Rapor - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

advertisement
T.C.
BAŞBAKANLIK
GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele
Dürüstlük ve Etik İlkeler
Çalışma Grubu Raporu
Mayıs-2008
Ankara
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ
a- Çalışmanın Dayanağı
b- Çalışma Grubu Üyeleri
2- ETİK DEĞERLERİN ÖNEMİ
3- KAMU YÖNETİMİNDE ETİK TARTIŞMALARI
4- KAMU HİZMETİ ETİĞİ VE ETİK BİR KAMU YÖNETİMİ
5- YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE ETİK İLKELER
6- ÜLKEMİZDE ETİK YASAL ALT YAPI
a. Genel Yapı:
b- 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması
Hakkında Kanun
c. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle
Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
d. Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Kapsamında Taraf Olunan
Etik Davranış Kurallarına İlişkin Belgeler:
1- Arusha Deklarasyonu (Gümrük Kapılarında Dürüstlük İle
İlgili Gümrükler İşbirliği Konseyi’nin Deklarasyonu–2003 Yılı Revize)
2. Avrupa Konseyi Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları
7- GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINDA DAVRANIŞ VE
DÜRÜSTLÜK İLKELERİ VE ETİK DEĞERLER KONUSUNDA
YAPILAN DÜZENLEMELER VE EĞİTİM FAALİYETLERİ
a. İstanbul Deklarasyonu
b. Gümrük Müsteşarlığı Davranış Ve Dürüstlük İlkeleri Genelgesi
c. Hizmet İçi Eğitim Programları ve Eğitim Faaliyetleri
d. Etik Sözleşme
e. Kolluk Etik İlkeleri Metni
f. Risk Yönetimi ve Stratejik Değerlendirme Birimi
8. YOLSUZLARLA MÜCADELEDE ETİK SORUNLAR ve SONUÇLARI
a. Ülkemizde Etik Yapılanmanın Önündeki Sorunlar
b. Gümrük Müsteşarlığının Yolsuzlukla Mücadele Profili
c. Gümrük Müsteşarlığında Etik Yapının Önündeki Temel Sorunlar
9- ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
10-SONUÇ
EKLER
Ek-1 2005-2007 Döneminde Yakalanan Uyuşturucu Maddelerin Dökümüne
İlişkin Tablo.
Ek-2 2005-2007 Döneminde Yakalanan Kaçak Eşyaları Gösterir Tablo.
Ek-3 Gümrük Kontrolörlerince Risk Analizlerine Dayalı Hedeflenmiş
Firma Denetim Sonuçlarına İlişkin Tablo
Ek-4 Personel İle İlgili Sonuçlar
2
3
3-4
4
4
4-5
5-8
9-11
11-16
16-20
20-21
22-26
1- GİRİŞ
a-Çalışmanın Dayanağı:
Müsteşarlık Makamının 24.03.2008 tarihli onayı gereğince, Müsteşarlığımız
bünyesinde gerek yolsuzlukla mücadele gerekse dürüstlüğün arttırılmasına
yönelik olarak, gerekli mevzuat güncellemeleri, idari önlemler ve iş süreçlerinin
geliştirilmesi amacıyla Müsteşarlığımız etik komisyonu üyesi Eğitim Dairesi
Başkanı Yusuf Topaç başkanlığında bir çalışma grubunun oluşturulması, söz konusu
çalışma grubunun 01.04.2008 tarihinden itibaren 3 ay içinde çalışmalarını
tamamlayarak, hazırlanacak raporun Müsteşarlığımız Etik Komisyonuna sunulması
istenilmiştir.
b- Çalışma Grubu Üyeleri:
Eğitim Dairesi Başkanı Yusuf TOPAÇ (Başkan),Teftiş Kurulu Başkanlığından
Gümrük Başmüfettişi, Hacı Hasan Murat ÖZSOY, İç Denetim Birim
Başkanlığından İç Denetçi Ömer GEÇGİL, Gümrükler Genel Müdürlüğünden Daire
Başkanı Yusuf GÜNEY, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı
Şadi GÖKÇEN, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünden Şube Müdürü Engin
AKAR, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden Daire Başkanı Hasan KÖSEOĞLU,
Hukuk Müşavirliğinden Hukuk Müşaviri Suavi ÖNAL, Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığından Şube Müdürü Eyüp DİLBAZ ve Personel Dairesi Başkanlığından
Şube Müdürü Oya YEŞİLAY’ dan oluşan çalışma grubu ilk toplantısını, 07.04.2008
tarihinde Eğitim Dairesi Başkanlığında yapmıştır. Süreç içinde çeşitli tarihlerde
yapılan değerlendirme toplantıları sonucunda konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak
çalışmalarını tamamlamıştır.
2- ETİK DEĞERLERİN ÖNEMİ
Kamu görevlileri, gündelik çalışmaları sırasında, kamu kaynaklarının
yönetilmesi, vatandaşlarla ilişkiler ve politika oluşturma işlevleri gibi bazı
durumlarda takdir yetkisi kullanırlar. Etik, bu kamu gücünün yanlış veya kamu
yararına aykırı kullanılmasına set çeken kontrol ve denge noktalarından biridir.
Bu, devlete ve kurumlarına karşı güven oluşturmanın ve bunu korumanın hayati bir
unsurudur.
Ayrıca uygulamaların, teamüllerin ve genelde davranışların sınandığı bir
temel oluşturarak, kamuoyuna çıkarlarının korunduğu ve işlerin daha yoğun olarak
yapıldığına dair güven verir. Bu yüzden, yönetişimin kalitesi açısından kilit önem
taşır. Kamu yönetiminde etik, bir durum değil, bir faaliyettir. Etik davranışın
desteklenmesi, sadece uyulması gereken kuralların listesinin ya da ulaşılması
3
gereken bir statünün belirlenmesi değildir. Devletin işleyişinin temelini oluşturan
ve hep devam eden bir yönetim sürecidir.
