Conference on Anti-Corruption July 7-8 2005 Ankara

advertisement
Yolsuzlukla Mücadele
Konferansı
düzenleyen: tepav
7-8 Temmuz 2005, Ankara
Andrew N. Vorkink
Türkiye Ülke Direktörü
Yolsuzluk, toplumların
kanseridir
 Yolsuzluk,
ekonomik ve
sosyal kalkınmanın en
büyük engelidir.
2
Yolsuzluk önemlidir!
 Yatırımları
geciktirir, büyümeyi önler
 Eşitsizliği arttırır, makroekonomik ve
mali istikrarı yıpratır
 Kamu idaresinin etkinliğini azaltır
 Kanunlara olan inancı yıpratır, siyasi
istikrarsızlığa ve toplumsal
huzursuzluğa yol açabilir
3
Yolsuzluk en çok
yoksullara zarar verir
 Yolsuzluk,
belirli bir azınlığın
servetini arttırırken, bütün bir
toplumun zarara uğramasına yol
açar; en fazla da yoksullar bu kötü
sonuçlara katlanmak zorunda kalır.
4
Yolsuzluğa Karşı Etkin bir
Mücadele Stratejisi
Kamunun Yapısı
Sivil Toplumun Sesi
& İştiraki
Siyasi ve Toplumsal
Hesap Verilebilirlik
Yolsuzlukla
Mücadele
Rekabetçi Özel
Sektör
Kamu Yönetimi
Yolsuzlukla Mücadelede
Temel Unsurlar





Hükümetin hesap verilebilirliğinin
arttırılması
Sivil toplum katılımının
güçlendirilmesi
Rekabetçi bir özel sektör yaratılması
Güç üzerine kurumsal kısıtlamalar
getirilmesi
Kamu yönetiminin geliştirilmesi
6
Türkiye büyük aşama
kaydetti


İlk reformlar kamu mali yönetimi ve hesap
verilebilirlik üzerine odaklıydı
Ancak kapsam kısa süre önce genişleyerek,
aşağıdakileri de ihtiva eder hale geldi:




Kamu yönetimi
Yerelleşme stratejisi
Kamuda yönetişim
Kamudaki yönetim kültürünün değiştirilmesi
için daha uzun vadeli bir plan
uygulanmalıdır.
7
Bazı Önemli Başarılar





Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu, Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İhale
Kanunu, Gelir İdaresi Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması hakkında
Kanun
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Türkiye, Yolsuzlukla Mücadeleye Yönelik BM
Konvansiyonunu imzalamış ve Yolsuzlukla
Mücadeleye Yönelik Avrupa Konseyi Ceza Hukuku
Konvansiyonunu kabul etmiştir.
8
Geliştirilebilecek Alanlar






Yargı sistemi
Kamu personel sistemi
Hesap verilebilirliği olan bir yerelleşme
Sivil toplum
Devlet mevzuatı ve bürokrasi
Rekabetçi özel sektör
9
Sonuç…



Yolsuzluk her yerdedir – hedefimiz ise,
yolsuzluğu ortadan kaldırmak değil,
azaltabilmektir.
Yolsuzlukla mücadele, yönetişimin
iyileştirilmesi, kamu kurumlarının
güçlendirilmesi ve ekonomik büyüme ile
sosyal adaletin sürekliliği açısından elzemdir.
Yolsuzluğu azaltmak mümkündür.
10
Download