Açık Kap Cerrahisi Sırasında Bis ve Entropi Kullanımının Anestezi

advertisement
Alkin Colak, CavidanArar, Turan Ege*, Suat
Canbaz*, Işıl Günday, Nesrin Turan**
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji
ve Reanimasyon, Kalp-Damar Cerrahisi*,
Biyoistatistik Anabilim Dalı**
GİRİŞ:
Çalışmamızda kalp akciğer pompası
kullanılarak yapılan koroner arter
cerrahisi
operasyonları
sırasında
anestezi düzeyini belirlemek için
kullanılan
iki
farklı
yöntemin
sevofluran tüketimi üzerine olan
etkisini araştırmayı amaçladık.
METOD:
Çalışmaya
elektif
koşullarda
bypass ameliyatı geçirecek 60
olgu alındı. Olgular üç eşit gruba
ayrıldı. Tüm olgulara standart
premedikasyon
ve
anestezi
indüksiyonu uygulandı.
idamesinde kullanılan
sevofluran gaz konsantrasyonu
değeri
Grup I’de deneyimli
anestezist tarafından, Grup II’de
BİS
monitörizasyonuna
göre,
Grup
III’de
ise
entropi
monitörizasyonuna
göre
ayarlandı.
 Anestezi

Ayrıca hastalarda anestezi sırasında
farkında
olma
olasılığını
değerlendirmek
için
kulaklarına
kulaklık takılarak basit cümleler
dinletildi (bu hayvanı hatırla “kedi”
gibi). Bu kelimeleri operasyon sonrası
hatırlamaları isteneceği söylendi.
Kullanılan sevofluran gaz miktarları
operasyon
bitiminde
tartılarak
kaydedildi.
BULGULAR:
Gruplarda demografik veriler, kros
klemp ve operasyon süreleri,
intraoperatif hemodinamik veriler
arasında fark saptanmadı. Grup II
ve Grup III’te kullanılan sevofluran
miktarında
anlamlı
azalma
bulundu (p<0.01).
Kullanılan anestezik gaz miktarı ve
BİS
ile
entropi
elektrotlarının
maliyetleri birlikte incelendiğinde
Grup III’te maliyet anlamlı derecede
düşük bulundu (p<0.05). Grup I ve
Grup II arasında anlamlı fark yoktu
(p>0.05).
SONUÇ:
Açık kalp cerrahisi sırasında BİS
ve entropi monitörizasyonunun
kullanılması genel anestezi için
kullanılan sevofluran miktarını
azaltmaktadır. Toplam maliyette
ise
entropi
monitörizasyonu
kullanılmasının toplam maliyeti
düşürdüğü sonucuna vardık.
Teşekkürler…
Download