Özellikle kamu çalışanlarının kurum kültürüne yatkınlığı ve yaptığı katkı
oranında etik değerlerin oluştuğu ve uygulanmasının da o derece başarıya
ulaşıldığı bilinen bir gerçektir.
3- KAMU YÖNETİMİNDE ETİK TARTIŞMALARI
Kamu yönetiminde etik tartışmaları, 1970’li yıllardan itibaren yoğunlaşmaya
başlamıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan yolsuzluklar, bütün
dikkatleri yozlaşma olgusuna çekmiş, bu durum kamuoyunda mevcut mekanizma ve
düzenlemelerin de yetersizliğini ortaya çıkararak yönetimleri, yeni arayışlara
itmiştir. Bu süreçte etik konusunda tartışmalar giderek ön plana çıkmıştır.
Kamuoyundan gelen “iyi” ve “etik” yönetimlerin oluşturulması baskısı
karşısında, yönetimler de etik kurallar ve standartlar ile düzenleyici ve
denetleyici kurumları oluşturma ve geliştirme çabası içine girmişlerdir.
Ülkemizde de son çeyrek yüzyılda giderek artan yolsuzluk olayları etik
kavramına ilgiyi artırmış ve kamu hizmeti etiği üzerine yeni çalışmalar yapılmasını
sağlamıştır.
4- KAMU HİZMETİ ETİĞİ VE ETİK BİR KAMU YÖNETİMİ
Kamu hizmetinde etik kavramı, kamu görevlilerinin kamu hizmetini yerine
getirirken karar alma ve yönetsel süreçlerde bir anlayış ve değerler çerçevesinde
uyacağı ilke ve kuralları içermektedir. Kamu görevlilerinin bu etik kurallar
dışındaki eylem ve işlemleri “yolsuzluk” olarak adlandırılmaktadır.
Bu çerçevede etik yönetim, kamu görevlilerinin kamunun işini yaparken
yansız, nesnel ve dürüstlükle davranmaları ve devlet makamını kişisel, maddi veya
siyasi kazanç için kullanmaktan sakınmaları anlamına gelmektedir.
5- YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE ETİK İLKELER
Etik, sosyal dokunun, kurumsal yapı ve işleyişin temel harcıdır. Bir yönetim
sisteminin kalitesi, etik davranış ilkelerinin o kurumda uygulama ve yerleşme
düzeyiyle çok yakından ilgilidir. Bilindiği üzere: Yolsuzlukla mücadele çeşitli
politikalar, farklı stratejiler ve geniş kapsamlı bir işbirliğini gerekli kılmaktadır.
Üzülerek belirtmek gerekir ki günümüzde, yalnızca kamu yönetiminde değil,
toplumun her alanında genel anlamda ahlaki bir yozlaşma olduğu yönünde ortak bir
4
ön yargı ve görüş vardır. Bu nedenle, kamu yönetiminde etik değerlerin
geliştirilmesi, kamunun en önemli görevleri arasındadır. Elbette başarı, etik
kültürünün ve bilincinin artırılmasıyla yakından ilgilidir ve bu alanlarda yapılacak
ortak çalışmalar, yolsuzlukların azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.
Yapılan çeşitli araştırmalarda: (OECD- Kamu Yönetiminde Etik Raporu
1996) iyi bir etik altyapı için etkili bir yasal altyapının, siyasi iradenin, etkin
hesap verme mekanizmalarının, uygulanabilir etik davranış kurallarının, mesleki
sosyalleştirme mekanizmalarının, uygun çalışma koşullarının, etik konularda
koordinasyonu sağlayan kuruluşların varlığının ve kamu görevlilerini denetleyen
etkin bir sivil toplum varlığının bulunması gerektiği belirtilmektedir.
Bugün geldiğimiz noktada etik, iyi bir yönetimin temel unsuru haline
gelmiştir. İyi bir kamu yönetimi sistemi de saydam, hesap verebilen, kaliteli,
etkin ve verimlilik anlayışı içinde hizmet veren; iş ve işlemlerinde etik değerlere
bağlı hareket eden yönetimdir. Etik değerlere bağlılık, halkın kamu kurumlarına
karşı güven duymalarını ve bunu sürdürmelerini sağlamaktadır.
Yolsuzluk, her bakımdan riski çok yüksek bir sonuçtur. Bu nedenle etik
ilkelere ve değerlere bağlılık, yüksek bir değer haline getirilmeli, yolsuzluklarla
etkin mücadele edilebilmesi için etkin bir işbirliğine ve ortak stratejilere ihtiyaç
bulunmaktadır. Yolsuzluk, kişi ve yönetimlerin boşluğundan beslenen bir olgudur.
Bu süreçte mücadele de sistemli bir süreç dahilinde olmalı ve kurumun misyon ve
vizyonu içinde önemli bir hedef olarak kalmalıdır.
6- ÜLKEMİZDE ETİK YASAL ALT YAPI
a- Genel Yapı:
Ülkemizde kamu görevlileri için davranış standartları ve müeyyideler:
 Anayasa’nın 10’uncu, 129’uncu ve 137’nci maddesi,
 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun,
 Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik,
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,
5
 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşlere Dair
Kanun,
 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla
Mücadele Kanunu,
 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun,
 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununu,
 1156 Sayılı Kanuna Mugayir Tahakkuk ve Tediye Muamelatını İhbar
Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun,
 832 Sayılı Sayıştay Kanunu,
 2443 Sayılı Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanun,
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu,
ile belirlenmiştir. Ayrıca bu mevzuatın yanında Kamu yönetiminde yolsuzluk,
rüşvet ve etikle ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslar arası çeşitli anlaşma ve
kararlar da bulunmaktadır.
b- 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun
Kamu yönetimimizde etik altyapının oluşturulması ve kamu görevlilerinden
beklenen etik kurallar, 5176 Sayılı Kanunla yasalaşmıştır.
Kanun’un amacının düzenlendiği birinci maddede, kamu görevlilerinin tabi
oldukları etik davranış ilkelerinden saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap
verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik ilkeler sıralanmıştır.
