MISIR Genel Bilgiler Coğrafi Konum Mısır topraklarının büyük

advertisement
MISIR
Genel Bilgiler
Coğrafi Konum
Mısır topraklarının büyük bölümü Afrika kıtasının kuzey doğusunda yer almakla birlikte, ülkenin
kuzey doğu bölgesi Süveyş kanalı ile Arap yarımadasından ayrılmaktadır. Mısır doğuda İsrail ve
Suudi Arabistan, batıda Libya, güneyde ise Sudan ile komşudur.
Siyasi ve İdari Yapı
1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu idaresine geçen Mısır, 1914 yılına kadar resmen bu
İmparatorluğun bir parçası olarak kalmış, bu tarihte 1883'te ülkede siyasal egemenliğini
kurmuş olan İngiltere'nin himayesine girmiştir. Mısır 1798-1801 tarihleri arasında ise Fransız
işgali altında kalmıştır.
1922 yılında iktidara gelen Kral Fuad Mısır'ın bağımsızlığını ilân etmiştir. Ancak, Mısır'daki İngiliz
askerleri 1946 yılına kadar ülkeden çekilmemiş, bu tarihte ise Süveyş Kanalı bölgesini ellerinde
bulundurmak koşuluyla ülkenin diğer kesimlerini terk etmiştir. 1952 yılında General Necip ve
Albay Nasır'ın liderliğindeki genç subaylar tarafından gerçekleştirilen darbe sonucunda Kral
Faruk ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmış ve 1953 yılında Cumhuriyet kurulmuştur. 1956
yılında yapılan seçimlerde Cemal AbdülNasır Başkan olarak seçilmiştir. Başkan Nasır, ülkede
sosyalist ilkelere dayalı bir ekonomik düzen kurmuş, dış politikada ise, aşamalı olarak, sosyalist
blok ülkeleriyle yakın ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler içine girmiş, Bağlantısızlar hareketinin
kurucuları arasında yer almıştır.
Mısır, 1948'de ve 1967'de, diğer Arap ülkelerinin bazılarıyla birlikte İsrail karşısında büyük
yenilgiye uğramıştır.
1970 yılında Nasır'ın ölümü ile Enver Sedat Devlet Başkanı olmuş ve 1981 yılında bir suikast
sonucu öldürülünceye kadar, ülkede önemli ekonomik, sosyal ve siyasal değişiklikler
gerçekleştirmiştir. Başkan Sedat, Nasır'ın aksine, Mısır'ı başta ABD olmak üzere Batı dünyasına
yaklaştırmış, Mısır ekonomisinde özel sektöre yeniden yer verilmiş, "açık kapı" politikası
uygulanmaya başlanarak yabancı sermayenin ülkeye gelmesi sağlanmıştır. Sedat, önce İsrail'e
karşı 1973 Savaşını kazanmış, 1978'de ise Camp David Anlaşmasıyla İsrail ile Mısır arasında
barışı kurmuş, İsrail bu anlaşma uyarınca işgal ettiği Mısır topraklarından 1981 yılında geri
çekilmiştir. İki ülke arasında 1980 yılında diplomatik ilişki kurulmuştur.
Enver Sedat’a düzenlenen suikastın ardından 1981 yılında Cumhurbaşkanlığı’na getirilen ve
öncülleri gibi asker kökenli olan Hüsnü Mübarek, içeride Enver Sedat'ın uyguladığı ekonomik ve
sosyal politikaları ana hatlarıyla sürdürmüş ve başta ABD olmak üzere Batı dünyasıyla yakın
ilişkiler tesis etmiştir. Mısır, Cumhurbaşkanı Mübarek döneminde de Filistin sorununun
çözümlenmesi çabalarında önde gelen bir rol üstlenmiş, ayrıca Camp David sonrası çıkarıldığı
İslam Konferansı Örgütü'ne, daha sonra da Arap Ligine geri dönmüştür. 30 yıl iktidarda kalan
Mübarek 25 Ocak 2011’de başlayan ve 18 gün süren protesto gösterileri sonucunda istifa
etmiştir. “25 Ocak” ya da “Tahrir” Devrimi olarak adlandırılan bu tarihi kırılma, Mısır’da devam
etmekte olan yeni bir inşa sürecinin başlangıcı olmuştur. Tahrir Devrimi sonrasında
Parlamentonun alt ve üst kanatları feshedilmiş, Cumhurbaşkanı Mübarak başta olmak üzere
Hükümet üyelerinin önemli bir kısmı ve önde gelen üst düzey bürokratlardan bazıları
tutuklanmışlardır.
1971 tarihli Mısır Anayasası Tahrir Devrimi sonrasında askıya alınmış ve Silahlı Kuvvetler Yüksek
Konseyi yönetime el koymuştur. 2011 yılı sonunda ise Halk Meclisi seçimleri yapılmış ve
“Özgürlük ve Adalet Partisi” Halk Meclisi’ndeki sandalyelerin %47’sini, El Nur Partisi ise
sandalyelerin %25’ini kazanmıştır. 29 Ocak–11 Mart 2012 tarihlerinde ise Danışma (Şura)
Konseyi seçimleri geçekleştirilmiştir.
2012 yılının Haziran ayında Anayasa Mahkemesi’nin Meclisi iptal kararının gölgesinde
gerçekleştirilen ilk özgür devlet Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu, Müslüman Kardeşler'in
adayı Muhammed Mursi kazanmıştır. 2 Ağustos 2012 tarihinde ise Mursi tarafından Başbakan
seçilen Hişam Kandil liderliğinde Mısır Hükümeti kurulmuştur. Ancak siyasi olarak istikrara
kavuşamayan Mısır’da bu defa Cumhurbaşkanı Mursi’nin göreve gelmesinin yıldönümü olan 30
Haziran 2013 tarihinde Mursi karşıtlarının başlattığı protesto gösterileri sonucunda Mısır
Ordusu yönetime el koymuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın geçici olarak Devlet Başkanı
olarak
görev
yapacağı
bir
geçiş
sürecini
uygulamaya
koymuştur.
