettiği ilk
toprak aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fas B) Cezayir C) Ürdün D) Tunus E) Trablusgarp
3. XIX. yüzyılda;
- Sırpların özerklik kazanması
- Yunanlıların bağımsız olması
gelişmelerine olanak sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bükreş B) Berlin
C) Paris
D) Edirne
E) Ayastefanos
4. Osmanlı Devleti’nin, Rusya’nın desteğini korumak için 1833
yılında Hünkâr İskelesi Antlaşması’nı imzalaması, aşağıdaki
isyanlardan hangisinin bir sonucudur?
A) Kavalalı Mehmet Ali Paşa
C) Canberdi Gazâli
E) Kabakçı Mustafa
B) Tepedelenli Ali Paşa
D) Patrona Halil
5. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanmasına karşı,
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan 1833 Hünkâr İskelesi
Antlaşması aşağıdaki sorunlardan hangisinin ortaya çıkmasına yol
açmıştır?
A) Doğu Sorunu
B) Ermeni Sorunu C) Boğazlar Sorunu
D) Kıbrıs Sorunu
E) Kutsal Yerler Sorunu
1. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangisi
ile Avrupa’nın pazarı hâline gelmiş ve yarı sömürge durumuna
düşmüştür?
A) Paris Antlaşması
B) Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi
C) Ayastefanos Antlaşması
D) Hünkâr İskelesi Antlaşması
E) Londra Boğazlar Sözleşmesi
2. 1838 Balta Limanı Antlaşması, uluslar arası bir sorun olan Mısır
ve Boğazlar konusunda İngiltere’nin desteğini sağlamak amacıyla
bu devlete verilen birtakım ekonomik ayrıcalıkları içermekteydi.
Buna göre XIX. Yüzyıl’da Osmanlı Devleti için;
I. Kendi iç sorunlarını çözmede etkisiz kalmıştır.
II. Dış politikadaki güçsüzlük ekonomik işbirliğini olumsuz
etkilemiştir.
III. İngiltere ile yapılan askerî ve ekonomik işbirliği dağılmayı
önlemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
3. Rusya'nın 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması'yla Osmanlı Devleti
üzerinde elde ettiği çıkarlar, İngiltere ve Fransa tarafından
aşağıdakilerden hangisiyle engellenmiştir?
A) Kütahya Antlaşması
B) Berlin Antlaşması
C) Londra Konferansı
D) Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi
E) Londra Boğazlar Sözleşmesi
4. Mısır Sorunu’nun çözülmesinde;
I. Londra Antlaşması’nın imzalanması,
II. Kırım Savaşı’nın başlaması,
III. Boğazlar Sorunu’nun gündeme gelmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
1. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisi ile ilk kez bir Avrupa
devleti sayılmış ve toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerin garantisi
altına alınmıştır?
A) 1829 Edirne Antlaşması
B) 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması
C) 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi
D) 1856 Paris Antlaşması
E) 1878 Berlin Antlaşması
2. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sonrasında imzalanan
Ayastefanos Antlaşması, Batılı devletlerin itirazı üzerine yürürlüğe
girmemiştir.
Avrupalı devletlerin bu tutumu aşağıdakilerden hangisiyle
açıklanabilir?
A) Osmanlı’nın gücünden çekinmeleri
B) Çıkarlarının zedelenmesi
C) Rusya'nın desteğini almak istemeleri
D) Osmanlı ile işbirliğine gidilmesi
E) Rusya'nın İttifak Grubu'na girmesinin önlenmesi
3. Osmanlı Devleti’nin 1876 Tersane Konferansı ve 1877 Londra
Konferansı’nda Avrupa devletlerinin aldığı kararları kabul
etmemesi, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırlamıştır?
A) 93 Harbi’nin başlamasına
B) Islahat Fermanı’nın ilan edilmesine
C) Yunanistan’ın bağımsız olmasına
D) Paris Antlaşması’nın imzalanmasına
E) Dömeke Meydan Muharebesi’nin başlamasına
4. Osmanlı Devleti, 1878 yılında yapılan gizli antlaşmaya göre, olası
bir Rus saldırısı karşısında kendisine yardım etmesi karşılığında
1
Kıbrıs’ın yönetimini, aşağıdaki devletlerden hangisine
bırakmıştır?