Kanunla, etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek için
Kanun uyarınca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli Kanunda belirtilen üst
düzey personelin etik davranış ilkelerine aykırı uygulamaları bulunduğu iddiasıyla
vatandaşlarca ileri sürülen iddiaları araştırmak ve sonuçlandırmak üzere
Başbakanlık bünyesinde 11 kişiden oluşan Kamu Görevlileri Etik Kurulu
oluşturulmuştur.
6
Etik Kurulu, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken
etik davranış ilkelerini hazırlayacağı yönetmeliklerle belirleme, kamuda etik
kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapma ve bu konuda yapılacak
çalışmalara destek olmakla görevli ve yetkili kılınmıştır.
Bu bağlamda, Kamu Görevlileri Etik Kurulu hem hazırlayacağı
yönetmeliklerle kamu yönetiminde etik konusunda etik altyapıyı bir etik davranış
kodu halinde sistemleştirip toparlamak, hem de etik altyapının en önemli
unsurlarından olan hesap verebilirlik mekanizmasının bir parçası olma işlevini
yerine getirmektedir.
Kanun, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar
Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, yargı mensupları ve üniversiteleri
kapsamamaktadır.
c. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
Yönetmeliğin amacı, birinci maddede, “Kamu görevlilerinin görevlerini
yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun
davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine
getirilmesinde adalet ilkesine zarar veren, toplumda şüphe ve güvensizlik yaratan
durumları ortadan kaldırarak kamu yönetimine halkın güvenini artırmaktır”,
şeklinde tanımlanmıştır.
Yönetmelik hükümleri 5176 Sayılı Kanun’un kapsamı dahilindeki tüm kamu
görevlilerine uygulanmaktadır. Yönetmeliğin uygulanmasıyla görevli organ, Kamu
Etik Kurulu’dur.
Yönetmelik, kamu görevlilerinin tabi oldukları etik davranış ilkelerini, kamu
hizmeti bilincine uygunluk, vatandaş odaklılık, hizmet standartlarına uygunluk,
tarafsızlık, dürüstlük, misyona bağlılık, saygınlık ve güven, saygı ve nezaket
kurallarına bağlılık, yasallık, hesap verebilirlik, saydamlık ve bilgi verme, çıkar
çatışması durumlarında kamu menfaatini önde tutma şeklinde tanımlamıştır.
Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,
personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak
tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek
üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç
kişilik bir etik komisyonu oluşturulmasını da hükme bağlamıştır.
7
d. Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Kapsamında Taraf Olunan Etik
Davranış Kurallarına İlişkin Bazı Temel Belgeler:
1- 2003 Yılında Revize Edilen Arusha Deklarasyonu (Gümrük
Kapılarında Dürüstlük İle İlgili Gümrükler İşbirliği Konseyi’nin Deklarasyonu)
Gümrükler İşbirliği Konseyi, Gümrüklerin bir ekonominin etkili bir şekilde
yönetilmesinde temel bir ünite olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelede ve meşru
ticaret akımlarının artırılmasında hayati bir rol oynadığını,
Yolsuzluğun, herhangi bir toplumun işlevini etkin bir şekilde yerine
getirmesini ortadan kaldırdığını ve aynı şekilde gümrüklerin görevlerini de
engellediği,
Yolsuzluğa bulaşmış bir gümrüğün: devlete düzgün bir şekilde aktarılması
gereken gelirleri sağlayamayacağını,
Yasadışı muamelelere karşı mücadelede etkin olunmamasına yol açacağını ve
meşru uluslararası ticaretin artmasını engelleyeceğini ve iktisadi kalkınmayı
engelleyeceğini,
Gümrük görevlileri adet haline getirerek yasaları ihlal ederlerse
gümrüklerin kamunun onayına ve güvenine layık olma hakkına sahip olamayacağını,
İleri sürerek, yolsuzlukla, yalnızca kapsamlı bir ulusal çaba içine girerek
etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini ve bütün hükümetlerin öncelikli
görevinin gümrüklerin yolsuzluğa bulaşmamalarını sağlamak olduğunu deklare
ederek yapılması gereken iş ve işlemleri, düzenlemeleri belirlemiştir.
2. Avrupa Konseyi Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları
Avrupa Konseyi tarafından belirlenen bu davranış kuralları; kamu
görevlilerinin davranış ve dürüstlükleri konusundaki standartları tespit etmek, bu
standartları yerine getirmeleri açısından onlara yardım etmek ve halkı kamu
görevlilerinden görmeyi umduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek amacını
taşımaktadır.
Davranış kuralları, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları
gereken etik davranış ilkelerini belirlemekte, görevlerin yerine getirilmesinde
adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda
güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldıran, halkın kamu yönetimine güvenini
artıran temel sonuçları ortaya koymaktadır.
8
7- GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINDA DAVRANIŞ VE DÜRÜSTLÜK
İLKELERİ VE ETİK DEĞERLER KONUSUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER VE
EĞİTİM FAALİYETLERİ
a.İstanbul Deklarasyonu ( 26-28 Eylül 2001-İstanbul)
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gümrük İdareleri 26–28 Eylül 2001 tarihlerinde
İstanbul’da düzenlenen toplantıda: “İstanbul Deklarasyonu” başlığı altında bir
metni kabul etmişlerdir.
