Doç.Dr. ALİ OSMAN KURT - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

advertisement
Doç.Dr. ALİ OSMAN KURT
ÖZGEÇMİŞ DOSYASI
KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yılı :
Doğum Yeri :
Sabit Telefon :
Faks :
E-Posta Adresi :
Web Adresi :
Posta Adresi :
1974
YOZGAT
T: 31259644454767
F:
[email protected]
[email protected]
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Hükümet Meydanı No: 2 PK:
06030Ulus, Altındağ, ANKARA
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri/ Dinler Tarihi, 2000-2006
Yüksek Lisans, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri/ Dinler Tarihi, 1998-2000
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat, İlahiyat, 1990-1995
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Babil Sürgünü Sonrası Ezra Önderliğinde Yahudiliğin Yeniden Yapılandırılması", ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri/ Dinler Tarihi Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, "Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'da İrtidat", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Felsefe ve Din Bilimleri/ Dinler Tarihi Haziran, 2000.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
AKADEMİK UNVANLAR/GÖREVLER
Doç.Dr., ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, Dini İlimler Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İslami İlimler Fakültesi, 2013 - 2015
Doç.Dr., CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2012 - 2013
Yrd.Doç.Dr., CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 2007 - 2012
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 - 2006
Arş.Gör., CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi, 1998 - 2000
MESLEKİ VE İDARİ DENEYİM
Dekan Yardımcısı, YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi, , 06.09.2013 - 01.08.2015
, Atatürk Kültür Merkezi , , 01.09.2013 - 01.08.2016
ARAŞTIRMA ALANLARI
Dinler Tarihi
Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, M.Zuhur, "Sihizm'in Oluşumunda İslam'ın Etkisi", YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri, Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, M.Göler, "Anadolu'nun İlk Tapınağı: Göbekli Tepe", YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri, Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, İ.Yılmaz, "Yahudilik'te dua", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din
Bilimleri, Mayıs, 2013.
Yüksek Lisans, İ.Neşeli, "Akdağmadeni'nin sosyo kültürel ve dini yapısı üzerine bir inceleme", ANKARA SOSYAL
BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Doktora, R.İnan, "Rus Ortodoks Kilisesi’nde Heretik Bir Akım: Duhaborlar", YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Sosyal
Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri, Devam Ediyor.
Doktora, Y.Canikli, "Semitik Dinlerde Sünner", CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din
Bilimleri, Devam Ediyor.
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Kurt A.O., "Normatif Dinî Bilimlerde Mukayese Sorunu ve Çözüm Önerileri", Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.5, ss.7-24,
2011
Kurt A.O., "Yahudi Aydınlanma Hareketi: Haskala", Milel ve Nihal, cilt.7, ss.33-59, 2010
Kurt A.O., "Lessing’in Bilge Nathan’ında ‘Üç Yüzük’ Metaforu Bağlamında ‘Dinî Çokluk’", Dinbilimleri Akademik
Araştırma Dergisi, cilt.10, ss.111-133, 2010
Kurt A.O., "Yahudilik’te Koşer ve Koşer Ekonomisi", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.437454, 2010
Kurt A.O., "Yahudi Modernleşmesinin Ayak Sesleri: Haskala Hareketi", Eski Yeni, ss.104-110, 2010
Kurt A.O., "İki Kral-İki Hikâye: Kral Saul ve Kral Davut —Tarih ve Mitoloji Işığında Bir Okuma—", Milel ve Nihal, cilt.6,
ss.261-287, 2009
Kurt A.O., "Yahudilik’te Sürgün Metaforu: “Boş Ülke” Miti ve “İncir” Benzetmesi Çerçevesinde Bir Değerlendirme",