Nüfus ve İşgücü Yapısı
Mısır Arap dünyasının en fazla nüfusa sahip olan birinci ülkesi, Afrika kıtasının ise ise Nijerya ve
Etiyopya'dan sonra üçüncü ülkesidir. Nüfusun neredeyse tamamı, ülkenin önemli varlığı olan
Nil nehrinin kıyılarında yaşamaktadır. Ülkenin kuzeyinde yer alan Nil Deltası dünyanın en
kalabalık bölgelerinden bir tanesidir. Bu bölgede km² ye düşen kişi sayısı 1.540’tır. Mısır’ın
tarım alanlarının neredeyse tamamı bu bölgede yer almaktadır. Ülke nüfusunun 1/3’ü tarım
sektöründe faaliyet göstermektedir. Toplam tarımsal alan 3,4 milyon hektar, sulanabilir tarım
alanı 2,9 milyon hektar olmakla birlikte, verimli Nil deltasında yılda birkaç kez ürün
alınabilmekte ve bu durum Mısır’ı önemli bir tarım ülkesi konumuna getirmektedir. Ülkede bazı
çöl alanları iyileştirilerek tarımsal üretime uygun hale getirilmeye çalışılmaktadır.
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Mısır 4,4 milyar varillik kanıtlanmış petrol rezervleri ile dünyada 27. sırada olup, petrol
kaynakları açısından kendi kendine yeterli bir ülke olarak kabul edilmektedir. Mineral yakıtlar
(doğalgaz dahil) en önemli ihraç grubu olup 2012 yılında toplam ihracatın %28,4’ünü
oluşturmuştur. Mısır için gelecekte petrol yerine doğal gazın önem taşıyacağı tahmin
edilmektedir. 2,2 trilyon metreküplük kanıtlanmış doğalgaz rezervleri ile Mısır bu alanda
dünyanın 17. büyük ülkesi konumundadır.
Genel Ekonomik Durum
Ekonomik Yapı
Mısır Arap ülkeleri içinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından üçüncü
büyük ekonomidir. Afrika kıtasında ise Güney Afrika’dan sonra ikinci büyük ekonomiye sahiptir.
Gelişmekte olan Mısır ekonomisi önemli ölçüde dış ticaret açığı vermekle birlikte, bu açık,
turizm, Süveyş kanalı ve işçi gelirleriyle kapatılmaya çalışılmaktadır.
2011 yılında tarım sektörü GSYİH’nın % 14,4’ünü oluşturmuştur. GSYİH’nın yaklaşık % 39,5’ini
oluşturan imalat sanayi petrol işleme dahil, Kahire ve Nil Deltasında yoğunlaşmıştır.
Petrol sanayi, tekstil ve hazır giyim en önemli sektörlerdendir. Diğer gelişmiş sanayi dalları
çelik, çimento, kimyasallar ve ilaç sanayidir. Turizm, doğal gaz, Süveyş Kanalı gelirleri ve
beraberinde Körfez Ülkeleri’ndeki yenilenme çalışmaları nedeniyle inşaat sektöründeki
canlanma, ekonominin lokomotifi durumuna gelmiştir.
Mısır ekonomisinde turizmin önemli bir rolü vardır. Döviz girdilerinin ¼’ünün turizmden
kaynaklanmakta, her yedi Mısırlıdan birisi geçimini turizmden sağlamaktadır. Bununla birlikte
2011 yılı Ocak ayında başlayan karışıklıklar turizmi olumsuz etkilemiş ve turizm gelirleri 2011
yılında yaklaşık %30 oranında düşerek 8,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Mısır’ı
ziyaret eden turist sayısı 2010 yılında 14 milyon iken, 2011 yılında 9,5 milyon olmuştur. 2012
yılında ise turizm gelirleri %13 oranında artarak 9,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, ancak
hala 2010 seviyesine -12,5 milyar dolar- geri dönememiştir.
Süveyş kanalı ise 2011 yılında, yaşanan politik olaylardan etkilenmeyerek Mısır ekonomisine
katkı sağlamaya devam etmiş ve 5,22 milyar ABD doları gelir sağlamıştır. 2012 yılında ise 5,13
milyar dolar katkı sağlamıştır.
Ülkede bankacılık sektörü yapılan reformlarla güçlendirilmiştir. Merkez Bankası’na kayıtlı
yaklaşık 40 adet banka bulunmaktadır. Pazarın % 40-50’si devlet bankalarının kontrolündedir
(bu
oran
2001
yılında
%80
civarında
idi).
Ekonomi Politikaları
1990’lı yıllardan itibaren Mısır “pazar ekonomisi” olma yolunda yapısal reform sürecini IMF
desteğiyle yürürlüğe koymaya başlamış, bu çerçevede, maliye, para-banka politikaları ile
özelleştirme ve ticaretin serbestleştirilmesine yönelik düzenlemelere gitmiştir. Mısır’da aktif
nüfusun üçte birinin istihdam edildiği tarım sektörü varlığını Nil Nehri’ne borçludur. 169 milyar
m3’lük su tutma kapasitesine sahip Aswan barajının 1970 yılında inşa edilmesiyle birlikte Nil
suları kontrol altına alınarak sulamaya müsait tarım alanları genişletilmiştir.
Cumhurbaşkanı Nasır zamanında merkezileştirilen Mısır ekonomisi, Enver Sedat döneminde
serbestleşme sürecine girmiş, Mübarek döneminde de bu yöndeki çabalar güçlenerek devam
etmiştir. 1991 yılında Mısır ekonomisi kapsamlı bir dönüşüm dönemine girmiştir. Bu meyanda
fiyat kontrolleri gevşetilmiş, devlet sübvansiyonları azaltılmış, yatırım ve ticaret kısmen
serbestleştirilmiştir. Üretim kamu sektörüne daha az bağımlı hale gelmeye başlamış ve
1994’ten bu yana KİT’lerin %40’ı özelleştirilmiştir. 2004-2008 arası dönemde yabancı yatırımları
çekmeye ve milli geliri artırmaya yönelik yapısal reformlar hayata geçirilmiş, ticari
serbestleşme, yatırım teşviki sağlanarak yasal düzenlemelerde esnekliğe gidilmiştir. Ülkede
gerçekleştirilen ekonomik reformlar nedeniyle, Mısır, Dünya Bankası - IFC (International
Finance Corparation) tarafından 2009 yılında, “en aktif reformlar gerçekleştiren ilk 10 ülke”
arasına 4. kez seçilmiştir.