Söz konusu metinde: üye ülkelerin gümrük idarelerinde, yolsuzluğun her
türlüsünü önlemeye ve bunlarla mücadele etmeye kararlı olunduğu;
hesapverilebilirlik, şeffaflık, katılımcılık ve yeniden yapılanma sistemlerinin göz
önünde bulundurulduğu iyi yönetişim sistemleri ile çalışanların dürüstlüğünün
sağlanmasının yolsuzlukla mücadele ile aynı öneme haiz olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca üye ülkeler kendi gümrük idarelerinde mevcut durumlarını ve
stratejilerini yeniden gözden geçirmek ve çalışanlar için belirlenen ilkeler ışığında
ortak bir dürüstlük anlayışı oluşturmak, geliştirmek ve ilkelerin ihlal edilmesini
önlemek amacıyla bir davranış kodu oluşturmayı da taahhüt etmişlerdir.
b. Gümrük Müsteşarlığı Davranış Ve Dürüstlük İlkeleri Genelgesi
Gümrük Müsteşarlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli her kademe ve
kadrodaki personelin yürüttüğü hizmetlerde, görevi ihmal ve suiistimalleri ile
mücadele etmek, kamu yararını gözeten, etkin verimli ve şeffaf bir yönetimi
gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan Genelge Devlet Bakanlığı Makamı’nın
11.09.2001 gün ve 27058 sayılı onayı ile tüm teşkilata duyurulmuştur.
Genelgede;
o Genel İlke ve Kurallar,
o Kanunlara ve Dürüstlük İlkelerine Uyum,
o Halkla İlişkiler,
o Resmi Kimliğin Açıklanması,
o Kılık Kıyafet Konusundaki Kurallar,
o Gümrük veya Gümrük Personeli hakkında Şikayetler,
o Hediye, Davet ve İndirimler,
9
o Rüşvet Teklif Edildiğinde Yapılacaklar,
o Gümrükle Muhatap Olan Kişilerle Şahsi İlişkiler,
o Menkul Kıymetlerin Elde Bulundurulması ve Yatırımlar,
o Parasal İlişkilerde Bulunmama,
o Gizli Bilgiler,
o Siyasi Nitelikli Faaliyetler,
o Resmi Araç- Gereçlerin Kullanılması,
o Çalışma Ortamı,
o Uygulamaya İlişkin Hükümler,
ayrıntılı bir şekilde yapılması gereken iş ve işlemler belirlenmiştir.
c. Hizmet İçi Eğitim Programları ve Eğitim Faaliyetleri
Müsteşarlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevli her kademe ve
kadrodaki personelin uyması gereken davranış ve dürüstlük ilkeleriyle; gümrük
idaresinde ortak bir dürüstlük anlayışı oluşturmak, geliştirmek ve bu ilkelerin
ihlal edilmesini önlemek, tüm personelin kamu hizmetinde esas alınan değerleri
benimsemesi amacıyla sistemli bir süreç dâhilinde hizmet içi eğitim programları
yapılmaktadır.
Bu politika çerçevesinde 2001–2008 döneminde “Yasal Kurallar, Davranış
Kuralları ve Etik Değerler” başlığı altında toplam 63 hizmet içi eğitim programı
gerçekleştirilmiştir. Bu programlara merkez ve taşra teşkilatında çeşitli
unvanlarda görevli 2891 personel katılmıştır.
Bu programların bir kısmı, Müsteşarlık tarafından görevlendirilen 4 kişilik
ekiple daha geniş bir katılımla İstanbul, İzmit, Edirne, Bursa, İzmir, Mersin
Gümrükler ve Muhafaza Başmüdürlüklerinde uygulanmıştır.
Ayrıca Müsteşarlığımız Eğitim Dairesi Başkanlığında uygulanmakta olan ve
göreve yeni başlayan Gümrük Uzman Yardımcılığı, AB Uzman Yardımcılığı, Gümrük
Muayene Memuru, Gümrük Muhafaza Memuru ile Diğer Aday Memur Yetiştirme
Eğitimlerinin, Temel Eğitim programları içerisinde 5 saat süre ile Etik İlkeler
dersi işlenmektedir.
10
d. Etik Sözleşme
Kamu görevlileri, görevlerini yürütürken “Kamu Görevlileri Etik Davranış
İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen etik
davranış ilkelerine uymakla yükümlüdürler. Bu ilkeler, kamu görevlilerinin
istihdamını düzenleyen mevzuat hükümlerinin bir parçasını oluşturmaktadır.
Bu çerçevede Müsteşarlığımızda göreve başlayan personel bir "Etik
Sözleşme" belgesini imzalamakta ve bu belge, personelin özlük dosyasına
konulmaktadır.
Müsteşarlığımızda yetkili sicil amirleri, personelin sicil ve performansını,
Yönetmelikte düzenlenen etik davranış ilkelerine uygunluk açısından da
değerlendirmektedirler.
e. Kolluk Etik İlkeleri Metni
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik
Komutanlığı ile birlikte Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nde görev yapan
kolluk kuvvetlerinin görevlerini ehliyet ve liyakatle yapabilmelerini temin etmek
amacıyla yol gösterici bir rehber olarak “Kolluk Etik İlkeleri” İçişleri Bakanlığımız
ve Devlet Bakanlığımız arasında imzalanan bir protokolle 14.10.2007 tarihinde
yürürlüğe konulmuştur.
Bu protokolde: Kolluk Görevleri, Hizmet Anlayışı, Kolluk Personelinin
Nitelikleri, Eğitimleri, Personelin Hakları, Hesapverebilirlik ve Denetim, Kolluk
Uygulama ve Müdahaleleri, Kolluk ve Yargı İlişkileri, Adli Soruşturmalara ilişkin
konu ve ilkeler hüküm altına alınmıştır.
f. Risk Yönetimi ve Stratejik Değerlendirme Birimi
Gümrük kaçak ve ihlallerinin engellenmesi yolunda etkin ve sistemli bir süreç
oluşturmak amacıyla Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı Makamının
12.03.2008 tarih ve 2008/4 sayılı onayı ile Müsteşarlığımız bünyesinde tüm risk
çalışmalarını yürütmek üzere Müsteşar Yardımcılığı Makamına bağlı “Risk
Yönetimi ve Stratejik Değerlendirme Birimi” kurulmuştur.
11
8.
YOLSUZLUKLARLA
SONUÇLARI
MÜCADELEDE
ETİK
SORUNLAR
ve
Etik evrensel; ahlâk toplumsal bir kavramdır. Olumsuz yansımaları:
Faydasızlık, kayıtsızlık ve bilgisizlik başlıkları altında toplanmaktadır.