A) Fransa B) Yunanistan C) İngiltere D) Avusturya E) Prusya
5. Osmanlı Devleti’nin, Rus tehdidine karşı
Kıbrıs’ın yönetimini geçici olarak İngiltere’ye
bırakmasının;
I. ülke sınırlarını genişletme,
II. toprak bütünlüğünü koruma,
III. azınlık isyanlarına engel olma
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu
savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
A) III. Selim
B) II. Mahmut
C) Abdülmecit
D) Abdülaziz
E) II. Abdülhamit
4. Osmanlı Devleti’nde, padişahın yetkileri ilk kez aşağıdakilerden
hangisi ile sınırlandırılmıştır?
C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
1. XIX. yüzyılda “Ermeni Sorununun ilk kez gündeme geldiği
antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paris Antlaşması
B) Ayastefanos Antlaşması
C) Berlin Antlaşması
D) Londra Antlaşması
E) Kütahya Antlaşması
2.
I. Sırbistan,
II. Romanya,
III. Karadağ
Yukarıdaki Balkan devletlerinden hangileri 1878 Berlin Antlaşması
ile bağımsızlığını kazanmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
3. 1878 Berlin Antlaşması sonrasında, Osmanlı Devleti’nin toprak
bütünlüğünü koruma siyasetini terk eden İngiltere’nin ilk işgal ettiği
Osmanlı toprağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tunus
B) Mısır
C) Cezayir
D) Kıbrıs
3. Osmanlı tarihinde, “Ben tebaamdan Müslümanları camide,
Hristiyanları kilisede, Musevîleri de havrada görmek isterim.
Aralarında başka bir fark yoktur.” diyerek, II. Mehmet (Fatih)’ten
sonra halka din ve mezhep özgürlüğü hakkı tanıyan ve bunu
dile getiren ikinci Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
E) Ürdün
4. XIX. yüzyılda Yunanistan’a katılmak isteyen Giritli Rumların
isyan etmesi ve Avrupalıların bu duruma müdahale etmesi
üzerine, Osmanlı’nın bölge halkına vergi muafiyeti ve özerklik
sağladığı gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Fermanı
B) Islahat Fermanı
C) Berlin Antlaşması
D) Halepa Fermanı
E) Tilsit Antlaşması
5.
I. Yunanistan,
II. Sırbistan,
III. Karadağ
Yukarıdaki devletlerden hangileri bağımsızlığını 1878 Berlin
Antlaşması’ndan önce kazanmıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
1. Osmanlı Devleti'nde XIX. yüzyıl ıslahatlarının öncelikle
aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yönelik olduğu
savunulabilir?
A) Azınlık haklarını korumak
B) Kapitülasyonları kaldırmak
C) Devletin parçalanmasını önlemek
D) Devleti modern bir yapıya kavuşturmak
E) Halkın yönetime katılmasını sağlamak
2.
I. her alanda yapılma,
II. devletin öncülüğünde gerçekleşme,
III. devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü koruma amaçlı olma
Yukarıdakilerden hangileri XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde
yapılan ıslahatların özellikleri arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
A) Sened-i İttifak
B) I. Meşrutiyet
C) II. Meşrutiyet
D) Tanzimat Fermanı
E) Islahat Fermanı
5.
I. Sened-i İttifak,
II. Islahat Fermanı,
III. Tanzimat Fermanı
Yukarıdaki gelişmelerin hangilerinde Avrupalı devletlerin etkisi
yoktur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
1. Aşağıdakilerden hangisi, II. Mahmut döneminde askerî alanda
yapılan yenilikler arasında yer almaz?