2011 yılında yaşanan Arap Baharı sonrasında reform süreci sekteye uğramıştır ancak, ülkede
siyasi istikrarın tesisinden sonra reformlara tekrar başlanması öngörülmektedir. Yaşanan iç
karışıklıklar döneminde zirveye ulaşan işsizliğin azaltılması ve ülkenin en önemli sorunlarından
biri olan fakirliğin (her beş kişiden biri açlık sınırının altında) giderilmesi hükümetlerin en
önemli
sorunları
arasındadır.
Ekonomik Performans
Mısır ekonomisi son yıllarda başarılı bir performans göstermektedir. 2009 yılında küresel kriz
nedeniyle pek çok ülke ekonomisi küçülürken Mısır ekonomisi %4,7 büyüme göstermiştir. Bu
durum ortalama % 7 büyüme ile ifade edilen bir önceki 3 yıla nazaran bir düşüşü ifade
etmektedir. Mısır’ın ihracatındaki düşüş bağımlı olduğu ABD ve AB kaynaklı dış talebin düşmesi
ile yakından ilgilidir.
2010 yılı büyüme oranı %5,1 olurken, 2011 yılında yaşanan iç karışıklıkların etkisiyle, reel
büyüme %1,8 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında ise ekonomi bir miktar toparlanarak %2,2
oranında büyümüştür. 2010 yılında 214 milyar dolar olan Mısır GSYİH'sı 2011'de 231 milyar
dolar, 2012 yılında ise 254 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
WTO istatistiklerine göre Mısır 2011 yılında 59 milyar dolarlık ithalatla dünyanın en büyük 49.
ithalatçısı, 31 milyar dolarlık ihracatla dünyanın en büyük 64. ihracatçısı olmuştur. ITC
Trademap verilerine göre Mısır, 2012 yılında 29 milyar dolar ihracat, 70 milyar dolar ithalat
gerçekleştirmiştir.
Ekonomide Geleceğe Yönelik Beklentiler
2011 yılında yaşanan iç karışıklıkların etkisiyle reel büyüme %1,8 olarak gerçekleşmiştir. 2012
yılında ise ekonomi bir miktar toparlanarak %2,2 oranında büyümüştür. 2013 yılında ise
ekonominin %2 oranında büyümesi öngörülmektedir. 2013-2018 yıllarında ekonomik
büyümenin ortalama %5,1 olması beklenmektedir.
Önümüzdeki dönemde dış ticaret açığının bir miktar artması beklenmektedir. Ancak Suveyş
Kanalı gelirleri ve turizm ülke ekonomisine olumlu katkıda bulunmaya devam edecektir.
Sektörler
Tarım ve Hayvancılık
Mısır 1980’li yıllarda tarım sektörüne yönelik reform sürecini başlatmıştır. Devlet tarım
alanlarındaki kontrolünü ve payını azaltmak istemektedir. Bugün artık Mısır’da tarım sektörü
tamamen özel sektör tarafından piyasa koşullarında ve ihracata yönelik olarak işlenmektedir.
Mısır net tarım ürünleri ve gıda ürünleri ithalatçısı olmaya devam etmektedir.
Mısır'ın en önemli tarım ürünleri arasında; pamuk, domates, pirinç, buğday, mısır, patates,
soğan-sarımsak, zeytin, şeker kamışı, hurma, narenciye, mango ve bahçecilik ürünleri (üzüm,
çilek, biber, şeftali, kavun, karpuz) yer almaktadır. Özellikle uzun elyaflı Mısır pamuğu dünya
pazarlarında talep görmektedir.
Toplam işgücünün %33’ünün tarım sektöründe istihdam edilmesi ve tarım sektörünün milli
gelirde yaklaşık % 14 oranında paya sahip olması, sektörün devletin ekonomi politikalarında
öncelikli yerini korumasına neden olmaktadır. Toplam nüfusun % 55'i kırsal alanda
yaşamaktadır. Ancak ülke coğrafyasının sadece % 4’ünün tarıma elverişli olması nedeniyle,
mevcut tarımsal alanların en etkin biçimde değerlendirilmesi, buna ilave olarak yeni tarımsal
alanların kazanımı projeleri önem taşımaktadır. Ayrıca, Mısır’ın Akdeniz sahilleri dışında çok az
yağış alması nedeniyle ülke tarımı sulamaya bağımlıdır. Bu nedenle, sulama tekniklerinin
geliştirilmesi ve yönetimi önem kazanmaktadır.
Mısır, tarım alanlarında gübre kullanma açısından bölgede birinci, dünyada ise ön sıralarda yer
almaktadır. Gübre üretimi altı özel şirket tarafından yapılmakta ve yılda 6,6 milyon ton üretimle
ülke ihtiyacının % 90-95’i karşılamaktadır. 2000’li yıllara gelindiğinde buğday, mısır, pirinç,
sebze ve meyve üretiminde önemli aşamalar kaydedilmekle birlikte, Mısır bazı temel tarım
ürünlerinde halen ithalata bağımlı durumdadır. Özellikle buğday, mısır, şeker, yemeklik yağ ve
bakliyatta ciddi ithalat yapılmaktadır. Buna karşılık, pirinç, narenciye, soğanlı bitkiler, patates
gibi ürünlerde dünya ticaretinde rekabet eden ülkeler arasına girmiştir. Meyve üretiminin
miktarca % 64’ünü portakal, karpuz, üzüm, hurma, muz ve kavun üretimi oluşturmaktadır.
Gıda tüketim ürünleri piyasasında, Ocak 2003’de yapılan devalüasyonun etkilerini gidermek için
sekiz temel gıda maddesinde destekleme yapılmıştır. Bunlar; pirinç, hayvan yağı, şeker, yağ,
mercimek, baklagiller, makarna ve çaydır. Ancak fiyatlar bu desteklemeye rağmen devalüasyon
öncesi seviyeye dönmemiştir.
Hayvansal üretimde küçük işletmeler ağırlıkta olmakla birlikte, süt ve et üretimine yönelik
modern çiftliklerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. 2010 yılında toplam 1,8 milyon ton et
üretilmiştir.
Ülkedeki üreticilerin küçük ve modern üretim teknikleri konusunda yeterince bilgi sahibi
olmamaları ve hayvan varlığının geniş bir alana yayılmış ve dağınık olması sektörün gelişmesini
kısıtlayan faktörlerdir. Ayrıca 1990 yılından itibaren devlet yardımlarının ve ithalata uygulanan
kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılması, çiftçilerin canlı hayvan üretiminden kaçınmasına
neden
olmaktadır.