Yolsuzluk ise hem yasadışı davranış, hem de etik dışı davranış içinde
değerlendirilen bir aykırılıktır. İnsanlık tarihi boyunca zamana ve mekana göre
azalıp artmakla varlığını her dönem sürdürmüştür. Herkes yolsuzluğun bedelini
vergi veya başka yolla mutlaka ödemektedir. Dolayısıyla hiç kimse kendisini
yolsuzluğun dışında görmemeli, vatandaşlık bilinci ile üzerine düşen sorumluluk
duygusu ile hareket etmelidir.
Günümüzde yolsuzluk, uluslararası alanda, toplumun güvenliği ve istikrarını
tehlikeye düşürme, toplumsal, ekonomik ve siyasi gelişmeyi tehdit etme ve
demokratik ve ahlaki değerleri zayıflatma kapasitesine sahip, toplumdaki en
önemli sorunlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu durum, hem uluslararası
hem de ulusal düzeyde geçerlidir. Gerçekten de küreselleşmeyle birlikte
yolsuzluğun uluslararası boyutu önem kazanmıştır. Bu nedenle yolsuzluğun
azaltılması hem uluslar arası hem de ulusal düzeyde öncelik kazanmaktadır.
Etik ihlali ise yolsuzluktan çok daha kapsamlı bir kavramdır. Bilindiği gibi
her türlü yolsuzluk etik ihlalidir. Ancak, her etik ihlali yolsuzluk olarak
değerlendirilemez. Buna rağmen kamuoyunda etik dışı faaliyet denilince genellikle
yolsuzluk anlaşılmaktadır.
Yolsuzluk kavram olarak henüz siyaset bilimi literatüründe bütünüyle
tanımlanmamıştır. Ancak gerek ilgili kuruluşlar, gerekse akademik çevrelerde
kabul edilen en yaygın ve genel kabul görmüş tanıma göre yolsuzluk, “kamu
gücünün özel çıkarlar amacıyla kötüye kullanılması”dır.
Yapılan araştırmalarda: toplumda, enflasyon, işsizlik, yetersiz eğitim ile
birlikte yolsuzluğun,
 Toplumun ahlak sistemini yozlaştırdığı,
 Fakir ve muhtaç grupların ekonomik ve sosyal haklarını ihlal ettiği,
 Demokrasiyi temelinden sarstığı,
 Uygar toplumun temeli olan hukukun üstünlüğü ilkesini alt üst ettiği,
 Kalkınmayı geciktirdiği,
 Toplumları serbest ve açık rekabetin yararlarından mahrum ettiği,
saptanmış gerçekler olarak karşımıza çıktığı görülmektedir.
12
a. Ülkemizde Etik Yapılanmanın Önündeki Sorunlar
Ülkemizde yapılan çeşitli araştırmalar ile kamu yönetiminde etik bir
yapılanmanın önünde belirlenmiş sorunlar genelde şu başlıklar altında
toplanmaktadır.
 Kamuda hukuk devleti ilkesinin yeteri kadar yerleşmemiş olması,
 Kamuda etik kültürünün yerleşmemiş olması,
 Bürokrasinin merkeziyetçi ve statükocu yapısı,
 Siyasilerin bürokratik yapı üzerindeki etkisi,
 Takdir yetkisinin keyfi kullanılışı,
 Bürokratik hizmetlerin kalitesi,
 Kamu görevlilerinin kamu hizmetine adanmışlığında yetersizlik,
 Performansın ve başarının ödüllendirilmesindeki yetersizlik,
 Bürokratik işlemlerdeki kuralların çokluğu ve karmaşıklığı,
 İdari usûl eksikliği,
 Kamuda istihdam sorunları,
 Kamu yönetiminde saydamlık eksikliği,
 Kamu yönetiminde denetim yetersizliği,
 Ekonomik nedenler,
 Eğitimin yetersizliği,
 Medya ve sivil toplumun etkinliğinin az oluşu,
 Bürokratik ayrıcalıklar,
Bu olumsuzluklar ile de:
Kamu Yönetiminde Etik Dışı Faaliyetler:
1. Hukuk sistemine ve devlete olan güveni azaltmaktadır.
2. Çalışanların kuralları çiğneme eğilimleri güçlenmektedir.
3. Sosyal sorumluluk bilinci, topluma karşı sadakat ve bağlılık azalmaktadır.
4. Ülkenin kalkınmasına doğrudan olumsuz etkisi bulunmaktadır.
13
5. Çalışanların motivasyonlarını azaltmakta,
düşürmektedir.
6. Devletin işlerliliğine sekte vurmaktadır.
kamu
hizmetinin
kalitesini
7. Büyümeyi olumsuz yönde etkilemektedir.
8. Altyapı için ayrılan kamu kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına
neden olmaktadır.
9. Yabancı yatırımcıların kararları üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır.
10. Bürokratik işlemleri yavaşlatmaktadır.
11. Devlete olan güveni olumsuz yönde etkilemektedir.
Bütün bu olumsuz sonuçlar, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte
Müsteşarlığımıza da yansımaktadır.
b. Gümrük Müsteşarlığının Yolsuzlukla Mücadele Profili
TESEV ’in (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) yolsuzlukla
mücadele, şeffaflık konularında çeşitli yıllarda yaptığı araştırma sonuçları
incelendiğinde:
2002 yılında yolsuzlukla mücadeleye ilişkin iş dünyası üzerinde yaptırılan
araştırmanın sonuçlarına göre Gümrük idaresinin “kurum hizmetlerinden en az
memnuniyet duyulan idareler” arasında ilk sırada yer aldığı görülmektedir.
Ayrıca, “rüşvet ve yolsuzluğun yaygınlığı” açısından da kamu kurumları
arasında ilk algılanan idareler arasında gümrük idaresi yer almıştır.
Ankete katılanlar açısından Türkiye’de çözülmesi gereken sorunlar arasında
birinci sırada enflasyon, ikinci sırada yolsuzluk gelmektedir.