A) Seraskerlik makamının oluşturulması
B) Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
C) Nizam-ı Cedit Ocağı'nın kurulması
D) Redif Birlikleri’nin kurulması
E) Darü’ş-Şûrâ-yı Askerî’nin kurulması
2. Osmanlı Devleti’nde, 1826’da gerçekleşen ve “Vak’a-yı Hayriye”
olarak nitelendirilen Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla;
I. Avrupa tarzı bir ordunun oluşturulması,
II. yenilik hareketlerinin hızlanması,
III. merkezî otoritenin güçlenmesi
gelişmelerinden hangilerinin yaşandığı savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
3. II. Mahmut döneminde, 1834’te Giuseppe Donizetti Paşa
tarafından kurulan askerî bando okulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dârü’l-bedayi
C) Dârü’l-elhan
E) Mehter Takımı
B) Mızıka-yı Hümâyun
D) Dârü’l-fünûn
4. Osmanlı Devleti’nde, XIX. yüzyılda Divân-ı Hümâyun’un
kaldırılmasıyla bu kurumun yerini alan yürütme organı,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şûrâ-yı Devlet
B) Meclis-i Vükelâ (Heyet-i Vükelâ)
C) Darü’ş-Şûrâ-yı Bâb-ı Âli
D) Meclis-i Âl-i Tanzimat
E) Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliye
5. Osmanlı Devleti’nde “Kabine Sistemi ”ne ilk kez hangi padişah
döneminde geçilmiştir?
A) II. Mahmut
B) Abdülaziz
C) III. Selim
D) Abdülmecit
E) I. Abdülhamit
1. Osmanlı Devleti’nde portresini devlet dairelerine astıran ilk
padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A) V. Mehmet Reşat B) II. Abdülhamit
D) Abdülmecit
E) Abdülaziz
C) II. Mahmut
2. İkinci Mahmut döneminde yapılan yeniliklerden biri de Müsadere
(El Koyma) Usulü’nün büyük ölçüde kaldırılması olmuştur.
Bu gelişmenin öncelikle aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı
söylenebilir?
2
A) Toprak üzerinde feodalleşmenin engellenmesine
B) Özel mülkiyet anlayışının güçlenmesine
C) Halkın yeniliklere destek vermesine
D) Egemenlik anlayışının güçlenmesine
E) Halkın yönetime katılımının artmasına
3. Osmanlı Devleti’nde 1831’de çıkarılan ilk resmî gazete
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takvim-i Vekâyi
B) Tasvir-i Efkâr C) Tercüman-ı Ahval
D) Ceride-i Havâdis
E) Mecmuâ-i Fünûn
4. Aşağıdakilerden hangisi, II. Mahmut döneminde yapılan
yenilikler arasında yer almaz?
A) İlk resmî gazetenin çıkarılması
B) İlk nüfus sayımının yapılması
C) Divân-ı Hümâyun’un kaldırılması
D) İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
E) Avrupa başkentlerinde daimî elçiliklerin açılması
5. Osmanlı Devleti’nde, ilk kez Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
A) II. Abdülhamit
D) III. Selim
B) II. Mahmut
E) Abdülaziz
C) V. Mehmet Reşat
1. Osmanlı Devleti’nde eski ve yeni kurumların ilk kez bir arada
faaliyet gösterdiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meşrutiyet
D) Duraklama
B) Gerileme
E) Yükselme
C) Tanzimat
2. Osmanlı Devleti’nde kanun üstünlüğünü kabul eden ve kendi
otoritesini kanunlarla sınırlandıran ilk padişah, aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Abdülmecit
D) II. Mahmut
B) V. Murat
E) Abdülaziz
C) II. Abdülhamit
A) Eşitlik
D) Bağımsızlık
B) Kişi Hakları
E) Özel Mülkiyet
C) Adalet
3.
I. Resmî yazışmalarda gayr-i müslimler için aşağılayıcı deyimler
kullanılmaması
II. Gayr-i müslimlerin il genel meclislerine üye olabilmesi
III. Müsadere usulünün kaldırılması
Yukarıdakilerden hangileri Islahat Fermanı’nda yer alan hükümler
arasındadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
4. Osmanlı Devleti'nde, gayr-i Müslimlerin vergi verme şartı ile
Osmanlı ülkesinde mal, mülk ve toprak sahibi olabilmesi ilk
kez aşağıdaki hangi gelişme ile gerçekleşmiştir?
A) Kanun-i Esâsi'nin ilan edilmesiyle
B) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesiyle
C) Sened-i İttifak'ın hazırlanmasıyla
D) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesiyle
E) Meşrutiyet yönetimine geçilmesiyle
5. Osmanlı Devleti’nde gayr-i Müslimlerden alınan “cizye” vergisi
ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmıştır?
A) Tanzimat Fermanı
D) Kanun-i Esâsi
B) Islahat Fermanı
E) Sened-i İttifak
C) Halepa Fermanı
1. 1859 yılında Tanzimat dönemi yeniliklerine karşı olan ve
aralarında Süleymaniyeli Şeyh Ahmet, Ferik Hüseyin Dâim Paşa,
Arnavut Caferdem Paşa ve Hezargratlı Şeyh Feyzullah gibi üyelerin
olduğu bir dernek tarafından, Sultan Abdülmecit’e yönelik
gerçekleştirilen suikast girişimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vak’a-yi Vakvâkiye
C) Edirne Olayı
E) Kuleli Olayı
B) 31 Mart Vak’ası
D) Çırağan Vak’ası
3. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Fermanı'nın ilan edilme
nedenleri arasında gösterilemez?
2. Osmanlı Devleti’nde ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval, hangi
padişah döneminde yayımlanmıştır?
A) Devletin parçalanmasını önlemek
B) Mısır Meselesinde kârlı çıkmak için Avrupa’nın desteğini almak
C) Paris Barış Konferansı'nda Avrupa devletlerinin desteğini almak
D) Milliyetçilik akımının etkilerini azaltmak
E) Avrupa devletlerinin azınlık haklarını öne sürerek Osmanlı’nın iç
işlerine karışmasını önlemek
A) Abdülmecit
D) Abdülaziz
4. Tanzimat Fermanı'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi,
doğrudan özel mülkiyet hakkını korumaya yöneliktir?
A) Askerlik işleri belli bir yönteme bağlanacak
B) Müsadere usulü kaldırılacak
C) Vergiler herkesin gelirine göre alınacak
D) Tüm halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacak
E) Rüşvet ve iltimas önlenmeye çalışılacak
5. 1839 Tanzimat Fermanı’yla;
I. hukuk,
II. maliye,
III. askerlik
alanlarından hangilerinde düzenleme yapılmıştır?
B) II. Mahmut
C) II. Abdülhamit
E) V. Mehmet Reşat
3. Aşağıdakilerden hangisi, Abdülmecit dönemi gelişmelerinden biri
değildir?
A) İlk özel gazetenin yayımlanması
B) İltizam sisteminin kaldırılması
C) Gedik usulüne son verilmesi
D) İlk Osmanlı Bankası’nın kurulması
E) Vilâyet Nizamnâmesi’nin yayımlanması
4. Osmanlı Devleti’nde, ilk kez hangi padişah döneminde dış borç
alınmıştır?
A) Abdülaziz
D) II. Mahmut
B) Abdülmecit
E) II. Abdülhamit
C) V. Murat
5. Osmanlı Devleti’nde, idarî alanda memur yetiştirmek amacıyla
1859’da açılan okul aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
A) Encümen-i Daniş
D) Mülkiye Mektebi
1. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde anayasal düzene geçişin ilk
aşaması olarak kabul edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
1. Osmanlı tarihinde, diplomatik amaçlı Avrupa seyahatine çıkan ilk
padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Fermanı
D) Kanun-i Esâsi
A) Abdülmecit
D) V. Murat
B) Mecelle C) Sened-i İttifak
E) Islahat Fermanı
2. 1839 Tanzimat Fermanı’yla kabul edilen;
I. herkesin gelirine göre vergi alınması,
II. herkesin kendi mal ve mülküne sahip olması,
III. hiç kimsenin haksız yere ve yargısız idam edilmemesi
ilkeleriyle aşağıdakilerden hangisinin gözetildiği avunulamaz?