Milel ve Nihal, cilt.5, ss.257-267, 2008
Kurt A.O., "Yahudi Kaynaklarında Kral Tipolojileri: Nebukadnezzar ve Koreş Örneği", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.417-436, 2006
Kurt A.O., "Yahudilik'te Sürgün Teolojisi: Tanrısal Bir Ceza Olarak Sürgü", Dini Araştırmalar, cilt.8, ss.61-78, 2006
Kurt A.O., "İkinci Mabed Dönemi Yahudiliğine Genel Bir Bakış", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
cilt.10, ss.437-454, 2006
Kurt A.O., "Süleyman Çelebi’nin Mevlid (Vesîletü’n-Necat)’inde Mitolojik Unsurlar", EKEV Akademi Dergisi, cilt.10,
ss.179-190, 2006
KİTAP VEYA KİTAPLARDA BÖLÜMLER
Kurt A.O., "Fundamentalist Yahudiler", EskiYeni, ANKARA, 2016
Kurt A.O., "Dinler Tarihi", Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Hazırlık Kitabı,
Özcan Güngör, Ed., Akçağ Yayınları, Ankara, ss.258-273, 2016
Kurt A.O., "Dinler Tarihi", Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) Hazırlık Kitabı, Özcan Güngör, Ed., Akçağ
Yayınları, Ankara, ss.407-483, 2016
Kurt A.O., "Dinler Tarihi", Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Özcan Güngör, Ed., Akçağ Yayınları, Ankara,
ss.667-737, 2015
Kurt A.O., "Giriş", Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Ed., İnsan Yayınları, İstanbul, ss.74-79,
2015
Kurt A.O., "İkinci Mabed Dönemi Yahudiliği", Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, Bayram Ali Çetinkaya, Ed., İnsan
Yayınları, İstanbul, ss.1002-1028, 2015
Kurt A.O., "Ultra Ortodoks Yahudiler/Hasidiler ve Mitnagedler", Asiitan, SİVAS, 2011
Kurt A.O., "Erken Dönem Yahudi Tarihi/Yahudiliğin Mimarı Ezra", IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İSTANBUL, 2007
Kurt A.O., "Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’da Din Değiştirme", Gökkubbe, İSTANBUL, 2004
HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kurt A.O., "Antisiyonist Yahudiler: Neturei Karta ve İsrail Siyasetindeki Yeri", Bütün Yönleriyle Yahudilik, ANKARA,
TÜRKIYE, 18-19 Şubat 2012, pp.399-420
Kurt A.O., "Normatif Din Bilimlerinde Mukayese Sorunu", Türkiye’de Dinler Tarihi-Dünü, Bugünü ve Geleceği-,
ANKARA, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2009, ss.178-194
Kurt A.O., "İbn Rüşd’ün Hıristiyanlık Bağlamında Müslüman Entelektüelleri Eleştirisi-Teslis Örneği", Doğu-Batı
İlişkisinin Entelektüel Boyutu, SİVAS, TÜRKIYE, 9-11 Ekim 2008, vol.1, pp.405-415
Kurt A.O., "Süleyman Çelebi’nin Mevlid’indeki Mitolojik Anlatımlar", Uluslararası Süleyman Çelebi ve Mevlid, Yazılışı,
Yayılışı ve Etkileri , BURSA, TÜRKIYE, 18-19 Ekim 2007, pp.156-170
DİĞER YAYINLAR/ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Kurt A.O., "Talut", İslam Ansiklopedisi,TDV Yayınları,, cilt.39, ss.552-553, 2010
VERDİĞİ DERSLER
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Yahudiliğin Esasları, Yüksek Lisans, 2011-2012
Dinler Tarihi Metodolojisi, Yüksek Lisans, 2011-2012
BİLİMSEL DERGİLERDE GÖREVLER
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yardimci Editör, 01.09.2007 - 01.09.2009
Erdem Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.09.2015 - Devam Ediyor
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.09.2015 - Devam Ediyor
Turkish Studies/International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Danisma Kurul
Üyesi, 01.09.2016 - Devam Ediyor
BİLİMSEL DERNEK, ORGANİZASYON VE KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER/GÖREVLER
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Bilim Kurulu, Üye, 01.09.2013 - 05.08.2016
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE/SEMPOZYUM VE BİLİMSEL TOPLANTILAR
1st International Women's Congress, Ankara, Kasım 2016
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2016
Current Research in Social Sciences, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards