Hz Muhammed`in Örnek Kişiliğinden Kesitler Davetçiliği

advertisement
15.03.2010
Rahman ve Rahim Olan
Allah’ın Adıyla
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden
Kesitler
DAVETÇİLİĞİ
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Peygamber;
"Allah'ın
davetçisi“
vasıflandırılmıştır.
(Ahzab
46)
Ona yüklenen görev de;
•
•
•
•
"öğüt ver",
"davet et",
"tebliğ et",
"ikaz et" gibi emirlerle ifade edilmiştir.
olarak
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
• uyaran (nezîr),
• uyarıcı (münzir), ve
• müjdeci
(mübeşşir,
beşîr)
olarak
nitelendirilmiştir. (Necm 56, Sad 65,70, Fatr 23)
• Bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak
gönderildiği belirtilmiştir. (Sebe 28)
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
Hz. Peygamber,
• en yakınlarından başlayan,
• daha sonra bütün Arap Yarımadası'nı kapsayan,
• hatta yarımadasının sınırlarını aşan
davet faaliyetlerini peygamberlik görevi boyunca
sürdürmüş ve bu hususta büyük başarı elde
etmiştir.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
Onun uyguladığı davet metotları;
•
•
•
•
•
tutarlı,
mantıklı,
sistemli,
gerçekçi ve
başarıya götürücü özelliğe sahiptir.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
• Bu suretle önce etrafında inançlı bir kitle, daha
sonra da başlattığı davet faaliyetlerini başka
ülkelere taşıyacak toplumu oluşturmuştur.
• Kendisi, Allah'ın elçisi sıfatıyla komşu ülkelerin
devlet
başkanlarına
davet
mektupları
göndermiştir.
Bu faaliyetiyle, sonraki yüzyıllarda hızla
gelişecek olan evrensel davet çalışmalarını
başlatmıştır.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
Hz.
Peygamber'in
davetinin
ulaşmasının çeşitli etkenleri vardır.
başarıya
• Bunların başında, bizzat kendisinin, davet ettiği
dine samimiyetle bağlanması,
• Bu dinin prensiplerini kendi hayatında uygulamış
olması gelmektedir.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
Gerçekten o, İslâm'ın insanlara yüklediği
yükümlülüklerin hiç birinden kendisini hariç
tutmamıştır.
• Farzları önce kendisi uygulamış,
• Yasaklara önce kendisi uymuş,
• En yakınlarına tatbik etmiştir.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
• Hz. Peygamber'in davet faaliyetlerinin başarıya
ulaşmasının etkenlerinden biri de Ümitsizliğe ve
karamsarlığa kapılmaksızın çalışmalarını daima;
1.
2.
3.
4.
sabır,
azim,
inanç ve
kararlılıkla sürdürmüş olmasıdır.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
• O, davet çalışmalarında sosyal ilişkilerini
aralıksız bir şekilde sürdürmüş ve bu ilişkilerden
büyük ölçüde istifade etmiştir.
Örneğin müslüman olanların yanısıra, henüz
İslâm'a girmemiş bulunan akraba ve çevresiyle
ilgisini de ısrarla devam ettirmiştir.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
• Toplum üzerindeki etkilerini göz önüne alarak,
kabile başkanlarına özel ilgi göstermiştir.
• Davetini sunmak üzere toplantılar düzenlemiş,
çarşı, pazar, panayır ve ev gibi, insanların toplu
olarak bulunduğu her yerde tebliğ faaliyetini
sürdürmüştür.
• İslâm'a davet için hiç kimseyi hakir görmemiştir.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
Hz. Peygamber muhataplarını tanımaya büyük
önem verir, Onların;
• Duygularını,
• İsteklerini,
• Fert olarak özelliklerini dikkate alır,
• Kendilerine değer verir,
• İlgi gösterir,
• Yakınlaşma teminine gayret ederdi.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
• Muhataplarıyla ortak noktalarda
esasından hareket ederdi.
birleşme
• Faaliyetlerinde; af, müsamaha, yumuşaklık,
şefkat ve merhameti; kin, öfke ve zorbalığa
tercih ederdi.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'in İlâhî bir
lütuf sayesinde insanlara yumuşak davrandığı
belirtilir; kaba ve katı kalpli olduğu takdirde
çevresinden dağılıp gidecekleri uyarısında
bulunulur. (Al-i İmran 159)
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
• Hz. Peygamber insanların kusurlarını yüzüne
vurmazdı;
• Eleştirilerini isim vermeden yapardı. Çünkü
kişinin hatasını yüzüne vurmak, mahcup
olmasına ve toplumdan uzaklaşmasına yol
açabilir.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
• Muhataplarının farklı tepkilerine karşı daima
azim ve ümitle davetine devam etmiştir.