B) Dârü’l-fünun C) Enderun Mektebi
E) Dârü’l-muâllimin
B) II. Mahmut
E) Abdülaziz
C) II. Abdülhamit
2. 1868’te Batı (Fransız) modeli temel alınarak, hükûmet ile kişiler
arasındaki uyuşmazlıklara bakmak için kurulan “Şurâ-yı
Devlet”, günümüzde hangi kuruluşun temelini oluşturmaktadır?
A) Sayıştay
D) Bakanlar Kurulu
B) Danıştay
C) Yargıtay
E) Devlet Denetleme Kurulu
3
3. Osmanlı Devleti’nde 1869’da yayımlanan Maarif-i Umûmiye
Nizamnamesine göre belirlenen eğitim kurumları arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) İptidaî
B) İdâdî
C) Medrese D) Rüştiye E) Dârü’l-fünûn
4. 1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesine göre tüm eğitim
kurumlarında okutulması zorunlu kılınan ders aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tarih
B) Coğrafya C) Felsefe
D) Türkçe
E) Cebir
5. 1868-1875 yılları arasında Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki
bir komisyon tarafından hazırlanan ilk Osmanlı medenî kanunu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meşveret
D) Mecelle
A) Mebussan Meclisi üyelerinin halk tarafından seçilmesi
B) Âyan Meclisi üyelerinin ömür boyu görevde kalması
C) Mebussan Meclisi üyelerinin dört yılda bir seçilmesi
D) İslâmcılık politikasının benimsenmesi
E) Padişahın sürgün ve sansür yetkisinin olması
3. Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet Dönemi’nin
özellikleri arasında yer almaz?
A) Osmanlı Devleti'nde halkın ilk kez yönetime katılması
B) İttihat ve Terakki Partisi'nin nüfuzunun artması
C) Yasama yetkisinin Mebusan ve Âyan Meclisleri ’ne verilmesi
D) Meclisi açma-kapatma yetkisinin padişaha ait olması
E) Avrupa tarzında ilk anayasanın yürürlüğe Girmesi
B) Kanunnâme-i Âl-i Osman C) Kanun-i Esâsi
E) Gülhâne-i Hatt-ı Hümâyunu
6. 1870’te Theodor Kasap tarafından çıkarılan ilk Osmanlı mizah
dergisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çaylak
2. Aşağıdakilerden hangisi I. Meşrutiyet Dönemi’nin özelliklerinden
biri değildir?
B) Hayal
C) Diyojen D) Karagöz
E) Gecekuşu
1. 23 Aralık 1876’da Kanun-i Esâsi’nin ilan edilmesiyle başlayan I.
Meşrutiyet dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Anayasal düzene geçilmiştir.
B) İlk kez parlamentolu dönem başlamıştır.
C) Padişaha karşı sorumlu bir hükûmet kurulmuştur.
D) Devletin teokratik yapısı sona ermiştir.
E) Kısıtla da olsa halk yönetime katılmıştır.
2. Aşağıdakilerden hangisi, 1876 I. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan
ve “Jön Türkler” olarak adlandırılan aydın grubu içerisinde yer
almaz?
A) Enver Paşa
D) Ali Suavi
B) Ziya Paşa C) Namık Kemal
E) Ahmet Mithat Paşa
3. I. Meşrutiyet’in ilanında;
I. Ayastefanos Antlaşması’nın imzalanması,
II. Tersane Konferansı’nın toplanması,
III. Halepa Fermanı’nın yayımlanması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II
4. Kanun-i Esâsi’de yer alan;
I. seçme-seçilme hakkının sadece erkeklere ait olması,
II. kanunlarda son sözün padişaha ait olması,
III. hükûmetin meclise değil, padişaha karşı sorumlu olması
E) II ve III
4. 1876 tarihli Kanun-i Esâsi’nin;
I. Padişahın meclisi açma-kapatma yetkisi vardır.
II. Hükûmet padişaha karşı sorumludur ve son söz padişahındır.
III. Âyan Meclisi üyeleri padişah tarafından seçilir ve ömür boyu
görevde kalırlar.
maddelerinden hangileri, “demokratik” olma özelliğini zedeleyici
niteliktedir?
hükümlerinden hangilerinin, ulus iradesinin yönetime tam olarak
yansımasını engellediği savunulabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
5. Osmanlı Devleti’nde Hıristiyanların parlamentoda
temsil edilmesi, aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle sağlanmıştır?