Sanayi
Sanayinin madencilik sektörü ile birlikte milli gelir içindeki payı % 38 düzeyindedir. Toplam
işgücünün % 17’si sanayi sektöründe istihdam edilmektedir. Önde gelen sanayi dalları tekstil,
kimya,
gıda
işleme,
ilaç,
çimento,
demir/çelik
sanayidir.
Müteahhitlik Hizmetleri
İnşaat sektörünün GSYİH içindeki payı % 5.5 olup, yaklaşık 2.5 milyon kişinin (işgücünün
%11,3’ü) bu sektörde istihdam edildiği tahmin edilmektedir. Sektördeki işin % 70’i yerel, % 30’u
ise yabancı müteahhitlik şirketleri tarafından üstlenilmektedir. Sektörde özel sektörün payı %
65 düzeyindedir. Mısırlı önemli müteahhitlik firmaları Arap Contractors Group, Orascom,
Holding for Building and Constraction, Egyptian Contracting and Industrial and Engineering
Projects, Nasr General, SIAC, SOC Egypt D’Enterprise, Dorra Group, Giza General, Alexandria
Constraction, Samcrete ve Regwa firmalarıdır.
Mısır ekonomisinin lokomotifi olarak inşaat sektörü ön plandadır. Hızla çoğalan genç bir nüfusa
sahip bulunan ülkede, orta gelir düzeyinde bulunanların sayısı ve kentleşmenin giderek artması
nedeniyle büyük bir konut ihtiyacı bulunmaktadır. Gelecek 10-15 yıllık dönemde her yıl
ortalama 600-800 bin konut üretileceği tahmin edilmektedir. Şu an itibariyle ülkede 3 milyon
konut eksiği bulunduğu ifade edilmektedir. Mevcut durumda üretilen konutlar, hızla artan
nüfus göz önüne alındığında ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır.
Sektörde kullanılan inşaat malzemelerinin yaklaşık %25’i ithal edilmekte, %75’i ise yerel veya
yabancı ortaklı firmalar tarafından üretilmektedir.
Mısır’da önümüzdeki dönemde, enerji altyapısının geliştirilmesi amacıyla çeşitli projeler
gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Elektrik üretiminin artırılması ve petrol ve doğalgaz
bağlantı hatları alanında önemli yatırımlar beklenmektedir.
Sektörde düzenlenen kamu ihalelerine girmek için yabancı müteahhitlik firmalarının EFCBC’ye
(Egyptian Federation for Construction and Building Contractors) kayıt yaptırması zorunludur.
Kayıt şartları şunlardır:
• Müracaat formunun doldurulması
• Şirketin bulunduğu ülkedeki benzer kuruluşa kayıt belgesinin Mısır Konsolosluğunca tasdik
edilmiş Arapça tercümesi
• Şirketin bulunduğu ülkedeki sınıflandırma derecesi (ilgili kuruluş tarafından verilen belgenin
Mısır Konsolosluğunca tasdik edilmiş Arapça tercümesi)
• Şirketin en son yayınlanmış bilançosu
• Şirket yetkililerince beyan edilecek çalışanların sınıfına göre sayısı (mühendis, muhasebeci,
hukukçu vs.)
• Şirket yetkililerince beyan edilecek sahip olunan makine ve techizat bilgileri
• Şirketin son beş yılda almış olduğu işler, cari koşullarda yürüttüğü projeler, varsa Mısır’da
yaptığı projeler
İhale Kanunu
İhale işlemleri 1998/89 sayılı İhale Kanunu ile düzenlenmiştir. Söz konusu kanun ihale
işlemlerini ve taraflar arası ilişkileri düzenlemektedir. Ancak, müteahhit ile müşteri arasında bir
ihtilaf doğması halinde devletin bir parçası olan mahkemelerde ihtilaf görüşülmekte, mahkeme
kararlarının sonuçlandırılması uzun zaman almaktadır. Diğer taraftan, mahkemeler bağımsız
olmakla birlikte, kararlar ikili ilişkilerden etkilenmektedir. Buna ilave olarak, kanun, kamu
kurumlarının ödemeleri zamanında yerine getirmemesi halinde herhangi bir ceza
öngörmemektedir. Son olarak, kanunda ihaleyi kimin kazanacağının belirlenmesinde kalite ve
fiyatı birlikte değerlendirmeyi öngörmesine rağmen, düşük fiyat kaliteye tercih edilmektedir.
İhale Kanununun diğer bir özelliği ise, yabancı şirket tarafından teklif edilen en düşük bedelin
%15 üzerinde bir bedelin Mısırlı bir şirket tarafından teklif edilmesi halinde, bu teklif en düşük
teklif sayılmaktadır. Dolayısıyla, yerli şirketleri tercih eden bir yapı arz etmektedir.
Turizm
Mısır’ın döviz kazandıran en önemli sektörü turizmdir. Ancak sektör ani iniş ve çıkışlara, ülke
içindeki ve dışındaki olaylardan doğan güvenlik endişesinden etkilenmeye çok açıktır. Nitekim,
2011 yılında turizm gelirleri bir önceki yıla göre yaklaşık %30 oranında düşerek 8,8 milyar ABD
doları olarak gerçekleşmiştir. Mısır’ı ziyaret eden turist sayısı 2010 yılında 14 milyon iken, 2011
yılında 9,5 milyon olmuştur. 2012 yılında ise turizm gelirleri %13 oranında artarak 9,9 milyar
dolar olarak gerçekleşmiş, ancak hala 2010 seviyesine -12,5 milyar dolar- geri dönememiştir.
Ülkenin iklim yapısı, Akdeniz ve dünyanın doğal akvaryumu olan Kızıldeniz sahilleri ile, en
önemlisi dünyanın en eski medeniyetlerinden birisi olan firavunlar döneminden kalan
piramitler, tapınaklar ve diğer eserler ülkeyi turistik anlamda cazip kılmaktadır. En çok turist
Almanya, İtalya ve Rusya’dan gelmektedir.
Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı
Ülkede toplam 92.370 km olan karayollarının Kahire, İskenderiye, Süveyş, Port Said ve Fayyum
bölümleri iyi durumda olsa da, önemli bir bölümü bakımsız ve kalitesidir. Bununla birlikte,
Mısır’da yük taşımacılığının %53’ünün karayolları ile yapıldığı düşünüldüğünde, önümüzdeki
yıllarda bu alanda çeşitli yaırımlar yapılacağı öngörülmektedir. Ayrıca ülkede 5.195 km
uzunluğunda demiryolu bulunmaktadır. Kahire’de biri 42,5 km, diğeri 21 km uzunluğunda iki
metro hattı bulunmaktadır. 33 km uzunluğunda tasarlanan ve 2019’da tamamlanması
öngörülen 3. hat, Fransız ortaklı konsorsiyum tarafından yapılmaktadır.
Mısır’da; Kahire, Aswan, Sharm el Sheikh, Dahlia, Luxor, Abu Simbel, New Valley, Hurgada, East
Oweinat, 6th October Hava Limanları gibi 84 tane sivil ve askeri amaçlı havaalanı
bulunmaktadır. Kahire’den anılan havaalanına düzenli seferler mevcuttur. Kahire havaalanı
hariç diğerleri 1000-5000 yolcu kapasitelidir.
Ülkeye gelen malların çoğu İskenderiye, Damietta, Port Said ve Süveyş limanı gibi önemli
limanlardan giriş yapmaktadır. İskenderiye limanı ülkedeki en büyük liman olup, Mısır dış
ticaretinin %55’i bu limandan gerçekleştirilmektedir. Devlet, limanların kapasitesinin artırılması
için çalışmaktadır.
Diğer taraftan Süveyş Kanalı gelirleri, Mısır’ın döviz kazandıran dört ana sektöründen birini
oluşturmaktadır.
Mısır’da sabit telefon hizmetleri Telecom Egypt tarafından verilmektedir. GSM cep telefonları
konusunda, Mobinil, Vodafone Egypt ve Etisalat şirketleri faaliyet göstermektedir. Kasım 2011
itibarıyla 81,7 milyon kişi GSM kullanmaktadır.
Internet kullananların sayısı giderek artmaktadır. Bilgi teknolojisi ve internet kullanıcılarının
sayısını artırmak için bilgisayar ekipmanları ve yazılımda ithalat vergileri % 5’e düşürülmüştür.
Ülkede internet kullanım oranının % 35 olduğu ve yaklaşık 30 milyon kişinin internet kullandığı
tahmin edilmektedir. 2011 itibarıyla Mısır’da 1,75 milyon ADSL abonesi bulunmaktadır.
Enerji
Petrol sanayi, ihracat gelirlerinin yaklaşık % 40’ını oluşturmakta olup, milli gelirde % 8,6’lık bir
paya sahiptir. Petrol gelirleri döviz kazandıran dört ana sektörden biridir. Mısır’ın ham petrol
rezervleri tahminen 4,4 milyar varildir . Mısır'ın günlük 750.000 varil kapasiteli 9 adet rafinerisi
bulunmaktadır.
Ham petrol kaynakları bakımından kendi kendine yeterli olarak kabul edilen Mısır’da, enerji
kaynakları bakımından yükselen sektör doğal gazdır. Mısır’ın geleceğinin petrolden ziyade
doğal gazda olacağı söylenmektedir. Mısır 2,2 trilyon metreküplük kanıtlanmış doğalgaz
rezervleri ile bu alanda dünyanın 17. büyük ülkesi konumundadır. Ülkede enerji kullanımı doğal
gaza kaydırılarak petrol ihracata yönlendirilmektedir. Ancak petrolün büyük kısmı ülke içinde
tüketildiği için ihracata kalan kısmın süreç içinde azalacağı, ülkenin ihracatçı konumundan
çıkacağı söylenmektedir.
Mısır’ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı 2003 yılı ortasında başlamıştır. Mısır’da, İspanyolMısır ortaklığında işletilen Port-Said yakınlarındaki Damietta LNG terminali ile İskenderiye
civarlarında EGPC/EGAS, BG, Petronas (Malezya) ve GDF Suez (Fransa)’nın oluşturduğu
Egyptian LNG Konsorsiyumu tarafından işletilen 2 adet LNG terminali olmak üzere 3 adet LNG
terminali bulunmakta olup ülkenin toplam LNG ihraç kapasitesi yaklaşık 17 milyar m3/yıl’dır.
2009 yılında toplam 13 milyar m3 LNG ihraç edilmiş olup bunun 7 milyar m3’ü Avrupa’ya, 4,5
milyar
m3’ü
ABD’ye
ve
geri
kalanı
Asya
pazarlarına
ihraç
edilmiştir.
Bankacılık
Mısır’da, Merkez Bankası, bankacılık ve kambiyo işlemleri 2003/88 sayılı Kanun ile
düzenlenmiştir.
Mısır’da faaliyet gösteren bankalar ile bunların yurt dışındaki bayileri Merkez Bankasına kayıt
yaptırmak
zorundadır.
Banka kurulabilmesi için sermayenin 500 milyon Mısır Poundundan düşük olmaması
gerekmektedir. Yabancı bankaların şubeleri için alt limit ise 50 milyon dolardır.
Bankalar
fiyatlandırma
ve
faiz
oranlarını
tespit
etmekte
serbest
bırakılmıştır.
Bankalar faaliyetlerini durdurabilmek için Merkez Bankasından izin almak zorundadır. Merkez
Bankası,
bankaların
Yönetim
Kurulu
üyelerine
müdahale
edebilmektedir.
Özel ve tüzel kişiler sahip oldukları dövizi onaylanmış bankalar veya döviz ofisleri aracılığıyla,
değişim, tasarruf gibi faaliyetlerde bulunabilirler. İhracatçıların kazandıkları döviz ile ilgili
tasarruflarına bazı sınırlamalar getirilebilmektedir.
Ülkede bankacılık sektörü yapılan reformlarla güçlendirilmiştir. Merkez Bankası’na kayıtlı
yaklaşık 40 adet banka bulunmaktadır. 2012 itibarıyla pazarın % 40-50’si devlet bankalarının
kontrolündedir (bu oran 2001 yılında %80 civarında idi).
TÜRKİYE İLE TİCARET
Genel Durum
Mısır, Bakanlığımız tarafından 2014-2015 döneminde Öncelikli Ülkelerinden birisi olarak
belirlenmiştir.
