Batı Nil Virüsü

advertisement
BATI NİL VİRÜSÜ ENFEKSİYONU
• Batıl Nil Virusu, Flaviviridae ailesinden
• Virus, zarflı, pozitif polariteli tek iplikçikli bir RNA
virusudur.
• Dış ortam şartlarına dayanıksız.
• Isı, deterjan , dezenfektanla süratle inaktive olur
• Hastalık genelde mevsimsel
• Hastalık yaz boyunca -sonbahar başı
( Temmuz-Ekim)
Epidemiler en çok Ağustos-Eylül
• Kuş göçlerinin yüksek, sivrisinek sayısının çok
olduğu dönemlerde
• Bildirimi zorunlu
•
•
•
•
•
Esas vektör sivrisinekler
40’ın üzerinde sivrisinekten izole edilmiş
Predominant genus Culex
Yabani kuşlar arakonak
Yaşam döngüsü sivrisineklerle kuşlar
arasındadır
• Toplu kuş ölümleri lokal yayılımın sıklıkla
göstergesidir
• Virüs insanlara ve atlara sivrisineklerin
ısırmasıyla bulaşır
• Düşük viremi ile seyrettiğinden insanlar ve
atlar diğer sivrisinekleri enfekte etmez
• İnsandan insana bulaş yok
• Kan ürünleri, organ trasplantasyonu,
labaratuvarda perkütan temas ile bulaşabilir
BNV enfeksiyonunda klinik bulgular
• Kuluçka süresi 3-14 gün.
• immunsupresif konakta inkübasyon süresi
uzar.
• Hastalık 3-6 günde bitiyor.
• Hastalık en sık asemptomatik
• %60-80 asemptomatik geçiriliyor
• Semptomatik olgularda batı Nil Virusu
enfeksiyonu hafif seyirli hastalık şeklindedir.
• Grip benzeri tablo ile ani başlangıçla
karakterize
Semptomatik BNV enfeksiyonu en sık
hangi klinik formda gözlenir ?
• West Nile Ateşi şeklindedir.
– Bu tabloyu gripten ayırt etmek çok zor.
– Hastalarda
• Baş ve Bel ağrısı, Halsizlik , kas ağrısı ve iştahsızlık
vardır.
• Bazen ateş çok az veya yok
• Göz ağrısı, farenjit, bulantı, ishal ve karın ağrısı olabilir.
Hastalığa döküntü eşlik eder mi ?
• Evet.
– %25-50 vakada döküntü olur.
– Döküntü kol gövde ve sırtta yaygın.
– Genellikle makülopapüler karakterde.
– Bazen döküntüye kaşıntıyla birlikte.
• Döküntü görülenlerde nöroinvazif hastalık (NİH) ve ölüm
daha az.
Lenfadenopati sık mı ?
• Geçmişte sıkça bildirilirken günümüz
epidemilerinde sık değil.
– Lenfadenopati erişkinlerde sık.
– En sık submaksiller ve oksipital lenf bezleri büyür
Hastalıkta en uzun süren semptom
hangisi ?
• Yorgunluk.
– Ortalama 36 gün.
– İş okul kaybı ortalama 10 gün.
– % 10 olguda yorgunluk > 30 gün
– %20 10 günden fazla iş kaybı var.
• Ayrıca, denge problemleri, halsizlik, zayıflık ve
hafıza yetersizliği bildirilen diğer klinik
bulguların arasındadır.
• Her yaştaki insanlar BNV hastalığına duyarlı
• Ciddi hastalık ve ölüm, 50 yaş üzerinde daha
sık.
• Nöroinvazif hastalık riski 60 - 90 yaş arasında
en riskli
En sık semptomlar
•
•
•
•
•
Baş ağrısı,
Ateş,
Vücutta ağrı,
Deride kızarıklık,
Lenfadenopatiler
Semptom
Ateş
%
90
Baş Ağrısı
Boyunu dik
tutamama
Kas zayıflığı
Hareket kusuru
58
21
42
11
Nörolojik hastalıkta Klinik Bulgular
•
•
•
•
Uyuşukluk ,
Koma ,
Titremeler,
Konvülziyonlar ve paralizi oluşabilir.
Döküntüler
• Olguların yaklaşık yarısında deri döküntüleri
var
– Gövde, yüz ve üst ekstremitelerde görülür
• Döküntüler:
– Taş roze, Rubella veya Kızıla benzeyebilir.
Diğer hangi klinik bulgular
– Hepatit ,
– Pankreatit ,
– Miyokardit
– Splenomegali.
– Rabdomiyoliz
– Diabetest insiputus
– Miyozit
– Orşit
NİH kimde görülür ?
– 50 yaş üzeri
– çocuklar
– Kan transfüzyonu sonrası
– Organ nakli sonrası gelişen NİH olguları
bildirilmiştir.
BNV Nöro-invazif hastalık (NİH)
• Nörolojik tutulum varlığında
– Ataksi,
– Kraniyal sinir anomalileri,
– miyelit,
– Optik növrit
– Nöbetler görülebilir.
Nöroinvazih Hastalık (NİH) hangi klinik
formlarda olur ?
-Ensefalit,
– Menenjit,
– Flask paralizi,
– Mix şekillerde olabilir.
• Ensefalit gözlenen olgularda ateş genellikle bi
fazik.
• BNV ensefalit MSS tutulumlarında;
– Bilinç kaybı,
– Bayılma ,
– Koma ,
– Konvülziyon ,
– Meningoensefalit ve paralizi sık görülen bulgular.
Nörolojik tutulum Neden yaşla artıyor
?
• Hipertansiyon, kan beyin bariyerini zayıflatır.
• Yaşlılıkla immun sistemin zayıflar böylece
vireminin şiddet ve süresini arttırır.
– Sonuç olarak MSS enfeksiyonu sıklığı yaşa bağlı
olarak artar.
BNV ensefaliti görülenlerde patolojik
bulguları ne ?
• Ölen vakalarda
– Beyin ve spinal kordda aşırı nöron hasarı,
– Küçük kanama odakları diffüz inflamasyon
odakları ve perivasküler daralma görülmüştür.
– İyileşme, genellikle hızlı ve tamdır.
NIH için önemli risk faktörleri
• Yaş,
• Alkol,
• DM
Ensefalit
– Kendini sınırlayan hastalıktan
– koma veya
– ölüme kadar değişik şekilde sonlanabilir.
Ensefalit görülenlerde diğer bulgular
nelerdir ?
• Hastalarda akut flask paralizi görülebilir.
– Paralizi asimetriktir.
•
•
•
•
•
•
tremor,
myoklonüs,
parkinsonizm bulguları,
rijidite,
postural dengesizlik ve
bradikinezi görülebilen NİH bulgularından.
NIH ‘ta Göz bulguları
• Korioretinit
• Retinal kanama
– Retinada hedef şeklinde
– Bir çok hastada semptomlar kendini sınırlar.
– optik nevrit ve tıkayıcı vaskülit görülebilir.
– NIH, ta mortalite oranı: %3-15’dir.
– Yaş ile mortalite sıklığı artıyor
• > 60 yaş riskli.
Hastalık yeniden geçirilebilir mi ?
• Hayır.
– Ömür boyu bağışıklık bırakır.
• DESTEK TEDAVİSİ
• Bilinen antiviral yok
• İnsan için aşı yok
Download