A) Tanzimat Fermanı
D) Mecelle
B) Kanun-i Esâsi C) Sened-i İttifak
E) Islahat Fermanı
1. Aşağıdakilerden hangisi İstibdat Dönemi gelişmelerinden biri
değildir?
A) Ziraat Bankası’nın açılması
B) Vilâyet Nizamnâmesi’nin yayımlanması
C) Sanayi-i Nefise Mektebi’nin açılması
D) Düyûn-u Umûmiye’nin kurulması
E) Mecelle’nin uygulamaya konulması
2. II. Abdülhamit döneminde, Osmanlı Devleti'nin tütün, ispirto, pul,
vergi, tuz, maden ve orman gelirlerine el koyan, başında
alacaklı Avrupalı devletlerin temsilcilerinin bulunduğu uygulama,
aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?
A) Kapitülasyonların kaldırılmasıyla
B) Kanun-u Esâsi'nin ilan edilmesiyle
C) Tersane Konferansı’nın kararlarıyla
D) Düyûn-u Umûmiye’nin kurulmasıyla
E) Londra Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla
3. Osmanlı Devleti’nde, Düyûn-u Umûmiye İdaresi’nin kurulması
aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bir sonucudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
5. 93 günlük saltanat hayatıyla Osmanlı tarihinde en kısa süre tahtta
kalan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) V. Murat
D) V. Mehmet
B) IV. Mustafa
E) I. Abdülhamit
C) III. Osman
1. Osmanlı Devleti’ne “parlamento” kavramı ilk kez aşağıdaki
gelişmelerden hangisi ile gelmiştir?
A) I. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle
B) Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesiyle
C) Sened-i İttifak'ın hazırlanmasıyla
D) Islahat Fermanı'nın ilan edilmesiyle
E) II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiyle
A) Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyemez duruma gelmesi
B) Osmanlı Devleti’nin ilk kez toprak kaybetmesi
C) Boğazlar sorunun ortaya çıkması
D) Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
E) Osmanlı Devleti’nin yalnız kalma siyasetinden vazgeçerek
ittifaklara girmesi
4.
I. Hamidiye Alayları’nın kurulması,
II. Hafiyelik Teşkilâtı’nın kurulması,
III. İlk kez halkın yönetime katılması
Yukarıdakilerden hangileri II. Abdülhamit Dönemi gelişmeleri
arasındadır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
4
5. Osmanlı Devleti’nde kimsesiz, yaşlı, sakat ve yardıma muhtaçlar
için 1895 yılında Darü’l-aceze’nin kurulması hangi padişah
döneminde gerçekleşmiştir?
2. Mustafa Kemal’in, Derne ve Tobruk cephelerinde başarı
göstererek sömürgeciliğe karşı verdiği ilk mücadele aşağıdakilerden
hangisidir?
A) II. Mahmut
D) V. Murat
A) Trablusgarp Savaşı
B) Çanakkale Savaşı
C) Birinci Balkan Savaşı
D) İkinci Balkan Savaşı
E) Birinci Dünya Savaşı
B) Abdülaziz
E) Abdülmecit
C) II. Abdülhamit
1. Osmanlı Devleti’nde 30 yıllık baskı dönemi olarak bilinen
“İstibdat Dönemi”, aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile sona
ermiştir?
3. İtalya'nın ekonomik alanda güçlenmek istemesi 1911’de
Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'ı işgal etmesine neden olmuştur.
İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal etmesi,
I. milliyetçilik,
II. sömürgecilik,
III. emperyalist politika
anlayışlarından hangilerini benimsediğinin kanıtıdır?
A) Bâb-ı Âli Baskını
B) 31 Mart İsyanı
C) Balkan Savaşlarının başlaması
D) II. Meşrutiyet’in ilanı
E) Girit’in Yunanistan tarafından ilhakı
2. İkinci Meşrutiyet döneminde;
I. Girit,
II. Bosna-Hersek,
III. Yunanistan
bölgelerinden hangileri kaybedilen topraklar arasındadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
3. 31 Mart Olayı sonrasında;
I. padişahın tahttan indirilmesi,
II. yenilik taraftarlarının yönetim üzerindeki gücünü artırması,
III. ordunun siyasete karışması gelişmelerinden hangilerinin ortaya
çıktığı savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
4. 31 Mart İsyanı’nı bastırmak için Selanik’ten İstanbul'a gelen
Hareket Ordusu’nun komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mustafa Kemal Paşa
B) Mahmut Şevket Paşa
C) Hüseyin Avni Paşa
D) Mehmet Nuri Paşa
E) Selahattin Adil Paşa
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
4. Osmanlı Devleti ile İtalya arasında yaşanan Trablusgarp Savaşı,
aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile son bulmuştur?
A) Bükreş
D) İstanbul
B) Berlin
E) Ouchy (Uşi)
C) Atina
5. 1912 tarihli Ouchy (Uşi) Antlaşması’nın;
I. Osmanlı Devleti Trablusgarp ve Bingazi’yi İtalya’ya bırakacak,
II. Trablusgarp’ta yaşayan Müslümanlar dinî yönden halifelik
makamına bağlı kalacak,
III. İtalya Trablusgarp’ın Düyûn-u Umûmiye’ye olan borçlarını
ödeyecek
maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin bölge halkı ile
bağlarını sürdürmek istediğinin açık bir kanıtıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
1. Dünya tarihinde “uçak” ilk kez hangi savaşta ve hangi devlet
tarafından kullanılmıştır?
5. Osmanlı Devleti’nde meclis kararı ile görevden
alınan padişahlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) II. Abdülhamit–Vahdettin
B) II. Abdülhamit–V. Mehmet Reşat
C) V. Mehmet Reşat–Vahdettin
D) Abdülaziz–II. Abdülhamit
E) V. Murat–II. Abdülhamit
1. Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için, sınırları içinde
yaşayan ve Osmanlı Devleti’ni oluşturan bütün milletleri, hak ve
ödevler bakımından eşit duruma getirerek
“Osmanlı Toplumu” olabilme fikrini savunan düşünce akımı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslâmcılık
B) Türkçülük
C) Osmanlıcılık
D) Batıcılık
E) Adem-i Merkeziyetçilik
A) Trablusgarp Savaşı’nda, İtalya
B) Çanakkale Savaşı’nda, İngiltere
C) Birinci Dünya Savaşı’nda, İngiltere
D) Kurtuluş Savaşı’nda, Fransa
E) Birinci Dünya Savaşı’nda, Almanya
2. Trablusgarp Savaşı devam ederken Bulgaristan, Sırbistan,
Yunanistan ve Karadağ Osmanlı devletine karşı ittifak
kurmuşlardır.
Bu ittifakın kurulmasında etkili olan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fransa
D) Almanya
B) İngiltere
C) Rusya
E) Avusturya-Macaristan
3. I. Balkan Savaşı öncesinde Rusya’nın desteğiyle Osmanlı
Devleti’ne karşı bir Balkan birliği oluşturulmuştur.
Aşağıdaki devletlerden hangisi bu ittifak (birlik) içerisinde yer
almamıştır?
A) Yunanistan
D) Romanya
B) Bulgaristan
E) Karadağ
C) Sırbistan
4. I. Balkan Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne saldıran ilk Balkan
devleti aşağıdakilerden hangisidir?