Ülkemiz ile Mısır arasındaki ticarete ilişkin veriler incelendiğinde Mısır ile olan dış ticaret
hacmimizin artış eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir.
2009 yılında yaşanan küresel krize rağmen Mısır’a olan ihracatımız % 83 oranında artarak 2,62
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu durum sadece gelişmiş pazarlara bağlı olmamanın ne
kadar önemli olduğunu da göstermiştir.
2010 yılında Mısır’a olan ihracat % 14 azalma gösterirken, bu ülkeden olan ithalat ise % 44,4
artış göstermiştir. Türkiye’nin ihracatında meydana gelen azalma büyük ölçüde inşaat
demirinden kaynaklanmıştır. 2011 yılında ise Mısır'a olan ihracat %22,6 oranında büyüyerek
2,76 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin ihracatında meydana gelen artış büyük
ölçüde benzinden kaynaklanmıştır. 2012 yılında da Türkiye’nin Mısır’a ihracatı %33 oranında
büyüyerek 3,68 milyar dolar olmuştur.
2012 yılında Mısır’a yapılan ihracatın toplam ihracatımızdaki payı %2,41 olup, en fazla ihracat
yaptığımız ülkeler arasında 11. sırada yer almıştır. Ülkemizin Mısır’ın toplam ithalatı içindeki
payı ise 2012 yılında %5 olarak gerçekleşmiştir (2011 yılında %4,2). İki ülke arasındaki ticaret
hacmi 2012 yılı itibariyle 5,16 milyar dolar düzeyindedir.
Mısır'a ihracatımızdaki önemli sanayi ürünleri; benzin, demir/ çelik yarı mamuller, inşaat
demiri, çimento, pamuklu mensucat, araba lastiği olarak sıralanabilir. İhraç ettiğimiz önemli
tarım ürünleri ise kırmızı mercimek ve fındıktır.
Türkiye’ye Mısır’dan ithal edilen önemli ürünler ise petrol yağları, amonyak, karbon, gübreler
ve pamuk ipliğidir.
Türkiye-Mısır Dış Ticaret Değerleri (1 000 Dolar)
Kaynak: TÜİK
Yıl
İhracat $ / Bin
İthalat $ / Bin
Hacim $ / Bin
Denge $ / Bin
2000
375.707
140.720
516.428
234.987
2001
421.469
91.720
513.189
329.748
2002
326.389
118.173
444.562
208.216
2003
345.779
189.397
535.176
156.382
2004
473.145
255.242
728.387
217.904
2005
687.299
267.246
954.545
420.054
2006
709.353
392.524
1.101.877
316.829
2007
902.703
679.933
1.582.635
222.770
2008
1.426.449
942.816
2.369.266
483.633
2009
2.618.193
641.552
3.259.745
1.976.641
2010
2.250.577
926.476
3.177.053
1.324.100
2011
2.759.311
1.486.725
4.246.036
1.272.586
2012
3.679.195
1.342.051
5.021.246
2.337.144
2013
3.200.921
1.628.868
4.829.789
1.572.053
2013 / (1-2)
566.310
232.518
798.828
333.792
2014 / (1-2 )
527.285
261.931
789.216
265.354
Türkiye'nin Mısır'dan İthalatında Başlıca Ürünler (Dolar)
KAYNAK: Trademap
GTİP Ürün
GENEL TOPLAM
3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)
3102 Azotlu mineral/kimyasal gübreler
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen
2710
yağlar
2814 Saf amonyak/amonyağın sulu çözeltileri
Asiklik alkoller vb. Halojenlenmiş, sülfolanmış,
2905
nitrolanmış/nitrozalanmış türevl
3817 Karışım halinde alkalibenzenler, alkalinaftalenler
2803 Karbon (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen)
6203 Erkek/erkek çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.
2011
2012
2013
1.382.216 1.342.051 1.628.880
114.741 114.152 163.832
64.467 45.346 120.498
113.792 181.716 116.470
76.015
75.836
80.023
41.968
49.022
72.083
56.550
78.504
30.850
61.940
67.410
43.104
70.060
67.701
56.064
6204 Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.
3903 Stiren polimerleri (ilk şekillerde)
Pamuk men (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2 den
5209
fazla)
Demir/çelik yassı mamul, kaplı, sıvanmış (600mm. Den
7210
geniş)
3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde)
Pamuk (dikiş hariç) ipliği (ağırlık; =>%85 pamuk)
5205
(toptan)
5407 Sentetik iplik, monofil, şeritlerle dokumalar
5508 Suni-sentetik devamsız liften dikiş ipliği
3506 Diğer müstahzar tutkallar, yapıştırıcılar
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler
3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar
7408 Bakır teller
5402 Sentetik lif ipliği (dikiş ipliği hariç) (toptan)
Şeker ekstraksiyonundan/rafinajından elde edilen
1703
melaslar
3901 Etilen polimerleri (ilk şekillerde)
7202 Ferro alyajlar
2505 Her nevi tabii kum
16.969
577
29.933
736
55.884
51.678
9.225
15.222
48.104
25.989
11.493
47.483
19.136
33.601
41.930
66.209
45.537
41.787
26.096
31.138
7.209
16.906
7.788
18.389
36.438
38.389
33.928
19.616
14.644
18.235
19.938
21.502
40.460
37.234
25.367
22.686
20.511
18.767
17.283
1.578
3.673
16.837
16.876
18.207
13.683
17.018
12.435
13.038
16.181
15.273
14.981
Türkiye'nin Mısır'a İhracatında Başlıca Ürünler (Dolar)
KAYNAK: Trademap
GTİP Ürün
2011
2012
2013
GENEL TOPLAM
2.759.168 3.679.692 3.202.543
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen
2710
869.581 1.524.370 1.150.932
yağlar
Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş,
7214
252.848 282.024 119.832
burulmuş, çekilmiş)
7207 Demir/alaşımsız çelikten yarı mamuller
270.231 144.878 87.794
9999 Başka yerde belirtilmemiş ürünler
62.946 76.662 71.566
8703 Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları
11.974 21.434 67.914
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler
36.222 61.795 61.827
Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri
9619
0 65.554 51.945
hijyenik eşya
5402 Sentetik lif ipliği (dikiş ipliği hariç) (toptan)
33.880 34.705 44.606
7323 Demir/çelikten ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı
31.274 39.834 41.771
Pamuk men (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2 den
5209
46.454 35.538 38.133
fazla)
Dokunmuş halılar, yer kaplamaları (kilim, sumak,
5702
11.686 58.050 36.331
karaman vb)
8481 Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik
17.019 30.426 33.248
valf dahil
5603 Dokunmamış mensucat (emdirilmiş)
8708 Kara taşıtları için aksam, parçaları
3906 Akrilik polimerleri (ilk şekilde)
7216 Demir/alaşımsız çelikten profil
6204 Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.