Söz konusu araştırmanın sonuç bölümünde ise, yolsuzluğun önlemesine ilişkin
sunulan genel öneriler arasından gümrüğe yönelik reform önerileri sıralamasında,
devlet denetiminin arttırılması, bürokratik formalitelerin azaltılması, halkın
hesap sorabildiği düzenlemelere gidilmesi, personel maaşının yükseltilmesi,
siyasetçilerin müdahalelerinin önlenmesi, kaynakların ve hizmet kapasitesinin
arttırılması gerektiği hususlarının öne çıkarılmıştır.
2001 yılında şeffaflıkla ilgi yapılan araştırmada ise en önemli sorunun %34 ile
enflasyon ve hayat pahalılığı olduğu; bunu %26 ile işsizliğin takip ettiği, rüşvet ve
14
yolsuzluğun %14 ile üçüncü sırada yer aldığı, eğitimin ise %8 lik bir oran ile
sıralamaya girdiği görülmüştür.
Ancak 2004 yılındaki araştırmada ise işsizliğin 1. sıraya yükseldiği,
yolsuzluğun ise devam etmesine rağmen alt sıralara indiği tespit edilmiştir. Bu
çarpıklık bir algı sorununu da berberinde getirmektedir.
Örneğin Gümrüklerle ilgili olarak karşılaşılan yolsuzluk ve rüşvet olayları
vatandaşa sorulduğunda: vatandaşın bire bir olarak gümrüklerle işlem yapmadığını
ve gümrüğün kamuoyundaki imajı ile kulaktan dolma bilgilerle cevap verdiği de
tespit edilmiştir.
Bu çerçevede araştırmalardan elde edilen sonuçlarından biri de vatandaşın
sorunlara karşı duyarsız olduğu, var olan imajların etkisinde analiz ve
değerlendirme yaptığıdır.
c. Gümrük Müsteşarlığında Etik Yapının Önündeki Temel Sorunlar
Müsteşarlığımızda, yaşadığımız zamana uygun çağdaş bir yönetim
sisteminin oluşturulmasının önünde engel teşkil eden temel sorunları şu başlıklar
altında toplamak mümkündür.
1. Sık sık değiştirilen, farklı yorumlara neden olan ve çok sayıda yasal
metinden oluşan mevzuatın varlığı ve karmaşıklığı,
2. İş tanımları, görev, yetki ve sorumlulukların net bir şekilde belli
olmaması, bir işi birden fazla birimin yapması,
3. Siyasi baskı ve etkilerin olması,
4. Kurum kültürü ve aidiyet duygusunun güçlü olmaması,
5. Yetersiz İletişim,
6. Yetki devrinin yeterince gerçekleşmemesi,
7. Sorunların çözümünde (özellikle taşrada) inisiyatif kullanmaktan
kaçınılması,
8. Sayısal olarak yeterli ve nitelikli personel istihdamı konusunda yaşanan
problemler,
9. Ücret adaletsizliği,
10. Motivasyon eksikliği, takdir ve ödüllendirme sisteminin yetersizliği,
15
Müsteşarlığımızda mevcut sorunların tespit edilmesi amacıyla 1990’lı
yıllardan itibaren çeşitli arama konferansları, düzenlenen seminerlerden elde
edilen değerlendirme sonuçları ve yine çeşitli kurumlara yaptırılan anketlerden
elde sonuçlara bakıldığında, yukarıda belirtilen temel sorunlara ek olarak etik bir
yapılanmanın önünde engel teşkil eden,
Üst yöneticilerin sık sık değişmesi, üstlerin tutum farklılıkları, astlara
objektif yaklaşılmaması, astlarda özgüven eksikliği, kararlara astların
katılmaması, standart değerlendirme ölçeğinin olmaması, fazla iş yükü olması,
birimler arası ilişkilerin zayıflığı, personel arasında iletişim eksikliği, gelecekle
ilgili endişe ve kaygılar, yetersiz alt yapı, fiziki sorunlar, sosyal imkânların
yetersizliği, özeleştiri eksikliği, adil olmayan iş dağılımı,
gibi hususların da bulunduğu görülmektedir.
Tüm bu olumsuz yansımalar, iş verimini düşürmekte, kaliteli bir hizmetin
verilmesi önünde engel teşkil etmekte ve etik değerler sisteminin de
yıpranmasına neden olmaktadır.
9- ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
Etik davranış standartlarının eksikliği, hesap verme mekanizmalarının
işlevsizliği, kurumların etkinliğini yıpratmaktadır. Bu nedenle bir an önce etik
bilincinin pekiştirilmesi ve uygulamanın etkinlikle sağlanması gerekmektedir.
Yukarıda arz edilen bilgiler ışığında Gümrük Müsteşarlığında yolsuzlukları
önlemek, etik değerleri yerleştirmek ve çalışanların etik ilkeler doğrultusunda
mükellef odaklı etkin, verimli ve kaliteli bir gümrük hizmeti verebilmelerini
sağlamak amacıyla mevzuat güncellemelerinin sağlanması, iş süreçlerinin
yapılandırılması ve idari önlemlerin alınması için:
A- MEVZUAT ÇALIŞMALARI
1. Gümrük Mevzuatının açık, gümrük işlemlerinin basit, tutarlı ve kolayca
anlaşılır olmasını sağlayacak önlemlerin alınması, bu çerçevede ilgili kanun, tüzük,
yönetmelik ve diğer yasal düzenlemelerde değişikliğe gidilmesi,
2. “Davranış ve Dürüstlük İlkeleri Genelgesinin” ulusal ve uluslar arası
mevzuat ışığında gözden geçirilerek yeniden hazırlanması,
16
B- DENETİM
Belli bir süreç dahilinde denetimin risk odaklı olarak etkin bir şekilde
yaygınlaştırılması,
C- HİZMET YAPISI- İŞ SÜREÇLERİ
1. Merkez ve taşra teşkilâtının fiziki yapısı ve çalışma ortamlarının
iyileştirilmesi,
2. Gümrük İdaresi modernizasyonu ve otomasyon sisteminin kapsamının
geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi, sistemin sürekli geliştirilerek işlemlerin
insansız ve kâğıtsız yapılır hale getirilmesi,
3. İlgili kuruluşlarla işbirliğine gidilerek merkez ve taşra birimleri
düzeyinde iş analizlerinin yapılması; iş ve işlemler ile süreçlerin tanımlanarak,
görev ve görevlilerin açıkça belirlenmesi,
4. İş akışlarının olumlu yönde değiştirilmesine yönelik yeni süreçlerin
yapılandırılması, fonksiyonel olmayan ünitelerin kapatılması,
5. Sorunların mahallinde çözümünü kolaylaştırmak için yetki devrinin etkin
bir şekilde sağlanması,
D- İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER
1. Kurum olarak güven oluşturulması, Müsteşarlığın imajının doğru
yansıtabilmesi, kurum içinde ve dışında verimli bir haberleşme sisteminin
kurulması, beşeri ilişkilerin geliştirilmesi, tanıma ve tanıtma faaliyetlerinin
düzenlenmesi amacıyla Müsteşarlık bünyesinde Basın ve Halkla İlişkiler
Müşavirliğinin kurulması,
2. Şikâyetlerin değerlendirilmesinde de gereksiz bürokrasiyi önlemek
üzere Gümrükler Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bilgi Edinme Şubesinin
işlevi de göz önünde tutularak Müsteşarlığın Web Sitesi ile Başmüdürlüklerde
vatandaşların dilek, şikâyet, öneri, vb. konularda taleplerini dile getirmelerini
sağlayacak, istek ve sorunlarına da cevap verecek bir bölüm (beyaz masa- Web
Sitesi için sanal beyaz masa) oluşturulması,
17
3. Alo Gümrük, Alo Gümrük Kaçaklığı ünitelerinin alt yapılarına ve teknik
yapılanmalarına ilişkin sorunlarının öncelikle tespit edilerek çözümlenmesi,
böylece süreçlerin daha aktif hale getirilerek sunulmakta olan hizmetlerin daha
etkin ve verimli bir şekilde verilmesi,
4. Müsteşarlığımızda görev yapan personelin bilgi, görüntü, davranış ve
kıyafet açısından Kurum imajını doğru yansıtacak bir şekilde donatılması,
5. Müsteşarlık hizmet alanlarına ilişkin vatandaşlara, ticaret erbabına ve
gümrük kapılarında ve havalimanlarında da yerli ve yabancı yolculara yönelik
bilgilendirici içerikte broşür ve kataloglar hazırlanması,
6. Kurum kimliğini de ön plana çıkaracak şekilde özellikle kaçakçılıkla
mücadele ile ilgili olarak bilgilendirici tanıtıcı ve aydınlatıcı yayın ve filmler
hazırlanması,
7. Merkez ve taşradaki hizmet binalarımızın veya ilgili ünitelerinin
gösterilmesine yarayacak yön levha ve tabelalarının yapılması ve eskilerinin
yenilenmesi,
8. Müsteşarlığımızın tarihi, teşkilat yapısı, görevleri, gümrükle ilgili verilen
hizmetin tanıtımı, faaliyetlerin istatistiki sonuçlarının sunulması, gümrük
idaresinin misyonu, vizyonu, stratejik hedeflerini de içeren bilgi ve sonuçların
yansıtıldığı ve Müsteşarlığımız WEB sayfasının da anında görülebileceği “KİOSK”
adı verilen tanıtım ve bilgilendirme ekranlarının, işlem hacminin yoğun olduğu
giriş kapılarına, merkez ve taşra teşkilatında uygun görülecek diğer yerlere
konularak tanıtım açısından etkinliğin artırılması (26 Ocak Dünya Gümrük Günü,
bu amaçla bir tanıtım fırsatı olarak daha etkin olarak kutlanabilir),
9. Gümrük hizmet binaları ile gümrüklü yer ve sahalara giriş ve çıkışların
daha etkin kontrolünü sağlayacak sistemlerin kurulması,
10. Vatandaşın beklentileri konusunda araştırma yapılması, bu amaçla
memnuniyet anketleri düzenlenmesi,
11. Müsteşarlıkla bağlantılı kamu kurum ve kuruluşları, gümrük müşavirliği
dernekleri ve sivil toplum örgütleri ile yakın, açık ve saydam ilişkilerin
geliştirilmesi, gerektiğinde ortak hizmet programları oluşturulması ve ihtiyaç
duyulan her alanda işbirliğine gidilmesi,
18
F- PERSONEL-ÖZLÜK HAKLARI-EĞİTİM
1. Personel seçiminde ve atamalarda görevin özelliklerine göre kriterlerin
unvanlar itibariyle açık olarak belirlenmesi,
2. Müsteşarlık bünyesinde bir takdir ve ödüllendirme politikasının
belirlenmesi ve uygulanabilirliğinin sağlanması, dürüstlük ve etik değerler
açısından örnek davranışlar sergileyen personelin çeşitli ödüllendirme
mekanizmalarıyla teşvik edilmesi; dürüstlük ve etik kurallara aykırı hareket eden
personelin ise gerekli cezai ve idari yaptırımlarla cezalandırılması ve bu işlemlerin
teşkilata duyurulması,
3. Kurum dışından, kuruma ve çalışanlara yönelik olumsuz müdahalelere
