TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Doç. Dr. Abdullah Yıldız Hadis

advertisement
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Abdullah Yıldız
Hadis Anabilim Dalı
Eposta
: [email protected]
Dahili
: 3510
Öğrenim Durumu :
Lisans: Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü
Yüksek Lisans: Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora: Erciyes Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü
İdari Görevler : Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 2001-2008 yılları arası.
YAYINLAR
Kitap:
1-Hz. Peygamber ve Gizli Düşmanları Münafıklar (Doktora Çalışması), İZ
Yayıncılık, İstanbul-2000.
2-Büyük Türk-İslam Hukuk Bilgin İmam Serahsî’nin Hayatı ve Sünnet Anlayışı,
Şanlıurfa- 2001.
3- Tulakâ Râviler ve Rivâyetleri, Yayınevi, Ankara-2012.
4-Büyük Fetih Müslümanları ve Rivâyetleri Hz. Muaviye ve Hadisçiliği, Siyer
Yayınları, İstanbul 2015.
Uluslararası Bölüm: Münâfiklık (İkiyüzlülük), Hadislerle İslâm I. 619-628, Diyanet İşleri
Kitap/ Kitapta Başkanlığı, Ankara-2014.
Bölüm:
Ulusal Hakemli 1-Rivâyetleri Açısından Bazı Sahâbîlerin Tartışılabilirliği, Harran Üniversitesi İlahiyat
Makale: Fakültesi Hakemli Dergi, Sayı: 6, 2003-Şanlıurfa.
2-Tulakâ ve Râvilik Vasfı Açısından Değerlendirilmesi, Harran Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Hakemli Dergi, Sayı:20, 2008-Şanlıurfa.
3-Kendilerine Nifak İsnad Edilen Sahabiler ve Rivayetleri, Harran Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Hakemli Dergi, Sayı: 25, Şanlıurfa-2011.
4- Urfa’da Kalan Sahâbî Adî b. Amîra el-Kindî, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Hakemli Dergi, Sayı: 29, Ocak-Haziran-2013, Şanlıurfa.
Ulusal Tebliğ:
1-İslâmî Türk Edebiyatında Kırk Hadis, Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu,
2005, Şanlıurfa.
2-Hz. Peygamber’in İnsan Sevgisi ve Hoşgörüsü, I. Kutlu Doğum
Sempozumu Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi, 2007, Şanlıurfa.
3-Hadisler Işığında İslam Toplum Yaşamında Sosyal Uyumun Yeri ve
Üstünlüğü, 2. Kutlu Doğum Sempozyumu İslam Medeniyetinde Bir Arad
Yaşama Tecrübesi, 2008, Şanlıurfa.
4-Aile İçi Barış ve Huzurun Sağlanmasında Nebevî Metot, 3. Kutlu Doğum
Sempozyumu Küreslleşen Dünyada Aile, 2009, Şanlıurfa.
5-Bedevliği Yeren Ayetler Çerçevesinde Sünnette Medenilik, 4. Kutlu Doğum
Sempozyumu Kur’ân ve Hz. Peygamber, 2010, Şanlıurfa.
Uluslararası 1-Uluslarası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu
Tebliğ: Sempozyumu,Ebû Arûbe Hüseyin b. Muhammed’in Hayatı ve Eserleri, 2006,
Şanlıurfa.
2-Nebev^Tevâzuun Mevlevîlikteki İzdüşümleri (Yansımaları), Uluslar arası
Mevlânâ Sempozyumu, 2007, Şanlıurfa.
Ulusal Hakemsiz 1-Serahsî’nin Hadis Anlayışı:Hadisde Nesh ve İhtilâfü’l-hadis Anlayışı, Harran Üniversitesi
Dergilerde İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:V, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, No:
Yayımlanan 8, 1999, Şanlıurfa.
Makaleler:
Çeviri Makale: Çeviri Kitab bölümü: Kitabü’t-Tabakâti’l-Kebîr, Dördüncü Tabaka (121 sayfa), Siyer
Yayınları, 2014, İstanbul.
Verdiği Dersler:
2015 Bahar Döneminde:
Hadis I (Hadis Edebiyatı)- I. Sınıf (Örgün)-2 kredi.
Hadis Tenkidi, III. Sınıf (Örgün), 2 kredi.
Hadis Usulu Klasik Metinleri (Yüksek Lisans)-3 kredi.
Hadis Şerhleri (Yüksek Lisans)-3 kredi.
Hdis Şerhleri (Doktora)-3 kredi.
Download