1. Trablusgarp 1911'de İtalya tarafından işgal edilince, Osmanlı
Devleti Trablusgarp'a asker gönderememiştir.
Osmanlı Devleti'nin bu durumu,
I. Mısır'ın İngiliz işgali altında olması,
II. donanmanın kullanılamaz halde olması,
III. bölge halkının İtalyanları desteklemesi
nedenlerinden hangilerine bağlanabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III E) I, II ve III
C) I ve II
A) Karadağ
D) Yunanistan
B) Sırbistan
E) Bulgaristan
C) Arnavutluk
5. I. Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu
durumdan yararlanarak bağımsızlığını ilan eden son Balkan
devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunanistan
D) Karadağ
B) Bulgaristan
E) Arnavutluk
C) Sırbistan
1. Osmanlı Devleti’nin Birinci Balkan Savaşı’nı kaybetmesinde;
I. donanma gücünün yetersiz olması,
II. ordunun siyasete karışması,
5
III. İtalya’nın siyasî birliğini kurması
Gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
3. II. Balkan Savaşı’ndan en zararlı çıkan devlet aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yalnız I
D) II ve III
A) Yunanistan
B) Romanya
C) Sırbistan
D) Karadağ
E) Bulgaristan
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
2. Osmanlı Devleti’nde, hükûmetin silah zoruyla görevden
alınmasıyla sonuçlanan ve bir anlamda askerî darbe niteliği taşıyan
ilk hükûmet darbesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Meşrutiyet’in ilanı
B) 31 Mart Vak’ası
C) Patrona Halil İsyanı
D) Bâb-ı Âli Baskını
E) Kabakçı Mustafa İsyanı
3.
I. Bâb-ı Âli Baskını,
II. 31 Mart Vak’ası,
III. Meşrutiyet’in ilanı
Yukarıdakilerden hangileri rejimi değiştirmeye yönelik bir faaliyet
değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
4. Osmanlı Devleti Midye-Enez Hattı’nın batısındaki toprakları
aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaybetmiştir?
A) Bükreş
B) Londra
C) Atina
D) İstanbul
E) Uşi (Ouchy)
5.
I. Selanik,
II. Makedonya,
III. Ege Adaları
Yukarıdakilerden hangileri I. Balkan Savaşı sonrasında
kaybedilmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
4. II. Balkan Savaşı’nda Bolayır Kolordusu
Kurmay Başkanı olan Mustafa Kemal;
I. Edirne,
II. Kırklareli,
III. Selanik
Bölgelerinden hangilerini işgalden kurtarmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
5. II. Balkan Savaşı sonrasında;
I. Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında imzalanan,
II. Balkan devletlerinin kendi aralarında imzaladıkları,
III. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan
Antlaşmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
I
A) Bükreş
B) Atina
C) İstanbul
D) Bükreş
E) Atina
II
Atina
Bükreş
Atina
İstanbul
İstanbul
III
İstanbul
İstanbul
Bükreş
Atina
Bükreş
1.
I. Batı Trakya,
II. Arnavutluk,
III. Doğu Trakya
Osmanlı Devleti yukarıdakilerden hangilerini Balkan Savaşları
sonunda kaybetmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
2. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin
Balkan Savaşları sonunda kaybettiği yerlerden biri değildir?
E) I, II ve III
1. I. Balkan Savaşı’nda olmayıp II. Balkan Savaşı’nda yer alan
Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunanistan
B) Romanya
C) Sırbistan
D) Karadağ
E) Arnavutluk
A) Bosna Hersek
B) Makedonya
C) Batı Trakya
D) Arnavutluk
E) Ege Adaları
2. Aşağıdakilerden hangisi II. Balkan Savaşı’nın nedenlerinden
biridir?
A) Arnavutluk’un bağımsız olması
B) Osmanlı Devleti’nin Edirne ve Kırklareli’ni geri alması
C) Bulgaristan’ın genişlemesinden diğer Balkan devletlerinin
huzursuz olması
D) Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi
E) Bâb-ı Âli Başkanı’nın gerçekleşmesi
6
Download