ankara ün*vers*tes* sa*lık b*l*mler* fakültes* sosyal h*zmet bölümü

advertisement
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ
SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ
“SOSYAL HİZMETTE
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ”
“kapitalist ötesi toplum”, “yeni ekonomi”,
“bilgi çağı”
 Bilgi teknolojileri bilginin toplanmasında,
işlenmesinde, depolanmasında insan
yeteneklerini milyonlarca kat artırmıştır.
 Gerçekte sanayi devrimini gerçekleştiren
batı toplumu, teknolojik alanda özellikle
bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişme ile
birlikte artan bir ivme ile bilgi toplumunu
yaratmıştır.

SANAYİ TOPLUMUNDAN BİLGİ
TOPLUMUNA


1960’lı yıllardan bu yana ileri düzeyde
sanayileşmiş ülkelerde toplumsal yapıda
önemli değişiklikler gözlenmeye başlanmıştır.
Bilginin hem kaynak hem de sektör olarak
üretimdeki ve istihdamdaki payı artmış,
sanayi sektörünün payı ise düşmüştür.
Bilgi toplumu ise bilginin toplanması,
işlenmesi, ve dağıtılması ile ilgili faaliyetlerin
arttığı bir toplum yapısını içermektedir.
Sanayi Toplumu
Bilgi Toplumu
Maddi mal üretimi
Bilgi üretimi
Fabrikalarda üretim
İletişim ağlarında üretim
Mübadele ekonomisi
Sinerjik ekonomi
Sermaye birikimi
Bilgi birikimi
Ulusal sınırlar
Küreselleşme
Ulusal ekonomi
Dünya ekonomisi
Parlamenter demokrasi
Katılımcı demokrasi

Sanayi toplumu ötesi toplumu/bilgi
toplumunu anlamada bilginin neyi ifade
ettiğini bilmek gereklidir. Çünkü bilgi
toplumu her şeyden önce bilgiye değer
veren, kullanmasını bilen ve bilgi
üretebilen toplumdur. Bilgi toplumunda
sanayi toplumunda öne çıkan maddi
ürünler yerine bilgi teknolojileri sayesinde
bilgi üretimi önemli hâle gelmektedir.
TEŞEKKÜRLER
Download