7306 Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller
Diğer kabuklu meyveler (taze/kurutulmuş) (kabuğu
802
çıkarılmış/soyulmuş)
8418 Buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları
Pamuk men (dokuma, %85 >pamuklu, suni-sentetik
5211
karışık, 200g/m2 den ağır)
Alüminyumdan evde kullanılan; sağlığı koruyucu eşya
7615
vb. Aksamı
808 Elma, armut ve ayva (taze)
8516 Elektrikli su ısıtıcıları, elektrotermik cihazlar (şofbenler)
Tohumları temizleme, ayırma, öğütme, işleme makine
8437
ve cihazları
6.039
25.043
20.691
7.724
15.235
16.213
19.064
30.194
23.669
10.124
26.203
9.831
29.595
29.462
28.045
26.292
24.973
24.219
15.871
27.812
23.587
6.196
14.727
22.753
14.466
16.301
21.471
6.214
13.747
21.358
3.775
8.824
9.682
22.838
19.188
18.873
7.538
16.120
15.204

İki Ülke Arasındaki Anlaşma ve Protokoller
İki Ülke Arasındaki Ticaretin Altyapısını Düzenleyen Anlaşma ve Protokoller
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
ANLAŞMANIN ADI
İMZA TARİHİ
RESMİ G. TARİHİ
Denizcilik Anlaşması
14.02.1988
17.12.1988
Hava Taşımacılığı Anlaşması
12.01.1993
18.10.1995
Kara Ulaştırması Anlaşması
07.11.1994
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
26.12.1993
30.12.1996
Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması
18.07.1994
28.09.1994
Ticaret Anlaşması
04.10.1996
07.01.1997
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması
04.10.1996
31.07.2002
KEK VI. Dönem Protokolü
04.10.1996
07.01.1997
Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması
27.12.2005 30.01.2007-Mükerrer
TÜRKİYE-MISIR SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
Türkiye, gerek AB ile Gümrük Birliğinden kaynaklanan yükümlülükleri gerekse ticari çıkarları
uyarınca, Mısır Arap Cumhuriyeti ile bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasına atfettiği
önem doğrultusunda 1997 yılından itibaren bu konuda azami gayret göstermiştir. Bu
çerçevede, müzakereler 1998 yılı Aralık ayında başlatılmış ve son olarak 2005 yılı Eylül ayında
yapılan altıncı tur görüşmeler neticesinde STA tamamlanmıştır.
Anlaşma dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’in 26-27 Aralık 2005 tarihlerinde
Mısır’a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında dönemin Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen ile Mısır
Dış Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Rachid Mohamed Rachid tarafından 27 Aralık 2005 tarihinde
Kahire’de imzalanmış olup, 1 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Ülkemiz ile Mısır arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunması, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmaları ile diğer birçok alanı kapsayan işbirliği
anlaşmaları mevcuttur. Bu anlaşmalara Serbest Ticaret Anlaşması’nın ilave edilmesi ile birlikte
Mısır ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerin yasal çerçevesi tamamlanmış bulunmaktadır.
Diğer taraftan Türkiye ve Mısır, 25 AB üyesi ülke ile 10 Akdeniz ülkesi arasında 2010 yılı
itibariyle bir Serbest Ticaret Alanı oluşturulmasını öngören Barselona Sürecinin de tarafları
olup, iki ülke arasında imzalanan STA bu alanda da önemli bir adım oluşturmaktadır.
Anlaşmanın Kapsamı
Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması, GATT 1994/DTÖ, Türkiye ile Avrupa Ekonomik
Topluluğu arasında Ortaklık tesis eden Anlaşma ve Avrupa Toplulukları ve Üye Devletleri ile
Mısır arasında Ortaklık tesis eden Avrupa-Akdeniz Anlaşması hükümleri paralelinde, sanayi
ürünlerindeki gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ile eş etkili vergi ve önlemlerin kaldırılması;
tarım ürünlerinde taviz değişimi ile hayvan ve bitki sağlığı önlemleri; hizmetler, yatırımlar ve
genel hükümler (iç vergilendirme, yapısal uyum, damping, korunma önlemleri, devlet tekelleri,
ödemeler, menşe kuralları, devlet yardımları fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları, kamu
ihaleleri, vs.) alanlarında düzenlemeler içermektedir.
Sanayi Ürünleri:
Sanayi ürünlerinde uygulanacak tercihli rejim Protokol I’de belirlenmiştir. Türkiye, Avrupa
Birliği tarafından Mısır’a uygulandığı üzere, Mısır menşeli tüm sanayi ürünlerinin Türkiye’ye
ithalatında uygulanan gümrük vergilerini STA’nın yürürlüğe girişiyle birlikte sıfırlanmıştır.
Mısır Tarafı ise, AB-Mısır Ortaklık Anlaşmasına paralel olarak ülkemiz menşeli sanayi
ürünlerinin Mısır’a ithalatında uygulanan gümrük vergilerini farklı indirim takvimine sahip 4 ayrı
liste çerçevesinde aşamalı olarak sıfırlanması öngörülmüştür. Bu kapsamda gümrük vergisi
indirimleri;
- Liste 1 (Liste 1 Ek) için anlaşmanın yürürlüğe girişiyle birlikte başlanmak suretiyle 1 Ocak 2008
tarihinde,
- Liste 2 (Liste 2 Ek) için 1 Ocak 2008 tarihinde başlanmak suretiyle 1 Ocak 2014 tarihinde
- Liste 3 (Liste 3 Ek) için 1 Ocak 2010 tarihinde başlanmak suretiyle 1 Ocak 2017 tarihinde ve
- Liste 4 için 1 Ocak 2011 tarihinde başlanmak suretiyle 1 Ocak 2020 tarihinde tamamlanması
öngörülmüştür.