karşı kurumu ve çalışanı korumak için gerekli önlemlerin alınması, mevcut hakların
korunarak gelecekle ilgili kaygıların giderilmesi, çalışanlara karşı kurumun sosyal
sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmesi,
4. Personeli, özlük hakları ve statüleri açısından Başbakanlığa bağlı diğer
Müsteşarlıklarda
çalışanların
seviyesine
çıkaracak
düzenlemelerin
sonuçlandırılması,
5. Personel sicil raporlarında yer alan değerlendirme kriterlerinin yeniden
gözden geçirilmesi ve sicil raporlarının ilgili personel tarafından istenilmesine
ilişkin düzenlemenin Bilgi Edinme Kanunu kapsamından çıkarılması için girişimde
bulunulması,
6. Kurumun asli fonksiyonlarıyla ilgili Müsteşarlık yöneticilerinin Kurum
içerisinden ve belli sürelerle görev yapmış, ehliyet ve liyakat sahibi personel
arasından atanmasına yönelik düzenleme yapılması,
7. Yolsuzlukla mücadele eden her seviyedeki Kurum personelinin iftira ve
isnatlardan korunabilmesi için, Kurum ya da personele yönelik asılsız iddiaların
süratle incelenmesi ve sonuçlarının Kamuoyuyla paylaşılması, asılsız iftira ve
isnatda bulunanlar hakkında işlem yapılması,
8. 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda öngörülen ikramiye
oranının düşürülerek, limitin kaldırılması yönünde düzenlemeler yapılması,
19
9. Yolsuzluğun önlenmesinde ve etik değerlerin benimsetilmesi konusunda
tüm personeli kapsayacak seminerler ile yöneticiler için etik önderlik ve etik
yönetici eğitimleri düzenlenmesi, Müsteşarlığımız ile vatandaş arasında güvenin
kurulmasına yönelik eğitimlere ağırlık verilmesi,
Ayrıca her yılın 25 Mayıs tarihinin “Etik Günü”; bu günün içinde bulunduğu
haftanın da “Etik Haftası” olarak kabul edilmesi nedeniyle bu tarihlerde
çalışanlara yönelik olarak konferans, seminer gibi eğitim etkinliklerinin
düzenlenmesi, yolsuzlukla mücadelede başarılı çalışmalar yapmış, örnek teşkil
edebilecek personelin ödüllendirilmesi,
10. Kurum içinde belli zamanlarda hizmette kalite ve verimlilik, sorunların
tespiti ve çözümüne, ayrıca personel arasında güvensizlik duygusunun, olumsuz
iletişimin ve aidiyet duygusu eksikliğinin giderilmesi ve güven tesisi
oluşturulmasına yönelik her düzeyde katılımı öngören seminer ve konferanslar
düzenlenmesi,
11. Müsteşarlık misyon ve vizyonunun tüm personele benimsetilmesi,
12. Kurum tarafından çeşitli sosyal faaliyetler (belli hizmet yılı kutlamaları,
ödül törenleri, emeklilik vb.) düzenlenmesi ve bu tür faaliyetlerin
organizasyonunun sistematik bir sürece bağlanması.
10-SONUÇ
Kamuda etik, geçerli olması beklenen idealler bütününün bir takım ilkeler
şeklinde yaşama uygulanması anlamına gelmektedir.
Bugün geldiğimiz noktada kamuda yolsuzlukla mücadele ve etik değerler
fazla önem ve içerik arz eden bir yapıya sahiptir. Konu hem düşünsel hem de
uygulamaya yönelik boyutu ile git gide önem kazanmaktadır.
Özellikle ülkemizde gündemden düşmeyen yolsuzluk olayları, kamu
hizmetlerinden memnuniyetsizlik, toplumun büyük kesiminde etik değerleri ve
etik ihtiyacını ana gündem maddesi haline getirmiştir.
Kamu kurumları da kendisine teslim edilen kaynakların sahibi olan topluma
karşı sorumluluğunu etik değerlere bağlı kalarak yerine getirmek zorundadır.
Çünkü kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları, kurum ve kuruluşların
saydamlık, hesap verilebilirlik bağlamında vatandaşa karşı sorumluluklarını daha
da artırmıştır.
20
Değişen kamu yönetimi anlayışının sonucu olarak, artan vatandaş baskısı,
demokratik değerlerin yükselmesi, kişi özgürlüklerinin önem kazanması gibi
gelişmeler, vatandaşın devletten daha iyi ve kaliteli kamu hizmeti talep etmesine
de neden olmuştur. Bu açıdan her kamu çalışanı kendini hizmet alan vatandaşın
yerine koyarak görevini yapmak zorundadır.
Problemleri çözen, dinamik, gelişmeleri takip eden ve nitelikli hizmet
üreten, önce vatandaşa hizmet eden, yenilikçi, araştırmacı, saygın ve güvenilir,
kamuoyunda iyi bir imaja sahip, iyi yönetişim modelini hayata geçiren, karar alan
ve alınan kararlara katılan, özenle seçilmiş, iyi eğitilmiş personele sahip, kaliteyi
koruyan bir yapıya sahip kurum olma yolunda atılacak adımların yolsuzlukları
önleyeceği ve etik değerlerin yerleşmesini sağlayacağına inanılmaktadır.
Bu bilgiler ışığında Gümrük Müsteşarlığı olarak;
Yolsuzlukların önlenmesi, dürüstlüğün arttırılması ve etik değerlerin kurum
kültürünün bir parçası haline gelmesi için raporumuzda belirtilen önlemlerin
alınması ve uygulamanın titizlikle takibinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Takdir ve tensiplerine arz ederiz.
Ankara, 13/05/2008
Yusuf TOPAÇ
Komisyon Başkanı
Eğitim Dairesi Başkanı
Hacı Hasan Murat ÖZSOY
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Gümrük Başmüfettişi
Ömer GEÇGİL
İç Denetim Birim Başkanlığı
İç Denetçi
Yusuf GÜNEY
Güm. Gen. Müd.lüğü
Daire Başkanı
Şadi GÖKÇEN
Güm. Muh. Gen. Müd.lüğü
Daire Başkanı
Hasan KÖSEOĞLU
AB veDış.İliş.Gen.Md.lüğü
Daire Başkanı
Suavi ÖNAL
Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşaviri
Engin AKAR
Eyüp DİLBAZ
Güm.Kontrol Genel Müd.lüğü Strateji Gel.Dai.Bşk.lığı
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Oya YEŞİLAY
Personel Dairesi Başkanlığı
Şube Müdürü
21
Download