Özellikle Mekke döneminde daveti kabul
etmeyen kabilelerden kimisi kaba, kimisi kibar,
kimisi kaçamak bir şekilde olumsuz cevap
vermiştir. Fakat o, sebatla, ümitsizliğe
kapılmadan, azimle gayret göstermiş, her
fırsatta davetini tekrar etmiştir
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
• Peygamberimiz hiçbir kimseyi İslâm'ı kabule
zorlamamıştır. Çünkü onun görevi insanları
zorla dine sokmak değil; İslâm'ı tebliğ etmek ve
uyarmaktır.
• İnsanları zorla İslâm'a dahil etmek, arzu edilenin
aksine sonuçlar doğurur; İslâm'ın son derece
karşı çıktığı ve istemediği münâfıklığı yaygın
hale getirir, insanları iki yüzlü yapar.
• Halbuki İslâm samimi olmaya, samimi olarak
inanmaya büyük önem verir.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
• Hz. Peygamber'in, davet faaliyetlerini yürütürken
takip etmiş olduğu metot insanları güzel öğütle
İslâm'a çağırmaktır.
Bu esaslar doğrultusunda hareket eden Hz.
Peygamber, hiçbir Yahudiyi, Hristiyanı veya
başka bir din mensubunu dinini terkedip İslâm'a
girmesi için zorlamamıştır.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
Bilakis onları zorlamaksızın İslâm'a davet etmiş;
kabul etmedikleri takdirde kendilerine belli
şartlar çerçevesinde din ve vicdan özgürlüğü
sağlamıştır.
• Kur'an-ı Kerim'de insanların iman etmeleri için
zorlanamayacağı, hatta Hz. Peygamber'in bu
konuda, sorumluluk duygusuyla gücünün
yettiğinin ötesinde kendisini zorlamasının bile
uygun olmadığı (Şuara 3-4) ifade edilmektedir
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
• Peygamberimiz çalışmalarında hiçbir zaman
şahsî menfaat arzusu gözetmemiştir.
• Nitekim Kur'an-ı Kerim'de onun uyarma ve
müjdeleme görevinin karşılığı olarak bir ücret
istemediği bildirilir. (Furkan 56-57)
• Onun vefatından sonra da Müslümanlar İslâm'a
daveti, kendilerinin kaçınılmaz görevlerinden biri
olarak kabul etmişlerdir.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
• Müddessir Sûresinde "Kalk ve (insanları) inzâr
et.
Rabbini büyük tanı" hitâbıyla insanları dine
davet etmesi emrolunduktan sonra Hz.
Peygamber'den "elbisesini temiz tutmasının"
emredilmesi,
davet
açısından
konuya
bakıldığında son derece dikkat çekicidir.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
• Âyet-i kerîmede geçen ve temizlenmesi istenen
"elbise"den maksadın ne olduğunu izah
hususunda amel, kalp, nefis, beden, ahlak, din
ve elbise şeklinde, kişinin maddî ve manevî
yönünü kapsayan geniş yorumlar yapılmıştır.
Hz Muhammed’in Örnek Kişiliğinden Kesitler
Davetçiliği
Bununla birlikte, maksat ne olursa olsun, gerek
beden ve kıyafet, gerekse kalp ve ahlak
temizliğinin iletişim açısından önemli olduğu
ortadadır.
Bu hitaba muhatap olduğunda artık Hz.
Muhammed Allah'ın elçisidir, İslâm'a davetle
emrolunmuştur, âyet-i kerîmede maddî ve
manevî
temizliğe
dikkat
etmesi
vurgulanmıştır…………………………….
Download