Tarım Ürünleri:
Taraflar arasında tarım ürünleri ticaretinde uygulanacak tercihli rejim Protokol II ile
belirlenmiştir. Bu kapsamda, Tarafların ihracatı açısından önem arz eden belirli ürünlerde
kotalar dahilinde veya herhangi bir miktar kısıtlaması olmaksızın vergi indirimi/muafiyeti
şeklinde taviz değişiminde bulunulmuştur.
Anılan Protokole ekli Tablo A Türkiye menşeli belirli tarım ürünlerinin Mısır’a ithalatında
uygulanacak tercihli düzenlemeleri, Tablo B ise Mısır menşeli belirli tarım ürünlerinin
Türkiye’ye ithalatında uygulanacak tercihli düzenlemeleri içermektedir.
Menşe Kuralları:
Anlaşma kapsamında taraflar arasında uygulanacak tercihli menşe kuralları Protokol III ile
belirlenmiş olup, anılan Protokol Pan-Avrupa-Akdeniz modelini temel almaktadır.
Serbest Ticaret Anlaşması’nın ihracatçılarımız açısından olumlu etkileri giderek artmaktadır.
Mısır tarafınca bir takvime bağlanan, gümrük vergilerinde yapılacak indirimler daha etkili
olmaya başlamıştır. Örneğin; içinde en fazla ürünün yer aldığı 2 sayılı listede bulunan ürünler
için 2013 yılında normal gümrük vergilerinin % 15’i Türk ürünleri için uygulanacaktır. Bu durum
Çin’e göre ürünlerimize önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu indirimler giderek artacak ve
sonunda sıfırlanacaktır.
Genel Değerlendirme ve Öngörüler
Mısır’la ticarette var olan temel sorunlar; gümrüklerdeki bürokrasi ve diğer görünmeyen
engeller, ürün standardı konusunda sıkı ve keyfi denetimlerin olması, gümrük oranlarının
yüksek olmasının ithalatçıları çifte fatura ile çalışmaya yönlendirmesi nedeniyle zaman zaman
sunulan faturaların kabul edilmeyerek en yüksek fiyattan gümrük girişinin yapılması, marka
korumasının yetersizliği, ödemelerde çek-senet gibi riskli yöntemlerin kullanılmasıdır.
Mısır Orta Doğu ve Afrika kıtasındaki konumu ve içinde yer aldığı ikili ve çok taraflı ekonomik ve
ticari anlaşmaların sunduğu imkanlar göz önünde tutulduğunda komşu ve diğer ülkelerle
birlikte değerlendirilmelidir. Bölgede 7 ülke ile (Irak, Libya, Suriye, Lübnan, Ürdün, Fas ve
Tunus) ikili STA Anlaşması vardır. 2010 yılında ise MERCOSUR ile STA imzalamıştır. GAFTA,
AGADİR DEKLARASYONU, COMESSA, AB Ortaklık Anlaşması ve son olarak ABD ve İsrail ile
yapılan Nitelikli Serbest Bölgeler Anlaşması (QIZ) Mısır’ı sıradan bir ihracat pazarı olmanın
ötesine taşımıştır.
Mısır ABD’den, AB’den ve Japonya, Çin gibi ülkelerden yabancı sermaye çekmektedir. Mısır’ın
QIZ Anlaşması’ndan yararlanmak isteyen Türk tekstil firmaları bölgede önemli bir yatırımcı ülke
olarak konumuna gelmeye başlamıştır.
İki ülke arasında ortak inşaat firması kurulması ilişkilerin geliştirilmesinde rol oynayabilir. Ayrıca
Mısır’da su projelerine ayrılan kaynak giderek artmaktadır. 2017 yılı sonuna kadar su ve atık su
alanındaki yatırımların 10 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Halihazırda Mısır’da su
dağıtım şebekesinde kullanılan borular ve aksesuarlar ülkede üretilmektedir. Ancak, su ve
kanalizasyon şebekesinde kullanılan bazı pompa, valf ve elektro mekanik ekipmanlar ithal
edilmektedir. Söz konusu elektro mekanik ekipmanlar toplam proje bedelinin % 15’ini teşkil
etmektedir.
Mısır’da yatırım yapılabilecek potansiyel alanlardan bazıları gıda sanayi (meyve ve sebze işleme
tesisleri, deniz ürünleri sanayi, süt ve süt ürünleri), lojistik (soğuk depo sistemleri, paketleme
teknolojileri ve lojistik merkezler kurulması), perakendecilik (franchising, AVMler inşa edilmesi),
yenilenebilir enerji, petrol sanayi ve bilgi ve iletişim teknolojileridir.
Mısır-AB Ortaklık Anlaşması 1 Ocak 2004’de yürürlüğe girmiştir. Türkiye-Mısır Serbest Ticaret
Anlaşması çerçevesinde sanayi ürünlerinde Türkiye’ye önerilen tarife indirim süreleri, söz
konusu ürünlerde AB’ye verilen sürelerle aynı olmuştur.
Mısır’a ihracat yapmak isteyen firmaların sabırlı davranmaları gerekmektedir. Tüketim
ürünlerinde fiyat en önemli unsur olarak öne çıkmaktadır. Mısırlı tüketicilerin alım gücü düşük
olduğu için en temel tüketim ürünlerini en düşük fiyata aramaktadır. Ancak Mısır’ın da gelişen
bir orta ve üst gelir grubu vardır. Bu kesimlere sunulacak ürünlerde fiyatın yanı sıra marka,
kalite, ambalajlama ve içerik bilgisinin anlaşılır olarak Arapça verilmesi zorunluluktur. Sanayi
ürünleri pazarlamasında ise sağlam bir dağıtıcı/ortak ile çalışmakta veya doğrudan bu ürünlerin
potansiyel alıcılarını Mısır’da ziyaret etmekte ve fuarlara katılmakta büyük yarar vardır. Mısırlı
alıcılar ürünü görmeye, iyi ambalaja ve sıcak, dostane ilişkilere çok önem vermektedirler.
Osmanlı döneminden bu yana Türk kültürüne duyulan saygı bugün de devam etmektedir.
Mısır’da Türk ürünlerine karşı olumlu bir imaj oluşmuştur. Bu imajın daha da geliştirilmesi
ihracatın daha da geliştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. Bu konuda tüm firmaların en küçük
ihracatta dahi sorumlu davranmaları diğer firmaların önünü açmak açısından etkili olacağı
öngörülmektedir.
Download